[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10486
ชื่อ: มาสเตอร์  เทิดพล    วงษ์รักษา
ฉายา: ยอด
อายุงาน: 8 ปี 1 เดือน 17 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 /2

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2554  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  ใบปริญญาบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2561 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2560 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2560 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2559 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2559 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2558 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2558 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2557 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2557 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2556 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2556 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2555 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2555 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2554 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2554 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2561 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2561 ครูประจำชั้น ม.4/2 ม.4 0 อัตรากำลังปี 2561
2559 ครูประจำชั้น ม.4/1 ม.4 0 อัตรากำลังปีการศึกษา 2559
2558 ครูประจำชั้น ม.4/3 ม.4 0 อัตรากำลังปี 2558
2557 ครูประจำชั้น ม.4/5 ม.4/5 0 คำสั่งแต่งตั้ง
2556 ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ม.4 0 อัตรากำลังปี 2556
2556 ครูประจำชั้น ม.4/7 0 อัตรากำลังปี 2556
2556 ประธานจัดกิจกรรม Social Studies Genius เพชรยอดสังคม 0 แฟ้มภาพ
2556 ครูที่ปรึกษาสีเขียว 0
2555 ครูประจำชั้น ม.4/7 0 อัตรากำลังปี 2555
2555 ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ม.4 0 อัตรากำลังปี 2555
2555 คณะกรรมการสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน 0 คำสั่งแต่งตั้ง
2555 คณะกรรมการโครงการ ACT ASEAN KNOWLEDGE 0 คำสั่งแต่งตั้ง
2555 ครูที่ปรึกษาสีเขียว 0 คำสั่งแต่งตั้ง
2554 ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ม.4 0 อัตรากำลังปี 2554
2554 ครูคู่ชั้น ม.4/8 0 อัตรากำลังปี 2554
2554 คณะกรรมการสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน 0 คำสั่งแต่งตั้ง
2553 ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ม.4 0 อัตรากำลังปี 2553
2553 ครูคู่ชั้น ม.4/4 0 อัตรากำลังปี 2553
2553 คณะกรรมการสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน 0 คำสั่งแต่งตั้ง

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 การประชุมสัมมนา เรื่อง “การประชุมวิชาการ สอนอย่างไรให้ได้ถึงแก่น มโนทัศน์ทางภูมิศาสตร์” วิทยากรโดย ผศ.กวี วรกวิน ห้องประชุม B206 อาคารสิรินธร ชั้น 2 โรงเรียนโยธินบูรณะ 21 ก.ค. 2561 - 21 ก.ค. 2561 2.00
2560 การทำวิจัยในชั้นเรียน โดยหน่วยงานวัดผล ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 19 ส.ค. 2560 - 19 ส.ค. 2560 3.00
2560 “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 “จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน” โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 “การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0” โดย ผศ. ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน” โดย นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การดูงานพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปทุมธานี 29 เม.ย. 2560 - 29 เม.ย. 2560 2.00
