[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10430
ชื่อ: มิส  วิไลพร    ศิลางาม
ฉายา: -
อายุงาน: 11 ปี 1 เดือน 17 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2546  การศึกษามหาบัณฑิต  ใบแสดงผลการเรียน
2    ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2538  การวัดผลการศึกษา  ใบแสดงผลการเรียน

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2562 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2562 กรรมการ งานวัดผลและวิจัย
2562 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2561 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2561 กรรมการ งานวัดผลและวิจัย
2561 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2560 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2560 กรรมการ งานวัดผลและวิจัย
2560 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2559 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2559 กรรมการ งานวัดผลและวิจัย
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2558 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2558 กรรมการ งานวัดผลและวิจัย
2557 กรรมการ งานวัดผลและวิจัย
2556 กรรมการ งานวัดผลและวิจัย
2555 กรรมการ งานวัดผลและวิจัย
2554 หัวหน้างานวิจัย งานวัดผลและวิจัย
2561 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 2/8
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2557 ครูผู้สอนและครูวัดผลและวิจัย ป.1 0
2556 ครูผู้สอนและครูวัดผลและวิจัย 0
2555 ครูวัดผลและวิจัย 0 ใบแจ้งเงินเดือน
2540 ครูผู้สอน วิชา คอมพิวเตอร์ ป.6 0
2539 ครูผู้สอน วิชา คอมพิวเตอร์ ป.6 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 การอบรม เรื่อง หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 การอบรม เรื่อง แนวการทำงานเชิงคุณภาพ โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรมหัวข้อ “การใช้งานอุปกรณ์ LED Touch Screen Sharp” โดย วิทยากรจากบริษัท Pentimun Computer And Accessory Co.,Ltd. และบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องประชุมผู้อำนวยการ ชั้น 1 อาคารรัตนบรรณาคาร 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 1.50
2561 การอบรมหลักสูตร “Sharp Touch Viewer และ Sharp Pen Software” โดยวิทยากรจาก Pentinum Computer And Accessory Co.,Ltd ห้องเรียนประถมปีที่ 5/7 และ ประถมปีที่ 5/8 ชั้น 2 อาคารอัสสัมชัญ 01 ส.ค. 2561 - 01 ส.ค. 2561 3.00
2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เครื่องปั้นดินเผา ปราชญ์ท้องถิ่นไทย” โดยวิทยากรจาก อาจารย์ชัยยุทธ เหมริดและ อาจารย์ปรางนรินทร์ เหมริด ห้องประชุมยอห์นแมรี่ อาคารยอห์นแมรี่ 03 ต.ค. 2561 - 03 ต.ค. 2561 3.00
2561 การอบรม เรื่อง “สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน กับจรรยาบรรณของครู” วิทยากรโดย….คุณธีร์ ภวังค์คนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครอง และช่วยเหลือนักเรียน ห้องประชมรัตนบรรณคาร 1 06 ต.ค. 2561 - 06 ต.ค. 2561 3.00
2561 การอบรม Introduction Swift Playground and Xcode Workshop โดยวิทยากรจาก บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) และบริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 10 (Mac) ชั้น 2 อาคารรัตนบรรณาคาร 21 พ.ย. 2561 - 21 พ.ย. 2561 4.00
2561 โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร ในหัวข้อ…“การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนือยนิ่งสู่การพัฒนาองค์กรต้นแบบส่งเสริมกิจกรรมทางกายของภาครัฐและเอกชน” โดย คณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา งานศูนย์ฟิตเนส ฝ่ายกิจกรรม 09 มิ.ย. 2561 - 08 เม.ย. 2562 23.00
2561 การอบรม “การใช้งานบอร์ดส่งเสริมการเรียนรู้ Kid bright เบื้องต้น” โดยวิทยากรจาก บริษัท กราวิเทคไทย (ไทยแลนด์) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 10 06 ก.พ. 2562 - 06 ก.พ. 2562 3.00
2561 การอบรม เรื่อง วิจัยในชั้นเรียนตามเกณฑ์มูลนิธิฯ โดยผศ.ดร.ศิริวรรณ วณิชวํฒนวรชัย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 30 มิ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 3.00
2561 ผู้ดูแลงานวิจัยมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ 07 เม.ย. 2561 - 09 เม.ย. 2561 24.00
