[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10458
ชื่อ: มาสเตอร์  เศกศักดิ์    นิติวัฒนานนท์
ฉายา: -
อายุงาน: 9 ปี 11 เดือน 27 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 2532  ศึกษาศาสตรบัณฑิต  
2    มหาวิทยาลัยแสงธรรม 2528  ศิลปศาสตรบัณฑิต  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2561 ที่ปรึกษา งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน
2561 ที่ปรึกษา งานโภชนาการ
2561 ประธานกรรมการ งานร้านค้า
2561 ที่ปรึกษา งานนักกีฬาโครงการพิเศษ
2561 ประธานกรรมการ งานอนามัยโรงเรียน
2561 ประธานกรรมการ งาน Stationery
2561 ประธานกรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2560 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2560 ที่ปรึกษา งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน
2560 ที่ปรึกษา งานโภชนาการ
2560 ประธานกรรมการ งานร้านค้า
2560 ที่ปรึกษา งานนักกีฬาโครงการพิเศษ
2560 ประธานกรรมการ งานอนามัยโรงเรียน
2560 ประธานกรรมการ งาน Stationery
2560 ประธานกรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2559 กรรมการ งานสอนเสริม
2559 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2559 ประธานกรรมการ งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน
2559 ที่ปรึกษา งานโภชนาการ
2559 ประธานกรรมการ งานร้านค้า
2559 ประธานกรรมการ งานสระว่ายน้ำ
2559 ประธานกรรมการ งานนักกีฬาโครงการพิเศษ
2559 ประธานกรรมการ งานอนามัยโรงเรียน
2559 ประธานกรรมการ งาน Stationery
2559 ประธานกรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2558 กรรมการ งานสอนเสริม
2558 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2558 ประธานกรรมการ งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน
2558 ที่ปรึกษา งานโภชนาการ
2558 ประธานกรรมการ งานร้านค้า
2558 ประธานกรรมการ งานสระว่ายน้ำ
2558 ที่ปรึกษา งานนักกีฬาโครงการพิเศษ
2558 ประธานกรรมการ งานอนามัยโรงเรียน
2558 ประธานกรรมการ งาน Stationery
2558 ประธานกรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2557 กรรมการ งานสอนเสริม
2557 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2557 ที่ปรึกษา งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน
2557 ที่ปรึกษา งานโภชนาการ
2557 ที่ปรึกษา งานร้านค้า
2557 ที่ปรึกษา งานสระว่ายน้ำ
2557 ที่ปรึกษา งานนักกีฬาโครงการพิเศษ
2557 ที่ปรึกษา งานอนามัยโรงเรียน
2557 ที่ปรึกษา งาน Stationery
2557 ประธานกรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2556 กรรมการ งานสอนเสริม
2556 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2556 ที่ปรึกษา งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน
2556 ที่ปรึกษา งานโภชนาการ
2556 ที่ปรึกษา งานร้านค้า
2556 ที่ปรึกษา งานสระว่ายน้ำ
2556 ประธานกรรมการ งานนักกีฬาโครงการพิเศษ
2556 ที่ปรึกษา งานอนามัยโรงเรียน
2556 ประธานกรรมการ งาน Stationery
2556 ประธานกรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2555 ที่ปรึกษา งานสอนเสริม
2555 ที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายกิจการพิเศษ
2555 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2555 ประธานกรรมการ งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน
2555 ที่ปรึกษา งานโภชนาการ
2555 ที่ปรึกษา งานร้านค้า
2555 ประธานกรรมการ งานสระว่ายน้ำ
2555 ที่ปรึกษา งานนักกีฬาโครงการพิเศษ
2555 ที่ปรึกษา งานอนามัยโรงเรียน
2555 ประธานกรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2555 ที่ปรึกษา ฝ่ายกิจการพิเศษ
2555 ประธานกรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2554 ประธานกรรมการ งานสระว่ายน้ำ
2554 ประธานกรรมการ งานนักกีฬาโครงการพิเศษ
2554 ที่ปรึกษา งานยานพาหนะ
2554 ที่ปรึกษา งานโภชนาการ
2554 ประธานกรรมการ งานอนามัยโรงเรียน
2554 ประธานกรรมการ งานหอพัก
2554 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2562 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 0
2560 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 0
