[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10460
ชื่อ: มิส  พัชรินทร์    เครือเทพ
ฉายา: เชง
อายุงาน: 9 ปี 1 เดือน 26 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)


2 รูป

4 รูป

3 รูป

3 รูป

1 รูป

6 รูป

6 รูป

1 รูป

3 รูป

4 รูป

3 รูป

2 รูป

4 รูป

5 รูป

4 รูป

1 รูป

3 รูป

1 รูป

4 รูป

3 รูป

3 รูป

6 รูป

0 รูป

0 รูป

0 รูป
ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช 2546  ใบประกอบวิชาชีพครู  วุฒิการศึกษา
2    มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2540  ศศบ.  ประกาศนียบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2562 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2561 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2561 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2560 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2560 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2559 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2559 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2558 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2558 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2558 กรรมการ งานปกครองนักเรียน English Program
2557 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2557 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2557 กรรมการ งานกิจการนักเรียน English Program
2556 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2556 กรรมการ งานกิจการนักเรียน English Program
2555 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2555 กรรมการ งานกิจการนักเรียน English Program
2554 กรรมการ งาน English Programme
2554 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2561 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2562 ครูคู่ชั้น มัธยมศึกษาปีที่3/6 0
2561 ครูสอนภาษาอังกฤษมัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 0
2561 ครูจัดกิจกรรมโครงการTo be champion กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 6 0
2560 เลขานุการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ มัธยมศึกษาปีที่1 54 คำสั่งแต่งตั้งเลขที่54/2560
2560 คณะกรรมการดำเนินงานพิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดีปี2559 65 คำสั่งแต่งตั้งเลขที่65/2560
2560 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรแผนการเรียนIEP 69 คำสั่งแต่งตั้งเลขที่69/2560
2560 ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 0
2560 ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ม.1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 0
2559 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับG.7-9 มัธยมศึกษาปีที่1-3 0
2559 ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่1A มัธยมศึกษาปีที่1 1 คำสั่งแต่งตั้ง
2559 ครูประจำชั้น ม.1A มัธยศึกษาปีที่1 0 ใบคำสั่งแต่งตั้ง เลขที่1 / 2559
2559 ครูผู้ประสานงานแข่งขันภายนอกของกลุ่มภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับ ป.1- ม.6 ของกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 0
2558 ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่1A มัธยมศึกษาปีที1 1
2558 คณะกรรมการการแข่งขันงานวิชาการปี2558 ประถมศึกษาปีที่1 - มัธยมศึกษาปีที่6 0 คำสั่งแต่งตั้งเลขที่139/58
2558 คณะกรรมการจัดงานคืนสู่เหย้า 0 คำสั่งแต่งตั้งสมาคม ฉบับที่1/2558
2558 คณะกรรมการจัดการแข่งขันวิชาการ ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา 0 คำสั่งแต่ง ฉบับที่139/2558
2558 คณะครูดำเนินการเข้าค่ายลูกเสือ เนตนารี สามัญรุ่นใหญ่ มัธยมศึกษาปีที่1 169 คำลั่งแต่งตั้ง169/2558
2558 คณะกรรมการจัดงานEP Expro 2015 มัธยมศึกษาปีที่1-3 127 คำสั่งแต่ง ฉบับที่127/2558
2558 คณะกรรมการจัดทัศนศึกษานักเรียนๅEP ในOctober Course กับ Summer Course 2016 มัธยมศึกษาปีที่1-3 0 รูปภาพประกอบ
2557 ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่1A มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 คำสั่งแต่งตั้งบุคคลากร 001/2557
2557 ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม มัธยมศึกษาปี่1-3 EP 0 คำสั่งเติมตั้งเปิดปีการศึกษา2557
2556 ผู้ประสานงานกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ และฝ่ายEP 0 เอกสารบันทึกการประชุมกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
2556 ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/A มัธยมศึกษาปีที่5 EP 0 คำสั่งแต่งตั้ง 001/2556
2556 ครูเวรประจำสัปดาห์ มัธยมศึกษาปีที่5 English Program 0 คำสั่งแต่งตั้ง
2556 ครูสอนภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่4-6 และประถมศึกษาปีที่่5A 0
2555 ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/10 มัธยมศึกษาปีที่3 English Program 0
2555 ครูสอนภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 EP 0 คำสั่งแต่งตั้ง
2555 ผู้ประสานงานกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ และฝ่ายEP ช่วงชั้นที่3 28 คำสั่งแต่งตั้ง เลขที่28/2555
2555 คณะกรรมการสอบคุมสอบFSG ระดับมัธยมศึกษาปีที่3 มัธยมศึกษาปีที่3 162 คำสั่งแต่งตั้ง เลขที่162/2555
2555 ผู้กำกับลูกเสือ มัธยมศึกษาปีที่3 150 คำสั่งแต่งตั้ง เลขที่150/2555
2555 คณะกรรมการสอบคุมสอบO-NET ระดับมัธยมศึกษาปีที่3 180 คำสั่งแต่งตั้ง เลขที่180/2555
2555 ครูเวรประจำสัปดาห์ 133 คำสั่งแต่งตั้ง เลขที่133/2555
2555 รับรองช่วยจัดโต๊ะงานศิทย์เก่าปี55 0 จดหมายขอบคุณจากนายกสมาคม

