[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10500
ชื่อ: มิส  สิริพร    คงประชา
ฉายา: แป้ง
อายุงาน: 8 ปี 7 เดือน 21 วัน
Social Network: https://www.facebook.com/KraPookPang
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (22)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยธนบุรี 2555  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  ใบประกาศนียบัตร
2    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2548  ศิลปศาสตร์บัณฑิต  ใบปริญญาบัตร
3  มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 2543  ม. 6  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2562 ประธานกรรมการ งานศูนย์ภาษาอังกฤษเบลล์
2561 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2561 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2561 ประธานกรรมการ งานศูนย์ภาษาอังกฤษเบลล์
2561 กรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2560 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2560 ประธานกรรมการ งานศูนย์ภาษาอังกฤษเบลล์
2560 กรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2559 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2559 ประธานกรรมการ งานศูนย์ภาษาอังกฤษเบลล์
2559 กรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2558 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2558 ประธานกรรมการ งานศูนย์ภาษาอังกฤษเบลล์
2558 กรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2557 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2557 ประธานกรรมการ งานศูนย์ภาษาอังกฤษเบลล์
2557 กรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2556 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2556 กรรมการ งานศูนย์ภาษาอังกฤษเบลล์
2556 กรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2555 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2555 ประธานกรรมการ งานศูนย์ภาษาอังกฤษเบลล์
2555 กรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2554 ผู้ประสานงานศูนย์ภาษาอังกฤษ Bell (Assistant) งานศูนย์ภาษาอังกฤษ Bell
2554 หัวหน้างานศูนย์เบลล์ สำนักผู้อำนวยการ
2561 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/A
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2562 หัวหน้างานศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell งานศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell 10500
2561 หัวหน้างานศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell งานศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell 10500
2560 หัวหน้างานศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell งานศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell 10500
2559 หัวหน้างานศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell งานศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell 10500
2558 หัวหน้างานศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell งานศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell 10500 คำสั่งแต่งตั้งฉบับที่ 001/2558
2557 หัวหน้างานศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell งานศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell 10500
2556 ผู้ประสานงานศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell งานศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell 10500
2555 หัวหน้าศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell งานศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell 10500
2554 หัวหน้าศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell งานศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell 10500
2553 เจ้าหน้าที่ประสานงานประจำศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell งานศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell 20083
2552 เจ้าหน้าที่ประสานงานประจำศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell งานศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell 20083

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2562 เรื่อง “การศึกษาเซนต์คาเบรียลในศตวรรษที่ 21” โดย ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 1
2562 เรื่อง “การป้องกันการถูกกลั่นแกล้งในเด็ก” โดย อาจารย์วรนันท์ ประเสริฐเมธ นักจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น /ผู้พิพากษาสมทบ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 1.30
2562 เรื่อง “โลกเปลี่ยน การศึกษาเปลี่ยน” โดย ผศ.ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 2.30