2559 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 0
2558 ผช.ผอ.ฝ่ายบริหารทั่วไป 0
2557 ผช.ผอ.ฝ่ายบริหารทั่วไป 0
2556 ผช.ผอ.ฝ่ายบริหารทั่วไป 0
2555 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 0
2554 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 0
2553 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 0
2552 หัวหน้าฝ่ายบริการ 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 การประชุมสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 เรื่อง "การศึกษาคาทอลิกเสริมสร้างความรักและความรู้สู่ Thailand 4.0" วิทยากรโดย คณะวิทยากรจากสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย โรงแรมเอเซียพัทยา จ.ชลบุรี 19 ส.ค. 2561 - 22 ส.ค. 2561 30.00
2561 การดูแลสุขภาพสมบูรณ์และแข็งแรงด้วยโภขนาการอาหาร ณัฐพล รีสอร์ท แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 07 มี.ค. 2562 - 08 มี.ค. 2562 8.00
2560 การอบรมเรื่อง “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน” โดย นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง 2. “การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0” โดย ผศ. ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง “จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน” โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 ขอบฟ้าใหม่ของการศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย โรงแรมเอเซียพัทยา จ.ชลบุรี 20 ส.ค. 2560 - 23 ส.ค. 2560 30.00
2560 สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง "การจัดการศึกษาตามแนวมงฟอร์ตในยุคไทยแลนท์ 4.0" โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 02 ต.ค. 2560 - 04 ต.ค. 2560 18.00
2560 คุณธรรม จริยธรรมครูคาทอลิก โดยบาทหลวงปฏิญญา สิริธารารัตน์ ซิสเตอร์เนตรประกาย ผิวชัย ศูนย์การเรียนรุ้อัสสัมชัญ 07 ต.ค. 2560 - 08 ต.ค. 2560 9.00
2560 การอบรมเรื่อง "ออฟฟิศซินโดรม ภัยใกล้ตัว" โดยคุณจิรสิน จินดามากฏ ณ ภาลัยรีสอร์ท แม่กลอง 08 มี.ค. 2561 - 09 มี.ค. 2561 8.30
2559 "การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน"โดยคุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 "สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข" โดยอาจารย์สวิง หมื่นแสน หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 "ความสุข....ที่เลือกได้" โดยคุณสมชาย ตรีดารา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 "นโยบายการพัฒนาโรงเรียนปี 2559" โดยภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 "การจัดทำแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ระยะที่ 5 พ.ศ. 2560-2564" โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา 27 ก.ค. 2559 - 27 ก.ค. 2559 2.30
2559 การจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี พ.ศ. 2560-2564 บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา 29 ต.ค. 2559 - 30 ต.ค. 2559 3.30
2559 การฟื้นฟูความกระตือรือร้นทางการศึกษาคาทอลิกขึ้นใหม่ โรงแรมเอเซียพัทยา จ.ชลบุรี 21 ส.ค. 2559 - 24 ส.ค. 2559 27.00
2559 การวางแผนและการจัดการที่ดี ในการทำงาน โดยคณภัสวัลย์ ภู่ตระกูล ณ ภาลัยรีสอร์ท แม่กลอง 16 มี.ค. 2560 - 17 มี.ค. 2560 11.00
2558 "จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียนโดยวิธีการทางลูกเสือ" โดย อ.ศัจธร วัฒนะมงคล ผอ.สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อ.อำนาจ สายฉลาด และอ.ยินดี ปั้นแววงาม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 "การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วย 5 ส" โดยอาจารย์ธนกรณ์ ใจสมานมิตร ห้องประชุมมงฟอร์ต 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 "องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)" โดยบาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 การอบรมคุณธรรมจริยธรรมเรื่อง “จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก” โดย บาทหลวงสุวนารถ กวยมงคล ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2557 การจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญ 01 ต.ค. 2557 - 03 ต.ค. 2557 16.00
