[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 

รหัสประจำตัว: 10504
ชื่อ: มาสเตอร์  พงษ์กิจ    เจริญพร
ฉายา: JUMP
อายุงาน: 2 ปี 11 เดือน 25 วัน
อีเมล:
Social Network:
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 /5

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 2548  ศิลป์คำนวน  
2    มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2553  วิทยาศาสตร์บัณฑิต (จิตวิทยาการบริการให้คำปรึกษาและแนะแนว)  

• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2554 งานแนะแนว และครูคู่ชั้นป.3/1 0
2555 งานแนะแนว และครูคู่ชั้นม.6/4 0
2556 ครูประจำชั้น / ปกกครองระดับชั้น / ครูแนะแนว มัธยมศึกษาปีที่ 6 0

• ประวัติการฝึกอบรม
หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "How Game Can Make Your Classroom More EXCITING" มหาวิทยาลัยธนบุรี 14 ม.ค. 2555 - 14 ม.ค. 2555
ประชุมวิชาการนานาชาติ Thai Sim 2012 เรื่อง "Reality and Leaning im Educational Games:Looking forward to Asean" มหาวิทยาลัยมหิดล 19 เม.ย. 2555 - 21 เม.ย. 2555
อบรมหลักสูตรแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช 27 ก.ค. 2555 - 27 ก.ค. 2555
สัมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง " โอกาสทางธุรกิจในสหภาพเมียนมาร์" มหาวิทยาลัยธนบุรี 26 ส.ค. 2555 - 26 ส.ค. 2555
คุณธรรมจริยธรรมบุคลากร " การพัฒนาจิตวิญญาณของครู" โรงเรีบยนอัสสัมชัญธนบุรี 02 ต.ค. 2555 - 02 ต.ค. 2555
ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ตครั้งที่ 14 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ 30 พ.ย. 2555 - 06 ธ.ค. 2555
ครูในยุคปัจจุบัน โีรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 ม.ค. 2556 - 16 ม.ค. 2556
ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลพญาไท 3 โรงพยาบาลพญาไท 3 17 ม.ค. 2556 - 17 ม.ค. 2556

