[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10432
ชื่อ: มิส  ธัญญภัทร์    ปุณยมนัสโรจน์
ฉายา: กระต่าย
อายุงาน: 10 ปี 1 เดือน 16 วัน
Social Network: ไม่ระบุข้อมูล
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 2543  ปริญญาตรี  
2  มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2539  มัธยมศึกษาตอนปลาย  
3  มัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2536  มัธยมศึกษาตอนต้น  
4    โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาคม 2533  ประถมศึกษา  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2562 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2561 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2561 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2560 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2560 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2559 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2559 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2558 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2558 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2557 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2557 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2556 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2556 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2555 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2555 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2554 กรรมการและเลขานุการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2554 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2561 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2558 ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 0
2557 ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 0
2556 ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาและประวัติศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 0
2555 ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาและประวัติศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 0
2554 ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 0
2553 ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 0
2552 ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 0
2551 ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 0
2550 ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 หลักธรรมาภิบาลกับการทำงาน โดยอาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี ห้องมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 การอบรมเรื่อง"แนวทางการดูแลนักเรียน" ซึ่งจัดโดยงานระดับชั้น ม. ชยันต์ ศรีอยู่ยงค์ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ห้องเรียน ม.3/8 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรม เรื่อง"วิจัยชั้นเรียนตามเกณฑ์มูลนิธิเซนต์คาเบรียล" วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 30 มิ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 3.00
2561 การประชุมสัมมนา เรื่อง"การประชุมวิชาการ สอนอย่างไรให้ได้ถึงแก่นมโน?ัศน์ทางภูมิศาสตร์" ห้องประชุม B206 อาคารสิรินธร ชั้น 2 โรงเรียนโยธินบูรณะ 21 ก.ค. 2561 - 21 ก.ค. 2561 2.00
2561 การอบรม เรื่อง “สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน กับจรรยาบรรณของครู”วิทยากรโดย….คุณธีร์ ภวังค์คนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครอง และช่วยเหลือนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 06 ต.ค. 2561 - 06 ต.ค. 2561 3.00
2560 การอบรมเรื่อง “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน”โดย นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง 2. “การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0” โดย ผศ. ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง “จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน” โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การศึกษาดูงาน "พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9" โดยวิทยากรจากพิพิธภัณฑ์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 29 เม.ย. 2560 - 29 เม.ย. 2560 2.00
2560 เรื่อง “การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน”โดย 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฤณัต นัจนฤตย์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 19 ส.ค. 2560 - 19 ส.ค. 2560 3.00
2560 “ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (Montfortian Education Charter” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 “นักการศึกษากับสิทธิเด็ก” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 250 ปึ เสียกรุงศรีอยุธยา - สถาปนากรุงธนบุรี 2310-2560 หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ตลิ่งชัน กรุงเทพ 15 ก.ย. 2560 - 15 ก.ย. 2560 6.00