2557 "การบรหารจัดการคุณภาพโดยรวม : Total Fuality Management (TQM)" โดยอาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 ธรรมะในโรงเรียน เรื่อง "เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต" โดย... พระมหา ดร.อ้าย ธีรปัญโญ และพระมหา พุทธิวร วิฒิเมธี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 "แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบาย มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียบปห่งประเทศไทย" ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 ต.ค. 2557 1.00
2557 "นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557" ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "ข้อคิดการทำงานจากอธิการ" ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ" ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 "การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน" ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 "ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน" ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 "แนวทางการดูแลนักเรียน" ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 การดำเนินงานที่มีคุณภาพตามมารตฐานคุณภาพการศึกษาBSG ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 14 มิ.ย. 2557 - 14 มิ.ย. 2557 3.00
- การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยเหลือผู้ป่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 03 ก.ค. 2555 3.00
- โรงเรียนคาทอลิกไทย ในบริบทของประชาคมอาเซียน โรงแรมเอเซียพัทยา 19 ส.ค. 2555 - 22 ส.ค. 2555 32.00
- การเตรียมความพร้อมการศึกษาคณะเซนต์คาเบรียลสู่ประชาคมอาเซียน ปี2015 04 ต.ค. 2555 - 06 ต.ค. 2555 24.00
- สัมมนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2555 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2555 - 11 พ.ค. 2555 24.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2560 ระบบการบริหารงานสโมสร Shimizu S-Pulse ประเทศญี่ปุ่น สโมสรShimizu S-Pulse ญี่ปุ่น 22 ก.ย. 2560 - 24 ก.ย. 2560 24.00 1283.doc
2558 2015 China (Shanghai) International Youth Football Tournament Shanghai, China 14 ก.ค. 2558 - 17 ก.ค. 2558 32.00
2558 19th Great East Japan Earthquake reconstruction assistance U-12 International Soccer Tournament Maebashi Mayor’s Cup และศึกษาสถานที่เมืองโตเกียว Maebashi, Japan 17 ก.ย. 2558 - 24 ก.ย. 2558 56.00
2557 ฟุตบอลNike Manchester Cup 2014 ประเทศอังกฤษ 02 ส.ค. 2557 - 10 ส.ค. 2557 56.00
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2557 การบริหารงานสระว่ายน้ำ ห้องประชุมรัตนฯ2 04 ก.พ. 2558 - 04 ก.พ. 2558 4
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “การบริหารงานเชิงคุณภาพ TQA” โดยมาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 12 พ.ค. 2561 2 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “การนำแผนสู่การปฏิบัติ” โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธรุการ-การเงิน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การประชุมสัมมนา เรื่อง “Policies to be implemented in all school of saint Gabriel’s Foundation วิทยากรโดย ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 3 ก.ค. 2561 2 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งาน Stationery,   งานอนามัยโรงเรียน,   งานนักกีฬาโครงการพิเศษ,   งานร้านค้า,   งานโภชนาการ,   งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน,   งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด ฝ่ายบริหารทั่วไป
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (4)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งาน Stationery
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานอนามัยโรงเรียน
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานร้านค้า
