[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10510
ชื่อ: มาสเตอร์  นพพร    ตุติยาพึงประเสริฐ
ฉายา: ซี
อายุงาน: 7 ปี 7 เดือน 19 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2555  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
2    มหาวิทยาลัยศิลปากร 2549  ศึกษาศาสตร์บัณฑิต  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2561 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2561 กรรมการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2561 ประธานกรรมการ งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)
2561 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2560 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2560 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2559 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2559 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2558 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2558 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5
2558 กรรมการ งานปกครองนักเรียน English Program
2557 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2557 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5
2557 กรรมการ งานกิจการนักเรียน English Program
2556 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2556 กรรมการ งานกิจการนักเรียน English Program
2555 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2555 กรรมการ งานกิจการนักเรียน English Program
2554 กรรมการ งาน English Programme
2554 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2561 หัวหน้างานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 0
2560 ผู้ประสานงานวิชาการ EP G.1-6 0
2559 ผู้ประสานงานวิชาการอีพี 0
2556 คุณครูสังคมศึกษา ป.5-6 0
2554 คุณครูประจำชั้น ป. 2 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรมหลักสูตร “Sharp Touch Viewer และ Sharp Pen Software” โดยวิทยากรจาก Pentinum Computer And Accessory Co.,Ltd ห้องประชุมผู้อำนวยการ ชั้น 1 อาคารรัตนบรรณาคาร 01 ส.ค. 2561 3.00
2560 การอบรมเรื่อง “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน” โดย นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง “การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0” โดย ผศ. ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง “จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน” โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การอบรม เรื่อง “การใช้งานอุปกรณ์ LED Touch Screen Sharp แก่ บุคลากรระดับชั้น ป.4 และ ป.5-ป.6 EP” โดย...วิทยากรจาก บริษัท Pentimun Computer And Accessory Co.,Ltd.และทีมงานศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องเรียนประถมศึกษาที่ 4/8 ชั้น 5 อาคารราฟาแอล 20 พ.ค. 2560 2.00
2560 การอบรม เรื่อง “การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน” โดย 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฤณัต นัจนฤตย์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 19 ส.ค. 2560 3.00
2560 การอบรม เรื่อง “การจัดทำหลักสูตร และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้” โดยวิทยากรจากงานหลักสูตรและนิเทศการสอน รายชื่อวิทยากร 1. มิสเดือนรัศม์ นิติวัฒนานนท์ 2. มิสอัจฉรา จันหา ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 22 ก.ค. 2560 - 29 ก.ย. 2560 6.00
2560 การอบรม เรื่อง “ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (Montfortian Education Charter” โดย…ภราดาทินรัตน์ คมกฤส ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 การอบรม เรื่อง “นักการศึกษากับสิทธิเด็ก” โดย…คุณณัฐวุฒิ บัวประทุม หัวหน้างานกฎหมายมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง “การอบรมเชิงปฏิบัติการ อาสาสมัครเอเอฟเอส ประเทศไทย ระดับภาค ประจำปี พ.ศ. 2560” คณะวิทยากรจาก มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย โรงแรมริชมอนต์ ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี 09 พ.ย. 2560 - 11 พ.ย. 2560 12.30
2560 The English Language Proficiency Course ห้องป.4/8 ตึกราฟาแอล 13 ม.ค. 2561 - 24 ก.พ. 2561 8.00
2559 การอบรมเรื่อง “การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน” โดย คุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข” โดย อาจารย์สวิง หมื่นแสน หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “ความสุข.....ที่เลือกได้” โดย คุณสมชาย ตรีดารา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การอบรมสัมมนา เรื่อง “หลักสูตรและการลงคะแนนในไฟล์ปพ. 5 ฉบับภาษาอังกฤษ” โดยวิทยากร Mr.Luke Alphonse Ruedisueli เดิมบางวิลล่ารีสอร์ท จังหวัดสุพรรณบุรี 01 ต.ค. 2559 - 02 ต.ค. 2559 4.00