2562 เรื่อง “การจราจรภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562” โดย มาสเตอร์วิศิษฐ์ ใจมั่น หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2562 เรื่อง “แนวทางการดูแลนักเรียน ปีการศึกษา 2562” โดย ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย อธิการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2562 เรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปี 2562” โดย ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2561 “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 “การบริหารงานเชิงคุณภาพ TQA” โดยมาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 12 พ.ค. 2561 - 12 พ.ค. 2561 2.00
2561 “การนำแผนสู่การปฏิบัติ” โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธรุการ-การเงิน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.30
2561 การใช้งานอุปกรณ์ LED Touch Screen Sharp” โดย วิทยากรจากบริษัท Pentimun Computer And Accessory Co.,Ltd. และบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ ประถมปีที่ 5/8 ชั้น 2 อาคารอัสสัมชัญ 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 1.50
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดย ม.สราวุธ เกื้อกูล ห้อง ม. 6/5 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรม เรื่อง “วิจัยชั้นเรียนตามเกณฑ์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 30 มิ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 3.00
2561 การประชุมสัมมนา เรื่อง “Policies to be implemented in all school of saint Gabriel’s Foundation วิทยากรโดย ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 03 ก.ค. 2561 - 03 ก.ค. 2561 2.00
2561 การอบรมหลักสูตร “การเก็บไฟล์บน Cloud Storage ด้วย Google Drive” โดยวิทยากรจาก งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 8 ชั้น 2 อาคารเซนต์คาเบรียล 12 ก.ย. 2561 - 12 ก.ย. 2561 1.00
2561 “สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน กับจรรยาบรรณของครู” วิทยากรโดย….คุณธีร์ ภวังค์คนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครอง และช่วยเหลือนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 06 ต.ค. 2561 - 06 ต.ค. 2561 3.00
2561 “จิตวิทยาการทำงาน” โดย มาสเตอร์วาทิตย์ ศรีวิชัยรัตน์ ปลากาญจน์ รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี 16 มี.ค. 2562 - 17 มี.ค. 2562 8.00
2560 การอบรมเรื่อง “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน” โดย นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง 2. “การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0” โดย ผศ. ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง “จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน” โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การสัมมนา เรื่อง “การบริหารงานเชิงกลยุทธ์” โดย.....มาสเตอร์วาทิตย์ ศรีวิชัยรัตน์ โบ๊ทเฮ้าส์ พาราไดซ์ รีสอร์ท 11 มี.ค. 2560 - 12 มี.ค. 2560 8.30
2560 “ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (Montfortian Education Charter” โดย ภราดาทินรัตน์ คมกฤส ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 “นักการศึกษากับสิทธิเด็ก” โดย คุณณัฐวุฒิ บัวประทุม หัวหน้างานกฎหมายมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 “Active Learning For Language Classroom” วิทยากรผู้ให้ความรู้โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤดีรัตน์ ชุษณะโชติ สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย ห้องประชุมปรีชาวุฒิ อาคารเซนต์ปีเตอร์ 03 ต.ค. 2560 - 03 ต.ค. 2560 5.00
2560 1. เรื่อง “การสร้างนิสัยแห่งความสุข” วิทยากรผู้ให้ความรู้โดย มาสเตอร์วาทิตย์ ศรีวิชัยรัตน์ ฟิชเชอร์แมนรีสอร์ท หาดเจ้าสำราญ จ.เพชรบุรี 18 มี.ค. 2561 - 18 มี.ค. 2561 1.30
2560 2. ศึกษาดูงาน “โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ” วิทยากรผู้ให้ความรู้โดย...ตัวแทนจากโครงการ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย 18 มี.ค. 2561 - 18 มี.ค. 2561 1.30
2560 3. เรื่อง “การสร้างนิสัยแห่งความสุข/ข้อคิดในการทำงาน” วิทยากรผู้ให้ความรู้โดย มาสเตอร์วาทิตย์ ศรีวิชัยรัตน์ ฟิชเชอร์แมนรีสอร์ท หาดเจ้าสำราญ จ.เพชรบุรี 18 มี.ค. 2561 - 18 มี.ค. 2561 1.30
2560 เรื่อง “ก้าวทันเทคโนโลยีกับการปฏิบัติงาน” วิทยากรผู้ให้ความรู้โดย มาสเตอร์ผดุงศักดิ์ แสงสวงค์ ฟิชเชอร์แมนรีสอร์ท หาดเจ้าสำราญ จ.เพชรบุรี 19 มี.ค. 2561 - 19 มี.ค. 2561 1.00
2560 5. เรื่อง “การสรุปแผนงาน ปีการศึกษา 2560 และการวางแผนงาน ปีการศึกษา 2561” วิทยากรผู้ให้ความรู้โดย มาสเตอร์วาทิตย์ ศรีวิชัยรัตน์ ฟิชเชอร์แมนรีสอร์ท หาดเจ้าสำราญ จ.เพชรบุรี 19 มี.ค. 2561 - 19 มี.ค. 2561 1.30
2559 Practice of Active Management in the Classroom and the Cultural Differences between Thai, Asian and European Societies โดย Ms. Pudthachad Sucharitakul ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 6.00