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (27)
   กิจกรรมปันน้ำใจสู่น้องตะเข็บชายแดน ณ นิวไลท์ ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.00 น.
   กิจกรรมปันน้ำใจสู่น้องตะเข็บชายแดน ณ นิวไลท์ ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.00 น.
   กิจกรรมปันน้ำใจสู่น้องตะเข็บชายแดน ณ นิวไลท์ ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.00 น.
   พิธีมอบทุนและประชุมผู้ปกครองนักกีฬาโครงการพิเศษ
   พิธีมอบทุนและประชุมผู้ปกครองนักกีฬาโครงการพิเศษ
   พิธีมอบทุนและประชุมผู้ปกครองนักกีฬาโครงการพิเศษ
   คัดตัวนักกีฬาโครงการพิเศษรุ่นอายุ 10 ปี ครั้งที่ 1 วันที่ 17 พ.ย. อัสสัมชัญนครราชสีมา / ครั้งที่ 2 วันที่ 1 ธ.ค. อัสสัมชัญธนบุรี / ครั้งที่ 3 วันที่ 14 ธ.ค. ส่องลมสเตเดี๊ยม จ.พะเยา (งดคลีนิก)/ ครั้งที่ 4 15 ธ.ค. ไนซ์เพลส สปอร์ตคลับ เชียงใหม่ / ครั้งที่ 5 19 ม.ค.62 สนามกีฬากลาง สุราษฎร์ธานี / ครั้งที่ 6 วันที่ 9 มีนาคม 62 อัสสัมชัญธนบุรี (คัดรอบสุดท้าย)
   คัดตัวนักกีฬาโครงการพิเศษรุ่นอายุ 10 ปี ครั้งที่ 1 วันที่ 17 พ.ย. อัสสัมชัญนครราชสีมา / ครั้งที่ 2 วันที่ 1 ธ.ค. อัสสัมชัญธนบุรี / ครั้งที่ 3 วันที่ 14 ธ.ค. ส่องลมสเตเดี๊ยม จ.พะเยา (งดคลีนิก)/ ครั้งที่ 4 15 ธ.ค. ไนซ์เพลส สปอร์ตคลับ เชียงใหม่ / ครั้งที่ 5 19 ม.ค.62 สนามกีฬากลาง สุราษฎร์ธานี / ครั้งที่ 6 วันที่ 9 มีนาคม 62 อัสสัมชัญธนบุรี (คัดรอบสุดท้าย)
   คัดตัวนักกีฬาบาสเกตบอล วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561 ณ ยิมเนเซียม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
   คัดตัวนักกีฬาบาสเกตบอล วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561 ณ ยิมเนเซียม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
   คัดตัวนักกีฬาบาสเกตบอล วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561 ณ ยิมเนเซียม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
   การแข่งขันว่ายน้ำ
   การแข่งขันว่ายน้ำ
   สิ้นสุด การแข่งขันว่ายน้ำ
   การแข่งขันว่ายน้ำ
   คัดตัวนักกีฬาโครงการพิเศษรุ่นอายุ 10 ปี ครั้งที่ 1 วันที่ 17 พ.ย. อัสสัมชัญนครราชสีมา / ครั้งที่ 2 วันที่ 1 ธ.ค. อัสสัมชัญธนบุรี / ครั้งที่ 3 วันที่ 14 ธ.ค. ส่องลมสเตเดี๊ยม จ.พะเยา (งดคลีนิก)/ ครั้งที่ 4 15 ธ.ค. ไนซ์เพลส สปอร์ตคลับ เชียงใหม่ / ครั้งที่ 5 19 ม.ค.62 สนามกีฬากลาง สุราษฎร์ธานี / ครั้งที่ 6 วันที่ 9 มีนาคม 62 อัสสัมชัญธนบุรี (คัดรอบสุดท้าย)
   คัดตัวนักกีฬาโครงการพิเศษรุ่นอายุ 10 ปี ครั้งที่ 2 วันที่ 1 ธ.ค. อัสสัมชัญธนบุรี / ครั้งที่ 3 วันที่ 14 ธ.ค. ส่องลมสเตเดี๊ยม จ.พะเยา (งดคลีนิก)/ ครั้งที่ 4 15 ธ.ค. ไนซ์เพลส สปอร์ตคลับ เชียงใหม่ / ครั้งที่ 5 19 ม.ค.62 สนามกีฬากลาง สุราษฎร์ธานี / ครั้งที่ 6 วันที่ 9 มีนาคม 62 อัสสัมชัญธนบุรี (คัดรอบสุดท้าย)
   คัดตัวนักกีฬาโครงการพิเศษรุ่นอายุ 10 ปี ครั้งที่ 3 วันที่ 14 ธ.ค. ส่องลมสเตเดี๊ยม จ.พะเยา (งดคลีนิก)/ ครั้งที่ 4 15 ธ.ค. ไนซ์เพลส สปอร์ตคลับ เชียงใหม่ / ครั้งที่ 5 19 ม.ค.62 สนามกีฬากลาง สุราษฎร์ธานี / ครั้งที่ 6 วันที่ 9 มีนาคม 62 อัสสัมชัญธนบุรี (คัดรอบสุดท้าย)
   คัดตัวนักกีฬาโครงการพิเศษรุ่นอายุ 10 ปี ครั้งที่ 4 15 ธ.ค. ไนซ์เพลส สปอร์ตคลับ เชียงใหม่ / ครั้งที่ 5 19 ม.ค.62 สนามกีฬากลาง สุราษฎร์ธานี / ครั้งที่ 6 วันที่ 9 มีนาคม 62 อัสสัมชัญธนบุรี (คัดรอบสุดท้าย)
   คัดตัวนักกีฬาโครงการพิเศษรุ่นอายุ 10 ปี ครั้งที่ 5 19 ม.ค.62 สนามกีฬากลาง สุราษฎร์ธานี / ครั้งที่ 6 วันที่ 9 มีนาคม 62 อัสสัมชัญธนบุรี (คัดรอบสุดท้าย)
   ทัศนศึกษาประเทศอังกฤษ (Football Academy) วันที่ 7 มี.ค.-2เม.ย.2562 ณ เมือง Barnsley ประเทศอังกฤษ
   ทัศนศึกษาประเทศอังกฤษ (Football Academy) วันที่ 7 มี.ค.-2เม.ย.2562 ณ เมือง Barnsley ประเทศอังกฤษ
   คัดตัวนักกีฬาโครงการพิเศษรุ่นอายุ 10 ปี ครั้งที่ 6 วันที่ 9 มีนาคม 62 อัสสัมชัญธนบุรี (คัดรอบสุดท้าย)
