[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10493
ชื่อ: มิส  เรือนทรัพย์    ไชยสุวรรณพร
ฉายา: -
อายุงาน: 8 ปี 0 เดือน 16 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2550  ศิลปศาสตร์บัณฑิต  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2562 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2561 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2561 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2560 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2560 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2559 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2559 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2558 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2558 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2557 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2557 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2556 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2556 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2555 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2555 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2554 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2561 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 “การใช้งานอุปกรณ์ LED Touch Screen Sharp” ห้องเรียนประถมปีที่ 5/7 และ ประถมปีที่ 5/8 ชั้น 2 อาคารอัสสัมชัญ 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 1.30
2561 “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดยอาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 เรื่อง “สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน กับจรรยาบรรณของครู” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 06 ต.ค. 2561 - 06 ต.ค. 2561 3.00
2560 เรื่อง “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน” โดย นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 “การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0” โดย ผศ. ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 “จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน” โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 “การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน” โดย 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฤณัต นัจนฤตย์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 19 ส.ค. 2560 3.00
2560 การอบรม เรื่อง “ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (Montfortian Education Charter” โดย…ภราดาทินรัตน์ คมกฤส ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 การอบรม เรื่อง “นักการศึกษากับสิทธิเด็ก” โดย…คุณณัฐวุฒิ บัวประทุม หัวหน้างานกฎหมายมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน” หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข” หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “ความสุข.....ที่เลือกได้” หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 1.30
2559 โครการอบรบครูสอนภาษาจีน(ระดับมัธยมศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา 10 พ.ย. 2559 - 11 พ.ย. 2559 16.00
2559 อบรมครูสอนภาษาจีน สมาคมจงฮัวฮุ่ยกว่าน 17 ต.ค. 2559 - 21 ต.ค. 2559 40.00
2558 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” โดย รศ. ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)”โดย บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 "เทคนิคการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน" ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 17 มิ.ย. 2558 - 17 มิ.ย. 2558 2.00
2558 การจัดทำเอกสารหลักสูตร ประชุมรัตนบรรณาคาร 2 20 ส.ค. 2558 1.00
2558 การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้พร้อมทั้งบันทึกหลังสอน ประชุมรัตนบรรณาคาร 2 21 ส.ค. 2558 1.00
2558 การเรียนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน (BELL) ห้องเรียนBell 20 พ.ค. 2558 - 24 ก.ย. 2558 20.00
2558 วัฒนธรรมแสนสนุก โรงเรียนผดุงกิจวิทยา 15 ธ.ค. 2558 - 15 ธ.ค. 2558 8.00
2558 โครงการอบรมเทคนิคการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนสำหรับครูไทย 19 ต.ค. 2558 - 21 ต.ค. 2558 24.00
2557 การอบรมเทคนิคการสอนภาษาจีนสำหรับครูไทยสอนภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน วิทยาเขตเสียงอัน (翔安校区)วันที่ 3-17 ตุลาคม พ.ศ. 2557 การอบรมเทคนิคการสอนภาษาจีนสำหรับครูไทยสอนภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน วิทยาเขตเสียงอัน (翔安校区)วันที่ 3-17 ตุลาคม พ.ศ. 2557 03 ต.ค. 2557 - 17 ต.ค. 2557 120.00
2557 สัมมนาเปิดปีการศึกษา 2557 รัตนบรรนาคาร 15 พ.ค. 2557 - 17 พ.ค. 2557 24.00
2556 เรื่องการศึกษาคาทอลิกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยคุณพ่อยอด เสนารักษ์ รัตนบรรณาคาร 13 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 24.00
2556 โครงการอบรมครูสอนภาษาจีน เรื่อง ทักษะการสอนภาษาจีน สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพา 30 ส.ค. 2556 - 01 ก.ย. 2556 18.00
2556 อบรมคุณธรรม จริยธรรม "คุณธรรมของครู" ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 30 ก.ย. 2556 - 30 ก.ย. 2556 8.00
- อบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร"การพัฒนาจิตวิญญาณของครู" โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 02 ต.ค. 2554 8.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2555 อบรมและศึกษาดูงาน ณ Beijing Yuyuan Daxue China Beijing China 14 ต.ค. 2555 - 27 ต.ค. 2555 112
2555 งานเฉลิมฉลองเทศการตรุษจีน โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ 05 ก.พ. 2556 - 05 ก.พ. 2556 5
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมิสสมพิศ จีนสุข หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “การใช้งานอุปกรณ์ LED Touch Screen Sharp” โดย วิทยากรจากบริษัท Pentimun Computer And Accessory Co.,Ltd. และบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องเรียนประถมปีที่ 5/7 และ ประถมปีที่ 5/8 ชั้น 2 อาคารอัสสัมชัญ 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  25 ส.ค. 2556  รางวัลผ่านเกณฑ์ และรางวัลชมชย   การแข่งขันเพชรยอดมงกุฏภาษาจีนครั้งที่ 10
2  14 ม.ค. 2557  รางวัลประการศนีย์บัตรเหรียญทอง,รางวัลประกาศนีย์บัตรเหรีญทองแดง  การแข่งขันทักษะนิทรรศการวิชาการก้าวสู่อาเซียน การประกวดร้องเพลงจีน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5,   กลุ่มภาษาต่างประเทศ,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1,   กลุ่มภาษาต่างประเทศ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (4)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มภาษาต่างประเทศ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มภาษาต่างประเทศ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)