2559 “การสาธิตเกมกีฬาทางวิชาการ Crossword” โดย.... คุณภูรินทร์ เรืองยศงามเลิศ และ คุณพิศัลย์ คันธวัฒน์ วิทยากรจากสมาคม ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท และคำคม ประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 08 มิ.ย. 2559 - 08 มิ.ย. 2559 1.30
2558 “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)”โดย บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน โดยวิธีการทางลูกเสือ” โดย อ.ศัจธร วัฒนะมงคล ผอ.สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อ.อำนาจ สายฉลาด และอ.ยินดี ปั้นแววงาม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” โดย รศ. ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 การอบรม เรื่อง การสร้างวินัยเชิงบวก โดย อาจารย์ ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 ส.ค. 2558 - 15 ส.ค. 2558 2.30
2558 การอบรมคุณธรรมจริยธรรมเรื่อง “จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก” โดย บาทหลวงสุวนารถ กวยมงคล ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 การอบรมสัมมนา เรื่อง “การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” โดย อาจารย์ชาตรี วัฒนศิลป์ วิศวกรสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.30
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสรุปแผนงาน/โครงการ และการวิเคราะห์แผนงาน/โครงการ ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559 - 2564” โดย มาสเตอร์วาทิตย์ ศรีวิชัยรัตน์ หัวหน้างานนโยบายและแผน เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดอยุธยา 09 มี.ค. 2559 - 10 มี.ค. 2559 9.00
2557 "การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน" โดย...อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 "สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ" โดย...ศาสตราจารย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ และดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 "แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย" โดย...ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเะซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 “มาตรฐานการประกันคุณภาพ สพฐ.และBSG” โดย...มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่มและมิสนฤมล น้อยอิ่ม ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 14 มิ.ย. 2557 - 14 มิ.ย. 2557 3.00
2557 "ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน" โดย...มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 "นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557" โดย...ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "แนวทางการดูแลนักเรียน" โดย...มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 "ข้อคิดจากอธิการ" โดย...ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 " การใช้ Software Notebook 11 ร่วมกับ Smart Board ในห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1" โดย...มิสทิพวรรณ วงศ์เวียน ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/8 28 มิ.ย. 2557 - 28 มิ.ย. 2557 2.00
2557 อบรมการใช้โปรแกรม Adobe Muse CC เบื้องต้น ห้องคอมพิวเตอร์ PC (EP) ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 19 ก.ค. 2557 - 19 ก.ค. 2557 3.00
2557 การเขียนจดหมายราชการ โดยมิสวัชรีย์ ศรีวิชัยรัตน์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 17 ก.ค. 2557 - 17 ก.ค. 2557 1.00
2557 การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS5 โดย มิสทิพวรรณ วงศ์เวียน ห้องคอมพิวเตอร์ PC (EP) 20 ก.ย. 2557 - 20 ก.ย. 2557 3.00
2557 ธรรมะในโรงเรียน เรื่อง “ เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต ” โดย...พระมหา ดร. อ้าย ธีรปัญโญ และพระมหา พุทธิวร วุฒิเมธี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 “การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม : Total Quality Management (TQM)” โดย อาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 การใช้งานโปรแกรม Quipper School เบื้องต้น โดย วิทยากร จากบริษัท ควิปเปอร์ จำกัด ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ 15 พ.ย. 2557 - 15 พ.ย. 2557 3.00
2557 การดาวน์โหลดและแปลงไฟล์จาก Youtube, การตรวจเช็คและกำจัดไวรัสเบื้องต้น โดย มาสเตอร์ธรรมนูญ เป้าทอง ห้องคอมพิวเตอร์ PC (EP) ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 06 ธ.ค. 2557 - 06 ธ.ค. 2557 2.00
2557 มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและบทบาทหน้าที่ในโรงเรียนที่มีต่อระบบประกันคุณภาพ โดย มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม และ มิสนฤมล น้อยอิ่ม ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 21 พ.ย. 2557 - 21 พ.ย. 2557 2.00