   สิ้นสุด คัดตัวนักกีฬาโครงการพิเศษรุ่นอายุ 10 ปี ครั้งที่ 1 วันที่ 17 พ.ย. อัสสัมชัญนครราชสีมา / ครั้งที่ 2 วันที่ 1 ธ.ค. อัสสัมชัญธนบุรี / ครั้งที่ 3 วันที่ 14 ธ.ค. ส่องลมสเตเดี๊ยม จ.พะเยา (งดคลีนิก)/ ครั้งที่ 4 15 ธ.ค. ไนซ์เพลส สปอร์ตคลับ เชียงใหม่ / ครั้งที่ 5 19 ม.ค.62 สนามกีฬากลาง สุราษฎร์ธานี / ครั้งที่ 6 วันที่ 9 มีนาคม 62 อัสสัมชัญธนบุรี (คัดรอบสุดท้าย)
   สิ้นสุด คัดตัวนักกีฬาโครงการพิเศษรุ่นอายุ 10 ปี ครั้งที่ 1 วันที่ 17 พ.ย. อัสสัมชัญนครราชสีมา / ครั้งที่ 2 วันที่ 1 ธ.ค. อัสสัมชัญธนบุรี / ครั้งที่ 3 วันที่ 14 ธ.ค. ส่องลมสเตเดี๊ยม จ.พะเยา (งดคลีนิก)/ ครั้งที่ 4 15 ธ.ค. ไนซ์เพลส สปอร์ตคลับ เชียงใหม่ / ครั้งที่ 5 19 ม.ค.62 สนามกีฬากลาง สุราษฎร์ธานี / ครั้งที่ 6 วันที่ 9 มีนาคม 62 อัสสัมชัญธนบุรี (คัดรอบสุดท้าย)
   ทัศนศึกษาประเทศอังกฤษ (Football Academy) วันที่ 7 มี.ค.-2เม.ย.2562 ณ เมือง Barnsley ประเทศอังกฤษ
   ทัศนศึกษาประเทศอังกฤษ (Football Academy) วันที่ 7 มี.ค.-2เม.ย.2562 ณ เมือง Barnsley ประเทศอังกฤษ
• ได้อยู่ในข่าว : (70)
 กิจกรรมปันน้ำใจสู่น้องตะเข็บชายแดน ณ นิวไลฟ ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 12 พ.ค. 2561
 ทำสัญญาประกอบการรถรับ - ส่งนักเรียน ประจำปี 2561 12 พ.ค. 2561
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 1/2561 วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 15 พ.ค. 2561
 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง " โรคมือ เท้า ปาก" 17 พ.ค. 2561
 รายการเมนูอาหารประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ครัวครู ครัวเด็ก ครัวกลางและครัวต้นสน รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงค่ะ 17 พ.ค. 2561
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 2/2561 วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 30 พ.ค. 2561
 อบรมพนักงานขับรถ โดย ร้อยตำรวจโทสุพล อินทโกสุม รองสารวัตรจราจร สน.หลักสอง 5 มิ.ย. 2561
  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง " โรคไข้หวัดใหญ่ " 9 มิ.ย. 2561
 การอบรมการปฐมพยาบาลคนจมน้ำและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจ 9 มิ.ย. 2561
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 3/2561 วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 11 มิ.ย. 2561
 จำหน่ายของที่ระลึกอัสสัมชัญยูไนเต็ด สำหรับ บุคลากร นักเรียน และบุคคลทั่วไป 13 มิ.ย. 2561
 การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เข็มที่ 1 ปี 2561 20 มิ.ย. 2561
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 4/2561 วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 24 มิ.ย. 2561
 แจ้งลดราคาเสื้อสโมสรอัสสัมชัญยูไนเต็ด ปี 2013 - 2014 27 มิ.ย. 2561
 งานตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2561 28 มิ.ย. 2561
 จำหน่ายเสื้อที่ระลึกสโมสรอัสสัมชัญยูไนเต็ด รุ่นใหม่ 30 มิ.ย. 2561
 ประชุมพนักงานขับรถประจำเดือนกรกฎาคม 2561 2 ก.ค. 2561
 ตรวจสารเสพติดพนักงานขับรถรับ - ส่งนักเรียน ครั้งที่ 1 โดยร้อยตำรวจเอกสุพล อินทโกสุม ตำแหน่งรองสารวัตรจราจร สน. หลักสอง 3 ก.ค. 2561
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 5/2561 วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561> 10 ก.ค. 2561
 ตรวจเช็คความพร้อมสภาพยางและแอร์รถตู้รับส่งนักเรียน 12 ก.ค. 2561
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 6/2561 วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 21 ก.ค. 2561
 รายการเมนูอาหารประจำเดือน สิงหาคม 2561 ครัวครู ครัวเด็ก ครัวกลางและครัวต้นสน รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงค่ะ 1 ส.ค. 2561
 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง "ป้องกันตนเองและชุมชนอย่างไร ให้ปลอดภัยจากยุงลาย" 2 ส.ค. 2561
 ประชุมพนักงานขับรถรับ - ส่งนักเรียน ประจำเดือน สิงหาคม 2561 2 ส.ค. 2561
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 7/2561 วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 6 ส.ค. 2561
 สุ่มตรวจวัดแอลกอฮอล์พนักงานขับรถรับส่งนักเรียน 14 ส.ค. 2561
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 8/2561 วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 23 ส.ค. 2561