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2562 เก่งอังกฤษพิชิตเทคโนโลยี English , Art , Technology โดยอาจารย์สกุลแก้ว แก้วบูลกิจ อาจารย์สรศิลป เงินวิจิตร รองศาสตราจารย์ ดรจิราภา วิทยาภิรักษ์ อาคาร KX (Knowledge Exchange Center) 21 เม.ย. 2562 - 21 เม.ย. 2562 5.00 19764.jpg
2562 การอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง"FSG Textboook Orientation and Workshop 2019 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 07 พ.ค. 2562 - 09 พ.ค. 2562 21.00
2561 “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน”โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรมเรื่อง “แนวทางการดูแลนักเรียน” ซึ่งจัดโดยงานระดับชั้น โดย วิทยากรหัวหน้าระดับชั้น ห้อง ม.4/8 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 1.00
2561 เรื่อง “สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน กับจรรยาบรรณของครู”วิทยากรโดย….คุณธีร์ ภวังค์คนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครอง และช่วยเหลือนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 06 ต.ค. 2561 - 06 ต.ค. 2561 3.00 19164.exe
2561 การอบรม “การอบรมภาษาอังกฤษ คอร์ส Intensive English” โดยวิทยากรจาก Ms. Olena Krasnikova งานศูนย์เบลล์ 1-5 ต.ค. 2561 6.00 งานศูนย์เบลล์ 01 ต.ค. 2561 - 05 ต.ค. 2561 6.00
2560 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน” โดย นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 “การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0” โดย ผศ. ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 “จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน” โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 เรื่อง “การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน”1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฤณัต นัจนฤตย์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 19 ส.ค. 2560 - 19 ส.ค. 2560 3.00
2560 การอบรม เรื่อง “Active Learning For Language Classroom” วิทยากรผู้ให้ความรู้โดย…ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤดีรัตน์ ชุษณะโชติ สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย ห้องประชุมปรีชาวุฒิ อาคารเซนต์ปีเตอร์ 03 ต.ค. 2560 - 03 ต.ค. 2560 5.00
2560 การอบรม เรื่อง “ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (Montfortian Education Charter” โดย…ภราดาทินรัตน์ คมกฤส ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 การอบรม เรื่อง “นักการศึกษากับสิทธิเด็ก” โดย…คุณณัฐวุฒิ บัวประทุม หัวหน้างานกฎหมายมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเชิงปฎิบัติการ"Break away from the Text book and enjoy with Music Lesson " สถาบันการปัญญาภืวัฒน์ 15 ก.พ. 2561 - 15 ก.พ. 2561 6.00
2560 The English Language Proficiency Course ศูนย์Bell ตึกยอแซฟ 07 ก.พ. 2561 - 07 มี.ค. 2561 10.00
2559 “การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน” โดย คุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 ““ความสุข.....ที่เลือกได้” โดย คุณสมชาย ตรีดารา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 เรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 “การสาธิตเกมกีฬาทางวิชาการ Crosswordโดย.... คุณภูรินทร์ เรืองยศงามเลิศ และ คุณพิศัลย์ คันธวัฒน์ วิทยากรจากสมาคม ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท และคำคม ประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 08 มิ.ย. 2559 - 08 มิ.ย. 2559 1.30
