[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10458
ชื่อ: มาสเตอร์  เศกศักดิ์    นิติวัฒนานนท์
ฉายา: -
อายุงาน: 10 ปี 5 เดือน 22 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 2532  ศึกษาศาสตรบัณฑิต  
2    มหาวิทยาลัยแสงธรรม 2528  ศิลปศาสตรบัณฑิต  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2562 ประธานกรรมการ งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน
2562 ที่ปรึกษา งานโภชนาการ
2562 ประธานกรรมการ งานร้านค้า
2562 ที่ปรึกษา งานนักกีฬาโครงการพิเศษ
2562 ประธานกรรมการ งานอนามัยโรงเรียน
2562 ประธานกรรมการ งาน Stationery
2562 ประธานกรรมการ งานอัฒจันทร์และสนามฟุตบอล
2561 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2561 ที่ปรึกษา งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน
2561 ที่ปรึกษา งานโภชนาการ
2561 ประธานกรรมการ งานร้านค้า
2561 ที่ปรึกษา งานนักกีฬาโครงการพิเศษ
2561 ประธานกรรมการ งานอนามัยโรงเรียน
2561 ประธานกรรมการ งาน Stationery
2561 ประธานกรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2560 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2560 ที่ปรึกษา งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน
2560 ที่ปรึกษา งานโภชนาการ
2560 ประธานกรรมการ งานร้านค้า
2560 ที่ปรึกษา งานนักกีฬาโครงการพิเศษ
2560 ประธานกรรมการ งานอนามัยโรงเรียน
2560 ประธานกรรมการ งาน Stationery
2560 ประธานกรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2559 กรรมการ งานสอนเสริม
2559 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2559 ประธานกรรมการ งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน
2559 ที่ปรึกษา งานโภชนาการ
2559 ประธานกรรมการ งานร้านค้า
2559 ประธานกรรมการ งานสระว่ายน้ำ
2559 ประธานกรรมการ งานนักกีฬาโครงการพิเศษ
2559 ประธานกรรมการ งานอนามัยโรงเรียน
2559 ประธานกรรมการ งาน Stationery
2559 ประธานกรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2558 กรรมการ งานสอนเสริม
2558 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2558 ประธานกรรมการ งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน
2558 ที่ปรึกษา งานโภชนาการ
2558 ประธานกรรมการ งานร้านค้า
2558 ประธานกรรมการ งานสระว่ายน้ำ
2558 ที่ปรึกษา งานนักกีฬาโครงการพิเศษ
2558 ประธานกรรมการ งานอนามัยโรงเรียน
2558 ประธานกรรมการ งาน Stationery
2558 ประธานกรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2557 กรรมการ งานสอนเสริม
2557 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2557 ที่ปรึกษา งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน
2557 ที่ปรึกษา งานโภชนาการ
2557 ที่ปรึกษา งานร้านค้า
2557 ที่ปรึกษา งานสระว่ายน้ำ
2557 ที่ปรึกษา งานนักกีฬาโครงการพิเศษ
2557 ที่ปรึกษา งานอนามัยโรงเรียน
2557 ที่ปรึกษา งาน Stationery
2557 ประธานกรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2556 กรรมการ งานสอนเสริม
2556 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2556 ที่ปรึกษา งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน
2556 ที่ปรึกษา งานโภชนาการ
2556 ที่ปรึกษา งานร้านค้า
2556 ที่ปรึกษา งานสระว่ายน้ำ
2556 ประธานกรรมการ งานนักกีฬาโครงการพิเศษ
2556 ที่ปรึกษา งานอนามัยโรงเรียน
2556 ประธานกรรมการ งาน Stationery
2556 ประธานกรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2555 ที่ปรึกษา งานสอนเสริม
2555 ที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายกิจการพิเศษ
2555 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2555 ประธานกรรมการ งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน
2555 ที่ปรึกษา งานโภชนาการ
2555 ที่ปรึกษา งานร้านค้า
2555 ประธานกรรมการ งานสระว่ายน้ำ
2555 ที่ปรึกษา งานนักกีฬาโครงการพิเศษ
2555 ที่ปรึกษา งานอนามัยโรงเรียน
2555 ประธานกรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2555 ที่ปรึกษา ฝ่ายกิจการพิเศษ
2555 ประธานกรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2554 ประธานกรรมการ งานสระว่ายน้ำ
2554 ประธานกรรมการ งานนักกีฬาโครงการพิเศษ
2554 ที่ปรึกษา งานยานพาหนะ
2554 ที่ปรึกษา งานโภชนาการ
2554 ประธานกรรมการ งานอนามัยโรงเรียน
2554 ประธานกรรมการ งานหอพัก
2554 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2562 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 0
2560 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 0
2559 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 0
2558 ผช.ผอ.ฝ่ายบริหารทั่วไป 0
2557 ผช.ผอ.ฝ่ายบริหารทั่วไป 0
2556 ผช.ผอ.ฝ่ายบริหารทั่วไป 0
2555 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 0
2554 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 0
2553 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 0
2552 หัวหน้าฝ่ายบริการ 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2562 การศึกษาเซนต์คาเบรียลในศตวรรษที่ 21 หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 1