 งานอนามัยโรงเรียน จัดงานตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เพื่อชุมชน ณ วงเวียนทะเลสาบ 24 ส.ค. 2561
 รายการเมนูอาหารประจำเดือนกันยายน 2561 ครัวครู ครัวเด็ก ครัวกลางและครัวต้นสน อาจมีการเปลี่ยนแปลงค่ะ 28 ส.ค. 2561
 งานตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์ นักเรียน ป.3-ป.6 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 30 ส.ค. 2561
 งานตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์ นักเรียน ป.1-ป.2 ปีการศึกษา 2561 4 ก.ย. 2561
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 9/2561 วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 4 ก.ย. 2561
 ประชุมพนักงานขับรถประจำเดือน กันยายน 2561 5 ก.ย. 2561
 เปิดรับสมัครขึ้นรถรับ - ส่งนักเรียน ช่วงเรียน October Course 2018 7 ก.ย. 2561
 ตรวจเช็คอุปกรณ์ควบ ประกันภัย พรบ. และสภาพยางรถตู้รับส่งนักเรียน 22 ก.ย. 2561
 สุ่มตรวจวัดแอลกอฮอล์พนักงานขับรถรับ - ส่งนักเรียน 22 ก.ย. 2561
 งดจอดรถชั้นใต้ดิน อาคารโกเด้นจูบิลี่ 11 ต.ค. 2561
 ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ "จิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ" 12 ต.ค. 2561
 เมนูอาหารประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ครัวครู ครัวเด็ก ครัวกลางและครัวต้รสน อาจมีการเปลี่ยนแปลงค่ะ 25 ต.ค. 2561
 ประชาสัมพันธ์งานร้านค้า 25 ต.ค. 2561
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 10/2561 วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 28 ต.ค. 2561
 การใช้งานบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 29 ต.ค. 2561
 อบรมพนักงานขับรถ โดย ร้อยตำรวจโทสุพล อินทโกสุม รองสารวัตรจราจร สน.หลักสอง 1 พ.ย. 2561
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 11/2561 วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 9 พ.ย. 2561
 ประชาสัมพันธ์เสืื้อเชียร์สโมสรอัสสัมชัญยูไนเต็ด 2018 14 พ.ย. 2561
 งานฉีดวัคซีนป้องกันโรคตามเกณฑ์ นักเรียน ป.1 , ป.5 และ ป.6 21 พ.ย. 2561
  ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 12/2561 วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 27 พ.ย. 2561
 สุ่มตรวจวัดแอลกอฮอล์พนักงานขับรถ 28 พ.ย. 2561
  งานอนามัยโรงเรียน จัดงานตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เพื่อชุมชน ณ ชุมชนศิริเกษมพัฒนา 30 พ.ย. 2561
 ประชุมพนักงานขับรถประจำเดือน ธันวาคม 2561 6 ธ.ค. 2561
 ตรวจสารเสพติดพนักงานขับรถครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 6 ธ.ค. 2561
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 13/2561 วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 11 ธ.ค. 2561
 สุ่มตรวจวัดแอลกอฮอล์พนักงานขับรถ 12 ธ.ค. 2561
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 14/2561 วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 30 ธ.ค. 2561
 เมนูอาหารประจำเดือน มกราคม 2562 ครัวครู ครัวเด็ก ครัวกลางและครัวต้นสน อาจมีการเปลี่ยนแปลงค่ะ 4 ม.ค. 2562
 สุ่มตรวจวัดแอลกอฮอล์พนักงานขับรถ 5 ม.ค. 2562
 ประชุมพนักงานขับรถประจำเดือนมกราคม 2562 8 ม.ค. 2562
 ประชุมกรรมการหน่วยงานยานพาหนะและรถรับ - ส่งนักเรียน 14 ม.ค. 2562
 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การดูแลตัวเอง จาก "ฝุ่นพิษ" PM 2.5 18 ม.ค. 2562
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 15/2561 วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 24 ม.ค. 2562
 ประชุมพนักงานขับรถประจำเดือน มกราคม 2562 เวลา 08.00 น. 4 ก.พ. 2562
 แบบสำรวจการใช้บริการรถรับ - ส่งนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 4 ก.พ. 2562
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 16/2561 วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 4 ก.พ. 2562
 รายการเมนูอาหารประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ครัวครู ครัวเด็ก,ครัวกลางและครัวต้นสน อาจมีการเปลี่ยนแปลงค่ะ 4 ก.พ. 2562