2560 การจัดทำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหลักสูตรตะกร้าคณะ บ้านทิพย์สวนทอง รีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม 02 มี.ค. 2561 - 03 มี.ค. 2561 8.00
2559 “การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน” หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 “สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข” หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 “ความสุข.....ที่เลือกได้” หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559” หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การเตรียมความพร้อมคุณครูตะกร้าคณะ ห้องประชุมยอร์นแมรี่ อาคารหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 04 ต.ค. 2559 - 04 ต.ค. 2559 6.00
2559 การอบรมสัมมนา เรื่อง “เสริมสร้างจิตตารมณ์แห่งการให้อภัยและเสริมสร้างจิตตารมณ์แห่งความเสียสละ”..” โดย.....คุณพ่อเสนอ ดำเนินสดวก วัดนักบุญยอห์น บอสโก วัดคริสตหฤหัย และ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด 01 ต.ค. 2559 - 01 ต.ค. 2559 6.00
2559 งานชุมนุมครูคาทอลิก ครั้งที่ 1 หอประชุมโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา และอาสนวิหารอัสสัมชัญบางรัก 14 ต.ค. 2559 - 14 ต.ค. 2559 6.00
2558 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน โดยวิธีการทางลูกเสือ” โดย อ.ศัจธร วัฒนะมงคล ผอ.สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อ.อำนาจ สายฉลาด และอ.ยินดี ปั้นแววงาม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” โดย รศ. ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)”โดย บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 การอบรม เรื่อง การวิเคราะห์ตัวชี้วัด และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย มิสอัจฉรา จันหา ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 27 พ.ค. 2558 - 27 พ.ค. 2558 1.50
2558 โทษและพิษภัยของการสูบบุหรี่ หอประชุมหลุยส์ มารี 23 มิ.ย. 2558 - 23 มิ.ย. 2558 2.00
2558 “การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” โดยอาจารย์ชาตรี วัฒนศิลป์ และผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.30
2558 การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และวิธีการวัดและการประเมินผล โดยอาจารยดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 มาตรฐานด้านการศึกษาการประกันคุณภาพภายในภายนอกและการเขียนแผนงาน งาน/โครงการ และขั้นตอนดำเนินงาน โดยดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 กระบวนการจัดการเรียนรู้และเทคนิคการจัดการเรียนรู้ โดยอาจารย์ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง 28 ก.ย. 2558 - 28 ก.ย. 2558 3.00
2558 การสร้างสมาธิและสงบจิตใจครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โดยภราดาชุมพล ดีสุดจิต ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 28 ก.ย. 2558 - 28 ก.ย. 2558 3.00
2558 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ โดยมิสเดือนรัศม์ นิติวัฒนานนท์ และมิสอัจฉรา จันหา ฝ่ายวิชาการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ส.ค. 2558 - 29 ส.ค. 2558 1.30
2557 ธรรมะในโรงเรียน เรื่อง “ เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต ” โดย...พระมหา ดร. อ้าย ธีรปัญโญ และพระมหา พุทธิวร วุฒิเมธี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 โครงการอบรมประชาธิปไตยสำหรับครูผู้สอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 13 ต.ค. 2557 - 17 ต.ค. 2557 30.00