• ประวัติศึกษาดูงาน
เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลพญาไท 3 โรงพยาบาลพญาไท 3 17 ม.ค. 2556 - 17 ม.ค. 2556 5
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 29 ก.ค. 2556 - 29 ก.ค. 2556 8
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 05 ส.ค. 2556 - 05 ส.ค. 2556 8
ศึกษาดูงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 20 ส.ค. 2556 - 20 ส.ค. 2556 8
ศึกษาดูงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 22 ส.ค. 2556 - 22 ส.ค. 2556 8
ศึกษาดูงานคณะมัณฑศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 29 ส.ค. 2556 - 29 ส.ค. 2556 8
คณะและหลักสูตรในการเรียนการบินพลเรือน สถาบันการบินพลเรือน 29 พ.ย. 2556 - 29 พ.ย. 2556 8
ศึกษาดูงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อขอโควต้าโรงเรียน มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 07 ม.ค. 2557 - 07 ม.ค. 2557 4
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ลำดับ หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานแนะแนว,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6,   งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (3)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานแนะแนว
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (57)
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ค่ายเปิดโลกทัศน์สัตวแพทย์ ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 6 - 7 กรกฎาคม 2556 รับสมัครวันนี้ - 7 มิถุนายน 2556 17 พ.ค. 2556
 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เปิดค่ายก้าวแรกสู่หมอฟัน มศว ปีที่ 6 ระหว่างวันที่17-19 ตุลาคม 2556 (ไป-กลับ ไม่ค้างคืน)เปิดรับสมัคร 1 มิถุนายน 2556 31 สิงหาคม 2556 นี้ 17 พ.ค. 2556
 เชิญชวนเข้ารับฟังการบรรยายเรื่อง "เลี้ยงลูกอย่างไร เติบโตสมวัย" ในวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสัมชัญธนบุรี 29 พ.ค. 2556
 แจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดการบรรยายเรื่อง เลี้ยงลูกอย่างไร เติบโตสมวัย ในวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00 - 12.00 น. 6 มิ.ย. 2556
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดค่าย Junior Programmer Camp ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 20 - 23 กรกฎาคม 2556 12 มิ.ย. 2556
 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย จัดงาน เปิดบ้ายเยี่ยมชม (Open House) ในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2556 ณ วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย 12 มิ.ย. 2556
 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดค่ายผู้นำเยาวชนนักวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 20 ระหว่าง วันที่ 15 - 20 ตุลาคม 2556 ณ โรงเรียนบรมราชินีราชวิทยาลัย จ.ราชบุรี 12 มิ.ย. 2556
 a-chieve ร่วมมือกับบริษัท KPMG จัดโครงการOpenworld ตอน เปิดโลกอาชีพสายบัญชี ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 ณ ตึก Empire Tower ชั้น 48 18 มิ.ย. 2556
 ค่าย “แนะแนวการศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” ครั้งที่ 6 ในวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2556 ณโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 18 มิ.ย. 2556
 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมวันรพี ระหว่างวันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2556 ณ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 24 มิ.ย. 2556
 ขอเชิญร่วมงาน MUIC LIVE Open House 2013 ครั้งที่ 5 วันที่ 2 - 3 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 - 15.00 น.ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 24 มิ.ย. 2556
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 และ ปวช. 1-2 สายช่าง เข้าร่วมโครงการ 2B-KMUTT รุ่นที่ 11 26 มิ.ย. 2556
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดค่ายลานเกียร์ ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 22 - 25 ตุลาคม 2556 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 15 สิงหาคม 2556 1 ก.ค. 2556
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่แต่ละโครงการ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2557 2 ก.ค. 2556
 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดโครงการ Idea Seed เชิญชวนร่วมส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ และแนวคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม ชิงรางวัลมูลค่า 500,000 บาท 3 ก.ค. 2556
 ค่ายเส้นทางสู่หมอ ศิริราช ระหว่างวันที่ 12 - 13, 26 - 27 ตุลาคม 2556 รับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่ 27 กรกฎาคม ถึง 23 สิงหาคม 2556 11 ก.ค. 2556
 ทรูปลูกปัญญา และรายการสอนศาสตร์ ทรูวิชั่น 9 จัดโครงการ "สอนศาสตร์ SoSci Camp" ค่ายติวเข้มสอบตรงเข้า 3 คณะสายศิลป์ ได้แก่ คณะรัฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ ในวันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2556 11 ก.ค. 2556
 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดค่ายBorn to be a pharmacist ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2556 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 8 สิงหาคม 2556 15 ก.ค. 2556
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ งานตอบปัญหาแพทยศาสตร์วิชาการครั้งที่ 9 ในวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2556รับสมัครตั้งแต่ วันนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2556 15 ก.ค. 2556
  คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม. ปลาย เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนบริหารการเกษตร รุ่นที่ 7 ในวันที่ 28 - 31 สิงหาคม 2556 ณ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 15 ก.ค. 2556
 คณะเทคนิคการสัตว์แพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต บางเขน จัดค่ายกล้องกาวน์เวทเทค ครั้งที่ 3 วันที่ 25 - 27 ตุลาคม 2556 รับสมัคร 15 สิงหาคม - 3 กันยายน 2556 15 ก.ค. 2556
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขา ICT(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2557 รอบสอบตรง ครั้งที่ 1 17 ก.ค. 2556
 ประชาสัมพันธ์โครงการ Pre-Engineer ครั้งที่ 23 และ 24 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 15 ส.ค. 2556
 การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีโครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 2 โครงการ 15 ส.ค. 2556
 ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบเข้าศึกษาใน Asian University ประจำปีการศึกษา 2557 15 ส.ค. 2556
 ประชาสัมพันธ์งาน "Banshi Open House 56" คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 15 ส.ค. 2556
 ประชาสัมพันธ์งาน มหิดลวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2556 15 ส.ค. 2556
 เปิดรับสมัครค่ายตะกายฝัน ครั้งที่ 1 สู่วันเป็นแพทย์ทหาร จัดขึ้นโดยวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ระหว่างวันที่ 26 - 27 ตุลาคม 2556 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ถึง 16 กันยายน 2556 19 ส.ค. 2556
