[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10503
ชื่อ: มาสเตอร์  ภาคิน    คุณยศยิ่ง
ฉายา: -
อายุงาน: 8 ปี 3 เดือน 20 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2553  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ใบประกอบวิชาชีพครู
2    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2548  ศิลปศาสตร์บัณฑิต  หนังสือรับรองการจบการศึกษา

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2562 กรรมการ งานศูนย์ดนตรี
2561 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2561 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2561 กรรมการ งานศูนย์ดนตรี
2561 กรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
2560 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2560 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2560 กรรมการ งานศูนย์ดนตรี
2560 กรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
2559 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2559 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2559 กรรมการ งานศูนย์ดนตรี
2559 กรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
2558 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2558 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2558 กรรมการ งานศูนย์ดนตรี
2558 กรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
2557 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2557 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการพิเศษ
2557 กรรมการ งานศูนย์ดนตรี
2557 กรรมการ ฝ่ายกิจการพิเศษ
2556 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการพิเศษ
2556 กรรมการ งานศูนย์ดนตรี
2556 กรรมการ ฝ่ายกิจการพิเศษ
2555 กรรมการ งานศูนย์ดนตรี
2561 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 2/4
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2561 ครูผู้ควบคุมวงโยธวาทิตโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ป4-ม6 0
2561 ครูผู้ช่วย ม.2/4 0
2560 ครูผู้ควบคุมวงโยธวาทิตโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 0
2559 ครูผู้ช่วย ป.5/6 0
2558 ครูผู้ช่วย ป.3 0
2558 ผู้ควบคุมวงโยธวาทิตโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 0
2557 ครูผู้ช่วย ป.3/1 0
2557 ผู้ควบคุมวงโยธวาทิตโรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรึ ป.5-ม.6 0
2556 ผู้ควบคุมวงโยธวาทิตโรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรึ 0 หนังสือรับรองการทำงาน
2555 ผู้ควบคุมวงโยธวาทิตโรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรึ 0 หนังสือรับรองการทำงาน
2554 ผู้ควบคุมวงโยธวาทิตโรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรึ 0 หนังสือรับรองการทำงาน
2553 ผู้ควบคุมวงโยธวาทิตโรงเรียนเซนต์หลุยฉะเชิงเทรา 0 หนังสือรับรองการทำงาน
2552 ผู้ควบคุมวงโยธวาทิตโรงเรียนเซนต์หลุยฉะเชิงเทรา 0 หนังสือรับรองการทำงาน
2551 ผู้ควบคุมวงโยธวาทิตโรงเรียนเซนต์หลุยฉะเชิงเทรา 0 หนังสือรับรองการทำงาน
2550 ผู้ควบคุมวงโยธวาทิตโรงเรียนเซนต์หลุยฉะเชิงเทรา 0 หนังสือรับรองการทำงาน
2549 ผู้ควบคุมวงโยธวาทิตโรงเรียนเซนต์หลุยฉะเชิงเทรา 0 หนังสือรับรองการทำงาน