2558 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน โดยวิธีการทางลูกเสือ” โดย อ.ศัจธร วัฒนะมงคล ผอ.สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อ.อำนาจ สายฉลาด และอ.ยินดี ปั้นแววงาม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” โดย รศ. ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)”โดย บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 การอบรม เรื่อง การวิเคราะห์ตัวชี้วัด และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย มิสอัจฉรา จันหา ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 27 พ.ค. 2558 1.30
2558 การสร้างภูมิคุ้มกันต้านสิ่งเสพติดและปัญหาทางเพศด้วยธรรมะ โดย พระมหาไพศาล (วิสาโลวาที) วัดนิมมานนรดี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 24 มิ.ย. 2558 1.00
2558 การสัมมนา เรื่อง การสร้างทีมงานที่มีคุณภาพ (ACTEP TEAM BUILDING) โดย 1. มิสนฤมล น้อยอิ่ม ผช.ผอ. ฝ่าย English Program 2. ม.จรัญ น้อยอิ่ม หัวหน้าแผนกปกครอง/กิจกรรม English Program 3. ม.เวชไชยยันต์ จัตุรัส หัวหน้าแผนกวิชาการ English Program/ประสานงานต่างประเทศ 4. มิสบุปผา วิเศษศิริ งานวิชาการนิเทศและประเมินผล 5. ม.ชนกันต์ นันท์ชัย Deputy Head of International Relations บ้านชมเดือน อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 18 ก.ค. 2558 - 19 ก.ค. 2558 9.30
2558 การอบรมคุณธรรมจริยธรรมเรื่อง “จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก” โดย บาทหลวงสุวนารถ กวยมงคล ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 การอบรม “ครูเครือข่ายนิเทศภายในโรงเรียน” ภาคทฤษฏี โดย ผศ.ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 28 ก.ย. 2558 6.00
2558 การอบรม “ครูเครือข่ายนิเทศภายในโรงเรียน” ภาคปฏิบัติ โดย ผศ.ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 25 พ.ย. 2558 6.00
2558 การอบรม เรื่อง “การอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) โดย สโมสรลูกเสือพระรามหก ค่ายหลวงบ้านไร่ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 04 ต.ค. 2558 - 06 ต.ค. 2558 24.00
2558 การศึกษา Online เรื่อง “Shaping the Way We Teach English,2:Paths to Success in ELT” โดย The U.S. Department of State and University of Oregon The U.S. Department 09 พ.ย. 2558 - 14 ธ.ค. 2558 30.00
2557 ธรรมะในโรงเรียน เรื่อง “ เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต ” โดย...พระมหา ดร. อ้าย ธีรปัญโญ และพระมหา พุทธิวร วุฒิเมธี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 “การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม : Total Quality Management (TQM)” โดย อาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 Green Science Curriculum Seminar ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 04 ก.พ. 2558 - 05 ก.พ. 2558 12.00
2557 บทบาทหน้าที่ของบุคลากรในโรงเรียนที่มีต่อระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ห้องประชุมยอร์นแมรี่ 17 พ.ย. 2557 3.00
2557 ประชุมเชิงปฏิบัติการแก้ไขพัฒนาตำรากลางภาษาอังกฤษวิชาสังคมศึกษา เดอ มงฟอร์ตฮอล มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 19 ก.ค. 2557 - 20 ก.ค. 2557 12.00
2557 สัมมนาเปิดปีการศึกษา 2557 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 17 พ.ค. 2557 12.00
2557 สัมมนาเยี่ยมชมพระที่นั่งวิมานเมฆ พระที่นั่งวิมานเมฆ 15 ส.ค. 2557 6.00
2557 “การใช้งานโปรแกรม Quipper School เบื้องต้น ” โดย...วิทยากร จากบริษัท ควิปเปอร์ จำกัด ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ 15 พ.ย. 2557 3.00
2556 การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : การประยุกต์ใช้ในโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2556 6.00
2556 การศึกษาคาทอลิกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 14 พ.ค. 2556 3.00
2556 การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2556 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 14 พ.ค. 2556 3.00
2556 แถลงนโยบายประจำปีการศึกษา 2556 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2556 2.00
2556 ข้อคิดในการปฏิบัติงานในโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2556 1.00
- งานพัฒนาครูสอนลูกเสือ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 ต.ค. 2555 0.00
- การปฐมนิเทศครูประจำการใหม่ ณ ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบียล 2000 อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 08 ต.ค. 2555 - 10 ต.ค. 2555 0.00
- การเรียนการสอนเสริม ภาษาอังกฤษ สำหรับครู โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 06 ก.ย. 2555 - 15 ก.พ. 2556 0.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2560 การศึกษาดูงาน เรื่อง “ระบบการนิเทศฯ โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร ฝ่ายประถม” โดยวิทยากรจากโรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร ฝ่ายประถม โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร ฝ่ายประถม 06 ก.ค. 2560 7.00
