[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10458
ชื่อ: มาสเตอร์  เศกศักดิ์    นิติวัฒนานนท์
ฉายา: -
อายุงาน: 8 ปี 11 เดือน 21 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 2532  ศึกษาศาสตรบัณฑิต  
2    มหาวิทยาลัยแสงธรรม 2528  ศิลปศาสตรบัณฑิต  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2560 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2560 ที่ปรึกษา งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน
2560 ที่ปรึกษา งานโภชนาการ
2560 ประธานกรรมการ งานร้านค้า
2560 ที่ปรึกษา งานนักกีฬาโครงการพิเศษ
2560 ประธานกรรมการ งานอนามัยโรงเรียน
2560 ประธานกรรมการ งาน Stationery
2560 ประธานกรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2559 กรรมการ งานสอนเสริม
2559 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2559 ประธานกรรมการ งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน
2559 ที่ปรึกษา งานโภชนาการ
2559 ประธานกรรมการ งานร้านค้า
2559 ประธานกรรมการ งานสระว่ายน้ำ
2559 ประธานกรรมการ งานนักกีฬาโครงการพิเศษ
2559 ประธานกรรมการ งานอนามัยโรงเรียน
2559 ประธานกรรมการ งาน Stationery
2559 ประธานกรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2558 กรรมการ งานสอนเสริม
2558 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2558 ประธานกรรมการ งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน
2558 ที่ปรึกษา งานโภชนาการ
2558 ประธานกรรมการ งานร้านค้า
2558 ประธานกรรมการ งานสระว่ายน้ำ
2558 ที่ปรึกษา งานนักกีฬาโครงการพิเศษ
2558 ประธานกรรมการ งานอนามัยโรงเรียน
2558 ประธานกรรมการ งาน Stationery
2558 ประธานกรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2557 กรรมการ งานสอนเสริม
2557 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2557 ที่ปรึกษา งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน
2557 ที่ปรึกษา งานโภชนาการ
2557 ที่ปรึกษา งานร้านค้า
2557 ที่ปรึกษา งานสระว่ายน้ำ
2557 ที่ปรึกษา งานนักกีฬาโครงการพิเศษ
2557 ที่ปรึกษา งานอนามัยโรงเรียน
2557 ที่ปรึกษา งาน Stationery
2557 ประธานกรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2556 กรรมการ งานสอนเสริม
2556 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2556 ที่ปรึกษา งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน
2556 ที่ปรึกษา งานโภชนาการ
2556 ที่ปรึกษา งานร้านค้า
2556 ที่ปรึกษา งานสระว่ายน้ำ
2556 ประธานกรรมการ งานนักกีฬาโครงการพิเศษ
2556 ที่ปรึกษา งานอนามัยโรงเรียน
2556 ประธานกรรมการ งาน Stationery
2556 ประธานกรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2555 ที่ปรึกษา งานสอนเสริม
2555 ที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายกิจการพิเศษ
2555 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2555 ประธานกรรมการ งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน
2555 ที่ปรึกษา งานโภชนาการ
2555 ที่ปรึกษา งานร้านค้า
2555 ประธานกรรมการ งานสระว่ายน้ำ
2555 ที่ปรึกษา งานนักกีฬาโครงการพิเศษ
2555 ที่ปรึกษา งานอนามัยโรงเรียน
2555 ประธานกรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2555 ที่ปรึกษา ฝ่ายกิจการพิเศษ
2555 ประธานกรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2554 ประธานกรรมการ งานสระว่ายน้ำ
2554 ประธานกรรมการ งานนักกีฬาโครงการพิเศษ
2554 ที่ปรึกษา งานยานพาหนะ
2554 ที่ปรึกษา งานโภชนาการ
2554 ประธานกรรมการ งานอนามัยโรงเรียน
2554 ประธานกรรมการ งานหอพัก
2554 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2560 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 0
2559 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 0
2558 ผช.ผอ.ฝ่ายบริหารทั่วไป 0
2557 ผช.ผอ.ฝ่ายบริหารทั่วไป 0
2556 ผช.ผอ.ฝ่ายบริหารทั่วไป 0
2555 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 0
2554 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 0