2560 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (CLASSROOM ACTION RESEARCH) โดย ผศ.ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย และ ผศ.ดร.ปฤณัต นัจนฤตย์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 19 ส.ค. 2560 - 19 ส.ค. 2560 3.00
2560 อบรมคุณธรรม จริยธรรม "จิตเมตตาในการทำงาน" โดย บาทหลวงวีรศักดิ์ ยงศรีปณิธาน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 08 ต.ค. 2560 - 08 ต.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง "การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน" โดย คุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2560 - 13 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง "สอนอย่างไรให้เด็กเก่ง ดี มีสุข" โดย อาจารย์สวิง หมื่นแสน หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2560 - 13 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง "ความสุข...ที่เลือกได้" โดย คุณสมชาย ตรีดารา หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2560 - 14 พ.ค. 2560 1.30
2560 การบรรยายให้ความรู้ "สถานการณ์ยาเสพติดและรู้เท่าทันการใช้สื่อเทคโนโลยี โดย วิทยากรครู D.A.R.E. หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 27 มิ.ย. 2560 - 27 มิ.ย. 2560 1.30
2560 การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเลี้ยงลูกในยุค IT” โดย ผศ.พญ.สุรีย์ลักษณ์ สุจริตพงศ์ ​และ อ.พญ.กรมิกา วินิจกุล จาก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ​มหาวิทยาลัยมหิดล 03 มิ.ย. 2560 - 03 มิ.ย. 2560 1.00
2560 การอบรมเรื่อง "นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560" โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การอบรมเรื่อง "จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน" โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การอบรมเรื่อง "การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0" โดย ผศ.ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง "จิตวิทยาการดูแลนักเรียน" โดย นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การศึกษาอบรมหัวข้อ The English Language Proficiency Course ห้องเรียน ป3/8 อาคารราฟาแอล โรงเรียนอัสสัมชัญ 20 ม.ค. 2561 - 24 ก.พ. 2561 10.00
2560 บทบาทของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 24 ส.ค. 2560 - 24 ส.ค. 2560 3.00
2560 การประชุมการจัดสอบ Onet 60 โรงแรม Bangkok พาเลซ 11 ม.ค. 2561 - 11 ม.ค. 2561 3.00
2560 บุคลากรดูแลงานวิจัย โรงเรียนเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ณ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 07 เม.ย. 2561 - 09 เม.ย. 2561 24.00
2560 การอบรมภาษาอังกฤษ คอร์ส Elementary English โดย มาสเตอร์ Christopher Scallon ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell 26 มี.ค. 2561 - 06 เม.ย. 2561 20.00
2559 การพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ โดย...คุณอรวรรณ เจริญผล และคุณนลินรัตน์ สมหวัง เวลา 09.00 – 12.00 น. ศูนย์ฟิตเนส 23 ก.ค. 2559 - 23 ก.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง "นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559" โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การอบรมเรื่อง "ความสุข...ที่เลือกได้" โดย คุณสมชาย ตรีดารา หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การอบรมเรื่อง "สอนอย่างไรให้เด็กเก่ง ดี มีสุข" โดย อาจารย์สวิง หมื่นแสน หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง "การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน" โดย คุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 ประชุมทางวิชาการ Onet โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศ ธนบุรี 06 ม.ค. 2560 - 06 ม.ค. 2560 3.00
2559 อบรม การออกรายการโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 6.00
2559 การอบรม เรื่อง “Course Train the Trainer” โดย คณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 18 ต.ค. 2559 - 18 ต.ค. 2559 6.00
2559 การอบรมภาษาอังกฤษ คอร์ส Intensive English โดย Mr. Simon Wintersgill ศูนย์ภาษาอังกฤษ Bell โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 03 ต.ค. 2559 - 06 ต.ค. 2559 8.00
2559 การอบรมเรื่อง “การพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ” โดย...คุณอรวรรณ เจริญผล และคุณนลินรัตน์ สมหวัง ศูนย์ฟิตเนส อาคารโกลเด้นจูบิลี่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 23 ก.ค. 2559 - 23 ก.ค. 2559 3.00
