[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10499
ชื่อ: มิส  ชมพูนุช    พิพัฒน์ชยานนท์
ฉายา: พู
อายุงาน: 7 ปี 7 เดือน 21 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2550  ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1  ใบปริญญาบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2562 กรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2562 ประธานกรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2562 กรรมการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2562 กรรมการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2561 กรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2561 ประธานกรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2561 กรรมการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2561 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2560 กรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2560 ประธานกรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2560 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2559 กรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2559 ประธานกรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2559 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2558 กรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2558 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2558 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2557 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2557 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2556 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2556 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2555 กรรมการและเลขานุการ กลุ่มภาษาไทย
2555 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2554 กรรมการและเลขานุการ กลุ่มภาษาไทย
2554 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2561 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 5/6
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2561 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ครูผู้สอน ครูคู่ชั้น ม.5/6 มัธยมศึกษาปีที่ 5 0
2560 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ครูผู้สอน ครูคู่ชั้น ม.5/4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 0
2559 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ครูผู้สอน ครูคู่ชั้น ม.5/8 มัธยมศึกษาปีที่ 5 0
2558 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ครูผู้สอน และครูคู่ชั้น ม.5/6 มัธยมศึกษาปีที่ 5 0
2557 ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย, ครูประจำชั้น ม.6/3, เลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และเลขานุการระดับชั้น ม.6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 0
2556 ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย, ครูประจำชั้น ม.6/1 เลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และเลขานุการระดับชั้น ม.6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 0
2555 ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย, ครูประจำชั้น ม.6/3 และเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 6 0
2554 ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย, ครูคู่ชั้น ม.6/1 และเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 5-6 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2562 เรื่อง “การศึกษาเซนต์คาเบรียลในศตวรรษที่ 21” โดย ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 1
2562 เรื่อง “การป้องกันการถูกกลั่นแกล้งในเด็ก” โดย อาจารย์วรนันท์ ประเสริฐเมธ นักจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น /ผู้พิพากษาสมทบ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 1.30
2562 เรื่อง “โลกเปลี่ยน การศึกษาเปลี่ยน” โดย ผศ.ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 2.30
2562 เรื่อง “การจราจรภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562” โดย มาสเตอร์วิศิษฐ์ ใจมั่น หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 0.30
2562 เรื่อง “แนวทางการดูแลนักเรียน ปีการศึกษา 2562” โดย ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย อธิการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 0.30
2562 เรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปี 2562” โดย ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 0.30
2561 การอบรมหัวข้อ “การบริหารงานเชิงคุณภาพ TQA” โดยมาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 12 พ.ค. 2561 2.00
2561 การอบรมหัวข้อ “การนำแผนสู่การปฏิบัติ” โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธรุการ-การเงิน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2561 1.30
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรมเรื่อง “แนวทางการดูแลนักเรียน” ห้องเรียนระดับชั้นม.5/7 14 พ.ค. 2561 1.00
2561 การประชุมสัมมนา เรื่อง “Policies to be implemented in all school of saint Gabriel’s Foundation วิทยากรโดย ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 03 ก.ค. 2561 2.00
2561 การอบรม เรื่อง “วิจัยชั้นเรียนตามเกณฑ์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 30 มิ.ย. 2561 3.00
2561 การอบรม เรื่อง การอบรมเทคนิคการเล่นเกมกีฬาทางวิชาการ “คำคม” วิทยากรโดย อาจารย์พงษ์กรณ์ วีรพิพรรธน์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ห้องประชุมปรีชาวุฒิ 24 พ.ค. 2561 7.00
2561 การอบรม “พัฒนาการวิธีการสอนภาษาไทยสู่ศตวรรษที่ 21” วิทยากรโดย อาจารย์พงษ์กรณ์ วีรพิพรรธน์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ห้องรัตนบรรณาคาร 2 21 มิ.ย. 2561 2.00
2561 การอบรม “พัฒนาการวิธีการสอนภาษาไทยสู่ศตวรรษที่ 21” วิทยากรโดย อาจารย์พงษ์กรณ์ วีรพิพรรธน์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ห้องรัตนบรรณาคาร 2 05 ก.ค. 2561 2.00
2561 การอบรมหลักสูตร “การเก็บไฟล์บน Cloud Storage ด้วย Google Drive” โดยวิทยากรจาก งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 8 ชั้น 2 อาคารเซนต์คาเบรียล 12 ก.ย. 2561 1.00