2553 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 0
2552 หัวหน้าฝ่ายบริการ 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2560 การอบรมเรื่อง “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน” โดย นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง 2. “การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0” โดย ผศ. ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง “จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน” โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 ขอบฟ้าใหม่ของการศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย โรงแรมเอเซียพัทยา จ.ชลบุรี 20 ส.ค. 2560 - 23 ส.ค. 2560 30.00
2560 สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง "การจัดการศึกษาตามแนวมงฟอร์ตในยุคไทยแลนท์ 4.0" โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 02 ต.ค. 2560 - 04 ต.ค. 2560 18.00
2560 คุณธรรม จริยธรรมครูคาทอลิก โดยบาทหลวงปฏิญญา สิริธารารัตน์ ซิสเตอร์เนตรประกาย ผิวชัย ศูนย์การเรียนรุ้อัสสัมชัญ 07 ต.ค. 2560 - 08 ต.ค. 2560 9.00
2560 การอบรมเรื่อง "ออฟฟิศซินโดรม ภัยใกล้ตัว" โดยคุณจิรสิน จินดามากฏ ณ ภาลัยรีสอร์ท แม่กลอง 08 มี.ค. 2561 - 09 มี.ค. 2561 8.30
2559 "การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน"โดยคุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 "สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข" โดยอาจารย์สวิง หมื่นแสน หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 "ความสุข....ที่เลือกได้" โดยคุณสมชาย ตรีดารา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 "นโยบายการพัฒนาโรงเรียนปี 2559" โดยภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 "การจัดทำแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ระยะที่ 5 พ.ศ. 2560-2564" โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา 27 ก.ค. 2559 - 27 ก.ค. 2559 2.30
2559 การจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี พ.ศ. 2560-2564 บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา 29 ต.ค. 2559 - 30 ต.ค. 2559 3.30
2559 การฟื้นฟูความกระตือรือร้นทางการศึกษาคาทอลิกขึ้นใหม่ โรงแรมเอเซียพัทยา จ.ชลบุรี 21 ส.ค. 2559 - 24 ส.ค. 2559 27.00
2559 การวางแผนและการจัดการที่ดี ในการทำงาน โดยคณภัสวัลย์ ภู่ตระกูล ณ ภาลัยรีสอร์ท แม่กลอง 16 มี.ค. 2560 - 17 มี.ค. 2560 11.00
2558 "จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียนโดยวิธีการทางลูกเสือ" โดย อ.ศัจธร วัฒนะมงคล ผอ.สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อ.อำนาจ สายฉลาด และอ.ยินดี ปั้นแววงาม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 "การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วย 5 ส" โดยอาจารย์ธนกรณ์ ใจสมานมิตร ห้องประชุมมงฟอร์ต 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 "องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)" โดยบาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 การอบรมคุณธรรมจริยธรรมเรื่อง “จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก” โดย บาทหลวงสุวนารถ กวยมงคล ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2557 การจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญ 01 ต.ค. 2557 - 03 ต.ค. 2557 16.00
2557 "การบรหารจัดการคุณภาพโดยรวม : Total Fuality Management (TQM)" โดยอาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 ธรรมะในโรงเรียน เรื่อง "เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต" โดย... พระมหา ดร.อ้าย ธีรปัญโญ และพระมหา พุทธิวร วิฒิเมธี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 "แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบาย มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียบปห่งประเทศไทย" ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 ต.ค. 2557 1.00