 ประชาสัมพันธ์ร้านStationery(ฺBig A.) 7 ก.พ. 2562
 งานตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์ นักเรียน ป.3-ป.6 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 11 ก.พ. 2562
 ประชาสัมพันธ์ร้านStationery(ฺBig A.) 13 ก.พ. 2562
 ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 17/2561 วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 16 ก.พ. 2562
 ตรวจสภาพรถรับ - ส่งนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 18 ก.พ. 2562
 งดให้บริการ 21 มี.ค. 2562
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (32)
 กิจกรรมปันน้ำใจสู่น้องตะเข็บชายแดน ณ นิวไลท์ ต.เขาหินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 22 พ.ค. 2561
 อบรมพนักงานขับรถรับ - ส่งนักเรียน โดย ร้อยตำรวจโทสุพล อินทโกสุม รองสารวัตรจราจร สน.หลักสอง 6 มิ.ย. 2561
 งานตรวจสุขภาพพนักงาน และผู้ประกอบการร้านค้า ปีการศึกษา 2561 21 มิ.ย. 2561
 งานฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2561 25 มิ.ย. 2561
 ตรวจสารเสพติดพนักงานขับรถรับ - ส่งนักเรียน ครั้งที่ 1 /2561 4 ก.ค. 2561
  เจ้าหน้าที่จากฝ่ายสิ่งแวดล้อม เขตบางแค มาสุุ่มตรวจสุขาภิบาลโรงอาหารของโรงเรียน 4 ก.ค. 2561
 งานตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2561 13 ก.ค. 2561
 ตรวจเช็คสภาพยางและแอร์รถตู้รับส่งนักเรียน 14 ก.ค. 2561
 งานตรวจสุขภาพบุคลากร (ครู และเจ้าหน้าที่) ปีการศึกษา 2561 17 ก.ค. 2561
 งานอนามัยโรงเรียน ดำเนินการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ A นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 17 ก.ค. 2561
 โครงการปรับปรุงรถ 6 ล้อ ทะเบียน 5864 16 ส.ค. 2561
 งานตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เพื่อชุมชน ณ วงเวียนทะเลสาบ 29 ส.ค. 2561
 งานตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์นักเรียน ป.3-ป.6 (ครั้งที่ 1) ปี 2561 7 ก.ย. 2561
 งานตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์ นักเรียน ป.1-ป.2 ปีการศึกษา 2561 7 ก.ย. 2561
 ภาพกิจกรรมโครงการ 100 Plus Basketball School Tour ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี 14 ก.ย. 2561
 ต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนเซนคาเบรียลและคณะครูจากโรงเรียนอัสสัมชัญระยองมาศึกษาดูงานโภชนาการ 14 ก.ย. 2561
 สุ่มตรวจวัดแอลกอฮอล์พนักงานขับรถรับส่งนักเรียน 25 ก.ย. 2561
 ตรวจเช็คอุปกรณ์ควบ ประกันภัย พรบ.และสภาพยางรถตู้รับ - ส่งนักเรียน 25 ก.ย. 2561
  อบรมพนักงานขับรถ โดย ร้อยตำรวจโทสุพล อินทโกสุม รองสารวัตรจราจร สน.หลักสอง 2 พ.ย. 2561
 สุ่มตรวจวัดแอลกอฮอล์ลพนักงานขับรถ 5 พ.ย. 2561
 งานฉีดวัคซีนป้องกันโรคตามเกณฑ์ นักเรียน ป.1 , ป.5 และ ป.6 24 พ.ย. 2561
 ประชุมพนักงานขับรถประจำเดือน ธันวาคม 2561 7 ธ.ค. 2561
 ตรวจสารเสพติดพนักงานขับรถรับ - ส่งนักเรียนครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 8 ธ.ค. 2561
 เจ้าหน้าที่จากฝ่ายสิ่งแวดล้อม เขตบางแค มาตรวจสุขาภิบาลโรงอาหารของโรงเรียน 19 ธ.ค. 2561
 สุ่มตรวจวัดแอลกอฮอล์พนักงานขับรถ 9 ม.ค. 2562
 ประชุมพนักงานขับรถรับ - ส่งนักเรียน ประจำเดือน มกราคม 2562 11 ม.ค. 2562
 ประชาสัมพันธ์ร้าน Stationery 11 ก.พ. 2562
 ประชาสัมพันธ์ร้าน Stationery 11 ก.พ. 2562
 งานตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์ นักเรียน ป.3-ป.6 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 18 ก.พ. 2562
 ตรวจสภาพรถรับ - ส่งนักเรียน ณ อู่ยูพีดี 20 ก.พ. 2562
 ตรวจสภาพรถรับ-ส่งนักเรียนครั้งที่ 2 และ 3 22 ก.พ. 2562
 ประชาสัมพันธ์ร้าน Stationery 25 ก.พ. 2562
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (51)
ผลการแข่งขันฟุตบอล Thailand Youth League รุ่น 13 ปี11 เม.ย. 2562
ผลการแข่งขันฟุตบอล Thailand Youth League รุ่น 19 ปี11 เม.ย. 2562
ตารางคะแนนการแข่งขันฟุตบอล รายการออมสิน (ไทยลีก 4) สัปดาห์ที่ 79 เม.ย. 2562
ผลการแข่งขันฟุตบอล Thailand Youth League รุ่น 19 ปี 9 เม.ย. 2562
ผลการแข่งขันฟุตบอล Thailand Youth League รุ่น 17 ปี9 เม.ย. 2562