2559 การอบรมเรื่อง “การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน” หอประชุมหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข” หอประชุมหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “ความสุข.....ที่เลือกได้” หอประชุมหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน หอประชุมหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2558 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน โดยวิธีการทางลูกเสือ” โดย อ.ศัจธร วัฒนะมงคล ผอ.สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อ.อำนาจ สายฉลาด และอ.ยินดี ปั้นแววงาม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” โดย รศ. ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)”โดย บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 0.00
2558 การอบรม เรื่อง การวิเคราะห์ตัวชี้วัด และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย มิสอัจฉรา จันหา ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 27 พ.ค. 2558 - 27 พ.ค. 2558 1.30
2558 การอบรม เรื่อง การสร้างวินัยเชิงบวก โดย อาจารย์ ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 ส.ค. 2558 - 15 ส.ค. 2558 2.30
2558 การอบรมคุณธรรมจริยธรรมเรื่อง “จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก” โดย บาทหลวงสุวนารถ กวยมงคล ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 การอบรมสัมมนา เรื่อง “การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” โดย อาจารย์ชาตรี วัฒนศิลป์ วิศวกรสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ประชุมรัตนบรรณาคาร 1 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.30
2558 "การอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น" First Aid โดยโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม ห้องมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต 19 ธ.ค. 2558 - 19 ธ.ค. 2558 3.00
2558 ศึกษาดูงาน โครงการชั่งหัวมัน จ 0.00
2558 การศึกษาดูงานเรื่อง "โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ" โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการชั่วหัวมัน โครงการชั่งหัวมัน ตามพระรดำริ จ.เพชรบุรี 11 มี.ค. 2559 - 11 มี.ค. 2559 3.00
2557 อบรมประชาธิปไตย : นิยามและหลักการ โดย ศ.ดร.เกษียร เตชะพีระ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 13 ต.ค. 2557 - 13 ต.ค. 2557 3.00
2557 อบรมปรชาธิปไตย : ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมและแบบปรึกษาหารือ โดย รศ. ดร พัชรี สิโรรส คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 13 ต.ค. 2557 - 13 ต.ค. 2557 3.00
2557 อบรมประชาธิปไตย : พัฒนาปรชาธิปไตยไทย (2475 - 2516 ) โดย อ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 14 ต.ค. 2557 - 14 ต.ค. 2557 3.00
2557 อบรมประชาธิปไตย : พัฒนาประชาธิปไตนไทย (2516 - ปัจจุบัน ) โดย ผศ.ดร.อภิชาติ สถิตนิรามัย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 14 ต.ค. 2557 - 14 ต.ค. 2557 3.00
2557 อบรมประชาธิปไตย : ประชาธิปไตยกับอาเซียน โดย ผศ. ดร. กิตติ ประเสริฐสุข คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 15 ต.ค. 2557 - 15 ต.ค. 2557 3.00
2557 อบรมเกมส์ประชาธิปไตย : แนะนำและทดลองใช้สื่อการสอนรูปแบบใหม่ โดย อ.อรรถสิทธิ์ พานแก้วและเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิฟรีดริช เนามัน คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 16 ต.ค. 2557 - 16 ต.ค. 2557 3.00
2557 อบรมประชาธิปไตย : รัฐธรรมนูญและหลักนิติรัฐ โดย ผศ. ดร. วรรณภา ติระสังขะ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 16 ต.ค. 2557 - 16 ต.ค. 2557 3.00
2557 อบรมปรชาธิปไตย : ประชาธิปไตยกับการจัดการความขัดแย้ง โดย ศ. ดร. ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 17 ต.ค. 2557 - 17 ต.ค. 2557 3.00
2557 "แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย" โดยภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557" โดย...ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "ข้อคิดจากอธิการ" โดย...ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ" โดย...ศาสตราจารย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ และดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ ห้องเรียนอัสสัมชัญธนบุรีงประชุมรัตนบรรณาคาร โร 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 "การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน" โดย...อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 "ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน" โดย...มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 "แนวทางการดูแลนักเรียน" โดย...มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 การเขียนจดหมายราชการ ห้องรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนยุรี 17 ก.ค. 2557 - 17 ก.ค. 2557 1.00
2557 ธรรมะในโรงเรียน เรื่อง "เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต" โดยพระมหา ดร.อ้าย ธีรปัญโญ และพระมหาพุทธิวร วุฒิเมธี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 "การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม : Total Quality Managerment (TQM )" โดยอาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร "การบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมการจัดการเรียนรู้เพื่ิอส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ" โดย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ณ หอประชุมวัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 12 ธ.ค. 2557 - 12 ธ.ค. 2557 3.00
