[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10427
ชื่อ: มาสเตอร์  ธีระพล    สุนทรกุล
ฉายา: -
อายุงาน: 11 ปี 7 เดือน 18 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (13)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  มัธยมศึกษาตอนปลาย  วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จ 2534  ครุศาสตร์บัณฑิต  ปริญญาบัตร
2    วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ 2529  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  วุฒิบัตร
3    ช่างกลสยาม 2527  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  วุฒิบัตร
4  มัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 2524    วุฒิบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2562 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2561 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2561 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2560 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2560 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2559 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2559 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2558 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2558 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2557 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2557 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2556 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2556 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2555 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2555 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2554 ประธานกรรมการ งานเทคนิค
2554 กรรมการ งานรักษาความปลอดภัยและระบบจราจร
2561 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/6
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2561 ครูประจำชั้น ม.5 / 6 0 คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรประจำปีการศึกษา 2561
2561 ครูสอนวิชาการงานอาชีพ ม.4 ห้อง 1 - 8 0 คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรประจำปีการศึกษา 2561
2561 ครูสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.5 ห้อง 1 - 8 0 คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรประจำปีการศึกษา 2561
2560 0
2560 ครูสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 0 คำสั่งอัตรากำลังปีการศึกษา2560
2560 ครูประจำชั้น ม.5 / 6 0 คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรประจำปีการศึกษา 2560
2560 ครูที่ปรึกษาสีม่วง ม.5 / 6 0 คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาสีประจำปีการศึกษา 2560
2559 ครูสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 0 คำสั่งอัตรากำลังปีการศึกษา2559
2558 ครูสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 0 คำสั่งอัตรากำลังปีการศึกษา 2558
2557 ครูสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 0 คำสั่งอัตรากำลังปีการศึกษา2557
2556 ครูสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 0 คำสั่งอัตรากำลังปีการศึกษา2556
2555 ครูสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีที่ 1และ 2 0 คำสั้งแต่งตั้งอัตราบุคลากรประจำปีการศึกษา 2555
2555 กรรมการด้านนโยบาย แบบปฎิบัติการ ด้านการอนุรักษ์พลังงาน 0 คำสั่ง 079/2555
2554 หัวหน้างานเทคนิค 0 คำสั้งแต่งตั้งอัตราบุคลากรประจำปีการศึกษา 2554

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 แนวทางการดูแลนักเรียน ห้อง ม.5/7 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 1.00
2561 “พัฒนาหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับคุณครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพ” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 17 ก.ค. 2561 - 17 ก.ค. 2561 3.00
2561 “พัฒนาหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับคุณครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพ” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 17 ก.ค. 2561 - 17 ก.ค. 2561 3.00
2561 การอบรม “พัฒนาหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับคุณครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพ” วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.วิลาวัลย์ ด่านสิริสุข อาจารย์ประจำภาควิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 07 ก.ค. 2561 - 07 ก.ค. 2561 3.00
2560 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน” โดย นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 “การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0” โดย ผศ. ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 “จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน” โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2559 การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน โดยคุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข” โดยอาจารย์สวิง หมื่นแสน หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 ความสุข.....ที่เลือกได้” โดยคุณสมชาย ตรีดารา หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559” โดยภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2558 จิตวิทยาการดูแลนักเรียนและการปกครองชั้นเรียนโดยวิธีการทางลูกเสือ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 องค์กรแห่งการเรียนรู้ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 การพัฒนาครูเครือข่ายนิเทศภายในโรงเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร2 23 พ.ค. 2558 - 23 พ.ค. 2558 2.50
2558 การสร้างเว็บการเรียนการสอน Online ด้วย SWAY ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 23 มิ.ย. 2558 - 23 มิ.ย. 2558 1.30
2558 แนวการศึกษาและอาชีพบนระบบสกรีนเสื้อทรานเฟอร์และDTG ห้องประชุมพหรมทัตตเวที อาคาร อปร.ชั้น3 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 27 มิ.ย. 2558 - 27 มิ.ย. 2558 6.30
2558 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามมาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ รัตนบรรณาคาร1 29 ส.ค. 2558 - 29 ส.ค. 2558 1.30
2558 การอบรมคุณธรรมจริยธรรมเรื่อง"จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก"โดยบาทหลวงสุวนารถ กวยมงคล ห้องประชุมรัตนบรรราคาร1 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 การอบรมสัมมนาเรื่อง“การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” โดย อาจารย์ชาตรี วัฒนศิลป์ วิศวกรสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ประชุมรัตนบรรณาคาร1 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.30
