[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10504
ชื่อ: มาสเตอร์  พงษ์กิจ    เจริญพร
ฉายา: JUMP
อายุงาน: 6 ปี 4 เดือน 22 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 /B

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2553  วิทยาศาสตร์บัณฑิต  
2  มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 2548  ศิลป์คำนวน  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2561 กรรมการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2561 ประธานกรรมการ งานแนะแนว
2561 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2561 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2560 กรรมการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2560 ประธานกรรมการ งานแนะแนว
2560 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2560 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2559 กรรมการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2559 ประธานกรรมการ งานแนะแนว
2559 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2559 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2558 ประธานกรรมการ งานแนะแนว
2558 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2558 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2557 กรรมการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2557 กรรมการ งานแนะแนว
2557 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2556 กรรมการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2556 กรรมการ งานแนะแนว
2556 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2555 กรรมการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2555 กรรมการ งานแนะแนว
2555 กรรมการ งานอภิบาลโรงเรียน
2554 งานแนะแนว งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2561 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/B
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2561 หัวหน้างานแนะแนว / ครูประจำชั้นเกรด 12 ม.6 0
2560 หัวหน้างานแนะแนว / ครูประจำชั้น 12B มัธยมศึกษาปีที่ 6 0
2559 หัวหน้างานแนะแนว 0
2558 ผู้ประสานงานแนะแนว 0
2557 รักษาการณ์หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครูประจำชั้นม.6/7 มัธยมศึกษาปีที่ 6 0
2556 ครูประจำชั้น / ปกกครองระดับชั้น / ครูแนะแนว มัธยมศึกษาปีที่ 6 0
2555 งานแนะแนว และครูคู่ชั้นม.6/4 0
2554 งานแนะแนว และครูคู่ชั้นป.3/1 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ตครั้งที่ 20 สวนอัสสัมชัญ จังหวัดจันทบุรี 04 ธ.ค. 2561 - 07 ธ.ค. 2561 32.00
2561 ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ตครั้งที่ 20 สวนอัสสัมชัญ จังหวัดจันทบุรี 04 ธ.ค. 2561 - 07 ธ.ค. 2561 32.00
2560 Open House มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 04 ส.ค. 2560 - 04 ส.ค. 2560 8.00
2560 Open House มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 11 ส.ค. 2560 - 11 ส.ค. 2560 8.00
2560 ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 19 จังหวัดลำปาง 30 พ.ย. 2560 - 05 ธ.ค. 2560 40.00
2560 จัดทำหลักสูตรตะกร้าคณะ บ้านทิพย์สวนทอง อัมพวา 02 มี.ค. 2561 - 03 มี.ค. 2561 8.00
2560 สัมมนาคุณครูแนะแนว สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 08 ก.ย. 2560 - 09 ก.ย. 2560 16.00
2560 เตรียมความพร้อมการเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 17 พ.ย. 2560 - 18 พ.ย. 2560 16.00
2559 สัมมนาคุณครูแนะแนว มหาวิทยาลัยแม่หชฟ้าหลวง 04 ก.ค. 2559 - 07 ก.ค. 2559 32.00
2559 สัมมนาคุณครูตะกร้าคณะ การทำงานเป็นทีม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 28 ก.ย. 2559 - 28 ก.ย. 2559 8.00
2559 อบรมกิจกรรมDay Camp มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 17 ต.ค. 2559 - 18 ต.ค. 2559 16.00
2559 ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ 01 ธ.ค. 2559 - 05 ธ.ค. 2559 40.00
2558 อบรมหลักสูตรแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 24 ก.ค. 2558 - 24 ก.ค. 2558 6.00
2558 อบรมศึกษาหลักสูตรคณะต่างๆในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 26 ส.ค. 2558 - 26 ส.ค. 2558 8.00
2558 การศึกษาในยุคดิจิตอล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 12 พ.ย. 2558 - 12 พ.ย. 2558 4.00
2557 อบรมศึกษาดูงานแนะแนวการศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 13 ต.ค. 2557 - 17 ต.ค. 2557 40.00
2557 อบรมจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ ค่ายมงฟอร์ต ศูนย์คาทอลิก ตำบล นาแก อำเภอ งาว จังหวัด ลำปาง 05 ธ.ค. 2557 - 09 ธ.ค. 2557 40.00
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "How Game Can Make Your Classroom More EXCITING" มหาวิทยาลัยธนบุรี 14 ม.ค. 2555 - 14 ม.ค. 2555 0.00
- ประชุมวิชาการนานาชาติ Thai Sim 2012 เรื่อง "Reality and Leaning im Educational Games:Looking forward to Asean" มหาวิทยาลัยมหิดล 19 เม.ย. 2555 - 21 เม.ย. 2555 0.00
- อบรมหลักสูตรแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช 27 ก.ค. 2555 - 27 ก.ค. 2555 0.00
- สัมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง " โอกาสทางธุรกิจในสหภาพเมียนมาร์" มหาวิทยาลัยธนบุรี 26 ส.ค. 2555 - 26 ส.ค. 2555 0.00
- ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ตครั้งที่ 14 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ 30 พ.ย. 2555 - 06 ธ.ค. 2555 0.00
- ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลพญาไท 3 โรงพยาบาลพญาไท 3 17 ม.ค. 2556 - 17 ม.ค. 2556 0.00
- คุณธรรมจริยธรรมบุคลากร " การพัฒนาจิตวิญญาณของครู" โรงเรีบยนอัสสัมชัญธนบุรี 02 ต.ค. 2555 - 02 ต.ค. 2555 0.00
- ครูในยุคปัจจุบัน โีรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 ม.ค. 2556 - 16 ม.ค. 2556 0.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 โครงการ All Young Robotic มหาวิทยาลัยกรุงเทพรังสิต 23 พ.ย. 2561 - 23 พ.ย. 2561 8.00
2561 Open House มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 16 พ.ย. 2561 - 16 พ.ย. 2561 8.00
2561 ศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยนานาชาติ Stamford วิทยาลัยนานาชาติStamFord 07 ก.ย. 2561 - 07 ก.ย. 2561 8.00
2561 ศึกษาดูงาน ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และบริษัท CPF สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และบริษัท CPF 04 มิ.ย. 2561 - 04 มิ.ย. 2561 8.00
2561 ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยกรุงเทพรังสิต 05 ก.ย. 2561 - 05 ก.ย. 2561 8.00
2560 ดูงานคณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 25 ส.ค. 2560 - 25 ส.ค. 2560 8.00
2560 ดูงานEnglish Program โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 23 ส.ค. 2560 - 23 ส.ค. 2560 8.00
2559 ศึกษาดูงาน EnglishProgram โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2559 - 13 มิ.ย. 2559 8.00
2559 ศึกษาดูงาน EnglishProgram โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวน 23 มิ.ย. 2559 - 23 มิ.ย. 2559 8.00
2559 open House มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 26 ส.ค. 2559 - 26 ส.ค. 2559 8.00
2559 ศึกษาโุงานห้องเรียนScience learning Spac มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 07 ก.ย. 2560 - 07 ก.ย. 2560 4.00
2559 ศึกษาดูงานห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 07 ก.ย. 2559 - 07 ก.ย. 2559 4.00
2559 open House มหาวิทยาลัยศิลปากร 22 ก.ย. 2559 - 22 ก.ย. 2559 8.00
2559 ศึกษาดูงาน Stem โรงเรียนจุฬาภรณ์วิทยาลัย และโรงเรียนกำเนิดวิทย์ 11 พ.ย. 2559 - 12 พ.ย. 2559 16.00
2558 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 02 ก.ค. 2558 - 02 ก.ค. 2558 4.00
2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 03 ก.ค. 2558 - 03 ก.ค. 2558 4.00
2558 คณะแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎ วิทยาลัยแพทย์พระมงกุฏเกล้า 15 ก.ค. 2558 - 15 ก.ค. 2558 6.00
2558 ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์พระปกเกล้า และรัฐสภา พิพิธภัณฑ์พระปกเกล้า และรัฐสภา 14 ส.ค. 2558 - 14 ส.ค. 2558 8.00
2558 ศึกษาดูงานคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 01 ก.ย. 2558 - 01 ก.ย. 2558 8.00
2558 Open House มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 07 ก.ย. 2558 - 07 ก.ย. 2558 8.00
2558 ศึกษาดูงานแนะแนว และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 04 พ.ย. 2558 - 04 พ.ย. 2558 8.00
2558 Open House มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 12 พ.ย. 2558 - 12 พ.ย. 2558 8.00
2558 Open House มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19 พ.ย. 2558 - 19 พ.ย. 2558 8.00
2558 Open House มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 25 พ.ย. 2558 - 25 พ.ย. 2558 8.00
2557 ศึกษาดูงานคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 23 ม.ค. 2558 - 23 ม.ค. 2558 6.00
2557 ศึกษาดูงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 30 ต.ค. 2557 - 30 ต.ค. 2557 6.00
2557 ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ 27 ส.ค. 2557 - 27 ส.ค. 2557 6.00
2557 ศึกษาดูงานคณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช 25 ส.ค. 2557 - 25 ส.ค. 2557 6.00
2557 ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน 18 ส.ค. 2557 - 18 ส.ค. 2557 6.00
2557 ศึกษาดูงานคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 22 ส.ค. 2557 - 22 ส.ค. 2557 6.00
2557 ศึกษาดูงาน ธรรมศาสตร์วิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 13 พ.ย. 2557 - 13 พ.ย. 2557 6.00
2557 ศึกษาดูงาน Open House มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 27 พ.ย. 2557 - 27 พ.ย. 2557 6.00
2556 ศึกษาดูงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อขอโควต้าโรงเรียน มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 07 ม.ค. 2557 - 07 ม.ค. 2557 4.00
2556 คณะและหลักสูตรในการเรียนการบินพลเรือน สถาบันการบินพลเรือน 29 พ.ย. 2556 - 29 พ.ย. 2556 8.00
2556 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 29 ก.ค. 2556 - 29 ก.ค. 2556 8.00
2556 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 05 ส.ค. 2556 - 05 ส.ค. 2556 8.00