2559 สถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลตะวันตก : มรดกวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 18 ส.ค. 2559 - 18 ส.ค. 2559 4.00
2559 สถิติไม่ยากอย่างที่คิด โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 18 ส.ค. 2559 - 18 ส.ค. 2559 4.00
2559 แนวทางการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2559 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม 01 ก.พ. 2560 - 01 ก.พ. 2560 6.00
2559 การสร้าง E-testing สำนักงานทดสอบทางการศึกษา (สทศ) 03 ก.ย. 2559 - 04 ก.ย. 2559 12.00
2558 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน โดยวิธีการทางลูกเสือ” โดย อ.ศัจธร วัฒนะมงคล ผอ.สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อ.อำนาจ สายฉลาด และอ.ยินดี ปั้นแววงาม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” โดย รศ. ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)”โดย บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 การอบรม เรื่อง การสร้างเว็บการเรียนการสอน Online ด้วย SWAY โดย มาสเตอร์สุทธิกิตติ์ ธิติวรนันท์ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 อาคารอัสสัมชัญ 23 มิ.ย. 2558 - 23 มิ.ย. 2558 1.30
2558 การอบรมเรื่อง "การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ"ตามมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้" โดย มิสเดือนรัศม์ นิติวัฒนานนท์ มิสอัจฉรา จันหา ฝ่ายวิชาการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ส.ค. 2557 - 29 ส.ค. 2558 1.30
2558 การอบรม เรื่อง การสร้างวินัยเชิงบวก โดย อาจารย์ ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร รัตนบรรณาคาร 1 15 ส.ค. 2558 - 15 ส.ค. 2558 2.30
2558 การใช้งาน LED TOUCH SCREEN เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ห้องเรียน ป.2/8 ชั้น 3 อาคารราฟาแอล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 22 ก.ย. 2558 - 22 ก.ย. 2558 2.00
2558 การสัมมนา เรื่อง “งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรม” และหัวข้อ “มาตรฐานการวิจัยกับการขับเคลื่อนระบบวิจัย) โดย หน่วยงานในระบบการวิจัยทั่วประเทศ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 17 ส.ค. 2558 - 17 ส.ค. 2558 6.00
2558 การอบรมคุณธรรมจริยธรรมเรื่อง “จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก” โดย บาทหลวงสุวนารถ กวยมงคล ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 เวลา 09.00 – 12.00 น. 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 การเย็บผ้าสำหรับการใช้อุปกรณ์ตีนผีพิเศษ ห้างสรรพสินค้า The Mall บางแค กรุงเทพฯ 11 พ.ย. 2558 - 13 พ.ย. 2558 12.00
2558 การเข้าร่วมงาน ELVIRA exhibition Sewing in the Sweet Garden ณ ห้องแกรด์บอลรูม โรงแรมเชอราตัน แกรนต์ สุขุมวิท 13 ก.พ. 2559 - 14 มี.ค. 2559 12.00
2558 การอบรมสัมมนา เรื่อง “การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” โดย อาจารย์ชาตรี วัฒนศิลป์ วิศวกรสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 20 พ.ย. 2558 - 20 ก.พ. 2559 1.30
2557 ธรรมมะในโรงเรียน" เรื่อง เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต โดยพระมหา ดร.อ้าย ธีรปัญโญและพระมหาพุทธิวร วุฒิเมธี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 "การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม : Total Quality Management (TQM)" โดย อาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 โครงการประชุมวิชาการ งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 7 (Education 2014) หัวข้อ การประเมินการเรียนรู้ยุค Post-Modernrism การประเมินเพื่อเรียนรู้ ขณะเรียนรู้ และผลการเรียนรู้:กัลยาณมิตรจิตตปัญญาประเมิน Grand Diamond Ballroom อาคารอิมแพคฟอรั่ม (ฮอลล์9) เมืองทองธานี 16 ต.ค. 2557 - 16 ต.ค. 2557 1.50
2557 โครงการประชุมวิชาการ งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 7 (Education 2014) หัวข้อ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ด้วยการประเมินรอบด้าน Grand Diamond Ballroom อาคารอิมแพคฟอรั่ม (ฮอลล์9) เมืองทองธานี 16 ต.ค. 2557 - 16 ต.ค. 2557 1.50