2562 การป้องกันการถูกกลั่นแกล้งในเด็ก หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 2.30
2562 โลกเปลี่ยน การศึกษาเปลี่ยน หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 2.30
2562 การจราจรภายในโรงเรียนปีการศึกษา 2562 หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2562 แนวทางการดูแลนักเรียนปีการศึกษา 2562 หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2562 นโยบายการพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีปี 2562 หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2562 “การเก็บไฟล์บน Cloud Storage ด้วย Google Drive” โดยวิทยากรม.ฐิติวัชร์ เชื้อสาย ม.กิตติ โฆษะธรรมกูล ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์5ชั้น1 อาคารอัสสัมชัญ 27 ส.ค. 2562 - 27 ส.ค. 2562 1
2562 “การดาวน์โหลดวิดีโอจาก Youtube และเว็บไซต์ต่างๆ” โดยวิทยากร ม.กิตติ โฆษะธรรมกูล ม.ฐิติวัชร์ เชื้อสาย มิสอารญา พุทธสาร 03 ส.ค. 2562 - 03 ส.ค. 2562 1.30
2561 การประชุมสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 เรื่อง "การศึกษาคาทอลิกเสริมสร้างความรักและความรู้สู่ Thailand 4.0" วิทยากรโดย คณะวิทยากรจากสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย โรงแรมเอเซียพัทยา จ.ชลบุรี 19 ส.ค. 2561 - 22 ส.ค. 2561 30.00
2561 การดูแลสุขภาพสมบูรณ์และแข็งแรงด้วยโภขนาการอาหาร ณัฐพล รีสอร์ท แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 07 มี.ค. 2562 - 08 มี.ค. 2562 8.00
2560 การอบรมเรื่อง “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน” โดย นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง 2. “การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0” โดย ผศ. ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง “จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน” โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 ขอบฟ้าใหม่ของการศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย โรงแรมเอเซียพัทยา จ.ชลบุรี 20 ส.ค. 2560 - 23 ส.ค. 2560 30.00
2560 สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง "การจัดการศึกษาตามแนวมงฟอร์ตในยุคไทยแลนท์ 4.0" โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 02 ต.ค. 2560 - 04 ต.ค. 2560 18.00
2560 คุณธรรม จริยธรรมครูคาทอลิก โดยบาทหลวงปฏิญญา สิริธารารัตน์ ซิสเตอร์เนตรประกาย ผิวชัย ศูนย์การเรียนรุ้อัสสัมชัญ 07 ต.ค. 2560 - 08 ต.ค. 2560 9.00
2560 การอบรมเรื่อง "ออฟฟิศซินโดรม ภัยใกล้ตัว" โดยคุณจิรสิน จินดามากฏ ณ ภาลัยรีสอร์ท แม่กลอง 08 มี.ค. 2561 - 09 มี.ค. 2561 8.30
2559 "การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน"โดยคุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 "สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข" โดยอาจารย์สวิง หมื่นแสน หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 "ความสุข....ที่เลือกได้" โดยคุณสมชาย ตรีดารา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 "นโยบายการพัฒนาโรงเรียนปี 2559" โดยภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 "การจัดทำแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ระยะที่ 5 พ.ศ. 2560-2564" โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา 27 ก.ค. 2559 - 27 ก.ค. 2559 2.30
2559 การจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี พ.ศ. 2560-2564 บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา 29 ต.ค. 2559 - 30 ต.ค. 2559 3.30
2559 การฟื้นฟูความกระตือรือร้นทางการศึกษาคาทอลิกขึ้นใหม่ โรงแรมเอเซียพัทยา จ.ชลบุรี 21 ส.ค. 2559 - 24 ส.ค. 2559 27.00
2559 การวางแผนและการจัดการที่ดี ในการทำงาน โดยคณภัสวัลย์ ภู่ตระกูล ณ ภาลัยรีสอร์ท แม่กลอง 16 มี.ค. 2560 - 17 มี.ค. 2560 11.00
2558 "จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียนโดยวิธีการทางลูกเสือ" โดย อ.ศัจธร วัฒนะมงคล ผอ.สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อ.อำนาจ สายฉลาด และอ.ยินดี ปั้นแววงาม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 "การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วย 5 ส" โดยอาจารย์ธนกรณ์ ใจสมานมิตร ห้องประชุมมงฟอร์ต 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 "องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)" โดยบาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 การอบรมคุณธรรมจริยธรรมเรื่อง “จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก” โดย บาทหลวงสุวนารถ กวยมงคล ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2557 การจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญ 01 ต.ค. 2557 - 03 ต.ค. 2557 16.00