2557 แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย" โดย...ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเะซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557" โดย...ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 ข้อคิดจากอธิการ" โดย...ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ" โดย...ศาสตราจารย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ และดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 การประกันคุณภาพการศึกษา โดยมาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม ห้องประชุมยอห์น แมรี่ 19 พ.ย. 2557 - 19 พ.ย. 2557 2.00
2557 อบรมเรื่อง การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม : Total Quality Management (TQM) โดย อาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2556 สัมมนาเปิดปีการศึกษา 2556 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 12.00
2556 อบรมคุณธรรมจริยธรรมในหัวข้อ "คุณธรรมของครู" โดยพระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ) ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 30 ก.ย. 2556 - 30 ก.ย. 2556 2.00
- การทำงานเป็นทีม โดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 3.00
- โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีกับอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก และทิศทางสู่ประชาคมอาเซียน โดย ดร.ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 3.00
- กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันทางการศึกษา เพื่อรองรับ AEC โดย อาจารย์ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 3.00
- การวางตัวที่เหมาะสมและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดย ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 3.00
- แนวคิดการสร้างเด็กเผชิญวิกฤตโลก โดย ดร.บงกช เศวตามร์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 3.00
- มุมมองการศึกษาไทย โดย ดร.พิศาล สร้อยธุหร่ำ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 3.00
- ตรวจสุขภาพรู้ทันโรค โดย พันโทนายแพทย์ณัฐฎ์พีรยช มรกตพรรณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 01 มิ.ย. 2555 - 01 มิ.ย. 2555 1.00
- อบรมหลักสูตร ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และการจัดพิธีการ โรงแรมแกรนด์ เดอ วิลล์ กรุงเทพมหานคร 21 ก.ค. 2555 - 21 ก.ค. 2555 8.00
- พลังแห่งจิตและความคิด สู่ศักยภาพสูงสุดของมนุษย์ โดย น.พ. วิโรจน์ ตระการวิจิตร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 07 ก.ย. 2555 - 07 ก.ย. 2555 1.00
- การพัฒนาจิตวิญญาณของครู โดย ภราดาชุมพล ดีสุจิตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 02 ต.ค. 2555 - 02 ต.ค. 2555 7.00
- อบรมการใช้ตำรากลางของมูลนิธิฯ ใน 5 รายวิชา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 มิ.ย. 2555 - 13 มิ.ย. 2555 1.00
- อบรมเชิงปฏิบัติการ ตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2555 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 ต.ค. 2555 - 10 ต.ค. 2555 3.00
- ครูในยุคปัจจุบัน โดยบาทหลวงยอด เสนารักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 ม.ค. 2556 - 16 ม.ค. 2556 3.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 แนะแนวทางการศึกษาหลักสูตรและการเรียนการสอนในคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ม.อัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ 26 ส.ค. 2558 - 26 ส.ค. 2558 6.00
