[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10475
ชื่อ: มิส  นิตติยา    ถวิลถึง
ฉายา: hmu
อายุงาน: 8 ปี 5 เดือน 16 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (115)


0 รูป
ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2556  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์ศึกษา  ปริญญาบัตร
2  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2552  ครุศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 1  ปริญญาบัตร
3  มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 2547  ม.6  ใบผลการเรียน

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2562 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2561 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2561 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2560 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2560 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2559 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2559 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2558 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2558 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2557 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2557 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2556 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2556 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2555 กรรมการและเลขานุการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2555 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2554 กรรมการและเลขานุการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2554 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2561 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2562 ครูประจำชั้น ม.5/A ครูผู้สอนวิชาชีววิทยา ม.5-6 ม.5 0
2561 ครูประจำชั้น ม.6/1 และครูผู้สอนชีววิทยา ม.6 0
2560 ครูประจำชั้น ม.6/1 ครูผู้สอนชีววิทยา ม.5-6 ม.6 0
2559 ครูประจำชั้น ม.4/2 ครูผู้สอนชีววิทยา ม.4 0
2558 ครูประจำชั้น ม.4/1 ครูผู้สอนชีววิทยา ม.4 0
2557 ครูประจำชั้น ม.4/4 ครูผู้สอนรายวิชาชีววิทยา และเลขานุการระดับชั้น ม.4 0
2556 ครูประจำชั้น ม.4/4 ครูผู้สอนวิชาชีววิทยา ม.4 และเลานุการระดับ ม.4 ม.4 0
2555 ครูประจำชั้น ม.4/1 ครูผู้สอนวิชาชีววิทยา ม.4 และเลขานุการกลุ่มสาระ ม.4 0
2554 ครูคู่ชั้น ม.6/5 ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ม.6 และเลขานุการระดับชั้น ม.6 0
2553 ครูคู่ชั้น ม.4/7 ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ม.6 และเลขานุการกลุ่มสาระ ม.4 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 อบรมคุณธรรมจริยธรรมครู ณ วัดโพธิสัมพันธ์ จังหวัดชลบุรี 06 ต.ค. 2561 - 07 ต.ค. 2561 6.00
2561 อบรมภาษาอังกฤษ ศูนย์ภาษาอังกฤษ Bell ณ เมือง Cambridge ประเทศอังกฤษ 22 เม.ย. 2561 - 12 พ.ค. 2561 0.00
2561 “การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนือยนิ่งสู่การพัฒนาองค์กรต้นแบบส่งเสริมกิจกรรมทางกายของภาครัฐและเอกชน” โดย คณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา งานศูนย์ฟิตเนส ฝ่ายกิจกรรม 09 มิ.ย. 2561 - 08 เม.ย. 2562 8.00
2560 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน” โดย นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 “การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0” โดย ผศ. ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 “จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน” โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 “การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฤณัต นัจนฤตย์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 19 ส.ค. 2560 - 19 ส.ค. 2560 3.00
2560 “สุขภาพดี หลีกหนีออฟฟิศซินโดรม” โดยคุณจิรสิน จินดามรกฎ ศูนย์ฟิตเนส อาคารโกลเด้นจูบิลี่ ชั้น 2 23 ก.ย. 2560 - 23 ก.ย. 2560 2.00
2560 “ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (Montfortian Education Charter” โดยภราดาทินรัตน์ คมกฤส ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 “นักการศึกษากับสิทธิเด็ก” โดยคุณณัฐวุฒิ บัวประทุม หัวหน้างานกฎหมายมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2559 “การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน” โดย คุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 “สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข” โดย อาจารย์สวิง หมื่นแสน หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 “ความสุข.....ที่เลือกได้” โดย คุณสมชาย ตรีดารา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การประหยัดพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 22 ก.ย. 2559 - 22 ก.ย. 2559 2.00
