[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10504
ชื่อ: มาสเตอร์  พงษ์กิจ    เจริญพร
ฉายา: JUMP
อายุงาน: 5 ปี 4 เดือน 21 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 /B

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2553  วิทยาศาสตร์บัณฑิต  
2  มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 2548  ศิลป์คำนวน  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2560 กรรมการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2560 ประธานกรรมการ งานแนะแนว
2560 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2560 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2559 กรรมการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2559 ประธานกรรมการ งานแนะแนว
2559 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2559 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2558 ประธานกรรมการ งานแนะแนว
2558 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2558 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2557 กรรมการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2557 กรรมการ งานแนะแนว
2557 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2556 กรรมการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2556 กรรมการ งานแนะแนว
2556 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2555 กรรมการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2555 กรรมการ งานแนะแนว
2555 กรรมการ งานอภิบาลโรงเรียน
2554 งานแนะแนว งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2560 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/B
2559 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 6/6
2558 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
2557 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/7
2556 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 6/5
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2560 หัวหน้างานแนะแนว / ครูประจำชั้น 12B มัธยมศึกษาปีที่ 6 0
2559 หัวหน้างานแนะแนว 0
2558 ผู้ประสานงานแนะแนว 0
2557 รักษาการณ์หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครูประจำชั้นม.6/7 มัธยมศึกษาปีที่ 6 0
2556 ครูประจำชั้น / ปกกครองระดับชั้น / ครูแนะแนว มัธยมศึกษาปีที่ 6 0
2555 งานแนะแนว และครูคู่ชั้นม.6/4 0
2554 งานแนะแนว และครูคู่ชั้นป.3/1 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2560 Open House มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 04 ส.ค. 2560 - 04 ส.ค. 2560 8.00
2560 Open House มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 11 ส.ค. 2560 - 11 ส.ค. 2560 8.00
2560 ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 19 จังหวัดลำปาง 30 พ.ย. 2560 - 05 ธ.ค. 2560 40.00
2560 จัดทำหลักสูตรตะกร้าคณะ บ้านทิพย์สวนทอง อัมพวา 02 มี.ค. 2561 - 03 มี.ค. 2561 8.00
2560 สัมมนาคุณครูแนะแนว สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 08 ก.ย. 2560 - 09 ก.ย. 2560 16.00
2560 เตรียมความพร้อมการเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 17 พ.ย. 2560 - 18 พ.ย. 2560 16.00
2559 สัมมนาคุณครูแนะแนว มหาวิทยาลัยแม่หชฟ้าหลวง 04 ก.ค. 2559 - 07 ก.ค. 2559 32.00
2559 สัมมนาคุณครูตะกร้าคณะ การทำงานเป็นทีม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 28 ก.ย. 2559 - 28 ก.ย. 2559 8.00
2559 อบรมกิจกรรมDay Camp มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 17 ต.ค. 2559 - 18 ต.ค. 2559 16.00
2559 ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ 01 ธ.ค. 2559 - 05 ธ.ค. 2559 40.00
2558 อบรมหลักสูตรแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 24 ก.ค. 2558 - 24 ก.ค. 2558 6.00
2558 อบรมศึกษาหลักสูตรคณะต่างๆในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 26 ส.ค. 2558 - 26 ส.ค. 2558 8.00
2558 การศึกษาในยุคดิจิตอล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 12 พ.ย. 2558 - 12 พ.ย. 2558 4.00
2557 อบรมศึกษาดูงานแนะแนวการศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 13 ต.ค. 2557 - 17 ต.ค. 2557 40.00
2557 อบรมจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ ค่ายมงฟอร์ต ศูนย์คาทอลิก ตำบล นาแก อำเภอ งาว จังหวัด ลำปาง 05 ธ.ค. 2557 - 09 ธ.ค. 2557 40.00
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "How Game Can Make Your Classroom More EXCITING" มหาวิทยาลัยธนบุรี 14 ม.ค. 2555 - 14 ม.ค. 2555 0.00
