[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10478
ชื่อ: มาสเตอร์  เขมพาสน์    จาดก้อน
ฉายา: โอ
อายุงาน: 8 ปี 4 เดือน 16 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 2554  ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  ใบประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
2    มหาวิทยาลัยบูรพา 2552  ศิลปศาสตร์บัณฑิต  
3    โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 2548    
4    โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 2545    
5    โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 2537    

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่
2562 กรรมการ งานสิ่งแวดล้อม
2562 กรรมการ งานศูนย์การเรียนรู้พลังงาน สิ่งแวดล้อมฯ
2562 กรรมการ งานอาคารจอดรถ
2562 กรรมการ ฝ่ายอาคารสถานที่
2562 กรรมการ
2561 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่
2561 กรรมการ งานสิ่งแวดล้อม
2561 ประธานกรรมการ งานศูนย์การเรียนรู้พลังงาน สิ่งแวดล้อมฯ
2561 กรรมการ ฝ่ายอาคารสถานที่
2560 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่
2560 กรรมการ ฝ่ายอาคารสถานที่
2559 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2559 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2558 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2558 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2557 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2557 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2556 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2556 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2555 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2555 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2554 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2554 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2558 รองประธานดำเนินงานโครงการสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน อาคารสถานที่ 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 “สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน กับจรรยาบรรณของครู”วิทยากรโดย….คุณธีร์ ภวังค์คนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครอง และช่วยเหลือนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 06 ต.ค. 2561 - 06 ต.ค. 2561 3.00
2560 การสร้าจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ส.ค. 2560 4.00
2560 อบรมเกณฑ์การประเมินโครงการ Energy mind award สำนักงานใหญ่การไฟฟ้านครหลวงเขตนนทบุรี 07 ต.ค. 2560 6.00
2559 การอบรมเรื่อง “การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน” โดย คุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอหลุยส์มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข” โดย อาจารย์สวิง หมื่นแสน หอหลุยส์มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “ความสุข.....ที่เลือกได้” โดย คุณสมชาย ตรีดารา หอหลุยส์มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 1.30
2558 การเลี้ยงไส้เดือน เพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมยอห์น แมรี่ 23 พ.ย. 2558 3.00
2558 ค่ายโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา โบตานีย์ บีช รีสอร์ท จ.ชลบุรี 29 ส.ค. 2558 - 01 ก.ย. 2558 32.00 12420.jpg
2558 “หลักการปลูกป่านิเวศอย่างยั่งยืน” ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท จ.ฉะเชิงเทรา 28 ส.ค. 2558 3.00 12423.jpg
2557 อบรมระบบประกันคุณภาพภายในให้กับคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมยอห์นแมรี่ อาคารยอห์แมรี่ 19 พ.ย. 2557 - 19 พ.ย. 2557 2.00
2557 อบรมความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยสำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 13 ต.ค. 2557 - 17 ต.ค. 2557 30.00
2557 งานสัมมนา 100 ปี สงครามโลกครั้งที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 14 พ.ย. 2557 6.00
2557 สัมมนา ASEAN Knowledge เรื่อง การ “สร้างชาติ” ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 21 ก.พ. 2558 3.00
- สัมมนาประวัติศาสตร์ 80 ปีประชาธิปไตยไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 21 มิ.ย. 2555 - 22 มิ.ย. 2555 16.00
- สัมมนา "100 ปี กบฏประชาธิปไตย ร.ศ.130 - 80 ปี ปฏิวัติประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 24 มิ.ย. 2555 8.00
- สมมนาการรวมกลุ่มอาเซียนในสายตานักประวัติศาสตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 29 พ.ย. 2555 0.00
