[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10459
ชื่อ: มิส  กฤตพร    อ่อนพุทธา
ฉายา: เจี๊ยบ
อายุงาน: 8 ปี 0 เดือน 18 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2547  ครุศาสตรบัณฑิต เอกจิตวิทยาและการแนะแนว  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2562 กรรมการ งานแนะแนว
2562 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2561 กรรมการ งานศูนย์วิทยบริการ
2561 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2560 กรรมการ งานศูนย์วิทยบริการ
2560 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2559 กรรมการ งานศูนย์วิทยบริการ
2559 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2558 กรรมการ งานแนะแนว
2558 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
2557 กรรมการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2557 กรรมการ งานแนะแนว
2557 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
2556 กรรมการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2556 กรรมการ งานแนะแนว
2555 กรรมการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2555 กรรมการ งานแนะแนว
2554 งานแนะแนว งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2561 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 4/7
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2562 งานแนะแนว และครูคู่ชั้น ป.4/3 0
2561 งานศูนย์วิทยบริการ และครูคู่ชั้น ป.4/7 0
2560 งานศูนย์วิทยบริการ และครูคู่ชั้น ป.4/8 0
2559 งานศูนย์วิทยบริการ และครูคู่ชั้น ป.6/6 0
2558 งานแนะแนว และครูคู่ชั้น ป.4/7 0
2557 งานแนะแนว และครูคู่ชั้น ป.4/5 0
2556 งานแนะแนว และครูคู่ชั้น ป.4/2 0
2555 งานแนะแนว และครูคู่ชั้น ป.4/2 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 "หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน" โดยอาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 "แนวการทำงานเชิงคุณภาพ" โดยมาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง,มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม,มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงค์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 "นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561" โดยภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 ทบทวนการใช้งานและการใช้ Touch Viewer & PenSofeware สำหรับจอ LED Touch Screen Sharp โดยวิทยากรจาก Pentinum Computer And Accessory Co.,Ltd และบุคลากรจากศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องเรียนประถมศึกษาปีที 4/8 ชั้น 5 อาคารราฟาแอล 10 ต.ค. 2561 - 10 ต.ค. 2561 2.00
2561 "การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนือยนิ่งสู่การพัฒนาองค์กรต้นแบบส่งเสริมกิจกรรมทางกายของภาครัฐและเอกชน" งานศูนย์ฟิตเนสฝ่ายกิจกรรม 09 มิ.ย. 2561 - 08 เม.ย. 2562 7.00
2560 "จิตวิทยาการดูแลนักเรียน" โดยนพ. อัศวิน นาคพงศ์พันธ์ุ หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 "การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0 โดยผศ.ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 "จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน"โดยดร. อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 "นโยบายการพัฒนาโรงเรียนปี 2560 โดยภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 "การรีไซต์ภาพด้วยโปรแกรม PhotoScape" จัดโดยศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9 ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 24 มิ.ย. 2560 - 24 มิ.ย. 2560 1.00
2560 "สุขภาพดี หลีกหนีออฟฟิคซินโดรม" โดยคุณจิรสิน จินดามรกฎ ศูนย์ฟิตเนส อาคารโกลเด้นจูบิลี่ ชั้น 2 23 ก.ย. 2560 - 23 ก.ย. 2560 2.00
2560 "ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต"โดยภราดาทินรัตน์ คมกฤส ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 "นักการศึกษากับสิทธิเด็ก" โดยคุณณัฐวุฒิ บัวประทุม หัวหน้างานกฎหมายมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 "ทำอย่างไรเมื่อคอมฯ ช้า" จัดโดยวิทยากรจากศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9 ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 26 ส.ค. 2560 - 26 ส.ค. 2560 1.30
2560 "การจัดทำฐานข้อมูลห้องสมุดมาตรฐานสากล" โดยวิทยากรจากสถาบันพัฒนาบุคลากรและข้าราชการครู สำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับบริษัท ปิยภูมิ โซลูชั่น จำกัดและห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมยอห์น แมรี อาคารยอห์น แมรี่ 19 ส.ค. 2560 - 19 ส.ค. 2560 7.00