- ประชุมวิชาการนานาชาติ Thai Sim 2012 เรื่อง "Reality and Leaning im Educational Games:Looking forward to Asean" มหาวิทยาลัยมหิดล 19 เม.ย. 2555 - 21 เม.ย. 2555 0.00
- อบรมหลักสูตรแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช 27 ก.ค. 2555 - 27 ก.ค. 2555 0.00
- สัมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง " โอกาสทางธุรกิจในสหภาพเมียนมาร์" มหาวิทยาลัยธนบุรี 26 ส.ค. 2555 - 26 ส.ค. 2555 0.00
- ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ตครั้งที่ 14 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ 30 พ.ย. 2555 - 06 ธ.ค. 2555 0.00
- ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลพญาไท 3 โรงพยาบาลพญาไท 3 17 ม.ค. 2556 - 17 ม.ค. 2556 0.00
- คุณธรรมจริยธรรมบุคลากร " การพัฒนาจิตวิญญาณของครู" โรงเรีบยนอัสสัมชัญธนบุรี 02 ต.ค. 2555 - 02 ต.ค. 2555 0.00
- ครูในยุคปัจจุบัน โีรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 ม.ค. 2556 - 16 ม.ค. 2556 0.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2560 ดูงานคณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 25 ส.ค. 2560 - 25 ส.ค. 2560 8.00
2560 ดูงานEnglish Program โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 23 ส.ค. 2560 - 23 ส.ค. 2560 8.00
2559 ศึกษาดูงาน EnglishProgram โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2559 - 13 มิ.ย. 2559 8.00
2559 ศึกษาดูงาน EnglishProgram โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวน 23 มิ.ย. 2559 - 23 มิ.ย. 2559 8.00
2559 open House มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 26 ส.ค. 2559 - 26 ส.ค. 2559 8.00
2559 ศึกษาโุงานห้องเรียนScience learning Spac มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 07 ก.ย. 2560 - 07 ก.ย. 2560 4.00
2559 ศึกษาดูงานห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 07 ก.ย. 2559 - 07 ก.ย. 2559 4.00
2559 open House มหาวิทยาลัยศิลปากร 22 ก.ย. 2559 - 22 ก.ย. 2559 8.00
2559 ศึกษาดูงาน Stem โรงเรียนจุฬาภรณ์วิทยาลัย และโรงเรียนกำเนิดวิทย์ 11 พ.ย. 2559 - 12 พ.ย. 2559 16.00
2558 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 02 ก.ค. 2558 - 02 ก.ค. 2558 4.00
2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 03 ก.ค. 2558 - 03 ก.ค. 2558 4.00
2558 คณะแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎ วิทยาลัยแพทย์พระมงกุฏเกล้า 15 ก.ค. 2558 - 15 ก.ค. 2558 6.00
2558 ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์พระปกเกล้า และรัฐสภา พิพิธภัณฑ์พระปกเกล้า และรัฐสภา 14 ส.ค. 2558 - 14 ส.ค. 2558 8.00
2558 ศึกษาดูงานคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 01 ก.ย. 2558 - 01 ก.ย. 2558 8.00
2558 Open House มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 07 ก.ย. 2558 - 07 ก.ย. 2558 8.00
2558 ศึกษาดูงานแนะแนว และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 04 พ.ย. 2558 - 04 พ.ย. 2558 8.00
2558 Open House มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 12 พ.ย. 2558 - 12 พ.ย. 2558 8.00
2558 Open House มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19 พ.ย. 2558 - 19 พ.ย. 2558 8.00
2558 Open House มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 25 พ.ย. 2558 - 25 พ.ย. 2558 8.00
2557 ศึกษาดูงานคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 23 ม.ค. 2558 - 23 ม.ค. 2558 6.00
2557 ศึกษาดูงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 30 ต.ค. 2557 - 30 ต.ค. 2557 6.00
2557 ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ 27 ส.ค. 2557 - 27 ส.ค. 2557 6.00
2557 ศึกษาดูงานคณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช 25 ส.ค. 2557 - 25 ส.ค. 2557 6.00
2557 ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน 18 ส.ค. 2557 - 18 ส.ค. 2557 6.00
2557 ศึกษาดูงานคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 22 ส.ค. 2557 - 22 ส.ค. 2557 6.00
2557 ศึกษาดูงาน ธรรมศาสตร์วิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 13 พ.ย. 2557 - 13 พ.ย. 2557 6.00
2557 ศึกษาดูงาน Open House มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 27 พ.ย. 2557 - 27 พ.ย. 2557 6.00
2556 ศึกษาดูงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อขอโควต้าโรงเรียน มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 07 ม.ค. 2557 - 07 ม.ค. 2557 4.00