2557 "นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557" ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "ข้อคิดการทำงานจากอธิการ" ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ" ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 "การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน" ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 "ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน" ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 "แนวทางการดูแลนักเรียน" ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 การดำเนินงานที่มีคุณภาพตามมารตฐานคุณภาพการศึกษาBSG ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 14 มิ.ย. 2557 - 14 มิ.ย. 2557 3.00
- การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยเหลือผู้ป่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 03 ก.ค. 2555 3.00
- โรงเรียนคาทอลิกไทย ในบริบทของประชาคมอาเซียน โรงแรมเอเซียพัทยา 19 ส.ค. 2555 - 22 ส.ค. 2555 32.00
- การเตรียมความพร้อมการศึกษาคณะเซนต์คาเบรียลสู่ประชาคมอาเซียน ปี2015 04 ต.ค. 2555 - 06 ต.ค. 2555 24.00
- สัมมนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2555 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2555 - 11 พ.ค. 2555 24.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2560 ระบบการบริหารงานสโมสร Shimizu S-Pulse ประเทศญี่ปุ่น สโมสรShimizu S-Pulse ญี่ปุ่น 22 ก.ย. 2560 - 24 ก.ย. 2560 24.00 1283.doc
2558 2015 China (Shanghai) International Youth Football Tournament Shanghai, China 14 ก.ค. 2558 - 17 ก.ค. 2558 32.00
2558 19th Great East Japan Earthquake reconstruction assistance U-12 International Soccer Tournament Maebashi Mayor’s Cup และศึกษาสถานที่เมืองโตเกียว Maebashi, Japan 17 ก.ย. 2558 - 24 ก.ย. 2558 56.00
2557 ฟุตบอลNike Manchester Cup 2014 ประเทศอังกฤษ 02 ส.ค. 2557 - 10 ส.ค. 2557 56.00
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2557 การบริหารงานสระว่ายน้ำ ห้องประชุมรัตนฯ2 04 ก.พ. 2558 - 04 ก.พ. 2558 4
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป,   งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน,   งานโภชนาการ,   งานร้านค้า,   งานนักกีฬาโครงการพิเศษ,   งานอนามัยโรงเรียน,   งาน Stationery
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด ฝ่ายบริหารทั่วไป
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (4)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานร้านค้า
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานอนามัยโรงเรียน
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งาน Stationery
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (2)
    ประชุมผู้ปกครองนักกีฬาโครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2560 เวลา 08.00-12.00 น. ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต
    ประชุมผู้ปกครองนักกีฬาโครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2560 เวลา 08.00-12.00 น. ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต
• ได้อยู่ในข่าว : (69)
 ต่อสัญญาผู้เข้าร่วมประกอบการรถรับ - ส่งนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 9 พ.ค. 2560
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 1/2560 วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 15 พ.ค. 2560
 จำหน่ายเสื้อสโมสรอัสสัมชัญยูไนเต็ด 18 พ.ค. 2560
 ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ , มือ เท้า ปาก และไข้เลือดออก 30 พ.ค. 2560
 อบรมนักเรียนขึ้นรถรับ - ส่งนักเรียนประจำปึการศึกษา 2560 31 พ.ค. 2560
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 2/2560 วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 2 มิ.ย. 2560
 ประชุมพนักงานขับรถรับ - ส่งนักเรียน ครั้งที่ 1 6 มิ.ย. 2560