2559 การเตรียมความพร้อมคุณครูตะกร้าคณะ ห้องประชุมยอร์นแมรี่ อาคารหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 04 ต.ค. 2559 - 04 ต.ค. 2559 6.00
2558 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” โดย รศ. ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)”โดย บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 การพัฒนาครูเครือข่ายนิเทศภายในเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย มิสเดือนรัศม์ นิติวัฒนานนท์ หัวหน้างานหลักสูตรและนิเทศการสอน ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ อาคารเซนต์ปีเตอร์ 28 พ.ค. 2558 - 28 พ.ค. 2558 1.30
2558 โทษและพิษภัยของการสูบบุหรี่ โดยอาจารย์วันชัย แย้มบาน มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ หอประชุมหลุยส์ มารี 23 มิ.ย. 2558 - 23 มิ.ย. 2558 2.00
2558 การใช้ระบบบันทึกเวลานักเรียน (Smart School) โดยวิทยากรจากบริษัท D Smart Solution ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 อาคารเซนต์ปีเตอร์ 22 ก.ค. 2558 - 22 ก.ค. 2558 2.00
2558 โครงการแนะนำหลักสูตรของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามมินทร์ ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 24 ก.ค. 2558 - 24 ก.ค. 2558 2.30
2558 อบรมตำรากลางมูลนิธิ โดย มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 25 ก.ค. 2558 - 26 ก.ค. 2558 16.00
2558 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ โดยมิสเดือนรัศม์ นิติวัฒนานนท์ และมิสอัจฉรา จันหา ฝ่ายวิชาการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ส.ค. 2558 - 29 ส.ค. 2558 1.30
2558 การสร้างสมาธิและสงบจิตใจครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โดยภราดาชุมพล ดีสุดจิต ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 28 ก.ย. 2558 - 28 ก.ย. 2558 3.00
2558 กระบวนการจัดการเรียนรู้และเทคนิคการจัดการเรียนรู้ โดยอาจารย์ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 28 ก.ย. 2558 - 28 ก.ย. 2558 3.00
2558 มาตรฐานด้านการศึกษาการประกันคุณภาพภายในภายนอกและการเขียนแผนงาน งาน/โครงการ และขั้นตอนดำเนินงาน โดยดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และวิธีการวัดและการประเมินผล โดยอาจารยดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 "กลการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21" โดย อาจารย์สมปอง ใจดีเฉย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 30 ก.ย. 2558 - 30 ก.ย. 2558 6.00
2558 “การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” โดยอาจารย์ชาตรี วัฒนศิลป์ และผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.30
2557 “การใช้งาน Google Calendar และ Google Drive” โดยมาสเตอร์ฐิติวัชร์ เชื้อสาย และมาสเตอร์กิตติ โฆษะธรรมกูล ห้องคอมพิวเตอร์ PC (EP) ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 10 ต.ค. 2557 - 10 ต.ค. 2557 3.00
2557 "แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย" โดย...ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเะซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557" โดย...ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "ข้อคิดจากอธิการ" โดย...ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ" โดย...ศาสตราจารย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ และดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 "การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน" โดย...อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 "ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน" โดย...มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 "แนวทางการดูแลนักเรียน" โดย...มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 "โครงการ "สุขภาพดี ชีวิตดี งานดี" โดยฝ่ายกิจการงานพิเศษ ศูนย์ฟิตเนส อาคารโกลเด้น จิวเวอรี่ 13 ส.ค. 2557 - 13 ส.ค. 2557 3.00
2557 “ การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS5 ” โดยมิสทิพวรรณ วงศ์เวียน ห้องคอมพิวเตอร์ PC (EP) 20 ก.ย. 2557 - 20 ก.ย. 2557 3.00
2557 ธรรมะในโรงเรียน เรื่อง “ เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต ” โดย...พระมหา ดร. อ้าย ธีรปัญโญ และพระมหา พุทธิวร วุฒิเมธี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 “การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม : Total Quality Management (TQM)” โดย อาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 "การใช้โปรแกรมควิปเปอร์ (Quipper School )" โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องคอมพิวเตอร์อัสสัมชัญ 15 พ.ย. 2557 - 15 พ.ย. 2557 3.00