2558 โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน รุ่นที่ 1 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 11 พ.ย. 2558 - 11 พ.ย. 2558 6.00
2557 ชมพิพิธภัณฑ์ พระที่นั่งวิมานเมฆ และหมู่พระตำหนัก พระที่นั่งวิมานเมฆ พระราชวังดุสิต 15 ส.ค. 2557 - 15 ส.ค. 2557 6.00
2557 แนวทางศึกษาต่อคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 23 ม.ค. 2558 - 23 ม.ค. 2558 6.00
2557 ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เรื่อง แนวทางการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ 27 ส.ค. 2557 - 27 ส.ค. 2557 6.00
2555 ศึกษาดูงาน Nguyen Hue Specialized High School , Chu Van An High School และ Amsterdam High School ณ ประเทศเวียดนาม ประเทศเวียดนาม 12 ต.ค. 2555 - 15 ต.ค. 2555 32.00
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2560 สัมมนา หัวข้อ "แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาทักษะ 3R+8C" โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 27 ส.ค. 2560 - 27 ส.ค. 2560 1
2560 เป็นวิทยากรการจัดกิจกรรม Social Studies Genius เพชรยอดสังคม หัวข้อ "73 ปี ประวัติศาสตร์อัสสัมชัญศรีราชา" โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 07 ก.ย. 2560 - 07 ก.ย. 2560 3
2560 วิทยากร เรื่อง "การสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงาน" ในการปฐมนิเทศครูประจำการใหม่ ปีการศึกษา 2560 ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 05 ต.ค. 2560 - 05 ต.ค. 2560 1
2559 การนำเสนองานวิจัยระดับดี เรื่อง "การใช้เกมการแข่งขันกระตุ้มให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษา" อาคารโกลเด้น จูบิลลี 05 ต.ค. 2559 - 05 ต.ค. 2559 1
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมิสอภิญญา บุญมูสิก หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 3 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  3 มี.ค. 2555   ครูปฏิบัติงานดีเด่นด้านวิชาการ  ภาพถ่ายจากอัลบั้มภาพ 4103
2  14 มิ.ย. 2555  ครูที่ปรึกษาสีเขียว  โล่รางวัล เกียรติบัตร และภาพถ่ายจากอัลบั้ม 4259 และ
3  2 ก.ค. 2555  ผู้ริเริ่มกิจกรรม ACT ASEAN QUIZ 2012 ระดับ ม.ปลาย  ภาพถ่ายจากอัลบั้มภาพ 4345, 4445, 4504 และ 4528
4  21 ส.ค. 2555  ธนาคารออมสิน มอบทุนสนับสนุนกิจกรรม ASEAN QUIZ 2012  ภาพถ่ายจากอัลบั้มภาพ 4535
5  5 ต.ค. 2555  พิธีกรงานประกาศผลผู้ร่วมบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ของสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2555 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ(บางรัก)  อัลบั้มภาพถ่าย4724
6  6 พ.ย. 2555  ผู้ริเริ่มกิจกรรม ACT ASEAN QUIZ JUNIOR 2012 ระดับ ม.ต้น  ภาพถ่ายจากอัลบั้มภาพ 4855, 4972, 4973, 5035 และ 5150
7  30 พ.ย. 2555  ผู้ริเริ่มกิจกรรม ACT ASEAN QUIZ SPECIAL 2012 รอบภายนอกวันวิชาการ  ภาพถ่ายจากอัลบั้มภาพ 4939 และ 4975
8  15 ก.พ. 2556  พิธีมอบเกียรติบัตรคุณครู และนักเรียนที่ได้ให้ความช่วยเหลือในหน่วยงานประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์ ตลอดปีการศึกษา 2555  เกียรติบัตร และภาพถ่ายจากอัลบั้ม5155
9  15 ก.พ. 2556  รางวัลชนะเลิศครูผู้ผลิตสื่อการสอนดีเด่น ช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาตอนปลาย)  เกียรติบัตร และอัลบั้มภาพที่ 5155
10  21 ก.พ. 2557  เกียรติบัตรคุณครู และนักเรียนที่ได้ให้ความช่วยเหลือในหน่วยงานประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์ ตลอดปีการศึกษา 2556  อัลบั้มภาพที่ 6715
11  21 ก.พ. 2557  รางวัลชนะเลิศครูผู้สอนมืออาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  เกียรติบัตร และอัลบั้มภาพที่ 6715