2557 อบรมการประกันคุณภาพ โดย มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม ห้องประชุมอาคารยอรห์นแมรี่ โรงเรียงอัสสัมชัญธนบุรี 19 พ.ย. 2557 - 19 พ.ย. 2557 3.00
2557 ศึกษาหอประวัติศาสตร์เกียรติยศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย ดร. ประจักษ์ ก้องกีรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 17 ต.ค. 2557 - 17 ต.ค. 2557 3.00
2557 ศึกษาประวัติศาสตร์ถนนราชดำเนิน และประวัติความสำคัญของรัฐสภาไทย โดย อ. ดร. ประจักษ์ ก้องกีรติระ ห้องประชุมรัฐสภา 15 ต.ค. 2557 - 15 ต.ค. 2557 3.00
2557 “ASEAN Knowledge เรื่อง การ “สร้างชาติ” ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ” โดย...ดร. ภาวรรณ เรืองศิลป์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 21 ก.พ. 2558 - 21 ก.พ. 2558 3.00
2557 "ประวัติศาสตร์ที่ผ่านไป สอนอย่างไรให้มีชีวิต" โดย ผศ.ดร. พลับพลึง คงชนะ โรงแรมรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร 17 มี.ค. 2558 - 17 มี.ค. 2558 6.00
2556 การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การประยุกต์ใช้ในโรงเรียน โดย ศ.ดร. พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 13 พ.ค. 2556 - 13 พ.ค. 2556 6.00
2556 การศึกษาคาทอลิกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยคุณพ่อยอด เสนารักษ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 14 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 3.00
2556 การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา2556 โดย ม.ยุทธพงษ์ วงษ์เมืองสรรค์ และมิสนฤมล น้อยอิ่ม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 14 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 3.00
2556 ข้อคิดในการปฏิบัติงานในโรงเรียน โดยภราดาอรุณ เมธเศรษฐ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 1.00
2556 อบรมคุณธรรมจริยธรรม หัวข้อคุณธรรมของครู โดยพระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ) ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 30 ก.ย. 2556 - 30 ก.ย. 2556 3.00
2556 การเลี้ยงลูกวัยรุ่นในยุค IT กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านโรงเรียนและชุมชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย พันตำรวจโทแพทย์หญิงอัญชุลี ธีระวงศืไพศาล หอประชุมหลุยส์มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต 17 พ.ย. 2556 - 17 พ.ย. 2556 3.00
- สัมมนาบุคลากรประจำปีการศึกษา 2555 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2555 - 11 พ.ค. 2555 15.00
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางและการใช้ระบบ swiss ประจำปีการศึกษา 255 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 12 พ.ค. 2555 6.00
- อบรมการใช้ตำรากลางของมูลนิธิ 5 รายวิชา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 มิ.ย. 2555 6.00
- อบรมพลังจิตและความคิดสู่ศักยภาพสูงสุดของมนุษย์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 07 ก.ย. 2555 1.00
- อบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร "การพัฒนาจิืตวิญญาณของครู" โดยภราดาชุมพล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 02 ต.ค. 2555 6.00
- อบรมปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสาระแกนกลาง โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 ต.ค. 2555 6.00
- อบรมครูผู้สอนวิชาลูกเสือ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 ต.ค. 2555 6.00
- สัมมนา "การรวมกลุ่มอาเซียนในสายตานักประวัติศาสตร์" โดย ดร.ภาวรรณ เรืองศิลป์ อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 29 พ.ย. 2555 2.00
- อบรมการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ จาก Plangrafik โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 07 ธ.ค. 2555 2.00
- อบรมเรื่อง "ครูในยุคปัจจุบัน" โดยบาทหลวงยอด เสนารักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 ม.ค. 2556 3.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2557 ชมพิพิธภัณฑ์ พระที่นั่งวิมานเมฆ และหมู่พระตำหนัก พระที่นั่งวิมานเมฆ พระราชวังดุสิต 15 ส.ค. 2557 - 15 ส.ค. 2557 6
2557 ดูงานรัฐสภา และทัวร์ประวัติศาสตร์ถนนราชดำเนิน โดย อ. ดร. ประจักษ์ ก้องกีรติ ถนนราชดำเนิน 15 ต.ค. 2557 - 15 ต.ค. 2557 3
2557 ศึกษาดูงานหอประวัติศาสตร์เกียรติยศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย อ. ดร. ประจักษ์ ก้องกีรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 17 ต.ค. 2557 - 17 ต.ค. 2557 3
2557 การศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูอัสสัมชัญธนบุรี และครูอัสสัมชัญสมุทรปราการ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 18 ก.ค. 2556 - 18 ก.ค. 2556 6
2557 ประวัติศาสตร์ จ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 07 มี.ค. 2558 - 07 มี.ค. 2558 6
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมาสเตอร์ชยันต์ ศรีอยู่ยงค์ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3,   กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (4)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)