 หน่วยงานโภชนาการเตรียมความพร้อมกับการเปิดเทอมของปีการศึกษา 2560 8 มิ.ย. 2560
 บริการแพทย์ออกตรวจประจำห้องพยาบาล 8 มิ.ย. 2560
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 3/2560 วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 15 มิ.ย. 2560
 ประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่อง โรคพิษสุนัขบ้า 16 มิ.ย. 2560
 อบรมพนักงานขับรถตู้รับ - ส่งนักเรียน โดย ร้อยตำรวจโทสุพล อินทโกสุม รองสารวัตรจราจร สน.หลักสอง 20 มิ.ย. 2560
 งานอนามัยโรงเรียน จัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปีการศึกษา 2560 21 มิ.ย. 2560
 รายการเมนูอาหารประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ครัวครู ครัวเด็ก ครัวกลางและครัวต้นสน 27 มิ.ย. 2560
 งานตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2560 1 ก.ค. 2560
 เชิญประชุมคณะกรรมการหน่วยงานยานพาหนะและรถรับส่งนักเรียน 5 ก.ค. 2560
 ตรวจเช็คประกันภัย พ.ร.บ.รถรับ - ส่งนักเรียน ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 6 ก.ค. 2560
 ตรวจสารเสพติดพนักงานขับรถรับ - ส่งนักเรียน ครั้งที่ 1 7 ก.ค. 2560
 ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาบาสเกตบอลโครงการพิเศษที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนไทยเข้าแข่งขันรายการ อาเซี่ยน สคูลเกมส์ 12 ก.ค. 2560
 งานตรวจสุขภาพบุคลากร (ครู และเจ้าหน้าที่) ประจำปี 2560 13 ก.ค. 2560
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 4/2560 วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 25 ก.ค. 2560
 รายการเมนูอาหารประจำเดือน สิงหาคม 2560 ครัวครู ครัวเด็ก ครัวกลางและครัวต้นสน 26 ก.ค. 2560
 ประชาสัมพันธ์ร้านStationery(ฺBig A.) 26 ก.ค. 2560
 ประชาสัมพันธ์ร้านStationery(ฺBig A.) 31 ก.ค. 2560
 งานอนามัยโรงเรียน จัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เข็มที่ 2 31 ก.ค. 2560
 ประชุมพนักงานขับรถรับ-ส่งนักเรียนครั้งที่ 2 3 ส.ค. 2560
 ตรวจสภาพยางรถตู้รับ - ส่งนักเรียน 7 ส.ค. 2560
 ประชาสัมพันธ์ร้านStationery(ฺBig A.) 8 ส.ค. 2560
 งานอนามัยโรงเรียน จัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคตามเกณฑ์ นักเรียน ป.1 และ ป.6 16 ส.ค. 2560
 ประชาสัมพันธ์ร้านStationery(ฺBig A.) 17 ส.ค. 2560
 ประชาสัมพันธ์ร้านStationery(ฺBig A.) 19 ส.ค. 2560
 ประชาสัมพันธ์ร้านStationery(ฺBig A.) 23 ส.ค. 2560
 แนะนำบุคลากรใหม่ประจำเดือนสิงหาคม 2560 23 ส.ค. 2560
 บริการฉีดวัคซีนเอชพีวี ป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก นักเรียนหญิง ป.5 23 ส.ค. 2560
 ประชาสัมพันธ์ร้านStationery(ฺBig A.) 23 ส.ค. 2560
 รายการเมนูอาหารประจำเดือน กันยายน 2560 ครัวครู ครัวเด็ก ครัวกลางและครัวต้นสน 31 ส.ค. 2560
 ประชุมพนักงานขับรถรับ - ส่งนักเรียน ครั้งที่ 3 4 ก.ย. 2560
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 6/2560 วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 10 ก.ย. 2560
 บริการรถตู้รับ - ส่งนักเรียนช่วงเรียนโครงการOctober Course 2017 11 ก.ย. 2560
 ประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่อง โรคไข้หวัดใหญ่ 18 ก.ย. 2560
 ตรวจเช็คอุปกรณ์ควบติดรถตู้รับ - ส่งนักเรียน ในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 20 ก.ย. 2560
 งานตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เพื่อชุมชน ปี 2560 21 ก.ย. 2560
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 7/2560 วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 30 ต.ค. 2560
 ประชุมพนักงานขับรถรับ - ส่งนักเรียนครั้งที่ 4 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 1 พ.ย. 2560
 อบรมพนักงานขับรถรับ - ส่งนักเรียน โดยร้อยตำรวจโทสุพล อินทโกสุม รองสารวัตรจราจร สน.หลักสอง 14 พ.ย. 2560
 ประชาสัมพันธ์ งานอนามัยโรงเรียน 16 พ.ย. 2560
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 8/2560 วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 20 พ.ย. 2560