2561 การอบรม "ตะกร้าคณะ" The Way จังหวัดชลบุรี 06 ต.ค. 2561 - 07 ต.ค. 2561 9.00
2561 การอบรม “การหยอกล้อหรือกลั่นแกล้งของนักเรียน” โดยวิทยากรจาก อาจารย์ วรนันท์ ประเสริฐเมธ นักจิตวิทยา โรงพยาบาลพระรามเก้า ห้องประชุมอัสสัมชัญ 11 ธ.ค. 2561 2.00
2560 การอบรมเรื่อง “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน” โดย นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง “การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0” โดย ผศ. ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง “จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน” โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การอบรม เรื่อง “การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน” โดย 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฤณัต นัจนฤตย์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 19 ส.ค. 2560 3.00
2560 การอบรม เรื่อง “ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (Montfortian Education Charter” โดย…ภราดาทินรัตน์ คมกฤส ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 การอบรม เรื่อง “นักการศึกษากับสิทธิเด็ก” โดย…คุณณัฐวุฒิ บัวประทุม หัวหน้างานกฎหมายมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 การอบรม เรื่อง เทคนิคการเล่นเกมกีฬาทางวิชาการ “คำคม” วิทยากรผู้ให้ความรู้โดย ตัวแทนสมาคมครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคม และ ซูโดกุแห่งประเทศไทย ห้องรัตนบรรณาคาร 1 11 ม.ค. 2561 2.00
2559 การอบรมเรื่อง “การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน” โดย คุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข” โดย อาจารย์สวิง หมื่นแสน หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “ความสุข.....ที่เลือกได้”โดย คุณสมชาย ตรีดารา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559”โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การอบรมเรื่อง “การเล่นเกมกีฬาทางวิชาการ “คำคม” ” โดย...คุณคณิตพงษ์ จิตต์มณีรัตน์ วิทยากรจากสมาคมครอสเวิร์ดฯ แห่งประเทศไทย ห้องประชุมอัสสัมชัญ 02 มิ.ย. 2559 2.00
2559 การอบรมหัวข้อ “เทคนิคการสอนภาษาไทยในยุคประชาคมอาเซียน” โดย... อาจารย์เสกสันต์ ผลวัฒนะ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 30 ก.ค. 2559 6.00
2558 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน โดยวิธีการทางลูกเสือ” โดย อ.ศัจธร วัฒนะมงคล ผอ.สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อ.อำนาจ สายฉลาด และอ.ยินดี ปั้นแววงาม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” โดย รศ. ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)”โดย บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 การใช้ระบบบันทึกเวลานักเรียน (Smart School) โดย คุณเอกชัย ย้อนใจทัน และคณะจากบริษัท D Smart Solution ห้องคอมพิวเตอร์ 1 อาคารเซนต์ปีเตอร์ 22 ก.ค. 2558 2.00
2558 การอบรมเรื่องการใช้คำราชาศัพท์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎีพร ชำนิโรคศานต์ สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 14 ส.ค. 2558 3.00
2558 การอบรม เรื่องการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ โดยมิสเดือนรัศม์ นิติวัฒนานนท์ และมิสอัจฉรา จันหา งานหลักสูตรและนิเทศการสอน ฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ส.ค. 2558 1.30
2558 การอบรมคุณธรรมจริยธรรมเรื่อง “จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก” โดย บาทหลวงสุวนารถ กวยมงคล ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 การอบรม “ครูเครือข่ายนิเทศภายในโรงเรียน” ภาคทฤษฎี โดย ผศ.ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 28 ก.ย. 2558 6.00
2558 การอบรม “ครูเครือข่ายนิเทศภายในโรงเรียน” ภาคปฏิบัติ โดย ผศ.ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 25 พ.ย. 2558 6.00
2557 แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดย...ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ โดย...ศาสตราจารย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ และ ดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557 โดย...ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 ข้อคิดจากอธิการ โดย...ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม : Total Quality Management (TQM) โดย อาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 ธรรมะในโรงเรียน เรื่อง “เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต” โดย...พระมหา ดร. อ้าย ธีรปัญโญ และพระมหา พุทธิวร วุฒิเมธี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 “การใช้งานโปรแกรม Quipper School” โดย...วิทยากร จากบริษัท ควิปเปอร์ จำกัด ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ 15 พ.ย. 2557 - 15 พ.ย. 2557 3.00
2557 “มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและบทบาทหน้าที่ในโรงเรียนที่มีต่อระบบประกันคุณภาพ” โดย...มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม และ มิสนฤมล น้อยอิ่ม ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 19 พ.ย. 2557 - 19 พ.ย. 2557 2.00
2557 การใช้งานโปรแกรม Quipper School ครั้งที่ 2 การสร้างบทเรียนด้วยตนเอง โดย..มิสทิพวรรณ วงศ์เวียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 29 พ.ย. 2557 - 29 พ.ย. 2557 3.00
2557 การดาวน์โหลดและแปลงไฟล์จาก Youtube และการตรวจเช็คและกำจัดไวรัสเบื้องต้น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 06 ธ.ค. 2557 - 06 ธ.ค. 2557 2.00
2557 “คุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน” โดย...พระปลัดมณี วฑฒโน เจ้าอาวาสวัดใหม่ห้วยลึก จังหวัดนครปฐม ห้องประชุมหลุยส์ มารีฯ 04 พ.ย. 2557 - 04 พ.ย. 2557 2.00
2556 16. การอบรมคุณธรรมจริยธรรม "คุณธรรมของครู" โดยพระพยอม กัลยาโณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 30 ก.ย. 2556 2.00
- 1. การอบรม The Thai Simulation and Gaming Association (Thaisims) มหาวิทยาลัยมหิดล กาญจนบุรี (จัดโดย สมาคมสถานการณ์จำลองและเกมแห่งประเทศไทย) 19 เม.ย. 2555 - 21 เม.ย. 2555 24.00