 ติวฟรี GAT PAT และ O-NET จากรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย มาปีนี้เป็นครบครอบ 10 ปีจัดในคอนเซ็ปต์ "สรุปเข้ม 10 เตรียมรับ ขยับรุก พร้อมบุก อาเซียน" เปิดให้ลงทะเบียน 1 สิงหาคม 56 เป็นต้นไป สมัครทาง www.curadio.chula.ac.th 19 ส.ค. 2556
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จัดกิจกรรมค่ายจับจิต ปีที่ 3 ในวันที่ 25 - 27 ตุลาคม 2556 เปิดรับสมัครแต่ตั้งบัดนี้ถึง 31 สิงหาคม 2556 19 ส.ค. 2556
 โครงการ Science Access 14 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เริ่มเรียน 9 - 26 ตุลาคม 2556 เปิดรับสมัครวันนี้ - 16 กันยายน 2556 19 ส.ค. 2556
 ขอเชิญชวนเข้าร่วมงาน " ARCH KMITL OPEN HOUSE " เปิดบ้านสถาปัตย์ลาดกระบัง 2556 23 ส.ค. 2556
 การรับสมัครระดับปริญญาตรี หลักสูตรดุริยางศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 26 ส.ค. 2556
 การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2557 26 ส.ค. 2556
 คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต โดยการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 1ตั้งแต่ 20 ส.ค.56 เป็นต้นไป 28 ส.ค. 2556
 โครงการค่ายเยาวชนเศรษฐศาสตร์กับสังคม ครั้งที่ 10 2 ก.ย. 2556
 ประชาสัมพันธ์ค่าย Pre-Engineering Camp ครั้งที่ 20 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2 ก.ย. 2556
 การรับสมัครนักศึกษาโควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ปีการศึกษา 2557 2 ก.ย. 2556
 การรับสมัครเข้าศึกษาในโครงการปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขากฎหมายธุรกิจ หลักสูตรนานนชาติ ประจำปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 3 ก.ย. 2556
 ปฏิทินสอบ GAT PAT และ 7 วิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2557 13 ก.ย. 2556
 ระเบียบการและเกณฑ์การรับ แพทย์ กสพท.ประจำปีการศึกษา2557 13 ก.ย. 2556
 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดค่ายEarth Sci Camp วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2556 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าชับลังกา อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 18 ก.ย. 2556
 B.E.Thammasst Open House 2014 โครงการเศรษฐศาสตร์บัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00-12.00 น. 30 ต.ค. 2556
 คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 เปิดรับสมัครตั้งแต่ช่วงเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2557 4 พ.ย. 2556
 การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี โครงการรับตรง ประจาปีการศึกษา 2557 เปิดระบบรับสมัครวันที่ 11 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2556 7 พ.ย. 2556
 โครงการสอบชิงทุนการศึกษา "ทุนสำรวจโลก eListening" 13 พ.ย. 2556
 การให้ทุนการศึกษา ในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 13 พ.ย. 2556
 นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาทักษะชีวิต 20 พ.ย. 2556
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2557 25 พ.ย. 2556
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสววนดุสิต รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 25 พ.ย. 2556
 ประชาสัมพันธ์คู่มือนักเรียนสำหรับการสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 7 วิชา ประจำปีการศึกษา 2557 25 พ.ย. 2556
 แจ้งกำหนดการสอบ (รายชื่อและห้องสอบ) โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ Pre - ประถมศึกษา ป.3 - ป.6 ปีการศึกษา 2556 วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2557 14 ม.ค. 2557
 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ที่ได้รับรางวัลในโครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ PRE-ม.ต้น และ PRE-ADMISSIONS ประจำปีการศึกษา 2556 10 ก.พ. 2557
  รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557 10 ก.พ. 2557
 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ที่ได้รับรางวัลในโครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ PRE-ประถมศึกษา (ป.3-ป.6) ปีการศึกษา 2556 31 มี.ค. 2557
 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบผ่านเข้าศึกษาต่อในคณะแพทย์ศาสตร์ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 3 เม.ย. 2557
 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบผ่านเข้าศึกษาต่อในคณะแพทย์ศาสตร์ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม) 4 เม.ย. 2557
• โพสต์ข่าว : (10)
 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนสอบผ่านเข้าศึกษาต่อกลุ่มสถาบันแพทย์ศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2556 28 มิ.ย. 2556
 สรุปนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ที่ผ่านการสอบคัดเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2556 28 มิ.ย. 2556
 สรุปนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ที่ผ่านการสอบคัดเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2556 1 ก.ค. 2556
 ปฏิทินสอบ GAT PAT และ 7 วิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2557 13 ก.ย. 2556
 ระเบียบการและเกณฑ์การรับ แพทย์ กสพท.ประจำปีการศึกษา2557 13 ก.ย. 2556
 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา2557 21 ก.ย. 2556
 โครงการสอบชิงทุนการศึกษา "ทุนสำรวจโลก eListening" 13 พ.ย. 2556
 การให้ทุนการศึกษา ในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 13 พ.ย. 2556
 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบผ่านเข้าศึกษาต่อในคณะแพทย์ศาสตร์ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 3 เม.ย. 2557
 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบผ่านเข้าศึกษาต่อในคณะแพทย์ศาสตร์ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม) 4 เม.ย. 2557
• โพสต์ภาพ : (3)
จำหน่ายใบสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญประจำปีการศึกษา 255715 ม.ค. 2557
สอบแข่งขันชิงทุนการศึกษา "ทุนสำรวจโลก E-Listening" มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปีการศึกษา 255615 ม.ค. 2557
แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ14 ม.ค. 2557
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(8)
จำหน่ายใบสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญประจำปีการศึกษา 255715 ม.ค. 2557
สอบแข่งขันชิงทุนการศึกษา "ทุนสำรวจโลก E-Listening" มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปีการศึกษา 255615 ม.ค. 2557
แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ14 ม.ค. 2557
การประชุมคณะกรรมการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 67 ธ.ค. 2556
ค่ายพัฒนาทักษะชีวิต ประจำปีการศึกษา 25562 ธ.ค. 2556
หน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ทำการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต ณ ห้องพักครูแนะแนว30 ต.ค. 2556
ค่ายส่งเสริมความเป็นผู้นำ ประจำปีการศึกษา 255631 ก.ค. 2556
งานแนะแนว การบรรยายเรื่อง เลี้ยงลูกอย่างไรเติบโตสมวัย ในวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2556 ณ หอประชุมหลุยมารีฯ เวลา 09.00 - 12.00 น.10 มิ.ย. 2556

• แฟ้มผลงาน (0)