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 การอบรมเรื่อง "การบริหารงานเชิงคุณภาพ TQA" หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2561 - 12 เม.ย. 2561 2.00
2561 การอบรมเรื่อง"หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน" หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 การอบรมเรื่อง " การนำแผนสู่การปฏิบัติ" หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 2.00
2561 การอบรมเรื่อง"แนวการทำงานเชิงคุณภาพ" หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.30
2561 การอบรมเรื่อง"นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561" หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2560 การอบรมเรื่อง “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน” โดย นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 ก.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง 2. “การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0” โดย ผศ. ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 ก.ค. 2560 - 11 ก.ค. 2560 3.00
2560 “จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน” โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 ก.ค. 2560 - 12 ก.ค. 2560 1.30
2560 “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 ก.ค. 2560 - 12 ก.ค. 2560 1.30
2560 Masterclass อ.Zhengdao Lu จากวิทยาลัยดนตรี Shenyang ประเทศจีน มหาวิทยาลัยศิลปกร 28 มิ.ย. 2560 - 28 มิ.ย. 2560 7.00
2560 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง พื้นฐานการเล่นมาริมบาและการเลือกไม้ให้เหมาะกับบทเพลง โดย อ.สุจารีย์ ประพิณวงศ์ มหาวิทยาลัยศิลปกร 29 มิ.ย. 2560 - 29 มิ.ย. 2560 6.00
2560 อบรม และ Masterclass หัวข้อ การตีความบทเพลง โดย อ.เผ่าพันธ์ อำนาจธรรม มหาวิทยาลัยศิลปกร 30 มิ.ย. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 7.00
2559 จิตเมตตาในการทำงาน 08 ต.ค. 2559 3.00
2559 สัมมนาบุคลากร ปี2559 หอประชุมหลยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 10.00
2559 ผู้นำชุมชนดนตรีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน(Thailand Band Dicrector Seminor คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 11 มิ.ย. 2559 - 15 มิ.ย. 2559 30.00
2559 ระบบการจัดการเรียนการสอนและแนวทางการส่งนักเรียนเข้าศึกษาต่อด้านดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดล 04 พ.ย. 2559 4.00
2559 ระบบการจัดการเรียนการสอนและแนวทางการส่งนักเรียนเข้าศึกษาต่อด้านดนตรี คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 19 ส.ค. 2559 4.00
2557 อบรมความรู้เชิงปฏิบัติการ การดูแลและรักษาเครื่องดนตรีวงดุริยางค์เบื้องต้น ชั้น 3 อาคารสยามกลการ 18 ก.ย. 2557 - 19 ก.ย. 2557 14.00
2557 อบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ-สามัญรุ่นใหญ่ ชั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ค่ายหลวงบ้านไร่ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 01 ต.ค. 2557 - 03 ต.ค. 2557 30.00
2557 อบรมพัฒนาบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 6.00
2557 ฝึกอบรมภาษาอังกฤษ พื้นฐานการเขียนงานวิจัย Singaopre Management University ณ มหาวิทยาลัยในประเทศสิงค์โปร์ 31 ต.ค. 2557 - 31 ต.ค. 2557 4.00
2557 "คุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน" ห้องประชุมหลุยส์ มารีฯ 14 พ.ย. 2557 - 14 พ.ย. 2557 2.00
2557 การอบรมระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมยอห์นแมรี่ อาคารยอห์นแมรี่ 17 พ.ย. 2557 - 17 พ.ย. 2557 2.00
2556 การบริหารการศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 15.00
2556 Netherland World Music Contest 2013 เมือง Kerkeada ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ 24 ก.ค. 2556 - 02 ส.ค. 2556 10.00
2556 คุณธรรมของครู โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 30 ก.ค. 2556 5.00
- ได้เข้าร่วมอบรมดูงานและร่วทแสดงกับคีตกวีผู้มีชื่อเสียงชาวญี่ปุ่น Mr.Satoshi Yagisawa ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน 06 มิ.ย. 2554 - 09 มิ.ย. 2554 15.00
- รสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประพันธ์เพลงและการเตรียมตัวสำหรับการแสดงดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 30 ส.ค. 2555 - 30 ส.ค. 2555 7.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2557 ดูการแข่งขันการประกวดดนตรี ธนาคารออมสิน ประจำปี 2557 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ 28 ต.ค. 2557 - 28 ต.ค. 2557 6
2557 ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยดนตรี Yong Siew Toh Conservatory of Music ณ YSTCM (Yong Siew Toh Conservatory of Music) ประเทศสิงค์โปร์ 01 พ.ย. 2557 - 01 พ.ย. 2557 4
2556 ดูงานและเข้าร่วมประกวดดนตรีโลก เมือง Kerkrade ประเทศเนเธอ์แลนด์ 24 ก.ค. 2556 - 02 ส.ค. 2556 23
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมิสสกุลณา จูฑะพุทธิ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “การใช้งานอุปกรณ์ LED Touch Screen Sharp” โดย วิทยากรจากบริษัท Pentimun Computer And Accessory Co.,Ltd. และบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องเรียนประถมปีที่ 5/7 และ ประถมปีที่ 5/8 ชั้น 2 อาคารอัสสัมชัญ 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  28 ก.ค. 2556   เหรียญทอง เกียรตินิยม อันดับ 1 จากการประกวดดนตรีโลก WMC 2013  ใบประกาศ

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานบริหารฝ่ายกิจกรรม,   งานศูนย์ดนตรี,   กลุ่มวิชาศิลปะ,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2,   งานบริหารฝ่ายกิจกรรม,   งานศูนย์ดนตรี
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายกิจกรรม
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (6)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานศูนย์ดนตรี
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มวิชาศิลปะ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานศูนย์ดนตรี

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)