[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10504
ชื่อ: มาสเตอร์  พงษ์กิจ    เจริญพร
ฉายา: JUMP
อายุงาน: 3 ปี 11 เดือน 26 วัน
อีเมล:
Social Network:
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 /7

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2553  วิทยาศาสตร์บัณฑิต (จิตวิทยาการบริการให้คำปรึกษาและแนะแนว)  
2  มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 2548  ศิลป์คำนวน  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2558 กรรมการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2558 กรรมการ งานแนะแนว
2558 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2557 กรรมการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2557 กรรมการ งานแนะแนว
2557 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2556 กรรมการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2556 กรรมการ งานแนะแนว
2556 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2555 กรรมการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2555 กรรมการ งานแนะแนว
2555 กรรมการ งานอภิบาลโรงเรียน
2554 งานแนะแนว งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2557 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/7
2556 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 6/5
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2554 งานแนะแนว และครูคู่ชั้นป.3/1 0
2555 งานแนะแนว และครูคู่ชั้นม.6/4 0
2556 ครูประจำชั้น / ปกกครองระดับชั้น / ครูแนะแนว มัธยมศึกษาปีที่ 6 0
2557 รักษาการณ์หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครูประจำชั้นม.6/7 มัธยมศึกษาปีที่ 6 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2557 อบรมศึกษาดูงานแนะแนวการศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 13 ต.ค. 2557 - 17 ต.ค. 2557 40
2557 อบรมจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ ค่ายมงฟอร์ต ศูนย์คาทอลิก ตำบล นาแก อำเภอ งาว จังหวัด ลำปาง 05 ธ.ค. 2557 - 09 ธ.ค. 2557 40

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2557 ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน 18 ส.ค. 2557 - 18 ส.ค. 2557 6
2557 ศึกษาดูงานคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 22 ส.ค. 2557 - 22 ส.ค. 2557 6
2557 ศึกษาดูงานคณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช 25 ส.ค. 2557 - 25 ส.ค. 2557 6
2557 ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ 27 ส.ค. 2557 - 27 ส.ค. 2557 6
2557 ศึกษาดูงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 30 ต.ค. 2557 - 30 ต.ค. 2557 6
2557 ศึกษาดูงาน ธรรมศาสตร์วิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 13 พ.ย. 2557 - 13 พ.ย. 2557 6
2557 ศึกษาดูงาน Open House มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 27 พ.ย. 2557 - 27 พ.ย. 2557 6
2557 ศึกษาดูงานคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 23 ม.ค. 2558 - 23 ม.ค. 2558 6
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ลำดับ หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน,   งานแนะแนว,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (3)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานแนะแนว
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (7)
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดค่ายเส้นทางสู่หมอ ศิริราช ครั้งที่ 16 23 มิ.ย. 2557
 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 10 กรกฏา 23 มิ.ย. 2557
 เรียนเชิญท่านผู้ปกครองระดับชั้น ป.5 - ม.3 ฟังบรรยายพิเศษเรื่อง "เมื่อลูกเข้าสู่วัยรุ่น พ่อแม่จะรับมืออย่างไร" โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงนงพงา ลิ้มสุวรรณ ในวันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม 2557 24 มิ.ย. 2557
 ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง รู้ทัน รับมือ ปัญหาพฤติกรรมเด็กวัยเรียน ในวันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 - 12.00 น. 31 ก.ค. 2557
 กำหนดการสอบ GAT PAT , 7วิชาสามัญ และ เคลียริ่งเฮ้าส์ ประจำปีการศึกษา 2558 1 ก.ย. 2557
 โครงการทดสอบทางวิชาการ Pre - ประถมศึกษาปีที่ 3 - 6 ในวันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2558 15 ม.ค. 2558
 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ที่ได้รับรางวัลในโครงการทดสอบความทางวิชาการ PRE - ม.ต้น และ PRE- ADMISSIONS ประจำปีการศึกษา 2557 9 ก.พ. 2558
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (6)
 ประชุมวางแผนเพื่อฝึกซ้อมการหนีไฟจากอาคารสูง 12 พ.ย. 2557
 งานแนะแนว ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรนานาชาติ จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ 17 พ.ย. 2557
 งานแนะแนวร่วมกับคณะวิศวกรรม ชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา และกิจกรรม Workshop 17 พ.ย. 2557
 งานแนะแนวร่วมมือกับคณะอุตสาหกรรมบริการ สาขาวิชาการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาลัยดุสิตธานี จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา 20 พ.ย. 2557
 จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา 24 พ.ย. 2557
 โครงการทดสอบทางวิชาการ Pre ประถมศึกษาปีที่ 3 - 6 26 ม.ค. 2558
• โพสต์ข่าว : (1)
 กำหนดการสอบ GAT PAT , 7วิชาสามัญ และ เคลียริ่งเฮ้าส์ ประจำปีการศึกษา 2558 1 ก.ย. 2557
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(6)
ฝ่ายวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ศึกษาดูงาน1 พ.ย. 2557
ฝ่ายวิชาการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ30 ส.ค. 2557
ภาพบรรยากาศศึกษาดูงานกิจกรรมชมรม "ตะกร้าคณะแพทย์" 24 ส.ค. 2557
การศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน22 ส.ค. 2557
งานแนะแนว ร่วมกับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จัดกิจกรรมทดสอบความถนัดทางอาชีพ และบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 19 ส.ค. 2557
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ แก่นักเรียนชั้น ม.3 8 ส.ค. 2557

• แฟ้มผลงาน (0)