[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10425
ชื่อ: มิส  ปรารถนา    เบ้าทองจันทร์
ฉายา: กุ้ง
อายุงาน: 11 ปี 1 เดือน 15 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (1)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2545  ปริญญาตรี  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2562 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2561 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2561 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2560 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2560 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2559 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2559 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2558 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2558 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2557 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2557 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2556 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2556 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2555 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2555 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2554 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2554 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2561 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/8
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2561 ครูประจำชั้นป.1/8 สอนคริณศาสตร์ ป.1 0
2560 ครูประจำชั้นป.3/1 สอนวิชาคณิตศาสตร์ ป.3 0
2559 ครูประจำชั้น3/2 สอนวิชาคณิตศาสตร์ ป.3 0
2558 ครูประจำชั้นป.3/6 สอนวิชาคณิตศาสตร์ ป.3 0
2557 ครูประจำชั้นป.3/1 ป.3 0
2556 ครูประจำชั้นป.3/8 ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ป.3 0
2555 ครูประจำชั้นปีที่3/8, ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ป.3 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 “การใช้งานบอร์ดส่งเสริมการเรียนรู้ Kid bright เบื้องต้น” ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 10 06 ก.พ. 2562 - 06 ก.พ. 2562 3.00
2561 เรื่อง “สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน กับจรรยาบรรณของครู” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 06 ต.ค. 2561 - 06 ต.ค. 2561 3.00
2561 “PROMOTING THE 21st CENTURY SKILLS: BRIDING THE DIGITAL GAP” ห้องประชุมรัตนาบรรณาคาร1 09 ม.ค. 2562 - 09 ม.ค. 2562 6.00
2561 นโยบายพัฒนาโรงเรียน หอประชุมหลุยส์มารีเดอมงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 แนวการทำงานเชิงคุณภาพ หอประชุมหลุยส์มารีเดอมงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 วิจัยในชั้นเรียนตามเกณฑ์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 30 มิ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 3.00
2561 หลักธรรมาภิบาลกับการทำงาน หอประชุมหลุยส์มารีเดอมงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 แนวทางการดูแลนักเรียนโดยฝ่ายปกครอง หอประชุมหลุยส์มารีเดอมงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 1.00
2561 การออกแบบและสร้างแผนการเรียนรู้STEM Based Learning ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 14 มี.ค. 2562 - 14 มี.ค. 2562 6.00
2560 การอบรมเรื่อง “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน” โดย นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 “การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0” โดย ผศ. ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 “จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน” โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 เรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560” หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน รัตนบรรณาคาร 1 19 ส.ค. 2560 - 19 ส.ค. 2560 3.00
2560 การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของครูผู้สอน The English Language Proficiency Course Report โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 20 ม.ค. 2561 - 24 ก.พ. 2561 10.00
2560 อบรมหลักสูตรกลุ่มสาระคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ อ.รุ่งทิวา แน้มรุ่ง รัตนบรรณาคาร 1 22 ก.พ. 2561 - 22 ก.พ. 2561 2.00
2560 การใช้โปรแกรม GSP ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โดยวิทยากรจากสสวท. ห้องคอมพิวเตอร์ 5 ชั้น1 อาคารอัสสัมชัญ 08 มี.ค. 2561 - 09 มี.ค. 2561 10.00
2559 “การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน” หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 “สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข” หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 เรื่อง “ความสุข.....ที่เลือกได้” หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การใช้งานอุปกรณ์ LED Touch Screen Sharp อาคารราฟาแอล ห้องป3/1 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 2.00
2559 “การพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านการจัดการเรียนรู้” ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 07 ต.ค. 2559 - 14 ต.ค. 2559 11.00
2559 “เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์โดยเน้นกระบวนการคิด วิเคราะห์ ระดับประถมศึกษา” ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 01 ก.พ. 2560 - 01 ก.พ. 2560 2.00
2558 การสร้างภูมิคุ้มกันต้านสิ่งเสพติดและปัญหาทางเพศดัวยธรรมะ ใต้อาคารราฟาแอล 24 มิ.ย. 2558 - 24 มิ.ย. 2558 1.00
2558 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” โดย รศ. ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)”โดย บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 29 ส.ค. 2558 - 29 ส.ค. 2558 1.50
2558 การสร้างวินัยเชิงบวก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 15 ส.ค. 2558 - 15 ส.ค. 2558 2.00
2558 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ครูเครือข่ายนิเทศภายในโรงเรียน" รัตนบรรณคาร 3 28 ก.ย. 2558 - 28 ก.ย. 2558 6.00
2558 กลวิธีการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่21 รัตนบรรณาคาร 1 30 ก.ย. 2558 - 30 ก.ย. 2558 6.00
2557 “การใช้งาน Tablet” ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 รร.อัสสัมชัญธนบุรี 22 ก.ค. 2557 - 22 ก.ค. 2557 1.00