2556 ศึกษาดูงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 20 ส.ค. 2556 - 20 ส.ค. 2556 8.00
2556 ศึกษาดูงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 22 ส.ค. 2556 - 22 ส.ค. 2556 8.00
2556 ศึกษาดูงานคณะมัณฑศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 29 ส.ค. 2556 - 29 ส.ค. 2556 8.00
2555 ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลพญาไท 3 โรงพยาบาลพญาไท 3 17 ม.ค. 2556 - 17 ม.ค. 2556 5.00
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 แนะแนวแผนการเรียนประถมศึกษาให้กับผู้ปกครอง โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้าพระราม 5 04 ส.ค. 2561 - 04 ส.ค. 2561 8
2561 แนะแนวแผนการเรียนให้กับผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.3 หอประชุมหลุยส์มารีย์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 03 พ.ย. 2561 - 03 พ.ย. 2561 4
2561 แผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 14 พ.ย. 2561 - 14 พ.ย. 2561 4
2560 ระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยรูปแบบใหม่ TCAS ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 08 ก.ค. 2560 - 08 ก.ค. 2560 4
2560 การเลือกแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หอประชุมหลุยส์มารีย์ 04 พ.ย. 2560 - 04 พ.ย. 2560 4
2559 Entrance 4.0 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 13 ก.พ. 2559 - 13 ก.พ. 2559 4
2559 แนวทางการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 18 มิ.ย. 2559 - 18 มิ.ย. 2559 4
2558 ระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในยุคปัจจุบัน ห้องประชุมปรีชาวุฒิ 08 ส.ค. 2558 - 08 ส.ค. 2558 2
2558 แนวทางการเลือกแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หอประชุมหลุยส์มารี 05 ก.ย. 2558 - 05 ก.ย. 2558 2
2558 ระบบและวิธีการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในยุคปัจจุบัน โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร จังหวัด จันทบุรี 09 พ.ย. 2558 - 09 พ.ย. 2558 4
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมาสเตอร์สราวุธ เกื้อกูล หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “การนำแผนสู่การปฏิบัติ” โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธรุการ-การเงิน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน” วิทยากรโดย อาจารย์ วรนันท์ ประเสริฐเมธ นักจิตวิทยา โรงพยาบาลพระรามเก้า ห้องประชุมอัสสัมชัญ อาคารอัสสัมชัญ 12 มิ.ย. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน” วิทยากรโดย อาจารย์ วรนันท์ ประเสริฐเมธ นักจิตวิทยา โรงพยาบาลพระรามเก้า ห้องประชุมอัสสัมชัญ อาคารอัสสัมชัญ 12 มิ.ย. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การประชุมสัมมนา เรื่อง “Policies to be implemented in all school of saint Gabriel’s Foundation วิทยากรโดย ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 3 ก.ค. 2561 2 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  16 ม.ค. 2558  ครูแกนนำต่อต้านสิ่งเสพติด  

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานบริหารฝ่ายวิชาการ,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6,   งานหลักสูตรและนิเทศการสอน,   งานแนะแนว
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายวิชาการ
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานแนะแนว
    กรรมการ: (3)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายวิชาการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานหลักสูตรและนิเทศการสอน

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (2)
 การประชุมคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 1 6 มิ.ย. 2561
 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมาสเตอร์สราวุธ เกื้อกูล หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 14 พ.ค. 2561
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (1)
งานแนะแนว : โครงการศิลปะสร้างสรรค์ เพื่อบำบัดฟื้นฟูให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 17 ธ.ค. 2561
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(8)
งานแนะแนว : โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ PRE-ประถมศึกษา ปีการศึกษา 25617 ม.ค. 2562
งานแนะแนว : บรรยาย เรื่อง การพัฒนาหลักสูตร และแผนการเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ23 พ.ย. 2561
IEP : Foreign Teachers Seminar24 ต.ค. 2561
งานแนะแนว : Higher Education Fair 20186 ส.ค. 2561
เข้าพบรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และคณะอาจารย์ จากคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 20 ก.ค. 2561
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ฝ่ายวิชาการ : การจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและพิธีมอบทุนมูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์17 ก.ค. 2561
ศึกษาดูงาน ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โรงเรียนสาธิตปัญญาภิวัฒน์ และ บริษัท CPF6 มิ.ย. 2561
งานแนะแนว : มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมป์ฟอร์ด เข้าสวัสดีท่านผู้อำนวยการ และหัวหน้าฝ่ายวิชาการ26 พ.ค. 2561

• แฟ้มผลงาน (0)