[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10504
ชื่อ: มาสเตอร์  พงษ์กิจ    เจริญพร
ฉายา: JUMP
อายุงาน: 4 ปี 7 เดือน 1 วัน
อีเมล:
Social Network:
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 /1

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2553  วิทยาศาสตร์บัณฑิต (จิตวิทยาการบริการให้คำปรึกษาและแนะแนว)  
2  มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 2548  ศิลป์คำนวน  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2558 ประธานกรรมการ งานแนะแนว
2558 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2558 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2557 กรรมการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2557 กรรมการ งานแนะแนว
2557 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2556 กรรมการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2556 กรรมการ งานแนะแนว
2556 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2555 กรรมการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2555 กรรมการ งานแนะแนว
2555 กรรมการ งานอภิบาลโรงเรียน
2554 งานแนะแนว งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2558 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
2557 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/7
2556 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 6/5
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2554 งานแนะแนว และครูคู่ชั้นป.3/1 0
2555 งานแนะแนว และครูคู่ชั้นม.6/4 0
2556 ครูประจำชั้น / ปกกครองระดับชั้น / ครูแนะแนว มัธยมศึกษาปีที่ 6 0
2557 รักษาการณ์หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครูประจำชั้นม.6/7 มัธยมศึกษาปีที่ 6 0