2556 คณะและหลักสูตรในการเรียนการบินพลเรือน สถาบันการบินพลเรือน 29 พ.ย. 2556 - 29 พ.ย. 2556 8.00
2556 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 29 ก.ค. 2556 - 29 ก.ค. 2556 8.00
2556 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 05 ส.ค. 2556 - 05 ส.ค. 2556 8.00
2556 ศึกษาดูงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 20 ส.ค. 2556 - 20 ส.ค. 2556 8.00
2556 ศึกษาดูงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 22 ส.ค. 2556 - 22 ส.ค. 2556 8.00
2556 ศึกษาดูงานคณะมัณฑศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 29 ส.ค. 2556 - 29 ส.ค. 2556 8.00
2555 ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลพญาไท 3 โรงพยาบาลพญาไท 3 17 ม.ค. 2556 - 17 ม.ค. 2556 5.00
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2560 ระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยรูปแบบใหม่ TCAS ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 08 ก.ค. 2560 - 08 ก.ค. 2560 4
2560 การเลือกแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หอประชุมหลุยส์มารีย์ 04 พ.ย. 2560 - 04 พ.ย. 2560 4
2559 Entrance 4.0 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 13 ก.พ. 2559 - 13 ก.พ. 2559 4
2559 แนวทางการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 18 มิ.ย. 2559 - 18 มิ.ย. 2559 4
2558 ระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในยุคปัจจุบัน ห้องประชุมปรีชาวุฒิ 08 ส.ค. 2558 - 08 ส.ค. 2558 2
2558 แนวทางการเลือกแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หอประชุมหลุยส์มารี 05 ก.ย. 2558 - 05 ก.ย. 2558 2
2558 ระบบและวิธีการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในยุคปัจจุบัน โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร จังหวัด จันทบุรี 09 พ.ย. 2558 - 09 พ.ย. 2558 4
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  16 ม.ค. 2558  ครูแกนนำต่อต้านสิ่งเสพติด  

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานบริหารฝ่ายวิชาการ,   งานหลักสูตรและนิเทศการสอน,   งานแนะแนว,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายวิชาการ
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานแนะแนว
    กรรมการ: (3)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายวิชาการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (6)
   ประชุมผู้ปกครองโครงการเรียนล่วงหน้ากับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วันเสาร์ 24 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร
   ประชุมผู้ปกครองโครงการเรียนล่วงหน้ากับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วันเสาร์ 24 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร
   ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 19 วันที่ 30 พ.ย.-5 ธ.ค.60 ณ จังหวัดลำปาง
   ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 19 วันที่ 30 พ.ย.-5 ธ.ค.60 ณ จังหวัดลำปาง
   สิ้นสุด ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 19 วันที่ 30 พ.ย.-5 ธ.ค.60 ณ จังหวัดลำปาง
   ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 19 วันที่ 30 พ.ย.-5 ธ.ค.60 ณ จังหวัดลำปาง
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (22)
 ตะกร้าคณะ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร 15 มิ.ย. 2560
 ตะกร้าคณะ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศาสตร์ 17 มิ.ย. 2560
 งานแนะแนว ฝ่ายวิชาการ จัดอบรมเรื่อง ระบบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย ระบบใหม่ (TCAS) ให้แก่ผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 17 มิ.ย. 2560
 คณะกรรมการโครงการเรียนร่วมกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประชุมเตรียมความพร้อมกับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 22 มิ.ย. 2560
 คณะกรรมการโครงการตะกร้าคณะประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมของปีการศึกษา 2560 22 มิ.ย. 2560
 คณะกรรมการโครงการเรียนร่วมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประชุมกับผู้ปกครองของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ครั้งที่ 1 29 มิ.ย. 2560
 ตะกร้าคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดกิจกรรมโดยได้รับเกียรติจากวิทยาลัยดุสิตธานี หลักสูตรบริหารธุรกิจ 3 ก.ค. 2560