2559 การอบรมภาษาอังกฤษ คอร์ส Intensive English โดย Mr. James Close, Mr. James Sowerby ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell 03 ต.ค. 2559 - 14 ต.ค. 2559 20.00
2558 จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” โดย รศ. ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)”โดย บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 การสร้างทีมงานที่มีคุณภาพ (ACTEP TEAM BUILDING)โดย บ้านชมเดือน อ.อัมพวา 18 ก.ค. 2558 - 19 ก.ค. 2558 9.30
2558 Training English teacher by Cambridge Day ,Thailand (Mr.Stuart Vinnie ; Senior Traning Consultant,ELT,ASEAN Cambridge University Press Windsor Suites Hotel 27 ม.ค. 2558 - 27 ม.ค. 2558 5.00
2558 การอบรมคุณธรรมจริยธรรมเรื่อง “จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“เทคนิคการสอนสู่ศตวรรษที่ 21” ประชุมรัตนบรรณาคาร 1 30 ก.ย. 2558 - 30 ก.ย. 2558 6.00
2558 “การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” ประชุมรัตนบรรณาคาร1 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.30
2557 “การใช้งาน Google Calendar และ Google Drive” โดย...มาสเตอร์ฐิติวัชร์ เชื้อสาย และมาสเตอร์กิตติ โฆษะธรรมกูล ห้องคอมพิวเตอร์ PC (EP) ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 10 ต.ค. 2557 - 10 ต.ค. 2557 3.00
2557 ธรรมะในโรงเรียน เรื่อง “ เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต ” โดย...พระมหา ดร. อ้าย ธีรปัญโญ และพระมหา พุทธิวร วุฒิเมธี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล แห่งประเทศไทย โดย ภราดา สุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557 โดย ภารดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 ข้อคิดจากอธิการ โดย ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 “การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม : Total Quality Management (TQM)” โดย อาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา(Life skills for Young Learner and Motivating Teenage English Language learners) ็Hotel Windsor Suites & Convention 29 พ.ย. 2557 - 29 พ.ย. 2557 8.00
2557 คุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน” โดย...พระปลัดมณี วฑฒโน เจ้าอาวาสวัดใหม่ห้วยลึก จังหวัดนครปฐม ห้องประชุมหลุยส์ มารีฯ 05 พ.ย. 2557 - 05 พ.ย. 2557 2.00
2557 “มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและบทบาทหน้าที่ในโรงเรียนที่มีต่อระบบประกันคุณภาพ” โดย...มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม และ มิสนฤมล น้อยอิ่ม ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 17 พ.ย. 2557 - 17 พ.ย. 2557 3.00
2556 โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม โดย พระพยอม กลุยาโณ ห้องประชุมรัตนบรรณคาร 30 ก.ย. 2556 3.00
- การทำงานเป็นทีม โดย ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ อาคารรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2555 - 09 พ.ค. 2555 5.00
- ทิศทางการศึกษาคาทอลิกสู่ประชาคมอาเซียน โดย ดร.ชัยณรค์ มณเทียรวิเชียรฉาย อาคารรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2555 4.00
- การอบรมหลักสูตรทบทวนขั้นตอนการสร้าแฟ้มสะสมผลงาน ลงระบบ Swiss ห้องคอมพิวเตอร์ 5 27 ก.พ. 2556 - 27 ก.พ. 2556 2.00
- การวางตัวให้เหมาะสม โดย ภราดาวิริยะ ฉันทะวโรดม อาคารรัตนบรรณาคาร 10 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 4.00
- เตรียมนักเรียนรับมือสถานการณ์ยุค2012 โดย ดร.บกช เศวตามาร์ อาคารรัตนบรรณาคาร 10 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 4.00
