[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10504
ชื่อ: มาสเตอร์  พงษ์กิจ    เจริญพร
ฉายา: JUMP
อายุงาน: 3 ปี 6 เดือน 3 วัน
อีเมล:
Social Network:
ครูประจำชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6 /7

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2553  วิทยาศาสตร์บัณฑิต (จิตวิทยาการบริการให้คำปรึกษาและแนะแนว)  
2  มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 2548  ศิลป์คำนวน  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2557 กรรมการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2557 กรรมการ งานแนะแนว
2557 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2557 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/7
2556 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 6/5
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2554 งานแนะแนว และครูคู่ชั้นป.3/1 0
2555 งานแนะแนว และครูคู่ชั้นม.6/4 0
2556 ครูประจำชั้น / ปกกครองระดับชั้น / ครูแนะแนว มัธยมศึกษาปีที่ 6 0

• ประวัติการฝึกอบรม

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ลำดับ หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน,   งานแนะแนว,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (3)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานแนะแนว
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (5)
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดค่ายเส้นทางสู่หมอ ศิริราช ครั้งที่ 16 23 มิ.ย. 2557
 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 10 กรกฏา 23 มิ.ย. 2557
 เรียนเชิญท่านผู้ปกครองระดับชั้น ป.5 - ม.3 ฟังบรรยายพิเศษเรื่อง "เมื่อลูกเข้าสู่วัยรุ่น พ่อแม่จะรับมืออย่างไร" โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงนงพงา ลิ้มสุวรรณ ในวันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม 2557 24 มิ.ย. 2557
 ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง รู้ทัน รับมือ ปัญหาพฤติกรรมเด็กวัยเรียน ในวันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 - 12.00 น. 31 ก.ค. 2557
 กำหนดการสอบ GAT PAT , 7วิชาสามัญ และ เคลียริ่งเฮ้าส์ ประจำปีการศึกษา 2558 1 ก.ย. 2557
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (1)
 กำหนดการสอบ GAT PAT , 7วิชาสามัญ และ เคลียริ่งเฮ้าส์ ประจำปีการศึกษา 2558 1 ก.ย. 2557
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(5)
ฝ่ายวิชาการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ30 ส.ค. 2557
ภาพบรรยากาศศึกษาดูงานกิจกรรมชมรม "ตะกร้าคณะแพทย์" 24 ส.ค. 2557
การศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน22 ส.ค. 2557
งานแนะแนว ร่วมกับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จัดกิจกรรมทดสอบความถนัดทางอาชีพ และบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 19 ส.ค. 2557
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ แก่นักเรียนชั้น ม.3 8 ส.ค. 2557

• แฟ้มผลงาน (0)