2557 ฟังบรรยายเรื่อง“แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย” โดย ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 ฟังบรรยายเรื่อง“นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 ฟังบรรยายเรื่อง “ข้อคิดจากอธิการ” โดย ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 ฟังบรรยายเรื่อง “สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ” โดย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์ และ ดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 ฟังบรรยายในหัวข้อ “การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรณาคาร 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 ฟังบรรยายในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน” โดย มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรณาคาร 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 ฟังบรรยายในห้วข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรณาคาร 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 ธรรมะในโรงเรียน เรื่อง “ เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต ” โดย...พระมหา ดร. อ้าย ธีรปัญโญ และพระมหา พุทธิวร วุฒิเมธี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.50
2557 “การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม : Total Quality Management (TQM)” โดย อาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 Drive” โดย...มาสเตอร์ฐิติวัชร์ เชื้อสาย และมาสเตอร์กิตติ โฆษะธรรมกูล ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 10 ต.ค. 2557 - 10 ต.ค. 2557 3.00
2557 ฟังธรรมบรรยาย การอบรมศีลธรรมจริยธรรม โดยพระปลัดมณี วฑฺฒโน เจ้าอาวาสวัดใหม่ห้วยลึก จ.นครปฐม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 13 พ.ย. 2557 - 13 พ.ย. 2557 2.00
2557 อบรมระบบประกันคุณภาพภายใน โดยมาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม หัวหน้างานประกันคุณภาพภายใน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 19 พ.ย. 2557 - 19 พ.ย. 2557 2.00
2557 การดาวโหลดและแปลงไฟล์จาก Youtube การตรวจเช็คไวรัสและจำกัดไวรัสเบื้องต้น ห้องคอมพิวเตอร์ PC(EP) ชั้น2 อิลเดอฟองโช 06 ธ.ค. 2557 - 06 ธ.ค. 2557 2.00
2557 อบรมเรื่องการใช้ข้อสอบกลางมูลนิธิเซนคราเบียล มูลนิธิฯ ทองหล่อ 09 ก.พ. 2558 - 09 ก.พ. 2558 6.00
2557 “Intensive English by ACT – Bell Semester 2 ” โดย... Mr. Paul Coffey ห้องเรียน BELL อาคารเซนต์โยเซฟ 28 ต.ค. 2557 - 17 ก.พ. 2558 4.00
2556 เสริมสร้างสติปัญญาเด็กไทยด้วยทักษะคณิตศาสตร์ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯกทม. 13 ก.ค. 2556 - 14 ก.ค. 2556 16.00
2556 การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : การประยุกต์ใช้ในโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2556 - 13 พ.ค. 2556 6.00
2556 การศึกษาคาทอลิกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 14 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 3.00
2556 การศึกษาคาทอลิกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 14 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 3.00
2556 แถลงนโยบายประจำปีการศึกษา 2556 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 2.00
- สัมมนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2555 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 09 พ.ค. 2555 - 11 พ.ค. 2555 18.00
- เตรียมวิทยากรการจัดค่ายวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ประจำศูนย์พัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ระดับประถม โรงแรมแอมบาสเดอร์ 03 ธ.ค. 2555 - 04 ธ.ค. 2555 16.00
- อบรมครูผู้สอนคณิตศาสตร์หลักสูตร "เทคนิคการคิดวิเคราะห์และเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ โรงแรมกานต์มณีพาเลช 17 พ.ย. 2555 8.00
- การทำงานเป็นทีม ทิศทางการศึกษาคาทอลิกสู่ประชาอาเซี่ยน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2555 - 11 พ.ค. 2555 6.00
- วิธีการใช้ตำรากลางภาษาอังกฤษปีการศึกษา2555 และการสอบวัดความรู้พื้นฐานเป็นภาษาอังกฤษ ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คราเบรียลจ.นนทบุรี 30 เม.ย. 2555 - 04 พ.ค. 2555 16.00
- การพัฒนาครูผู้สอนลูกเสือ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 ต.ค. 2555 8.00
- อบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยเหลือผู้ป่วยฟื้นคืนชีพ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 03 ก.ค. 2555 6.00
- อบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร "การพัฒนาจิตวิญญาณของครู ห้องประชุมรัตนบรรราคาร 02 ต.ค. 2555 6.00
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ ตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2555 ห้องประชุมรัตนบรรราคาร 09 ต.ค. 2555 6.00
- อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อเรื่อง “เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ” ห้องประชุมไถง 29 พ.ย. 2555 6.00
- Training Concept และ Lesson Plansตำรากลางภาษาอังกฤษปี2256 ณ ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คราเบรียล อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 01 พ.ค. 2556 - 02 พ.ค. 2556 16.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2560 “ระบบการนิเทศฯ โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร ฝ่ายประถม” โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร ฝ่ายประถม 26 ก.ค. 2560 - 26 ก.ค. 2560 7
2560 พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 โดย วิทยากรจากพิพิธภัณฑ์ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 08 ส.ค. 2560 - 08 ส.ค. 2560 3
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำหรับศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ปะจำปีการศึกษา2558 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 04 ก.ย. 2558 - 04 ก.ย. 2558 6
2557 ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำหรับศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ปะจำปีการศึกษา2557 รัตนบรรณาคาร 1 31 ก.ค. 2557 - 31 ก.ค. 2557 6
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมิสนารถลดา ชมพูศรี หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1/8 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  16 ม.ค. 2556  เป็นผู้มาปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี โดยไม่ขาดลามาสาย 4ปีติดต่อกันตั้งแต่ปี2552-2555  เกียรติบัตร
2  15 ม.ค. 2557  รางวัลหนึ่งแสนครูดี  เกียรติบัตร
3  27 ก.พ. 2558  ชนะเลิศ การประกวดครูผู้สอนมืออาชีพ  วุฒิบัตร และเงินรางวัล

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
15 ม.ค. 2562  ที่5 0 0 0 15 ม.ค. 2562

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มคณิตศาสตร์,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1,   กลุ่มคณิตศาสตร์,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (4)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มคณิตศาสตร์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มคณิตศาสตร์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)