- การเตรียมความแข็งสู่ประชาคมอาเซียน โดย ดร.พิศาล สร้อยพิราม อาคารรัตนบรรณาคาร 10 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 4.00
- การเปลี่ยนแปลงของโรเรียน โดย อ.ธัญวรรท ไชยตระกูลชัย อาคารรัตนบรรณาคาร 10 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 4.00
- การพัฒนาภาษาอังกฤษฝ่าย English Program ตึกอิลเดอฟองโซ 26 ก.ย. 2555 - 15 ก.พ. 2556 30.00
- อบรมลูกเสือ ห้องประชุมปรีชาวุฒิ 13 ต.ค. 2555 - 13 ต.ค. 2555 5.00
- การพัฒนาจิตวิญญาณขอครู โดยภราดา ชุมพล อาคารรัตนบรรณาคาร 02 ต.ค. 2555 - 02 ต.ค. 2555 4.00
- การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : การประยุกต์ใช้ในโรงเรียน โดย ศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี 13 พ.ค. 2556 - 13 พ.ค. 2556 6.00
- การศึกษาคาทอลิกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย คุณพ่อยอด เสนารักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี 13 พ.ค. 2556 - 13 พ.ค. 2556 3.00
- การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2556 โดย ม.ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ และ มิสนฤมล น้อยอิ่ม โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี 14 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 6.00
- แถลงนโยบายประจำปีการศึกษา 2556 โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 2.00
- ข้อคิดในการปฎิบัติงานในโรงเรียน โดย ภราดา อรุณ เมธเศรษฐ โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 1.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 สาธิตเกษตรศาสตร์ แผนกEnglish Program สาธิตเกษตรศาสตร์ แผนกEnglish Program 06 ก.ค. 2559 - 06 ก.ค. 2559 5
2558 พระราชวังสวนจิตรดา พระราชวังสวนจิตรดา 8
2556 เรียนรู้ ศิลปะ วัฒนธรรม ณ.ประเทศจีน เซียงไฮ้ ประเทศจีน 17 มี.ค. 2556 - 21 มี.ค. 2556 60
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมิสอภิญญา บุญมูสิก หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  5 ก.พ. 2555  ครูติวนักเรียนรายการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ ภาษาอังกฤษครั้งที่4  ใบประกาศนียบัตร
2  17 ก.พ. 2557  ห้องเรียนสะอาดดีเด่น  วุฒิบัตรประกาศนียบัตร ม.5/A
3  19 มิ.ย. 2557  จัดพานไหว้ครูระดับมัธยมศึกษาปีที่รองชนะเลิศ อันดับ2  ประกาศนียบัตร
4  19 ก.พ. 2558  ห้องเรียนสะอาด รองชนะเลิศอันดับ2  ประกาศนียบัตร ม.1A
5  11 ต.ค. 2558  รางวัลชมเชย การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ ระดับมัธยมศึกษา  ใบประกาศนียบัตร
6  7 ม.ค. 2559  รองชนะเลิศทั่วทั้งเอเชียในรายการAsia Spelling  
7  19 ก.พ. 2559  รางวัลความสะอาดที่2ของฝ่ายEP  
8  15 มิ.ย. 2560  ประกวดพานไหว้ครูระดับดีเลิศ ระดับมัธยมศึกษาปีที่1  
9  7 ต.ค. 2560  ผู้ฝึกการแข่งขันรายการเพชรยอดภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  รูปภาพการฝึกซ้อม
10  24 ก.พ. 2561  รางวัลมารยาทดีเด่น รองอันดับ2 ระดับชั้น ม.1  ใบประกาศนียาบัตร
11  7 มิ.ย. 2561  ประกวดพานไหว้ครูระดับมัธยมศึกษาปีที่4 ชนะเลิศ  
12  19 เม.ย. 2562  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (ด้านวิชาการ)  ใบประกาศนียบัตร และรางวัลเงินสด

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3,   กลุ่มภาษาต่างประเทศ,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4,   กลุ่มภาษาต่างประเทศ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (4)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มภาษาต่างประเทศ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มภาษาต่างประเทศ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)