[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10446
ชื่อ: มิส  ธีรดา    จิตรบำรุง
ฉายา: -
อายุงาน: 9 ปี 11 เดือน 21 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2549  วิทยาศาสตรบัณฑิต  ใบรายงานผลการเรียน

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2562 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2561 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2561 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2560 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2560 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2559 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2559 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2558 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2558 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2557 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2557 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2556 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2556 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
2555 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2555 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2554 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
2561 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 1/3
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2562 ครูคู่ชั้น ป.1/3 0
2560 ครูคู่ชั้น ป.1/6 0
2558 ครูคู่ชั้น ป.6/7 0
2556 ครูผู้สอน ประถมศึกษาปีที่ 4 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2560 จิตวิทยาการดูแลนักเรียน หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0” หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน” หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560” หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การอบรม เรื่อง “การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน” โดย 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฤณัต นัจนฤตย์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 19 ส.ค. 2560 - 19 ส.ค. 2560 3.00
2560 “ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (Montfortian Education Charter” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 “นักการศึกษากับสิทธิเด็ก” โดย…คุณณัฐวุฒิ บัวประทุม หัวหน้างานกฎหมายมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ห้องรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2557 “มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและบทบาทหน้าที่ในโรงเรียนที่มีต่อระบบประกันคุณภาพ” โดย...มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม และ มิสนฤมล น้อยอิ่ม ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 19 พ.ย. 2557 - 19 พ.ย. 2557 2.00
2557 คุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน” โดย...พระปลัดมณี วฑฒโน เจ้าอาวาสวัดใหม่ห้วยลึก จังหวัดนครปฐม ห้องประชุมหลุยส์ มารีฯ 14 พ.ย. 2557 - 14 พ.ย. 2557 2.00
2557 ธรรมะในโรงเรียน เรื่อง “ เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต ” โดย...พระมหา ดร. อ้าย ธีรปัญโญ และพระมหา พุทธิวร วุฒิเมธี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 “การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม : Total Quality Management (TQM)” โดย อาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 ผู้กำกับลูกเสือขั้น BTC ค่ายลุกเสือ ค่ายหลวงบ้านไร่ จ.ราชบุรี 01 ต.ค. 2557 - 03 ต.ค. 2557 27.00
2556 การศึกษาคาทอลิกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยพ่อยอด เสนารักษ์ อาคารรัตรบรรณาคาร 14 พ.ค. 2556 3.00
2556 การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2556 โดยม.ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรศ์ อาคารรัตรบรรณาคาร 15 พ.ค. 2556 3.00
2556 อบรมคุณธรรม จริยธรรมของครู อาคารรัตรบรรณาคาร 30 ก.ย. 2556 2.00
2556 อบรมวิธีการสอนภาษาจีน ปักกิ่ง ประเทศจีน 11 ต.ค. 2554 - 25 ต.ค. 2554 0.00
- 2012 Hanban/confucius Institute Headquarters Professional Training on Chinese Language Teaching & Teaching Materials wuhan ประเทศจีน 25 ต.ค. 2555 - 31 ต.ค. 2555 45.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมิสนารถลดา ชมพูศรี หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1/8 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มภาษาต่างประเทศ,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1,   กลุ่มภาษาต่างประเทศ,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (4)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มภาษาต่างประเทศ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มภาษาต่างประเทศ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)