2559 " การใช้งานระบบสารสนเทศของโรงเรียน (SWIS+) " ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ MAC ชั้น 2 อาคารรัตนบรรณาคาร 17 ส.ค. 2559 - 17 ส.ค. 2559 1.00
2559 " การพัฒนาสมรรถภาพทางกายภาพเพื่อสุขภาพ " ศูนย์ฟิตเนส อาคารโกลเด้นจูบิวลี่ 23 ก.ค. 2559 - 23 ก.ค. 2559 3.00
2559 " การใช้ iPad เบื้องต้น " โดยวิทยากรจากบริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) ห้องสมุดมีชีวิต ชั้น 2 อาคารราฟาแอล 28 ม.ค. 2560 - 28 ม.ค. 2560 3.00
2559 " การบริหารความเสื่ยงในโรงเรียนเอกชน " โดยคุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 " สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข " โดยอาจารย์สวิง หมื่นแสน หอหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 " ความสุข...ที่เลือกได้ " โดยคุณสมชาย ตรีดารา หอหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 " นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559 " หอหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 " การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC) บนอุปกรณ์มือถือ " โดยวิทยากรจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ห้อง LIB 108 ชั้น 1 สำนักหอสมุด 15 ส.ค. 2559 - 15 ส.ค. 2559 7.00
2558 " จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียนโดยวิธีการทางลููกเสือ" โดยอ.ศัจธร วัฒนะมงคล ผอ. สำนักการลููกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อ. อำนาจ สายฉลาด และอ. ยินดี ปั้นแววงาม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 " การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน" โดย รศ. ดร. ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 "องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)" โดยบาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 การสร้างภูมิคุ้มกันต้านสิ่งเสพติดและปัญหาทางเพศด้วยธรรมะ โดยพระมหาไพศาล (วิสาโสวาที) วัดนิมมานนรดี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 24 มิ.ย. 2558 - 24 มิ.ย. 2558 1.00
2558 โครงการสายสัมพันธ์บ้าน โรงเรียนสู่ชุมชน ป.4 หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 07 ส.ค. 2558 - 07 ส.ค. 2558 3.00
2558 แนะแนวผู้ปกครองม.ปลาย "ระบบสอบเข้ามหาวิทยาลัยในยุคปัจจุุบัน" จัดโดยงานแนะแนว ห้องประชุมปรีชาวุฒิ 08 ส.ค. 2558 - 08 ส.ค. 2558 2.00
2558 วินัยเชิงบวก ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร อ.ประจำสาขาพัฒนาการมนุษย์ สถาบันแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโดยงานแนะแนว ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 ส.ค. 2558 - 15 ส.ค. 2558 2.00
2558 แนะแนวผู้ปกครอง ม.1-ม.3 " แผนการเรียนในระดับมัธยมปลาย"จัดโดยงานแนะแนว หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 05 ก.ย. 2558 - 05 ก.ย. 2558 2.00
2558 " การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน" โดยฝ่ายอาคารสถานที่ โดยอาจารย์ชาตรี วัฒนศิลป์ วิศวกรสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผศ. บุญมา ป้านประดิษฐ์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 1.30
2558 "จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก"โดยบาทหลวงสุุวนารถ กวยมงคล ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 อาชีพใหม่ หลักสูตรใหม่ ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล มหาวิทยาลััยกรุงทพ 12 พ.ย. 2558 - 12 พ.ย. 2558 8.00
2557 แนวทางการดูแลนักเรียน” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 “ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน” โดย มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 “การเลี้ยงดูลูกและเทคนิคการเอาตัวรอดในสภาวะคับขัน” โดย...พ.อ.หญิง กนกวรรณ ศรีไชยะ หอประชุมหลุยส์ มารีฯ 22 มิ.ย. 2557 - 22 มิ.ย. 2557 3.00
2557 " เมื่อลูกเข้าสู่วัยรุ่น พ่อแม่จะรับมืออย่างไร" โดย ศ.พญ. นงพงา ลิ้มสุวรรณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 26 ก.ค. 2557 - 26 ก.ค. 2557 3.00
2557 " รู้ทัน รับมือ ปัญหาพฤติกรรมเด็กวัยเรียน" โดย พญ. นิดา ลิ้มสุวรรณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 02 ส.ค. 2557 - 02 ส.ค. 2557 3.00
2557 "แนะแนวเจาะลึกทางเลือกการศึกษา สู่อาชีพมาแรงในอนาคต" ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 29 ส.ค. 2557 - 29 ส.ค. 2557 6.30