12  15 มิ.ย. 2558  รางวัลผลงานวิจัยระดับดี ของคณะกรรมการฝ่ายการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล แห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2557  ประกาศจากมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
13  4 ต.ค. 2559  ครูดีเด่นประเภทครูผู้สอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  อัลบั้มภาพที่ 10595

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (2)
 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมิสอภิญญา บุญมูสิก หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 14 พ.ค. 2561
 สรุปข่าวประกาศเช้าวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 9 ก.ค. 2561
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (16)
 กิจกรรม Social Studies Genius เพชรยอดสังคม ปี 6 : หัวข้อ "นายกรัฐมนตรีไทย" โดย มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 19 มิ.ย. 2561
 กิจกรรม Social Studies Genius เพชรยอดสังคม ปี 6 : หัวข้อ ฟุตบอลไทยลีก (ครั้งที่ 2) 3 ก.ค. 2561
 กิจกรรม Social Studies Genius เพชรยอดสังคม ปี 6 : หัวข้อ เครื่องบินพาณิชย์ 3 ก.ค. 2561
 กิจกรรม Social Studies Genius เพชรยอดสังคม ปี 6 : หัวข้อ ฟุตบอลโลก 18 ก.ค. 2561
 กิจกรรม Social Studies Genius เพชรยอดสังคม ปี 6 : หัวข้อ ชีววิทยา 18 ก.ค. 2561
 กิจกรรม Social Studies Genius เพชรยอดสังคม ปี 6 : หัวข้อ รถเมล์ไทย (ครั้งที่ 2) 8 ส.ค. 2561
 กิจกรรม Social Studies Genius เพชรยอดสังคม ปี 6 : หัวข้อ มหาราชชาติไทย 8 ส.ค. 2561
 กิจกรรม Social Studies Genius เพชรยอดสังคม ปี 6 : หัวข้อพิเศษวันแม่แห่งชาติ "แด่เธอ...ผู้หญิงที่ดีที่สุด" 15 ส.ค. 2561
 กิจกรรม Social Studies Genius เพชรยอดสังคม ปี 6 : หัวข้อ League of Legend (เกม LOL) 19 ก.ย. 2561
 กิจกรรม Social Studies Genius เพชรยอดสังคม ปี ๖ : หัวข้อ ภาษาไทย 19 ก.ย. 2561
 กิจกรรม Social Studies Genius เพชรยอดสังคม ปี 6 : หัวข้อ ประวัติศาสตร์อัสสัมชัญธนบุรี 19 ก.ย. 2561
 กิจกรรม Social Studies Genius เพชรยอดสังคม ปี 6 : หัวข้อ มอเตอร์ไซค์ โดย คุณสมมาตร ศรีสมาจารย์ สุดยอดแฟนพันธุ์แท้ เรื่อง มอเตอร์ไซค์ จากรายการแฟนพันธุ์แท้ ปี 2002 12 ต.ค. 2561
 ตะกร้าคณะ:กิจกรรมตะกร้าคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ และคณะสังคมศาสตร์ของนักเรียนชั้น ม.4-5 แนะแนวการศึกษาต่อสาขาเทคนิคการแพทย์ รังสีวิทยา และเอกซ์เรย์ 8 พ.ย. 2561
 งานอภิบาล : จัดเข้าเงียบนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาเพื่อเตรียมรับศีลมหาสนิทครั้งแรก 26 พ.ย. 2561
 กิจกรรม Social Studies Genius เพชรยอดสังคม ปี 6 รอบชิงชนะเลิศ : DIAMOND OF THE YEAR 2018 8 ก.พ. 2562
 ตะกร้าคณะ : นักเรียนชมรมตะกร้าคณะนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-5 ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง 20 ก.พ. 2562
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (18)
ตะกร้าคณะ : นักเรียนชมรมตะกร้าคณะนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-5 ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง20 ก.พ. 2562
กิจกรรม Social Studies Genius เพชรยอดสังคม ปี 6 รอบชิงชนะเลิศ : DIAMOND OF THE YEAR 20188 ก.พ. 2562
กิจกรรม Social Studies Genius เพชรยอดสังคม ปี 6 (วันวิชาการ) หัวข้อ "การเมืองไทย"28 พ.ย. 2561
งานอภิบาล : ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย ให้โอวาทแก่คณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต28 พ.ย. 2561
งานอภิบาล : พิธีรับศีลมหาสนิทครั้งแรกของนักเรียนระดับประถมศึกษา ณ วัดนักบุญหลุยส์ มารีฯ บางแค26 พ.ย. 2561