2557 "การบรหารจัดการคุณภาพโดยรวม : Total Fuality Management (TQM)" โดยอาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 ธรรมะในโรงเรียน เรื่อง "เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต" โดย... พระมหา ดร.อ้าย ธีรปัญโญ และพระมหา พุทธิวร วิฒิเมธี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 "แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบาย มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียบปห่งประเทศไทย" ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 ต.ค. 2557 1.00
2557 "นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557" ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "ข้อคิดการทำงานจากอธิการ" ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ" ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 "การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน" ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 "ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน" ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 "แนวทางการดูแลนักเรียน" ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 การดำเนินงานที่มีคุณภาพตามมารตฐานคุณภาพการศึกษาBSG ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 14 มิ.ย. 2557 - 14 มิ.ย. 2557 3.00
- การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยเหลือผู้ป่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 03 ก.ค. 2555 3.00
- โรงเรียนคาทอลิกไทย ในบริบทของประชาคมอาเซียน โรงแรมเอเซียพัทยา 19 ส.ค. 2555 - 22 ส.ค. 2555 32.00
- การเตรียมความพร้อมการศึกษาคณะเซนต์คาเบรียลสู่ประชาคมอาเซียน ปี2015 04 ต.ค. 2555 - 06 ต.ค. 2555 24.00
- สัมมนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2555 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2555 - 11 พ.ค. 2555 24.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2560 ระบบการบริหารงานสโมสร Shimizu S-Pulse ประเทศญี่ปุ่น สโมสรShimizu S-Pulse ญี่ปุ่น 22 ก.ย. 2560 - 24 ก.ย. 2560 24 1283.doc
2558 2015 China (Shanghai) International Youth Football Tournament Shanghai, China 14 ก.ค. 2558 - 17 ก.ค. 2558 32
2558 19th Great East Japan Earthquake reconstruction assistance U-12 International Soccer Tournament Maebashi Mayor’s Cup และศึกษาสถานที่เมืองโตเกียว Maebashi, Japan 17 ก.ย. 2558 - 24 ก.ย. 2558 56
2557 ฟุตบอลNike Manchester Cup 2014 ประเทศอังกฤษ 02 ส.ค. 2557 - 10 ส.ค. 2557 56
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2557 การบริหารงานสระว่ายน้ำ ห้องประชุมรัตนฯ2 04 ก.พ. 2558 - 04 ก.พ. 2558 4
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “การบริหารงานเชิงคุณภาพ TQA” โดยมาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 12 พ.ค. 2561 2 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “การนำแผนสู่การปฏิบัติ” โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธรุการ-การเงิน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การประชุมสัมมนา เรื่อง “Policies to be implemented in all school of saint Gabriel’s Foundation วิทยากรโดย ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 3 ก.ค. 2561 2 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานอัฒจันทร์และสนามฟุตบอล,   งาน Stationery,   งานอนามัยโรงเรียน,   งานนักกีฬาโครงการพิเศษ,   งานร้านค้า,   งานโภชนาการ,   งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน,   งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป,   งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป,   งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน,   งานโภชนาการ,   งานร้านค้า,   งานนักกีฬาโครงการพิเศษ,   งานอนามัยโรงเรียน,   งาน Stationery
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด ฝ่ายบริหารทั่วไป
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (6)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานอัฒจันทร์และสนามฟุตบอล
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งาน Stationery
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานอนามัยโรงเรียน
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานร้านค้า
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
    กรรมการ: (7)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานโภชนาการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานร้านค้า
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานนักกีฬาโครงการพิเศษ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานอนามัยโรงเรียน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งาน Stationery

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (4)
   การแข่งขันว่ายน้ำ ACT Swimming Championship By TYR 2019
   การแข่งขันว่ายน้ำ ACT Swimming Championship By TYR 2019
   สิ้นสุด การแข่งขันว่ายน้ำ ACT Swimming Championship By TYR 2019
   การแข่งขันว่ายน้ำ ACT Swimming Championship By TYR 2019