- สัมมนา "มิติใหม่การศึกษาไทย: ก้าวอย่างมั่นใจสู่อาเซียน" มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 22 ส.ค. 2555 8.00
- งานสัมมนายุวทูตนิยมไทย มหาวิทยาลัยสยาม 18 ม.ค. 2556 8.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2560 ศึกษาดูงานการบำบัดน้ำเสีย โครงการแหลมผักเบี้ย โครงการแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี 24 ต.ค. 2560 6
2560 ศึกษาดูงานการอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม และการทำถ่านชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร 07 มี.ค. 2561 - 08 มี.ค. 2561 12
2559 ศึกษาดูงานเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณประเทศญี่ปุ่น โครงการ ลดเมืองร้อนด้วยมือเราปีที่ 11 ประเทศญี่ปุ่น 26 มี.ค. 2559 - 02 เม.ย. 2559 48
2559 ศึกษาดูงานศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 17 ก.พ. 2560 - 17 ก.พ. 2560 6
2558 งานแนะแนวและชมรมตะกร้าคณะ ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 26 ส.ค. 2558 6
2557 ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ 27 ส.ค. 2557 6
2557 ดูงาน พิพิธภัณฑ์พระที่นั่งวิมานเมฆ พระที่นั่งวิมานเมฆ 15 ส.ค. 2557 6
2555 ศึกษาดูงานประเทศเวียดนาม ประเทศเวียดนาม 12 ต.ค. 2555 - 15 ต.ค. 2555 0
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 หัวข้อ "บทบาทของโรงเรียนในการร่วมลดภาวะโลกร้อน และสร้างสรรค์กิจกรรมภาวะโลกร้อนที่เป็นรูปธรรม" ศุนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี จ.สมุทรปราการ 18 ต.ค. 2561 - 4
2560 ค่ายวิทยากรนักเรียนแกนนำ ห้องเรียนสีเขียวกลุ่มธนบุรี หัวข้อ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรดิน เขื่อนศรีนครินทร์ 13 มี.ค. 2561 - 15 มี.ค. 2561 18
2559 การสร้างแรงบันดาลใจในการทำกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม Khungkapong Resort 10 ต.ค. 2559 - 3
2559 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงไส้เดือน ศูนย์การเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจพอเพียง 12 ม.ค. 2560 - 2
2558 กิจกรรมรณรงค์การรักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี 02 ก.ย. 2558 - 4 142.jpg
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 3 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  31 ส.ค. 2555  โล่เกียรติยศ ครูที่ปรึกษา สีชมพู  โล่เกียรติยศ - คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษาสี
2  13 ก.ย. 2556  โล่เกียรติยศ ครูที่ปรึกษา สีแดง  คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษาสี ปี 2556
3  22 ส.ค. 2557  โล่เกียรติยศ ครูที่ปรึกษา สีแดง  คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษาสี 2557
4  17 พ.ย. 2558  โล่เกียรติยศ ครูที่ปรึกษา สีส้ม  คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษาสี 2558
5  26 เม.ย. 2559   รางวัลที่ 1 ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ปีที่ 11  
6  26 ส.ค. 2559  โล่เกียรติยศ ครูที่ปรึกษาสีฟ้า  คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษาสี 2559

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานศูนย์การเรียนรู้พลังงาน สิ่งแวดล้อมฯ,   งานสิ่งแวดล้อม,   งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่,   กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม,   งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่,   งานสิ่งแวดล้อม,   งานศูนย์การเรียนรู้พลังงาน สิ่งแวดล้อมฯ,   งานอาคารจอดรถ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายอาคารสถานที่
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (8)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานศูนย์การเรียนรู้พลังงาน สิ่งแวดล้อมฯ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสิ่งแวดล้อม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสิ่งแวดล้อม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานศูนย์การเรียนรู้พลังงาน สิ่งแวดล้อมฯ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานอาคารจอดรถ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (3)
 สมัครสอบรด.ชั้นปีที่1 4 มิ.ย. 2562
 การเซ็นสัญญารถบัสรับ-ส่ง นศท. 4 มิ.ย. 2562
 การแข่งขันกีฬาพนักงานโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 5 มิ.ย. 2562
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(2)
งานนักศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมตัดเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 256215 มิ.ย. 2562
งานนักศึกษาวิชาทหาร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สมัครเรียนวิชารักษาดินแดน15 มิ.ย. 2562

• แฟ้มผลงาน (0)