งานอภิบาล : จัดเข้าเงียบนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาเพื่อเตรียมรับศีลมหาสนิทครั้งแรก26 พ.ย. 2561
กิจกรรม Social Studies Genius เพชรยอดสังคม ปี 6 : หัวข้อ มอเตอร์ไซค์ โดย คุณสมมาตร ศรีสมาจารย์ สุดยอดแฟนพันธุ์แท้ เรื่อง มอเตอร์ไซค์ จากรายการแฟนพันธุ์แท้ ปี 200212 ต.ค. 2561
กิจกรรม Social Studies Genius เพชรยอดสังคม ปี 6 : หัวข้อ ประวัติศาสตร์อัสสัมชัญธนบุรี19 ก.ย. 2561
กิจกรรม Social Studies Genius เพชรยอดสังคม ปี ๖ : หัวข้อ ภาษาไทย19 ก.ย. 2561
กิจกรรม Social Studies Genius เพชรยอดสังคม ปี 6 : หัวข้อ League of Legend (เกม LOL)19 ก.ย. 2561
กิจกรรม Social Studies Genius เพชรยอดสังคม ปี 6 : หัวข้อพิเศษวันแม่แห่งชาติ "แด่เธอ...ผู้หญิงที่ดีที่สุด"15 ส.ค. 2561
กิจกรรม Social Studies Genius เพชรยอดสังคม ปี 6 : หัวข้อ มหาราชชาติไทย8 ส.ค. 2561
กิจกรรม Social Studies Genius เพชรยอดสังคม ปี 6 : หัวข้อ รถเมล์ไทย (ครั้งที่ 2)8 ส.ค. 2561
กิจกรรม Social Studies Genius เพชรยอดสังคม ปี 6 : หัวข้อ ชีววิทยา18 ก.ค. 2561
กิจกรรม Social Studies Genius เพชรยอดสังคม ปี 6 : หัวข้อ ฟุตบอลโลก18 ก.ค. 2561
กิจกรรม Social Studies Genius เพชรยอดสังคม ปี 6 : หัวข้อ เครื่องบินพาณิชย์3 ก.ค. 2561
กิจกรรม Social Studies Genius เพชรยอดสังคม ปี 6 : หัวข้อ ฟุตบอลไทยลีก (ครั้งที่ 2)3 ก.ค. 2561
กิจกรรม Social Studies Genius เพชรยอดสังคม ปี 6 : หัวข้อ "นายกรัฐมนตรีไทย" โดย มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ19 มิ.ย. 2561
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(17)
ตะกร้าคณะ : นักเรียนชมรมตะกร้าคณะนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-5 ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง20 ก.พ. 2562
กิจกรรม Social Studies Genius เพชรยอดสังคม ปี 6 รอบชิงชนะเลิศ : DIAMOND OF THE YEAR 20188 ก.พ. 2562
กิจกรรม Social Studies Genius เพชรยอดสังคม ปี 6 (วันวิชาการ) หัวข้อ "การเมืองไทย"28 พ.ย. 2561
งานอภิบาล : พิธีรับศีลมหาสนิทครั้งแรกของนักเรียนระดับประถมศึกษา ณ วัดนักบุญหลุยส์ มารีฯ บางแค26 พ.ย. 2561
พิธีมิสซาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน พฤศจิกายน 25616 พ.ย. 2561
กิจกรรม Social Studies Genius เพชรยอดสังคม ปี 6 : หัวข้อ มอเตอร์ไซค์ โดย คุณสมมาตร ศรีสมาจารย์ สุดยอดแฟนพันธุ์แท้ เรื่อง มอเตอร์ไซค์ จากรายการแฟนพันธุ์แท้ ปี 200212 ต.ค. 2561
กิจกรรม Social Studies Genius เพชรยอดสังคม ปี 6 : หัวข้อ ประวัติศาสตร์อัสสัมชัญธนบุรี19 ก.ย. 2561
กิจกรรม Social Studies Genius เพชรยอดสังคม ปี ๖ : หัวข้อ ภาษาไทย19 ก.ย. 2561
กิจกรรม Social Studies Genius เพชรยอดสังคม ปี 6 : หัวข้อ League of Legend (เกม LOL)19 ก.ย. 2561
กิจกรรม Social Studies Genius เพชรยอดสังคม ปี 6 : หัวข้อพิเศษวันแม่แห่งชาติ "แด่เธอ...ผู้หญิงที่ดีที่สุด"15 ส.ค. 2561
กิจกรรม Social Studies Genius เพชรยอดสังคม ปี 6 : หัวข้อ มหาราชชาติไทย8 ส.ค. 2561
กิจกรรม Social Studies Genius เพชรยอดสังคม ปี 6 : หัวข้อ รถเมล์ไทย (ครั้งที่ 2)8 ส.ค. 2561
กิจกรรม Social Studies Genius เพชรยอดสังคม ปี 6 : หัวข้อ ชีววิทยา18 ก.ค. 2561
กิจกรรม Social Studies Genius เพชรยอดสังคม ปี 6 : หัวข้อ ฟุตบอลโลก18 ก.ค. 2561
กิจกรรม Social Studies Genius เพชรยอดสังคม ปี 6 : หัวข้อ เครื่องบินพาณิชย์3 ก.ค. 2561
กิจกรรม Social Studies Genius เพชรยอดสังคม ปี 6 : หัวข้อ ฟุตบอลไทยลีก (ครั้งที่ 2)3 ก.ค. 2561
กิจกรรม Social Studies Genius เพชรยอดสังคม ปี 6 : หัวข้อ "นายกรัฐมนตรีไทย" โดย มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ19 มิ.ย. 2561

• แฟ้มผลงาน (0)