2560 การศึกษาดูงานเรื่อง “สถานศึกษาหลักสูตร English Program” โดย คณะวิทยากรจากโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 11 ก.ย. 2560 8.00
2558 การศึกษาดูงาน เรื่อง “โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ” โดย เจ้าหน้าที่ของโครงการชั่งหัวมัน โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ จ.เพชรบุรี 11 มี.ค. 2559 3.00
2555 การศึกษาดูงานการเรียนการสอนแบบบูรณาการของนักเรียนชั้นประถม 1 - 2 โรงเรียนอัสสัมชัญ 26 ก.ค. 2555 6.00
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 3 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “การนำแผนสู่การปฏิบัติ” โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธรุการ-การเงิน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  21 ก.พ. 2557  รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดสื่อการสอน ปีการศึกษา 2556  เกียรติบัตร
2  26 ก.พ. 2559  ชนะเลิศ การประกวดครูผู้สอนมืออาชีพ ปีการศึกษา 2558  เกียรติบัตร
3  26 ก.พ. 2559  ชนะเลิศ การประกวดสื่อนวัตกรรมการสอน ปีการศึกษา 2558  เกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching),   งานหลักสูตรและนิเทศการสอน,   กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม,   งานบริหารฝ่ายวิชาการ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายวิชาการ
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)
    กรรมการ: (3)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายวิชาการ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (3)
 เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ ACT Study Tour in October 2018 11 ก.ค. 2561
 ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของบิดามาสเตอร์นพพร ตุติยาพึงประเสริฐ 25 ก.ย. 2561
 เปิดรับสมัครครอบครัวอุปถัมภ์นักเรียนแลกเปลี่ยนเอเอฟเอสนานาชาติ ประจำปี 2562 14 พ.ย. 2561
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (1)
 ร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของบิดา มาสเตอร์นพพร ตุติยาพึงประเสริฐ 8 ต.ค. 2561
• โพสต์ข่าว : (3)
 เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ ACT Study Tour in October 2018 11 ก.ค. 2561
 เปิดรับสมัครครอบครัวอุปถัมภ์นักเรียนแลกเปลี่ยนเอเอฟเอสนานาชาติ ประจำปี 2562 14 พ.ย. 2561
 ประชาสัมพันธ์ โครงการบรรพชาสามเณรเยาวชนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จำนวน 99 รูป 23 ม.ค. 2562
• โพสต์ภาพ : (23)
IEP : Activity - Water Cycle19 ม.ค. 2562
IEP : Let your class become the clock!19 ม.ค. 2562
IEP : ต้อนรับคณะดูงานจากประเทศฟิลิปปินส์10 ม.ค. 2562
IEP : Outdoor Activity "Area and Perimeter" G.6 16 พ.ย. 2561
IEP : Poem Recital21 ก.ย. 2561
IEP: Debate M.4-519 ก.ย. 2561
IEP: Poster Making Activity19 ก.ย. 2561
IEP : Creating Factual and Chronological Storyline Using Pictures17 ก.ย. 2561
IEP : English Olympiad 17 ก.ย. 2561
IEP : จัดสัมมนาให้คุณครูต่างชาติในหัวข้อ 'Promoting the 21st Century Skills: Bridging the Digital Gap' โดย Asst. Prof. Dr Atipat Boonmoh24 ส.ค. 2561
IEP : Scanning and Skimming14 ส.ค. 2561
IEP : Two professors from the Faculty of Education, Chulalongkorn University were invited to observe teachers in the IEP Department14 ส.ค. 2561
IEP : Equations Of Motion 8 ส.ค. 2561
IEP : Parallel lines, Transversal lines, and Angles in the City8 ส.ค. 2561
IEP : Outdoor Activity - Advanced Word Search Relay18 ก.ค. 2561
IEP: Subtraction Pyramid P.216 ก.ค. 2561
IEP: Outdoor Activity - Asking Questions and Making Polite Requests16 ก.ค. 2561
AFS exchange program 201810 ก.ค. 2561
IEP : The "Hold the Mold" experiment9 ก.ค. 2561
IEP : Outdoor Activity - Gallery Walk2 ก.ค. 2561
IEP : Grade 2 students performed a more creative and complex learning.2 ก.ค. 2561
IEP : Edible Cell Projects of Grade 5 students.27 มิ.ย. 2561
IEP : Outdoor Activity - Bucket Treasure Hunt Class: Prathom 6/5,6,7 and 827 มิ.ย. 2561
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(6)
IEP : Teaching Observation20 พ.ย. 2561
ภาพโครงการ Study Tour October Course 2018 ณ เมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย27 ต.ค. 2561
ผู้บริหาร และบุคลากรโรงเรียนในเมือง Palawan ประเทศฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมการเรียนการสอนของโรงเรียน20 ก.ย. 2561
IEP : Classroom Observation12 ก.ย. 2561
AFS exchange program 201810 ก.ค. 2561
IEP: Reading Skill Development Program28 มิ.ย. 2561

• แฟ้มผลงาน (0)