[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10489
ชื่อ: มาสเตอร์  อภิชาติ    สมัครธัญญกิจ
ฉายา: อ๊อฟ
อายุงาน: 7 ปี 4 เดือน 16 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  มัธยมศึกษาตอนปลาย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2548  ปริญญาโท  วุฒิการศึกษา
2  มัธยมศึกษาตอนปลาย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2543  ปริญญาตรี  วุฒิการศึกษา
3    โรงเรียนนครสวรรค์ 2538    วุฒิการศึกษา
4    โรงเรียนลาซาล โชติรวี นครสวรรค์ 2535    วุฒิการศึกษา
5    โรงเรียนลาซาล โชติรวี นครสวรรค์ 2532    วุฒิการศึกษา

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2562 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2561 กรรมการ กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2561 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2560 กรรมการ กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2560 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2559 กรรมการ กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2559 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2558 กรรมการ กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2558 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5
2558 กรรมการ งานปกครองนักเรียน English Program
2557 กรรมการ กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2557 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5
2557 กรรมการ งานกิจการนักเรียน English Program
2556 กรรมการ กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2556 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2555 กรรมการ กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2555 กรรมการ งานกิจการนักเรียน English Program
2554 กรรมการ งาน English Programme
2554 กรรมการ กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2561 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2557 ครูสอนสุขศึกษาและพลศึกษาฝ่าย English Program Grade 5 - Grade 8 0 อัตรากำลังบุคลากรปี 2557
2556 ครูคู่ชั้น สอนสุขศึกษา พลศึกษา ม.5 และ สอนแผนก English Program Grade 11-12 ม.5/8 0
2555 ครูประจำการฝ่าย English Program สอนพลศึกษา และศึกษานักเรียน English Program Grade 9-12 0
2553 ครูอัตราจ้างสอนวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา นักเรียน English Program Grade 5 - 8 0
2551 ครูปกครองหอพักนักกีฬาโครงการพิเศษ และทดลองงานสอนวิชาพลศึกษา สุขศึกษานักเรียน English Program Grade 1-4 0
2549 เจ้าหน้าที่ประจำการ ผู้ฝึกสอนฟุตบอลนักกีฬาโครงการพิเศษ และทดลองงานสอนวิชาพลศึกษาและสุขศึกษานักเรียน English Program ป.1-2 0
2547 ผู้ฝึกสอนฟุตบอลนักกีฬาโครงการพิเศษ (ช้างเผือก) 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 “การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนือยนิ่งสู่การพัฒนาองค์กรต้นแบบส่งเสริมกิจกรรมทางกายของภาครัฐและเอกชน” ซึ่งจัดโดยงานศูนย์ฟิตเนส ฝ่ายกิจกรรม ระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2562 ศูนย์ฟิตเนส ฝ่ายกิจกรรม 09 มิ.ย. 2561 - 08 เม.ย. 2562 8.00
2560 “ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (Montfortian Education Charter” โดย…ภราดาทินรัตน์ คมกฤส ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 “นักการศึกษากับสิทธิเด็ก” โดย…คุณณัฐวุฒิ บัวประทุม หัวหน้างานกฎหมายมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 “สุขภาพดี หลีกหนีออฟฟิศซินโดรม” โดย…คุณจิรสิน จินดามรกฎ ศูนย์ฟิตเนส อาคารโกลเด้นจูบิลี่ ชั้น 2 23 ก.ย. 2560 - 23 ก.ย. 2560 2.00
2560 จิตวิทยาการดูแลนักเรียน โดย นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธ์ุ หอประชุมหลุยส์มารีฯ 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0 โดย ผศ.ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอประชุมหลุยส์มารีฯ 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอประชุมหลุยส์มารีฯ 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560 โดยภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอประชุมหลุยส์มารีฯ 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 19 ส.ค. 2560 - 19 ส.ค. 2560 3.00
2558 จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน โดยวิธีการทางลูกเสือ” โดย อ.ศัจธร วัฒนะมงคล ผอ.สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อ.อำนาจ สายฉลาด และอ.ยินดี ปั้นแววงาม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 การสร้างทีมงานที่มีคุณภาพ (ACTEP TEAM BUILDING) โดย 1. มิสนฤมล น้อยอิ่ม ผช.ผอ. ฝ่าย English Program 2. ม.จรัญ น้อยอิ่ม หัวหน้าแผนกปกครอง/กิจกรรม English Program 3. ม.เวชไชยยันต์ จัตุรัส หัวหน้าแผนกวิชาการ English Program/ประสานงานต่างประเทศ 4. มิสบุปผา วิเศษศิริ งานวิชาการนิเทศและประเมินผล 5. ม.ชนกันต์ นันท์ชัย Deputy Head of International Relations บ้านชมเดือน อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 18 ก.ค. 2558 - 19 ก.ค. 2558 9.30
