[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10424
ชื่อ: มาสเตอร์  พิสิทธิ์    ฤทธิ์เนติกุล (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
ฉายา: สิทธิ์
อายุงาน: 10 ปี 9 เดือน 20 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    สถาบันราชภัฎนครปฐม 2545  คุรุศาสตร์บัณฑิต  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2557 กรรมการ กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2556 ประธานกรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2556 กรรมการ กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2556 กรรมการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2556 กรรมการ งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)
2556 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2556 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2555 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2555 ประธานกรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2555 กรรมการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2555 ที่ปรึกษา งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)
2555 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2555 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2554 ประธานกรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2554 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2554 ที่ปรึกษา งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2555 ครูวิทยาศาสตร์ ม.5 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
- การประดิษฐ์บอลลูนอากาศร้อนด้วยกระด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลอง) 28 ก.ค. 2555 - 29 ก.ค. 2555 16.00
- เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 30 พ.ย. 2555 - 30 พ.ย. 2555 8.00
- การจัดค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ให้แก่ครูประจำศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สสวท.) โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ 03 ธ.ค. 2555 - 04 ธ.ค. 2555 16.00
- Intensive Course Bell international College Cambridge of London 23 เม.ย. 2555 - 11 พ.ค. 2555 0.00
- โครงการเสริมสร้างพลังจิตใจและฟื้นฟูจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ต อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 06 ก.ค. 2555 - 08 ก.ค. 2555 0.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2555 ศึกษาดูงานโรงเรียนรัฐบาล ประเทศเวียดนาม 12 ต.ค. 2555 - 15 ต.ค. 2555 0.00
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)