2557 "แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย" โดย...ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเะซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557" โดย...ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "ข้อคิดจากอธิการ" โดย...ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ" โดย...ศาสตราจารย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ และดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 "การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน" โดย...อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 "ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน" โดย...มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 "แนวทางการดูแลนักเรียน" โดย...มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 "ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน" โดย...มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 "แนวทางการดูแลนักเรียน" โดย...มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 “โทษและภัยของยาเสพติด เพื่อการดูแลนักเรียน” โดย...ผอ.สิทธิศักดิ์ ดำรงค์สกุล ผอ.โรงเรียนนักบริหารกีฬา กรมพลศึกษา และนายภาวิน พจนอารี ผู้ช่วยอธิการบดี สถานบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร หอประชุมหลุยส์ มารีฯ ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี 25 มิ.ย. 2557 - 25 มิ.ย. 2557 2.00
2557 “หลักการสร้างเครื่องมือการวัด ประเมินผลนักเรียนอย่างมีคุณภาพ” โดย...ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี 27 มิ.ย. 2557 - 28 มิ.ย. 2557 12.00
2557 “เคล็ดไม่ลับ การเลือกสายการเรียนเมื่อจบ ม.3 สำหรับครูที่ปรึกษา” โดย...คุณสิวกร สาระโกเศศ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี 03 ก.ค. 2557 - 03 ก.ค. 2557 2.00
2557 “เคล็ดไม่ลับ การเลือกสายการเรียนเมื่อจบ ม.3 สำหรับครูที่ปรึกษา ครั้งที่ 2 ” โดย...มิสเบญจวรรณ ท้าวเขื่อน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี 14 ส.ค. 2557 - 14 ส.ค. 2557 2.00
2557 “การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS5” โดย...มิสทิพวรรณ วงศ์เวียน ห้องคอมพิวเตอร์ ร.ร.อัสสัมชัญธนุบรี 20 ก.ย. 2557 - 20 ก.ย. 2557 3.00
2557 “เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต” โดย...พระมหา ดร.อ้าย ธีรปัญโญ และ พระมหาพุทธิวร วุฒิเมธี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 “การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม Total Quality Management (TQM)” โดย...อาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 "มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและบทบาทหน้าที่ในโรงเรียนที่มีต่อระบบประกันคุณภาพ"โดย...ม.จรัญ น้อยอิ่มและมิสนฤมล น้อยอิ่ม ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 17 พ.ย. 2557 - 17 พ.ย. 2557 2.00
2557 "การใช้โปรแกรม ESET NODS ANTIVIRUS 7 " โดย...ม.กิตติ โฆษะธรรมกูล ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 อ.อัสสัมชัญ 25 พ.ย. 2557 - 25 พ.ย. 2557 1.00
2557 "คุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน" 0.00
2557 "คุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน"โดยพระปลัดมณี วฑฒโน เจ้าอาวาสวัดใหม่ห้วยลึก จ.นครปฐม หอประชุมหลุยส์ มารีฯ 05 พ.ย. 2557 - 05 พ.ย. 2557 2.00
2556 การบริหารการศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 0.00
2556 คุณธรรมของครู โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 30 ก.ย. 2556 - 30 ก.ย. 2556 0.00
2556 กิจกรรมคาราวานสานศิลป์สู่สถาบันการศึกษา ( ศิลปะการพิมพ์ ) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 02 ส.ค. 2556 - 02 ส.ค. 2556 0.00
- สัมมนาเปิดปีการศึกาษา 2555 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2555 - 11 พ.ค. 2555 0.00
- การดูแลรักษาสุขภาพของคุณครู โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 06 ก.ค. 2555 - 06 ก.ค. 2555 0.00
- ระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิฯ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 ก.ค. 2555 - 13 ก.ค. 2555 0.00
- อบรมจริยธรรมคุณธรรมบุคลากร"การพัฒนาจิตวิญญาณของครู" โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 02 ต.ค. 2555 - 02 ต.ค. 2555 0.00
- อบรมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสาระแกนกลางฯ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 ต.ค. 2555 - 10 ต.ค. 2555 0.00
- โครงการเสริมสร้างพลังจิตใจและฟื้นฟูจิตตรารมณนักบุญหลุยส์ฯ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 06 ก.ค. 2555 - 08 ก.ค. 2555 0.00
- การฆ่าไวรัส Win pub.exe โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 26 ก.ค. 2555 - 26 ก.ค. 2555 0.00
- การพัฒนาครูผู้สอนลูกเสือ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 ต.ค. 2555 - 13 ต.ค. 2555 0.00
- การแปลงข้อมูลและการนำสื่อ youtube มาใช้ในการเรียนการสอน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 23 ก.พ. 2556 - 23 ก.พ. 2556 0.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2557 นิทรรศการงาน "นักประดิษฐ์" ประจำปี 2558 โดย...สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ศูนย์แสดงเมืองทองธานี 05 ก.พ. 2558 - 05 ก.พ. 2558 5
2555 กรรมการการจัดแข่งขันฟุตบอล ฯ ฉลอง 30 ปี การก่อตั้งบ้านนักศึกษาคณะเซนต์คาเบรียล สามพราน บ้านนักศึกษาคณะเซนต์คาเบรียล สามพราน 16 ก.พ. 2556 - 17 ก.พ. 2556 0
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมาสเตอร์ศุภกร ศรีอยุธย์ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 5 ห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 3 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  16 พ.ค. 2557  ผู้มาปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี โดยไม่มีการขาด ลา มาสาย 3 ปีติดต่อกัน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 - 2556  เกียรติบัตร
2  22 พ.ค. 2558  คำชมเชยและประกาศเกียรติคุณ  ACT NEWS หน้าเว๊บไซค์ ของโรงเรียน

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5,   กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (4)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)