2557 “ASEAN Knowledge เรื่อง การ “สร้างชาติ” ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ” โดย ดร. ภาวรรณ เรืองศิลป์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 21 ก.พ. 2558 - 21 ก.พ. 2558 3.00
2556 การใช้งานโปรแกรม Adobe Illustrator CS5 เบื้องต้น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ 02 ต.ค. 2556 - 04 ต.ค. 2556 9.00
2556 การจดรายงานการประชุม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 19 ต.ค. 2555 - 19 ต.ค. 2555 3.00
2556 อบรมคุณธรรมจริยธรรมในหัวข้อ "คุณธรรมของครู" โดยพระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ) ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 30 ก.ย. 2556 - 30 ก.ย. 2556 2.00
- สัมมนาบุคลากรปีการศึกษา 2555 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 09 พ.ค. 2555 - 11 พ.ค. 2555 18.00
- อบรมแนวทางการใช้งานระบบประจำปีการศึกษา 2555 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 12 พ.ค. 2555 6.00
- การตรวจเช็คและกำจัดไวรัสเบื้องต้น ห้องคอมพิวเตอร์ 5 26 ก.ค. 2555 2.00
- การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "แนวทางและการใช้งานระบบ SWIS ประจำปีการศึกษา 2555" ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 09 พ.ค. 2555 - 11 พ.ค. 2555 24.00
- รับการอบรมการใช้งาน Samsung GALAXY Tab10.1 เบื้องต้น ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 24 ก.พ. 2555 2.00
- การอบรมการเช็คไวรัสและการกู้ข้อมูล ห้องคอมพิวเตอร์ 5 24 ส.ค. 2554 2.00
- การจัดอบรมหลักสูตการ Download You Tube เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน ครั้งที่ 2 ห้องคอมพิวเตอร์ 5 06 ส.ค. 2554 2.00
- อบรม เรื่อง ร่วมอบรมเทคนิคการถ่ายภาพ โดยคุณสุมนต์ พรสวรรค์วงษ์ และคุณศิระดา บุญเยาวลักษณ์ ห้องประ 28 ก.ย. 2553 - 28 ก.ย. 2553 3.00
- อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การถ่ายภาพ" โดยสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ ห้องประชุมมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 ต.ค. 2555 - 13 ต.ค. 2555 3.00
- สัมมนาบุคลากรตำแหน่งหัวหน้า "ACT BE TOGETHER" โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 14 ก.ค. 2555 - 15 ก.ค. 2555 16.00
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ 5ส ฝ่ายบริการ ห้องประชุมราฟาเอล 25 ก.ย. 2552 - 25 ก.ย. 2552 3.00
- อบรม เรื่อง "ครูในยุคปัจจุบัน โดย หลวงพ่อยอด เสนารักษ์" ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 ม.ค. 2556 - 16 ม.ค. 2556 3.00
- อบรมหลักสูตรการสร้างภาพประกอบสื่อการสอนด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator ห้องคอมพิวเตอร์ 5 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ย. 2553 - 11 ธ.ค. 2553 12.00
- อบรมหลักสูตรการตรวจเช็คไวรัสและการกู้ข้อมูล ห้องคอมพิวเตอร์ 5 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 08 ธ.ค. 2553 - 08 ธ.ค. 2553 2.00
- สัมมนาผู้ร่วมบริหาร "ACT : A LEARNING SCHOOL" โดยมีอาจารย์ประยูร วงศ์เล็ก เป็นวิทยากร ณ สีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก 15 ก.ค. 2554 - 16 ก.ค. 2554 12.00
- อบรม "ศิลปะการวางตนของคนทำงาน เพื่อการบริการที่มีคุณภาพ" ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 01 ต.ค. 2555 - 01 ต.ค. 2555 7.00
- อบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร "การพัฒนาจิตวิญญาณของครู" โดย ภราดาชุมพล ดีสุจิตร์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 02 ต.ค. 2555 - 02 ต.ค. 2555 7.00
- ฟังบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ ”รู้จักและเข้าใจการใช้พลังงานทางเลือก “ โดยคุณแม่สาย ประภาสะวัต นายกสมาคมผู้ติดตั้งอุปกรณ์ใช้ก๊าซสำหรับรถยนต์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 02 ก.ย. 2554 - 02 ก.ย. 2554 1.00
- ฟังบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "โคเลสเตอรอลสูง ภัยร้ายใกล้ตัว" โดย หัวหน้าแพทย์ประจำศูนย์ตรวจสุขภาพ รพ. พญาไท 3 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 ก.ย. 2554 - 09 ก.ย. 2554 1.00
- A Seminar on "Learn, Lead and Succeed" by Assumption College in cooperation with the Department of Education and Children’s Services, Government of South Australia and the Australian Embassy, Thailand. โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก 09 ม.ค. 2555 - 10 ม.ค. 2555 12.00
- A Seminar on Practical Strategies for English Teachers Professional Development by Mr. Tony Harden The Royal City Hotel 20 ม.ค. 2554 - 20 ม.ค. 2554 6.00