2557 ธรรมะในโรงเรียน เรื่อง “ เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต ” โดย...พระมหา ดร. อ้าย ธีรปัญโญ และพระมหา พุทธิวร วุฒิเมธี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 “การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม : Total Quality Management (TQM)” โดย อาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 "แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย" โดย...ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเะซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557" โดย...ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "ข้อคิดจากอธิการ" โดย...ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ" โดย...ศาสตราจารย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ และดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 "การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน"โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 "มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและบทบาทหน้าที่ในโรงเรียนที่มีต่อระบบประกันคุณภาพ" โดยมาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม และมิสนฤมล น้อยอิ่ม ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 19 พ.ย. 2557 - 19 ธ.ค. 2557 2.00
2557 "ดาวโหลดและแปลงไฟล์จาก Youtue, การตรวจเช็คและกำจัดไวรัสเบื้องต้น " โดยมาสเตอร์ธรรมนูญ เป้าทอง ห้องคอมพิวเตอร์ PC (EP) อาคารอิลเดอฟองโซ 06 ธ.ค. 2557 - 06 ธ.ค. 2557 2.00
2556 ข้ามอนาคตระบบสอบเข้า มหาวิทยาลัยในบริบทประชาคมอาเซียน ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี 23 ส.ค. 2556 - 23 ส.ค. 2556 7.00
- โครงการ " SIU Open Day : A Day of Warmth & Innovation " กิจกรรมพาทัวร์มหาวิทยาลัย และ DEMO TEACHING มหาวิทยาลัยชินวัตร 26 พ.ค. 2555 0.00
- สัมมนาอาจารย์แนะแนวระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย " ก้าวแรกสู่โลกการบินกับสถาบันการบินพลเรือน " หอประชุมสถาบันการบินพลเรือน 14 ก.ย. 2555 0.00
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง " ความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างวิศวกรมืออาชีพให้กับประชาคมโลก" โรงแรมสวนบวกหาด ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 21 ก.ย. 2555 - 22 ก.ย. 2555 0.00
- เข้าร่วมการอบรมการพัฒนาครูผู้สอนลูกเสือโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี รัตนบรรณาคาร 1โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 ต.ค. 2555 0.00
- พัฒนาการสื่อสารภาษาจีนขั้นพื้นฐาน รัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 01 ก.ย. 2555 - 21 ม.ค. 2556 40.00
- การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : การประยุกต์ใช้ในโรงเรียน รัตนบรรณาคาร 13 พ.ค. 2556 - 13 พ.ค. 2556 6.00
- การศึกษาคาทอลิกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน รัตนบรรณาคาร 14 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 3.00
- การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2556 รัตนบรรณาคาร 14 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 3.00
- แถลงนโยบายประจำปีการศึกษา 2556 รัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 2.00
- ข้อคิดในการปฏิบัติงานในโรงเรียน รัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 1.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 "ห้องสมุดมีชีวิต TK PARK สำนักอุทยานการเรียนรู้ TK PARK (Thailand Knowledge Park) 06 ก.พ. 2562 - 06 ก.พ. 2562 4
2558 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภููมิ 26 ส.ค. 2558 - 26 ส.ค. 2558 7
2558 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 04 พ.ย. 2558 - 04 พ.ย. 2558 7
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมาสเตอร์ธนพัต สุลำนาจหัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4/8 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  0 543  ได้ผ่านการพัฒนาการสื่อสารภาษาจีนขั้นพื้นฐาน จำนวน 4 ทักษะ ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน และเขียน  เกียรติบัตร
2  15 ก.พ. 2556  ได้ให้ความช่วยเหลือในหน่วยงานประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์ตลอดปีการศึกษา 2555  เกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4,   งานแนะแนว,   งานบริหารฝ่ายวิชาการ,   งานบริหารฝ่ายวิชาการ,   งานศูนย์วิทยบริการ,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายวิชาการ
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (6)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานแนะแนว
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายวิชาการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายวิชาการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานศูนย์วิทยบริการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)