 ประชาสัมพันธ์ รับมอบกระเป๋าพยาบาลจาก รพ. วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม 30 พ.ย. 2560
 งานตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เพื่อชุมชน ณ วัดนักบุญหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต ปี 2560 1 ธ.ค. 2560
 รายการเมนูอาหารประจำเดือนธันวาคม 2560 ครัวครู ครัวเด็ก ครัวกลางและครัวต้นสน อาจมีการเปลี่ยนแปลง 1 ธ.ค. 2560
 ประชุมพนักงานขับรถรับ - ส่งนักเรียน ประจำเดือนธันวาคม 5 ธ.ค. 2560
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 9/2560 วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 12 ธ.ค. 2560
 ตรวจสารเสพติดพนักงานขับรถรับ - ส่งนักเรียน ครั้งที่ 2 โดยร้อยตำรวจเอกสุพล อินทโกสุม ตำแหน่งรองสารวัตรจราจร สน. หลักสอง 14 ธ.ค. 2560
 เชิญประชุมกรรมการหน่วยงานยานพาหนะและรถรับ - ส่งนักเรียน 18 ธ.ค. 2560
 เปิดรับสมัครร้านค้าผู้ประกอบการที่จะเข้ามาจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 3 ม.ค. 2561
 ประชุมพนักงานขับรถรับ - ส่งนักเรียนประจำเดือน มกราคม 2561 3 ม.ค. 2561
 ประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่อง " โรคอุจจาระร่วง จากไวรัสโรตา " 11 ม.ค. 2561
 ตรวจสภาพรถรับ - ส่งนักเรียนประจำปี ณ อู่ยูพีดี 19 ม.ค. 2561
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 10/2560 วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 20 ม.ค. 2561
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 11/2560 วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 28 ม.ค. 2561
 สำรวจการใช้บริการรถรับ - ส่งนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 6 ก.พ. 2561
 รายการเมนูอาหารประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ครัวครู ครัวเด็ก ครัวกลางและครัวต้นสน อาจมีการเปลี่ยนแปลงค่ะ 7 ก.พ. 2561
 แจ้งสรุปผลตรวจสภาพรถรับ - ส่งนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 7 ก.พ. 2561
 ประชุมพนักงานขับรถรับ - ส่งนักเรียนประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 8 ก.พ. 2561
 งานตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์ นักเรียน ป.3-ป.6 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560 8 ก.พ. 2561
 บริการฉีดวัคซีนเอชพีวี ป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก นักเรียนหญิง ป.5 (เข็มที่ 2) 13 ก.พ. 2561
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 12/2560 วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 17 ก.พ. 2561
 รับสมัครนักเรียนใช้บริการรถรับ - ส่งนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 20 ก.พ. 2561
 ทัศนศึกษาพนักงานขับรถรับ - ส่งนักเรียน ในวันที่ 6 - 7 มีนาคม 2561 27 ก.พ. 2561
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (50)
 ผลการแข่งขันว่ายน้ำชิงแชมป์ประเทศไทย 12 พ.ค. 2560
 งานตรวจสุขภาพพนักงาน และผู้ประการร้านค้า ปีการศึกษา 2560 18 พ.ค. 2560
 การแข่งขันว่ายน้ำ SATTHASAMUT SWIMMING CUP ครั้งที่ 1 18 พ.ค. 2560
 อบรมนักเรียนขึ้นรถรับ - ส่งนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 รถสายเบอร์ 2-3 จำนวน 16 คัน 1 มิ.ย. 2560
 จิตอาสาบริการด้านความปลอดภัย 9 มิ.ย. 2560
 งานโภชนาการ เตรียมความพร้อมวัสดุอุปกรณ์ + เมนูอาหารประจำเดือน ในการต้อนรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ของปีการศึกษา 2560 10 มิ.ย. 2560
 ให้ความรู้นักเรียน ป.1-ป.4 เรื่อง การป้องกันโรคติดต่อ 15 มิ.ย. 2560
 งานฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปีการศึกษา 2560 27 มิ.ย. 2560
 อบรมพนักงานขับรถรับ - ส่งนักเรียน โดยร้อยตำรวจโทสุพล อินทโกสุม รองสารวัตรจราจร สน.หลักสอง 29 มิ.ย. 2560
 งานโภชนาการ (ฝ่ายบริหารทั่วไป) ดำเนินการตรวจสุขภาพและเครื่องแต่งกายพนักงานโภชนาการ ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 29 มิ.ย. 2560
 ประชุมกรรมการหน่วยงานยานพาหนะและรถรับส่งนักเรียน 7 ก.ค. 2560