2557 โครงการประชุมวิชาการ งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 7 (Education 2014) หัวข้อ เรื่อง การจัดการเรียนรู้บนฐานการประเมิน โดย อาจารย์ ดร.สังสรณ์ งัดกระโทก สาขาวิชาการศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ห้อง 106 อาคารอิมแพคฟอรั่ม (ฮอลล์9) เมืองทองธานี 16 ต.ค. 2557 - 16 ต.ค. 2557 1.50
2557 โครงการประชุมวิชาการ งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 7 (Education 2014) หัวข้อ Innovation and Application of table and m-Learning “ก้าวแห่งอนาคตของการเรียนรู้ด้วยแท็ปเล็ตและโมบาย" ห้อง 205-206 อาคารอิมแพคฟอรั่ม (ฮอลล์9) เมืองทองธานี 17 ต.ค. 2557 - 17 ต.ค. 2557 6.00
2557 หลักการสร้างเครื่องมือการวัดประเมินผลนักเรียนอย่างมีคุณภาพ ห้องประชุม รัตนบรรณาคาร ชั้้น 2 27 มิ.ย. 2557 - 28 มิ.ย. 2557 12.00
2557 การใช้โปรแกรม Adobe Muse CC เบื้องต้น ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร เซนปีเตอร์ 19 ก.ค. 2557 - 19 ก.ค. 2557 3.00
2557 การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS5 โดย มิสทิพวรรณ วงศ์เวียน และบุคลากรในหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ PC (EP) ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 20 ก.ย. 2557 - 20 ก.ย. 2557 3.00
2557 9 ปี สทศ. วัดผลเพื่อพัฒนานำคุณค่าการศึกษาไทย จัดโดย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 03 ก.ย. 2557 - 03 ก.ย. 2557 8.00
2557 การอบรม เรื่อง มาตรฐานคุณภาพการศึกษา และ บทบาทหน้าที่ของบุคลากรในโรงเรียนที่มีต่อระบบประกันคุณภาพ โดย งานประกันคุณภาพการศึกษา มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม ห้องประชุมยอห์น แมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 19 พ.ย. 2557 - 19 พ.ย. 2557 2.00
2557 การจัดทำข้อสอบกลาง มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 09 ก.พ. 2558 - 09 ก.พ. 2558 7.00
2557 การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ 07 ม.ค. 2558 - 07 ม.ค. 2558 6.00
2556 การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : การประยุกต์ใช้ในโรงเรียน โดย ศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2556 - 13 พ.ค. 2556 6.00
2556 นโยบายประจำปีการศึกษา 2556 โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ (ผู้อำนวยการ) ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 2.00
2556 ข้อคิดในการปฏิบัติงานในโรงเรียน โดย ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 1.00
2556 อบรมคุณธรรม จริยธรรม ในหัวข้อ "คุณธรรมของครู" โดย พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ) ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 30 ก.ย. 2556 - 30 ก.ย. 2556 2.00
2556 การใช้งานโปรแกรม Adobe Illustrator CS5 เบื้องต้น โดย มิสทิพวรรณ วงศ์เวียน (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 อาคารอัสสัมชัญ 02 ต.ค. 2556 - 04 ต.ค. 2556 0.00
2556 อบรมทักษะการเย็บผ้า (กระเป๋าและตุ๊กตา) เดอะมอลล์ บางแค 02 ก.ย. 2556 - 05 ก.ย. 2556 9.00
- การอบรม Microsoft Windows 8 และ Office 2013 อาคารอัสสัมชัญ ห้องคอมพิวเตอร์ 5 27 เม.ย. 2556 - 27 เม.ย. 2556 8.00
- สัมมนา เรื่อง การทำงานเป็นทีม โดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2555 - 09 พ.ค. 2555 3.00
- สัมมนา เรื่อง โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีกับอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก และทิศทางสู่ประชาคมอาเซียน" โดย ดร.ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2555 - 09 พ.ค. 2555 3.00
- สัมมนา เรื่อง การวางตัวที่เหมาะสมและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดย ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 3.00
- การเตรียมนักเรียนรับมือสถานการณ์ ยุค 2012 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร อาคารรัตนบรรณาคาร 10 พ.ค. 2554 - 10 พ.ค. 2554 2.00
- อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างวิดีโอด้วยโปรแกรม iMovie เบื้องต้น โดยมาสเตอร์วันชัย จิรคุปการและทีมงาน ACT Media ชั้น 2 อาคารเซนต์คาเบรียล 02 มิ.ย. 2555 - 02 มิ.ย. 2555 3.00
- 7 ปี สทศ. พัฒนาการศึกษาสู่สากล โรงแรม 03 ก.ย. 2555 - 03 ก.ย. 2555 6.00
- อบรมทักษะการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ" โดยบุคลากรจากฝ่าย English Program โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 06 ก.ย. 2555 - 07 ก.พ. 2556 80.00