 ตะกร้าคณะบริหารธุรกิจ และนิเทศศาสตร์ 12 ก.ค. 2560
 กิจกรรมหัวข้อ Marketing ของตะกร้าคณะบริหาร วิทยากรโดยอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 17 ก.ค. 2560
 ตะกร้าคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ นำนักเรียนศึกษาดูงาน ณ สถาบันปัญญาภิวัฒน์ และโรงงานผลิตชาเขียวอิชิตัน 21 ส.ค. 2560
 งานแนะแนวนำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 เข้าร่วมงาน Open House มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2 ก.ย. 2560
 กิจกรรมตะกร้า ร่วมกับสมาคมศิยษ์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี "จัดกิจกรรมแนะแนวเส้นทางสู่อาชีพของแต่ละสาขาวิชา" ให้แก่นักเรียนชมรมตะกร้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 2 ก.ย. 2560
 ฝ่ายวิชาการเข้าเยี่ยมชมและวางแผนการทำความร่วมมมือทางวิชาการและกิจกรรมต่างๆกับสถาบันปัญญาภิวัฒน์ 13 ก.ย. 2560
 ฝ่ายวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เป็นตัวแทนเข้ารับมอบทุนการศึกษาโรงเรียนเครือข่ายดีเด่น จากสถาบันปัญญาภิวัฒน์ 13 ก.ย. 2560
 พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะนิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพ และ อัสสัมชัญธนบุรี 13 ก.ย. 2560
 การจัดการเรียนการสอนนอกชั้นเรียน รายวิชาสังคมศึกษาพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ วัดนักบุญหลุยส์ มารีฯ บางแค 15 ก.ย. 2560
 โครงการเรียนล่วงหน้ากับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้เชิญอาจารย์จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมานิเทศการสอน พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่นักเรียน 16 ก.ย. 2560
 คณะกรรมการพิจารณาทุนและโควตา ปีการศึกษา 2560 ร่วมสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าระบบโควตาพิเศษ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 2 พ.ย. 2560
 งานแนะแนว เข้าร่วมงาน "TEACHER AS A COACH ก้าวข้ามความเป็นครู สู่ความเป็นโค้ช Seminar" จัดโดย Assumption Commercial College 2 พ.ย. 2560
 งานแนะแนว ร่วมกับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดบรรยายเรื่อง แผนการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 10 พ.ย. 2560
 ประชุมวางแผนเรื่องการจัดแผนการเรียนสหศิลป์บริหารธุรกิจ โดยได้ทำความร่วมมือกับสถาบันปัญญาภิวัฒน์เป็นเครือข่ายทางวิชาการและกิจกรรม 10 พ.ย. 2560
 งานแนะแนว นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 เข้าร่วมงาน Open House Assumption University 10 พ.ย. 2560
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(12)
โครงการ "ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 19"7 ธ.ค. 2560
โครงการ Education Relationship Program รุ่นที่ 22/2560 "การเรียนรู้ในยุคดิจิตัล สู่ Thailand 4.0"14 พ.ย. 2560
ประชุมวางแผนเรื่องการจัดแผนการเรียนสหศิลป์บริหารธุรกิจ โดยได้ทำความร่วมมือกับสถาบันปัญญาภิวัฒน์เป็นเครือข่ายทางวิชาการและกิจกรรม10 พ.ย. 2560
งานแนะแนว ร่วมกับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดบรรยายเรื่อง แผนการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 310 พ.ย. 2560
งานแนะแนว เข้าร่วมงาน "TEACHER AS A COACH ก้าวข้ามความเป็นครู สู่ความเป็นโค้ช Seminar" จัดโดย Assumption Commercial College2 พ.ย. 2560
โครงการเรียนล่วงหน้ากับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้เชิญอาจารย์จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมานิเทศการสอน พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่นักเรียน 16 ก.ย. 2560
ฝ่ายวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เป็นตัวแทนเข้ารับมอบทุนการศึกษาโรงเรียนเครือข่ายดีเด่น จากสถาบันปัญญาภิวัฒน์13 ก.ย. 2560
ฝ่ายวิชาการเข้าเยี่ยมชมและวางแผนการทำความร่วมมมือทางวิชาการและกิจกรรมต่างๆกับสถาบันปัญญาภิวัฒน์13 ก.ย. 2560
EP : งาน English Program ฝ่ายวิชาการ ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ12 ก.ย. 2560
ตะกร้าคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ นำนักเรียนศึกษาดูงาน ณ สถาบันปัญญาภิวัฒน์ และโรงงานผลิตชาเขียวอิชิตัน21 ส.ค. 2560
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ งานอภิบาลในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 1/25603 ก.ค. 2560
คณะกรรมการโครงการเรียนร่วมกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประชุมเตรียมความพร้อมกับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 22 มิ.ย. 2560

• แฟ้มผลงาน (0)