[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10494
ชื่อ: มิส  ศิริลักษณ์    ตันหล้า (ออกเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556)
ฉายา: ลักษณ์
อายุงาน: 7 ปี 11 เดือน 17 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 2548  ค.บ.  ประกาศนียบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2555 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2555 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5
2554 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2554 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2555 ครูผู้สอน ป.5 0
2554 ครูผู้สอน ม.1 0
2553 ครูผู้สอน ม.5 0
2553 ครูผู้สอน ป.2 0
2552 ครูผู้สอน ป.5 0
2551 ครูผู้สอน ป.1 0
2550 ครูผู้สอน ป.1 0
2549 ครูผู้สอน ป.3 0
2548 ครูผู้สอน ป.3 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
- สัมมนาบุคคลากรเปิดปีการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2555 - 11 พ.ค. 2555 0.00
- การดูแลและรักษาสุขภาพของครู โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 01 มิ.ย. 2555 0.00
- ระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 ก.ค. 2555 0.00
- อบรมเรื่อง "พลังจิตและความคิดสู่ศักยภาพสูงสุดของมนุษย์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 07 ก.ย. 2555 0.00
- อบรมคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 02 ต.ค. 2555 0.00
- อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องสาระแกนกลาง โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 ต.ค. 2555 0.00
- อบรมการพัฒนาครูผู้สอนลูกเสือโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 ต.ค. 2555 8.00
- เทคนิคการสอนวิชาวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 30 พ.ย. 2555 8.00
- อบรมล้างสารพิษ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 23 พ.ย. 2555 0.00
- อบรมเชิงปฏิบัติการ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ science show ศูนย์วิทยาศาสตร์การศึกษา (ท้องฟ้าจำลอง) 20 เม.ย. 2555 0.00
- การเตรียมวิทยากรการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สำหรับครูผู้ประจำศูนย์พัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา โรงแรมแอมบาสซาเดอร์กรุงเทพ 03 ธ.ค. 2555 - 04 ธ.ค. 2555 16.00
- Inquiry in Science (Primary) โรงแรมแอมบาสซาเดอร์กรุงเทพ 03 ก.พ. 2556 8.00
- ครูในยุคปัจจุบัน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 ม.ค. 2556 0.00
- ค่ายพัฒนาอัจฉรยิภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ รอบภายใน ระดับประถมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 31 ม.ค. 2556 0.00
- พิธีเปิดศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาและค่ายวิชาการสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับประถม(เป็นวิทยากรอบรม) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 08 ก.พ. 2556 0.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)