ตารางคะแนนการแข่งขันฟุตบอล Thailand Youth League รุ่น 15 ปี 9 เม.ย. 2562
ผลการแข่งขันฟุตบอล Thailand Youth League รุ่น 13 ปี9 เม.ย. 2562
ตารางคะแนนการแข่งขันฟุตบอล Thailand Youth League รุ่น 13,15,17,19 ปี สัปดาห์ที่ 142 เม.ย. 2562
ชนะเลิศ ACT Basketball Championship 20192 เม.ย. 2562
ชนะเลิศการแข่งขัน Singha 3*3 Basketball Thailand Championship 2019 รอบโซนภาคกลาง1 เม.ย. 2562
ชนะเลิศการแข่งขัน Singha 3*3 Basketball Thailand Championship 2019 รอบโซนภาคกลาง1 เม.ย. 2562
ชนะเลิศการแข่งขัน Singha 3*3 Basketball Thailand Championship 2019 รอบโซนภาคกลาง1 เม.ย. 2562
ตารางคะแนนการแข่งขันฟุตบอล รายการออมสิน (ไทยลีก 4) สัปดาห์ที่ 61 เม.ย. 2562
ผลการแข่งขันฟุตบอล Thailand Youth League รุ่น 17 ปี1 เม.ย. 2562
ผลการแข่งขันฟุตบอล Thailand Youth League รุ่น 15 ปี 1 เม.ย. 2562
ผลการแข่งขันฟุตบอล Thailand Youth League รุ่น 13 ปี 1 เม.ย. 2562
ผลการแข่งขันฟุตบอล Thailand Youth League รุ่น 19 ปี 29 มี.ค. 2562
ACT Basketball Championship 201929 มี.ค. 2562
ACT Basketball Championship 201928 มี.ค. 2562
ACT Basketball Championship 201928 มี.ค. 2562
ตารางคะแนนการแข่งขันฟุตบอล Thailand Youth League รุ่น 19 ปี 23 มี.ค. 2562
ตารางคะแนนการแข่งขันฟุตบอล Thailand Youth League รุ่น 17 ปี 23 มี.ค. 2562
ตารางคะแนนการแข่งขันฟุตบอล Thailand Youth League รุ่น 15 ปี23 มี.ค. 2562
ตารางคะแนนการแข่งขันฟุตบอล Thailand Youth League รุ่น 13 ปี 23 มี.ค. 2562
ผลการแข่งขันฟุตบอล Thailand Youth League รุ่น 17 ปี 21 มี.ค. 2562
รายชื่อ ยู-14 ทีมชาติไทยรอบแรกปี 256218 มี.ค. 2562
ช้าง ซอคเก้อร์ สกูล 201918 มี.ค. 2562
ตารางคะแนนการแข่งขันฟุตบอล รายการออมสิน (ไทยลีก 4) สัปดาห์ที่ 518 มี.ค. 2562
ผลการแข่งขันฟุตบอล Thailand Youth League รุ่น 17 ปี 18 มี.ค. 2562
ผลการแข่งขันฟุตบอล Thailand Youth League รุ่น 15 ปี 18 มี.ค. 2562
ผลการแข่งขันฟุตบอล Thailand Youth League รุ่น 13 ปี18 มี.ค. 2562
ตารางคะแนนการแข่งขันฟุตบอล รายการออมสิน (ไทยลีก 4) สัปดาห์ที่ 34 มี.ค. 2562
ผลการแข่งขันฟุตบอล Thailand Youth League รุ่น 15 ปี 4 มี.ค. 2562
ผลการแข่งขันฟุตบอล Thailand Youth League รุ่น 17 ปี27 ก.พ. 2562
ผลการแข่งขันฟุตบอล Thailand Youth League รุ่น 19 ปี 25 ก.พ. 2562
ผลการแข่งขันฟุตบอล Thailand Youth League รุ่น 17 ปี 25 ก.พ. 2562
ผลการแข่งขันฟุตบอล Thailand Youth League รุ่น 13 ปี 25 ก.พ. 2562
ผลการแข่งขันฟุตบอล Thailand Youth League รุ่น 15 ปี 25 ก.พ. 2562
ผลการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน ปตท.ก๊าซธรรมชาติคัพ (U-17) ครั้งที่ 20 ประจำปี 256223 ก.พ. 2562
ผลการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน ปตท.ก๊าซธรรมชาติคัพ (U-17) ครั้งที่ 20 ประจำปี 256221 ก.พ. 2562
ตารางคะแนนการแข่งขันฟุตบอล รายการออมสิน (ไทยลีก 4) สัปดาห์ที่ 218 ก.พ. 2562
ผลการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน ปตท.ก๊าซธรรมชาติคัพ (U-17) ครั้งที่ 20 ประจำปี 256218 ก.พ. 2562
ผลการแข่งขันฟุตบอล Thailand Youth League รุ่น 13 ปี สัปดาห์ที่ 918 ก.พ. 2562
ผลการแข่งขันฟุตบอล Thailand Youth League รุ่น 15 ปี สัปดาห์ที่ 918 ก.พ. 2562
ผลการแข่งขันฟุตบอล Thailand Youth League รุ่น 19 ปี สัปดาห์ที่ 918 ก.พ. 2562
ผลการแข่งขันฟุตบอล Thailand Youth League รุ่น 17 ปี สัปดาห์ที่ 918 ก.พ. 2562
ตารางคะแนนการแข่งขันฟุตบอล รายการออมสิน (ไทยลีก 4) สัปดาห์ที่ 115 ก.พ. 2562
ตารางคะแนนการแข่งขันฟุตบอล Thailand Youth League รุ่น 19 ปี สัปดาห์ที่ 815 ก.พ. 2562
ตารางคะแนนการแข่งขันฟุตบอล Thailand Youth League รุ่น 17 ปี สัปดาห์ที่ 815 ก.พ. 2562
ตารางคะแนนการแข่งขันฟุตบอล Thailand Youth League รุ่น 15 ปี สัปดาห์ที่ 815 ก.พ. 2562
ตารางคะแนนการแข่งขันฟุตบอล Thailand Youth League รุ่น 13 ปี สัปดาห์ที่ 815 ก.พ. 2562
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(1)
งานตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เพื่อชุมชน ณ ชุมชนศิริเกษมพัฒนา1 ธ.ค. 2561

• แฟ้มผลงาน (0)