- ปฐมนิเทศครูประจำการใหม่ โดยงานพัฒนาการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2554 ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล 2000 10 ต.ค. 2554 - 12 ต.ค. 2554 24.00
- การอบรมจริยธรรม ฝึกสมาธิ ปฎิบัติธรรม และทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาส 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีการศึกษา 2554 สวนมุทิตาธรรมาราม 03 ต.ค. 2554 - 03 ต.ค. 2554 6.00
- สัมมนา เรื่อง การทำงานเป็นทีม โดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2555 - 09 พ.ค. 2555 3.00
- สัมมนา เรื่อง การวางตัวที่เหมาะสมและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดย ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2556 3.00
- สัมมนา เรื่อง กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันทางการศึกษา เพื่อรองรับ AEC โดย อาจารย์ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 3.00
- สัมมนา เรื่อง แนวคิดการสร้างเด็กเผชิญวิกฤตโลก โดย ดร.บงกช เศวตามร์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 11 พ.ค. 2555 - 11 พ.ค. 2555 3.00
- สัมมนา เรื่อง มุมมองการศึกษาไทย โดย ดร.พิศาล สร้อยธุหร่ำ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 11 พ.ค. 2555 - 11 พ.ค. 2555 3.00
- สัมมนาเปิดปีการศึกษา 2554 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2554 - 11 พ.ค. 2554 18.00
- เยี่ยมชม และศึกษาดูงานการบริหารจัดการ บริษัทพรานทะเล บริษัท พรานทะเล 16 ม.ค. 2553 - 16 ม.ค. 2553 4.00
- Intensive English Bell Language Centre, Cambridge, UK 17 เม.ย. 2556 - 03 พ.ค. 2556 63.00
- สัมมนาเปิดปีการศึกษา 2556 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 12.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2556 ศึกษาดูงานเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน 17 มี.ค. 2555 - 21 มี.ค. 2556 40
2555 ศึกษาดูงานเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ณ ประเทศเกาหลี จัดโดย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ประเทศเกาหลี 21 มี.ค. 2553 - 25 มี.ค. 2553 40
2555 ศึกษาดูงานที่บริษัท True Corporation บริษัท True Corporation 05 ต.ค. 2555 - 05 ต.ค. 2555 6
2555 ศึกษาดูงาน ณ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด 21 ธ.ค. 2553 - 21 ธ.ค. 2553 6
2555 ศึกษาดูงานเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมประเทศอียิปต์ และ ยุโรปตะวันออก จัดโดย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ประเทศอียิปต์ และ ยุโรปตะวันออก 29 เม.ย. 2555 - 07 พ.ค. 2555 72
2555 สำนักผู้อำนวยการศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา โรงเรียนผไทอุดมศึกษา 15 มี.ค. 2555 - 15 มี.ค. 2555 6
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 About Thailand and Its Culture ห้องเรียน Bell 2 14 พ.ค. 2558 - 14 พ.ค. 2558 3 73.pptx
2558 การอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อต้อนรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปีการศึกษา 2558 เรื่อง “ภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน” ห้องเรียน EP 19 ต.ค. 2558 - 20 ต.ค. 2558 12 106.pdf
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมาสเตอร์สราวุธ เกื้อกูล หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “การใช้งานอุปกรณ์ LED Touch Screen Sharp” โดย วิทยากรจากบริษัท Pentimun Computer And Accessory Co.,Ltd. และบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องเรียนประถมปีที่ 5/7 และ ประถมปีที่ 5/8 ชั้น 2 อาคารอัสสัมชัญ 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “การนำแผนสู่การปฏิบัติ” โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธรุการ-การเงิน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การประชุมสัมมนา เรื่อง “Policies to be implemented in all school of saint Gabriel’s Foundation วิทยากรโดย ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 3 ก.ค. 2561 2 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ,   งานศูนย์ภาษาอังกฤษเบลล์,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6,   งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ,   งานศูนย์ภาษาอังกฤษเบลล์
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด สำนักผู้อำนวยการ
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานศูนย์ภาษาอังกฤษเบลล์
    กรรมการ: (4)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานศูนย์ภาษาอังกฤษเบลล์

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (1)
 อบรมครูต่างชาติของศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell หัวข้อ Creating effective lesson aims 12 ก.ค. 2562
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)