- อบรม เรื่อง การพัฒนาจิตวิญญาณของครู โดย ภราดาชุมพล ดีสุจิตร์ ชั้น 2 อาคารรัตนบรรณาคาร 02 ต.ค. 2555 - 02 ต.ค. 2555 6.00
- อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การถ่ายภาพ" โดยสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ ห้องประชุมมงฟอร์ด อาคารหลุยส์มารีย์ฯ 13 ต.ค. 2555 - 13 ต.ค. 2555 6.00
- อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วย iBook Author" โดย บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด ห้องประชุมรัตนฯ 2 อาคารรัตนบรรณาคาร 05 ม.ค. 2556 - 05 ม.ค. 2556 3.00
- การอบรม ครูในยุคปัจจุบัน โดย หลวงพ่อยอด เสนารักษ์ ห้องประชุมรัตนฯ ชั้น 2 อาคารรัตนบรรณาคาร 16 ม.ค. 2556 - 16 ม.ค. 2556 2.00
- สัมมนา เรื่อง ตรวจสุขภาพรู้ทันโรค โดย พันโทนายแพทย์ณัฐฎ์พีรยช มรกตพรรณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 01 มิ.ย. 2555 - 01 มิ.ย. 2555 2.00
- อบรม เรื่อง พลังแห่งจิตและความคิด สู่ศักยภาพสูงสุดของมนุษย์ โดย น.พ. วิโรจน์ ตระการวิจิตร ชั้น 2 อาคารรัตนบรรณาคาร 07 ก.ย. 2555 - 07 ก.ย. 2555 2.00
- สัมมนา เรื่อง กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันทางการศึกษา เพื่อรองรับ AEC โดย อาจารย์ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 3.00
- สัมมนา เรื่อง แนวคิดการสร้างเด็กเผชิญวิกฤตโลก โดย ดร.บงกช เศวตามร์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 11 พ.ค. 2555 - 11 พ.ค. 2555 3.00
- สัมมนา เรื่อง มุมมองการศึกษาไทย โดย ดร.พิศาล สร้อยธุหร่ำ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 11 พ.ค. 2555 - 11 พ.ค. 2555 3.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 การศึกษาดูงาน เรื่อง “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การจัดการความรู้ ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์” ซึ่งจัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ร่วมกับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ห้องประชุม 2 – 0230 ชั้น 2 อาคาร Convention Hall สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 14 ส.ค. 2561 - 14 ส.ค. 2561 4
2559 ศึกษาดูงานโรงเรียนวัดนายโรง โรงเรียนวัดนายโรง 04 ก.ค. 2559 - 04 ก.ค. 2559 4
2557 มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา IP FAIR 2015 อิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคาร 5-6 28 ก.พ. 2558 - 28 ก.พ. 2558 4
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 การเป็นวิทยากร การอบรม เรื่อง “การประดิษฐ์พวงกุญแจ” ซึ่งจัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ฝ่ายวิชาการ เมื่อวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 ห้องหัตถกรรม อาคารโกลเด้นจูบิลี่ 21 ส.ค. 2561 - 21 ส.ค. 2561 1
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมิสสกุลณา จูฑะพุทธิ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “การใช้งานอุปกรณ์ LED Touch Screen Sharp” โดย วิทยากรจากบริษัท Pentimun Computer And Accessory Co.,Ltd. และบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องเรียนประถมปีที่ 5/7 และ ประถมปีที่ 5/8 ชั้น 2 อาคารอัสสัมชัญ 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  16 ม.ค. 2555  ผู้มาปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี โดยไม่มีการขาด ลา มาสาย 2 ปี ติดต่อกัน ตั้งแต่ พ.ศ.2553-2554  เกียรติบัตร
2  25 ก.พ. 2555  "ยอดนักอ่าน" ประจำปีการศึกษา 2554  เกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มวิทยาศาสตร์,   งานวัดผลและวิจัย,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2,   งานบริหารฝ่ายวิชาการ,   งานบริหารฝ่ายวิชาการ,   กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี,   งานวัดผลและวิจัย,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายวิชาการ
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (8)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มวิทยาศาสตร์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานวัดผลและวิจัย
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายวิชาการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายวิชาการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานวัดผลและวิจัย
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)