• ได้อยู่ในข่าว : (18)
 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง "โรคไข้หวัดใหญ่" 13 พ.ค. 2562
 รายการเมนูอาหารประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ครัวครู ครัวเด็ก ครัวกลางและ ครัวต้นสน รายการอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงค่ะ 14 พ.ค. 2562
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 1/2562 วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 16 พ.ค. 2562
 ประชาสัมพันธ์ร้านStationery(ฺBig A.) 17 พ.ค. 2562
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 2/2562 วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 31 พ.ค. 2562
 เมนูอาหารประจำเดือน มิถุนายน 2562 ครัวครู ครัวเด็ก ครัวกลางและครัวต้นสน รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงค่ะ 4 มิ.ย. 2562
 แจ้งการตรวจสุขภาพพนักงานและผู้ประกอบการร้านค้า 13 มิ.ย. 2562
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 3/2562 วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 15 มิ.ย. 2562
 งานฉีดวัคซีนซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปีการศึกษา 2562 18 มิ.ย. 2562
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 4/2562 วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 24 มิ.ย. 2562
 งานตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2562 28 มิ.ย. 2562
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 5/2562 วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 9 ก.ค. 2562
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 6/2562 วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 21 ก.ค. 2562
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 7/2562 วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 6 ส.ค. 2562
 ประชาสัมพันธ์ร้าน Stationery ( Big A.) 16 ส.ค. 2562
  ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 8/2562 วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 21 ส.ค. 2562
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 9/2562 วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 2 ก.ย. 2562
 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง "การป้องกันโรค และภัยสุขภาพในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย" 21 ต.ค. 2562
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (8)
 ประชาสัมพันธ์ร้านค้าผู้ประกอบการใหม่ ณ ลานจอดรถ 8 มิ.ย. 2562
 งานตรวจสุขภาพพนักงาน และผู้ประกอบการร้านค้า ปี 2562 25 มิ.ย. 2562
 งานฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปีการศึกษา 2562 26 มิ.ย. 2562
 งานตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2562 13 ก.ค. 2562
 การตรวจคัดกรองโรคไข้หวัดใหญ่ 1 ส.ค. 2562
 งานตรวจสุขภาพบุคลากร (ครูและเจ้าหน้าที่) ประจำปี 2562 27 ส.ค. 2562
 ตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์ นักเรียน ป.1 และ ป.2 10 ก.ย. 2562
 ตรวจสุขภาพช่องปาก และเคลือบฟลูออไรด์ นักเรียน ป.3-ป.6 10 ก.ย. 2562
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (20)
ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล Coke Cup U-19 Thailand Championship กลุ่ม 3 7 ต.ค. 2562
อัสสัมชัญธนบุรีรับรางวัลเกียรติยศเชิดชูเกียรติเยาวชนต้นแบบ สาขากีฬาและนันทนาการ ปี 20197 ต.ค. 2562
ชนะเลิศฟุตบอล 7 คน รายการ “มีนบุรี ไฮสคูล คัพ 2019” รุ่น 18 ปี1 ต.ค. 2562
ชนะเกมที่ 2! เจ้าสัวน้อยยู13 โชว์แกร่งเฉือนเลสเตอร์ยู1427 ก.ย. 2562
ฟุตบอลรายการ “ซีพี เมจิ คัพ ยู-14 อินเตอร์เนชั่นแนลแชมเปี้ยนส์ 2019”27 ก.ย. 2562
ชนะเลิศฟุตบอลนักเรียนรายการกรมพลศึกษา รุ่น 14 ปี ก ประจำปี 2562 13 ก.ย. 2562
ชนะเลิศฟุตบอลรายการ ACS CUP ครั้งที่ 17 รุ่น 18 ปี 6 ก.ย. 2562
ชนะเลิศฟุตบอลนักเรียนรายการกรมพลศึกษา รุ่น 16 ปี ก ประจำปี 2562 6 ก.ย. 2562
ชนะเลิศการแข่งขันบาสเกตบอล BANGKOK BASKETBALL INVITATION 20196 ส.ค. 2562
ชนะเลิศฟุตบอลรายการ Thailand Youth League 2018/19 รุ่น 13 ปี รอบแชมเปี้ยนชิพ18 ก.ค. 2562
ชนะเลิศฟุตบอลรายการ Thailand Youth League 2018/19 รุ่น 15 ปี รอบแชมเปี้ยนชิพ1 ก.ค. 2562
ผลการแข่งขันฟุตบอล Thailand Youth League 2018/19 รุ่น 15 ปี รอบแชมเปี้ยนชิพ 25 มิ.ย. 2562
ฟุตบอลกรมพลศึกษาปี 2562 รุ่น 14 ปี ก24 มิ.ย. 2562
ชนะเลิศฟุตบอลการแข่งขันรายการ Chang junior cup 201924 มิ.ย. 2562
Chang junior cup 2019 FINAL11 มิ.ย. 2562
แบ่งกลุ่มรอบประเทศ ฟุตบอล Thailand Youth League ฤดูกาล 2018 – 20197 มิ.ย. 2562
การแข่งขันฟุตบอล Thailand Youth League ฤดูกาล 2018 – 2019 4 มิ.ย. 2562
รายชื่อ ยู-19 ทีมชาติไทยรายการ Panda Cup 201913 พ.ค. 2562
รายชื่อ ยู-14 ทีมชาติไทยปี 2562 รอบสอง13 พ.ค. 2562
ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล Thailand Youth League โซนกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ13 พ.ค. 2562
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)