2558 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” โดย รศ. ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)”โดย บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 การอบรมคุณธรรมจริยธรรมเรื่อง“จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก” โดยบาทหลวงสุวนารถ กวยมงคล ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2557 ธรรมะในโรงเรียน เรื่อง “ เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต ” โดย...พระมหา ดร. อ้าย ธีรปัญโญ และพระมหา พุทธิวร วุฒิเมธี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม : Total Quality Management (TQM)” โดย อาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 อบรมโปรแกรม Quipper School อบรมในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ PC(EP) ชั้น 2 15 พ.ย. 2557 - 15 พ.ย. 2557 3.00
2557 อบรมระบบประกันคุณภาพภายใน ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 21 พ.ย. 2557 - 21 พ.ย. 2557 3.00
2557 อบรมและฝึกซ้อมเชิงปฏิบัติการป้องกันอัคคัภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 25 พ.ย. 2557 - 25 พ.ย. 2557 2.00
2557 “ASEAN Knowledge เรื่อง การ “สร้างชาติ” ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ” โดย...ดร. ภาวรรณ เรืองศิลป์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 21 ก.พ. 2558 - 21 ก.พ. 2558 3.00
2557 อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โรงพยาบาลกษมราษฎร์ บางแค 20 ก.พ. 2558 - 20 ก.พ. 2558 4.00
2557 ศึกษา พัฒนา ความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษโครงการ English Immersion Program in Oregon Oregon USA 02 เม.ย. 2557 - 04 ก.ย. 2557 1.00
2556 การบริหารการศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 24.00
2556 คุณธรรมของครู ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 30 ก.ย. 2556 - 30 ก.ย. 2556 8.00
2556 อบรมการใช้โปรแกรมบันทึกสมรรถภาพร่างกาย และน้ำหนักส่วนสูง ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารอัสสัมชัญธนบุรี 15 ก.พ. 2557 - 15 ก.พ. 2557 4.00
- การทำงานเป็นทีม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 09 พ.ค. 2555 - 09 พ.ค. 2555 3.00
- ทิศทางการศึกษาคาทอลิกสู่ประชาคมอาเซียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 09 พ.ค. 2555 - 09 พ.ค. 2555 3.00
- การวางตัวให้เหมาะสม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 10 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 3.00
- เตรียมนักเรียนรับมือสถานการณ์ยุค 2012 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 10 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 2.00
- การเตรียมความเข็มแข็งสู่ประชาคมอาเซียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 10 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 2.00
- การเปลี่ยนแปลงของโรงเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 11 พ.ค. 2555 - 11 พ.ค. 2555 3.00
- อบรมระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 13 ก.ค. 2555 - 13 ก.ค. 2555 2.00
- การพัฒนาภาษาอังกฤษครู ห้องเรียน 11A อาคารอิลเดอฟองโซ 06 ก.ย. 2555 - 12 ก.พ. 2556 32.00
- การพัฒนาจิตวิญญาณของครู ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 02 ต.ค. 2555 - 02 ต.ค. 2555 8.00
- อบรมเรื่องกฎกติกาและวิธีการเล่นกีฬาสแต๊ค ห้องประุชุมรัตนบรรณาคาร 3 07 พ.ย. 2555 - 07 พ.ย. 2555 2.00
- อบรมการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS5 เบื้องต้น ห้องคอมพิวเตอร์ 5 อาคารอัสสัมชัญ 02 ก.พ. 2556 - 02 ก.พ. 2556 3.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมิสสมพิศ จีนสุข หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 3 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “การใช้งานอุปกรณ์ LED Touch Screen Sharp” โดย วิทยากรจากบริษัท Pentimun Computer And Accessory Co.,Ltd. และบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องเรียนประถมปีที่ 5/7 และ ประถมปีที่ 5/8 ชั้น 2 อาคารอัสสัมชัญ 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1,   กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (4)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(2)
ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 256230 พ.ค. 2562
กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 256216 พ.ค. 2562

• แฟ้มผลงาน (0)