2557 "การประกันคุณภาพการศึกษา" โดยมาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม ห้องประชุมยอห์น แมรี่ 19 พ.ย. 2557 - 19 พ.ย. 2557 2.00
2557 "การสอนวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21" โรงแรมกานต์มณี พาเลซ กรุงเทพ 22 พ.ย. 2557 - 22 พ.ย. 2557 6.00
2557 " "การดาวน์โหลดและแปลงไฟล์จาก YouTube การตรวจเช็คและกำจัดไวรัสเบื้องต้น"" โดยมาสเตอร์ธรรมนูญ เบ้าทอง ห้องคอมพิวเตอร์ PC (EP) ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 06 ธ.ค. 2557 - 06 ธ.ค. 2557 2.00
2557 การอบรม ASEAN Knowledge เรื่องการ “สร้างชาติ” ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยอ.ดร.ภาวรรณ เรืองศิลป์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 21 ก.พ. 2558 - 21 ก.พ. 2558 3.00
2556 อบรมหัวข้อคุณธรรมครู โดยท่านพระพยอม กัลยาโน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 30 ก.ย. 2556 2.00
- อบรมเชิงปฏิบัติการ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 19 เม.ย. 2555 - 20 เม.ย. 2555 0.00
- การพัฒนาจิตวิญญาณของครู โดยภราดาชุมพล ดีสุจิตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 02 ต.ค. 2555 0.00
- อบรมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสาระแกนกลาง โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 ต.ค. 2555 - 10 ต.ค. 2555 0.00
- พลังแห่งจิตและความคิด สู่ศักยภาพสูงสุดของมนุษย์ โดยนพ.วิโรจน์ ตระการวิจิตร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 07 ก.ย. 2555 0.00
- ครูในยุคปัจจุบัน โดยบาทหลวงยอด เสนารักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 ม.ค. 2556 0.00
- หลักสูตรศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และการจัดพิธีการ ณ โรงแรมแกรนด์ เดอ วิลล์ กรุงเทพมหานคร 21 ก.ค. 2555 0.00
- การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย ศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 13 พ.ค. 2556 6.00
- จิตตารมณ์และอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก โดยคุณพ่อยอด เสนารักษ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 14 พ.ค. 2556 3.00
- การจัดการเรียนการสอนใน ปีการศึกษา 2556 โดยม.ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ มิสนฤมล น้อยอิ่ม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 14 พ.ค. 2556 3.00
- แถลงนโยบายประจำปีการศึกษา 2556 โดยภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2556 2.00
- ข้อคิดในการปฏิบัติงานในโรงเรียน โดยภราดา อรุณ เมธเศรษฐ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2556 1.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 แนะแนวทางการศึกษาต่อสาขาการแพทย์ ภาควิชามหภาคกายวิภาคศาสตร์ คณะศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 18 ก.พ. 2560 - 18 ก.พ. 2560 3
2558 แนะแนวทางการศึกษาหลักสูตรและการเรียนการสอนในคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขต สุวรรณภูมิ 26 ส.ค. 2558 - 26 ส.ค. 2558 6
2557 แนะแนวทางการศึกษาต่อสาขาทางการแพทย์ ณ ภาควิชามหภาคกายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 22 ส.ค. 2557 - 22 ส.ค. 2557 3
2557 แนะแนวทางการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) วิทยาเขตสุวรรณภูมิ 27 ส.ค. 2557 - 27 ส.ค. 2557 6
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  10 ม.ค. 2555  ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการการจัดงาน นิทรรศการมหาอุทกภัย 54  เกียรติบัตร
2  27 มี.ค. 2555  ครูปฏิบัติงานดีด้านวิชาการ  เกียรติบัตร
3  8 ส.ค. 2555  เข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญหาทางวิชาการ ACT ASEAN QUIZ 2012  เกียรติบัตร
4  30 พ.ย. 2555  ครูที่ปรึกษา ม.4/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 งานวันวิชาการ ACT ASEAN Knowledge  เกียรติบัตร
5  1 มี.ค. 2556  เข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญหาทางวิชาการ งาน ACT ASEAN QUIZ 2012  เกียรติบัตร
6  21 ก.พ. 2557  เข้าร่วมการประกวดสื่อการสอน ปีการศึกษา 2556  เกียรติบัตร
7  30 ก.ค. 2561  รางวัลผลงานวิจัยระดับดี ปีการศึกษา 2560  เกียรติบัตร และเงินรางวัล

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มวิทยาศาสตร์,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5,   กลุ่มวิทยาศาสตร์,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (4)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มวิทยาศาสตร์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มวิทยาศาสตร์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (1)  
   1. งาน