- 2. สัมมนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2555 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2555 - 11 พ.ค. 2555 18.00
- 3. การอบรมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางและการใช้งานระบบ SWIS ประจำปีการศึกษา 2555 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (อบรมโดย ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา และทีมงาน) 12 พ.ค. 2555 6.00
- 4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เทคนิคการอ่านเชิงวิเคราะห์เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์" คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 15 มิ.ย. 2555 7.00
- 5. โครงการสัมมนาทางวิชาการ "โอกาสทางธุรกิจของผู้ประกอบการไทยในสหภาพเมียนม่าร์" มหาวิทยาลัยธนบุรี 26 ส.ค. 2555 2.30
- 6. การอบรมคุณธรรมจริยธรรม "การพัฒนาจิตวิญญาณของครู" โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 02 ต.ค. 2555 7.00
- 7. ปฐมนิเทศครูประจำการใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล 08 ต.ค. 2555 - 10 ต.ค. 2555 36.00
- 8. การอบรม "การจดรายงานการประชุม" โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 19 ต.ค. 2555 2.00
- 9. การอบรมเรื่อง "กลยุทธ์การสอนภาษาไทยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแบบเข้มเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ครั้งที่ 1" โรงแรมรอยัลซีตี้ (จัดโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 25 เม.ย. 2556 - 26 เม.ย. 2556 12.00
- 10. การอบรมเรื่อง "การเตรียมความพร้อมและการพัฒนาศักยภาพครูสู่ประชาคมอาเซียน" มหาวิทยาลัยธนบุรี 11 พ.ค. 2556 6.00
- 11. การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : การประยุกต์ใช้ในโรงเรียน โดยศ.ดร. พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2556 6.00
- 12. การศึกษาคาทอลิกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยคุณพ่อยอด เสนารักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 14 พ.ค. 2556 3.00
- 13. การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2556 โดย มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ และมิสนฤมล น้อยอิ่ม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 14 พ.ค. 2556 3.00
- 14. สัมมนาเปิดปีการศึกษา 2556 เรื่อง นโยบายประจำปีการศึกษา 2556 โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2556 2.00
- 15. ข้อคิดในการปฏิบัติงานในโรงเรียน โดย ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2556 1.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2560 การศึกษาดูงาน เรื่อง “ระบบการนิเทศฯ โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร ฝ่ายประถม” โดยวิทยากรจากโรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร ฝ่ายประถม โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร ฝ่ายประถม 26 ก.ค. 2560 7
2560 การศึกษาดูงาน เรื่อง “ระบบการนิเทศฯ โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร ฝ่ายมัธยม” โดยวิทยากรจากโรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร ฝ่ายมัธยม โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร ฝ่ายมัธยม 27 ก.ค. 2560 7
2558 การจัดการเรียนการสอนของคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 26 ส.ค. 2558 8
2558 การจัดการเรียนการสอนของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 01 ก.ย. 2558 6
2557 การจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมและการบริหารงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 22 ม.ค. 2558 - 22 ม.ค. 2558 3
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมาสเตอร์ศุภกร ศรีอยุธย์ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 5 ห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “การนำแผนสู่การปฏิบัติ” โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธรุการ-การเงิน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การประชุมสัมมนา เรื่อง “Policies to be implemented in all school of saint Gabriel’s Foundation วิทยากรโดย ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 3 ก.ค. 2561 2 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  25 ก.พ. 2555  "ยอดนักอ่าน" ประจำปีการศึกษา 2554  เกียรติบัตร
2  27 มี.ค. 2555  ครูปฏิบัติงานดีเด่นด้านวิชาการ ปีการศึกษา 2554  เกียรติบัตร
3  25 เม.ย. 2556  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สื่อนวัตกรรมการสอน โครงการ Innovation Award 2012  เกียรติบัตร
4  25 เม.ย. 2556  ครูปฏิบัติงานดีด้านวิชาการ ปีการศึกษา 2555  เกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มภาษาไทย,   งานหลักสูตรและนิเทศการสอน,   งานหลักสูตรและนิเทศการสอน,   งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ,   งานบริหารฝ่ายวิชาการ,   งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ,   กลุ่มภาษาไทย,   งานหลักสูตรและนิเทศการสอน,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายวิชาการ
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด กลุ่มภาษาไทย
    กรรมการ: (8)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายวิชาการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มภาษาไทย
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (2)
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ฝ่ายวิชาการ : การนิเทศการจัดการเรียนรู้โดยอาจารย์พงษ์กรณ์ วีรพิพรรธน์ ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 27 มิ.ย. 2562
 กิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2562 2 ก.ค. 2562
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(3)
กิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 25622 ก.ค. 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ฝ่ายวิชาการ : การนิเทศการจัดการเรียนรู้โดยอาจารย์พงษ์กรณ์ วีรพิพรรธน์ ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล27 มิ.ย. 2562
การทดสอบทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 115 มิ.ย. 2562

• แฟ้มผลงาน (0)