• ประวัติการฝึกอบรม

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ลำดับ หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานบริหารฝ่ายวิชาการ,   งานแนะแนว,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายวิชาการ
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานแนะแนว
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายวิชาการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (9)
   งานแนะแนว จัดบรรยาย ให้ความรู้เรื่อง “ระบบการสอบเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน” ให้กับผู้ปกครอง ม.4-6 เวลา 09.00 - 11.00 น . ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
   งานแนะแนว จัดบรรยาย ให้ความรู้เรื่อง “ระบบการสอบเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน” ให้กับผู้ปกครอง ม.4-6 เวลา 09.00 - 11.00 น . ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
   โครงการตะกร้าคณะสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ พานักเรียนระดับชั้น ม.4 - 5 จำนวน 40 คน ไปศึกษาดูงาน “พิพิธภัณฑ์พระปกเกล้าและรัฐสภา” เวลา 06.30 – 16.00 น.
   งานแนะแนวจัดบรรยายให้ความรู้กับผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 หัวข้อ "การสร้างวินัยเชิงบวก" โดย ดร.ปนันดา ธนเศรษฐกร เวลา 09.00-11.00 น.
   งานแนะแนวจัดบรรยายให้ความรู้กับผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 หัวข้อ "การสร้างวินัยเชิงบวก" โดย ดร.ปนันดา ธนเศรษฐกร เวลา 09.00-11.00 น.
   นักเรียนชั้น ม.4 - 6 ที่สนใจคณะอักษรศาสตร์ ไปศึกษาดูงาน ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เวลา 06.30 – 1 4.00 น .
   นักเรียนชั้น ม.4 - 6 ที่สนใจคณะอักษรศาสตร์ ไปศึกษาดูงาน ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เวลา 06.30 – 1 4.00 น .
   งานแนะแนว จัดบรรยาย ให้ความรู้กับผู้ปกครองเรื่อง “การเลือกแผนการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้กับผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 เวลา 09.00 - 11.00 น . ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1
   งานแนะแนว จัดบรรยาย ให้ความรู้กับผู้ปกครองเรื่อง “การเลือกแผนการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้กับผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 เวลา 09.00 - 11.00 น . ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1
• ได้อยู่ในข่าว : (3)
 โครงการสานฝันการบินในปี 2558 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 7 ภายใต้ความร่วมมือของสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 22 มิ.ย. 2558
 KBS Open House เปิดบ้านฟ้าใสใต้ร่มพังงา 2558 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 2 กรากฎาคม 2558 22 มิ.ย. 2558
 ประชาสัมพันธ์"ค่ายอยากเป็นหมอ ครั้งที่ 25 สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฏาคม 2558 25 มิ.ย. 2558
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (30)
 งานแนะแนวได้จัดงาน "Admission on tour" ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 25 มิ.ย. 2558
 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการแนะแนวการศึกษาต่สายอาชีพ และแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน 29 มิ.ย. 2558
 ส่งนักเรียนรร่วมงานแนะแนวการศึกษาต่อ 1 ก.ค. 2558
 งานแนะแนวเข้าร่วม KBS Open House เปิดบ้านฟ้าใสใต้ร่มพังงา 2558 3 ก.ค. 2558
 งานแนะแนว จัดแนะแนวผู้ปกครองระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่องระบบการศึกษาต่อ 3 ก.ค. 2558
 งานแนะแนว ประชาสัมพันธ์การให้บริการของหน่วยงาน ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 7 ก.ค. 2558
 งานแนะแนว ประชาสัมพันธ์การให้บริการของหน่วยงาน ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 7 ก.ค. 2558
 งานแนะแนวและโครงการตะกร้าคณะ เข้าร่วมกิจกรรม นวัตกรรมการศึกษาเพื่อวิศวกรรมยุคใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 7 ก.ค. 2558
 ประชาสัมพันธ์การให้บริการแนะแนว 13 ก.ค. 2558
 ชมรมตะกร้าคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมแนะนำหลักสูตร 13 ก.ค. 2558
 ตะกร้าคณะ : ภาพบรรยากาศ "ตะกร้าคณะแพทย์" ศึกษาดูงาน Open House วิทยาลัยแพทย์พระมงกุฏ 19 ก.ค. 2558
 แนะแนวตะกร้าคณะ : แนะแนวคณะแพทยศาสตร์โดย สหพันธ์นิสิตแพทย์แห่งประเทศไทย 22 สถาบัน 21 ก.ค. 2558
 การแนะแนว ตะกร้าคณะ : ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมการแนะแนวการใช้เทคโนโลยี ในยุคAEC สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 21 ก.ค. 2558
 งานแนะแนวเข้าร่วม งานแนะแนวนวัตกรรมการศึกษาสำหรับวิศวกรยุคใหม่ คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 29 ก.ค. 2558
 ตะกร้าคณะ : นักเรียนชมรมตะกร้าคณะนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ระดับ ม.4 - ม.5 ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และรัฐสภาไทย 14 ส.ค. 2558
 กิจกรรมชมรมตะกร้าคณะศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ อักษรศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 ร่วมกับงานแนะแนว 15 ส.ค. 2558
 งานแนะแนวชี้แจงการตอบแบบสอบถามและความคิดเห็น "การเลือกแผนการเรียน" ให้กับนักเรียนชั้นมัธยม 1-3 24 ส.ค. 2558
 ตะกร้าคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 24 ส.ค. 2558
 งานแนะแนวจัดประชุมผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 เรื่อง ระบบการสอบเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน 24 ส.ค. 2558
 งานแนะแนว จัดกิจกรรม You can do it. ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 24 ส.ค. 2558
 งานแนะแนวจัดอบรม เรื่อง "การสร้างวินัยเชิงบวก" ให้กับผู้ปกครองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 24 ส.ค. 2558
 บรรยายกาศงาน "งานแนะแนว (แนะ) เด็กแนว 2015" วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 27 ส.ค. 2558
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ได้จัดนักเรียนให้นักเรียนไปเข้าร่วมศึกษาดูงาน ร่วมชมสถานที่ ที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 8 ก.ย. 2558
 งานแนะแนว นำนักเรียนขมรมเข้าศึกษาดูงาน ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 15 ก.ย. 2558
 งานแนะแนว จัดการบรรยาย แนวทางการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมปลาย ให้กับผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 15 ก.ย. 2558
 งานแนะแนวและชมรมตะกร้าคณะ ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 15 ก.ย. 2558
 English Is Fun 15 ต.ค. 2558
 งานแนะแนวบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนชั้น ม.1 เรื่อง การศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 16 พ.ย. 2558
 ฝ่ายวิชาการและครูแนะแนว เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 18 พ.ย. 2558
 งานแนะแนว ฝ่ายวิชาการได้จัดกิจกรรมบรรยาย เรื่อง ระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในยุคปัจจุบัน 18 พ.ย. 2558
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(10)
งานแนะแนว ฝ่ายวิชาการจัดโครงการติวเข้ม “ชาบูชิ สายพานความรู้สู่ University” 19 ก.ย. 2558
งานแนะแนว นำนักเรียนขมรมเข้าศึกษาดูงาน ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 15 ก.ย. 2558
งานแนะแนว จัดกิจกรรม You can do it. ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 24 ส.ค. 2558
งานแนะแนวชี้แจงการตอบแบบสอบถามและความคิดเห็น "การเลือกแผนการเรียน" ให้กับนักเรียนชั้นมัธยม 1-3 24 ส.ค. 2558
งานแนะแนวเข้าร่วม งานแนะแนวนวัตกรรมการศึกษาสำหรับวิศวกรยุคใหม่ คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 29 ก.ค. 2558
แนะแนวตะกร้าคณะ : แนะแนวคณะแพทยศาสตร์โดย สหพันธ์นิสิตแพทย์แห่งประเทศไทย 22 สถาบัน21 ก.ค. 2558
ตะกร้าคณะ : ภาพบรรยากาศ "ตะกร้าคณะแพทย์" ศึกษาดูงาน Open House วิทยาลัยแพทย์พระมงกุฏ19 ก.ค. 2558
ชมรมตะกร้าคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมแนะนำหลักสูตร 13 ก.ค. 2558
ประชาสัมพันธ์การให้บริการแนะแนว 13 ก.ค. 2558
ประชุมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครั้งที่ 1/2558 18 พ.ค. 2558

• แฟ้มผลงาน (0)