 ตรวจสารเสพติดพนักงานขับรถ - รับส่งนักเรียน ครั้งที่ 1 12 ก.ค. 2560
 ร้าน Stationery ขยายร้าน 14 ก.ค. 2560
 ปรับปรุงรถบัส ทะเบียน 41-6354 14 ก.ค. 2560
 งานตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2560 14 ก.ค. 2560
 ผลการแข่งขันรอบแรกบาสเกตบอลรุ่น 14 ปีชิงถ้วย ผบ.ทหารอากาศ 17 ก.ค. 2560
 Back To School BY.. PaperMate 20 ก.ค. 2560
 งานอนามัยโรงเรียน ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การให้บริการวัคซีนเอชพีวีในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕" 21 ก.ค. 2560
 งานตรวจสุขภาพบุคลากร (ครู และเจ้าหน้าที่) ประจำปี 2560 25 ก.ค. 2560
 ซ่อมแอร์รถตู้ทะเบียน ฮบ 9561 25 ก.ค. 2560
 นักแม่นห่วงอัสสัมชัญ ธนบุรี ผงาดคว้าแชมป์ 2 รายการ และเก็บชัยชนะทั้งหมดในการแข่งกีฬานักเรียนทหารอากาศ 2 ส.ค. 2560
 ติดตั้งเครื่องเสียงรถบัส ทะเบียน 41-6969 2 ส.ค. 2560
 งานฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ (เข็ม 2) 4 ส.ค. 2560
 ตรวจเช็คสภาพยางรถตู้รับ - ส่งนักเรียน 9 ส.ค. 2560
 สรุปผลการแข่งขันบาสเกตบอลชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ 10 ส.ค. 2560
 ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาบาสเกตบอลโครงการพิเศษได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน JR.NBA 2017 10 ส.ค. 2560
 โครงการปรับปรุงรถตู้ ทะเบียน ฮบ9562 11 ส.ค. 2560
 เจ้าหน้าที่จากฝ่ายสิ่งแวดล้อม เขตบางแค มาตรวจสุขาภิบาลโรงอาหารของโรงเรียน 22 ส.ค. 2560
 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคตามเกณฑ์ นักเรียน ป.1 และ ป.6 26 ส.ค. 2560
 บริการฉีดวัคซีนเอชพีวี ป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก นักเรียนหญิง ป.5 26 ส.ค. 2560
 เจ้าหน้าที่จากฝ่ายสิ่งแวดล้อม เขตบางแคได้ส่งผลตรวจสุขาภิบาลโรงอาหารให้กับทางโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 31 ส.ค. 2560
 งานเคลือบฟลูออไรด์ นักเรียน ป.1-ป.2 ปีการศึกษา 2560 4 ก.ย. 2560
 เปลี่ยนยางรถตู้ทะเบียน ฮบ 9562 4 ก.ย. 2560
 ประชุมพนักงานขับรถรับ - ส่งนักเรียนครั้งที่ 3 6 ก.ย. 2560
 ประชาสัมพันธ์ร้าน Stationery 18 ก.ย. 2560
 ตรวจอุปกรณ์ควบติดรถตู้รับ - ส่งนักเรียน 26 ก.ย. 2560
 งานตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เพื่อชุมชน ณ วัดพรหมสุวรรณสามัคคี 26 ก.ย. 2560
 ประชุมพนักงานขับรถรับ - ส่งนักเรียนครั้งที่ 4 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 3 พ.ย. 2560
 อบรมพนักงานขับรถตู้รับ - ส่งนักเรียน โดย ร.ต.อ.สุพล อินทโกสุม รองสารวัตรจราจร สถานีตำรวจนครบาลหลักสอง 16 พ.ย. 2560
 จิตอาสาดูแลความปลอดภัยนักเรียน 30 พ.ย. 2560
 ประชุมพนักงานขับรถรับ - ส่งนักเรียน ประจำเดือนธันวาคม 2560 9 ธ.ค. 2560
 ตรวจสารเสพติดพนักงานขับรถ - รับส่งนักเรียนครั้งที่ 2 โดยร้อยตำรวจเอกสุพล อินทโกสุม รองสารวัตรจราจร สน.หลักสอง 15 ธ.ค. 2560
 ประชุมพนักงานขับรถรับ - ส่งนักเรียน ประจำเดือน มกราคม 2561 5 ม.ค. 2561
 มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 10 ม.ค. 2561
 ตรวจสภาพรถรับ - ส่งนักเรียน สายรถเบอร์ 2 จำนวน 14 คัน 23 ม.ค. 2561
 ตรวจสภาพรถรับ - ส่งนักเรียน รถสายเบอร์ 3,4,5และ 6 24 ม.ค. 2561
 ตรวจสภาพรถรับ - ส่งนักเรียน สายรถเบอร์ 7,8,9และ 10 25 ม.ค. 2561
  งานตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์ นักเรียน ป.3-ป.6 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560 13 ก.พ. 2561
 งานร้านค้า(ฝ่ายบริหารทั่วไป) ดำเนินการจัดหาร้านค้าผู้ประกอบการเข้ามาจำหน่ายอาหาร ในปีการศึกษา 2561 19 มี.ค. 2561
 งานร้านค้า (ฝ่ายริหารทั่วไป) ดำเนินการทำสัญญาร้านค้าผู้ประกอบการใหม่ปีการศึกษา 2561 21 มี.ค. 2561
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(2)
เยี่ยมชมด้านวิชาการ และกิจกรรมของ Shizuoka Municipal High School 27 ก.ย. 2560
ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ร่วมกับคณะกรรมการ สโมสรอัสสัมชัญ ยูไนเต็ด ไปประเทศญี่ปุ่นตามคำเชิญของสโมสร Shimizu S-Pulse 27 ก.ย. 2560

• แฟ้มผลงาน (0)