[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10511
ชื่อ: มิส  สุภาพรรณ    พลอยบุษย์
ฉายา: อ้อ
อายุงาน: 8 ปี 3 เดือน 17 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 2547  ศิลปกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต  ปริญญาบัตร
2  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2542  ครุศาสตรบัณฑิต  ปริญญาบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2562 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2561 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2561 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2560 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2560 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2559 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2559 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2558 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2558 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2557 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2557 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2556 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2556 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2555 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2555 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2554 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2561 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/8
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2559 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 0
2555 ครูคู่ชั้น ป.2 0
2554 ครูอัตราจ้าง ป.1 0
2547 ครูพิเศษ ป.1-ม.3 0
2543 ครูพิเศษ ป.1-ป.6 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดย วิทยากรหัวหน้าระดับชั้น อาคารราฟาแอล 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 1.00
2561 อบรม เรื่อง สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน กับ จรรยาบรรณของครู วิทยากร : คุณธีร ภวังคคนันท ผูอํานวยการศูนยเฉพาะกิจคุมครอง และชวยเหลือนักเรียน สถานที่ : หอประชุมหลุยส มารี เดอ มงฟอรต หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 06 ต.ค. 2561 - 06 ต.ค. 2561 1.50
2561 อบรม เรื่อง สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน กับ จรรยาบรรณของครู(ตอ) วิทยากร : คุณธีร ภวังคคนันท ผูอํานวยการศูนยเฉพาะกิจคุมครอง และชวยเหลือนักเรียน หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 06 ต.ค. 2561 - 06 ต.ค. 2561 1.00
2560 จิตวิทยาการดูแลนักเรียน” โดย นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง “การสอนดนตรีสำหรับเด็กเล็ก หลักสูตรคาร์คออฟ” โดย อาจารย์กฤษดา หุ่นเจริญ ห้องประชุมมงฟอร์ต 06 มิ.ย. 2560 - 08 มิ.ย. 2560 10.00
2560 การอบรม เรื่อง “ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (Montfortian Education Charter” โดย…ภราดาทินรัตน์ คมกฤส ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 การอบรม เรื่อง “นักการศึกษากับสิทธิเด็ก” โดย…คุณณัฐวุฒิ บัวประทุม หัวหน้างานกฎหมายมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2559 “การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4H และการสอนศิลปะระดับมัธยมศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียน” โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 19 ก.ย. 2559 - 19 ก.ย. 2559 8.00
2559 อบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2559 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 08 ต.ค. 2559 - 08 ต.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน” โดย คุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข” โดย อาจารย์สวิง หมื่นแสน หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “ความสุข.....ที่เลือกได้” โดย คุณสมชาย ตรีดารา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4H และการสอนศิลปะระดับมัธยมศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียน” โดย ศึกษานิเทศก์จรินทร์ โฮ่สกุล โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 19 ก.ย. 2559 - 19 ก.ย. 2559 8.00
2558 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” โดย รศ. ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 จิตวิทยาการดูแลนักเรียนและการปกครองชั้นเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organisation)โดย บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 การอบรมเรื่องการพัฒนาครูเครือข่ายนิเทศภายในเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ิิ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 28 พ.ค. 2558 - 28 พ.ค. 2558 2.00
2558 การอบรมเรื่องการสร้างภูมิค้มกันต้านสิ่งเสพติดและปัญหาทางเพศด้วยธรรมะโดยพระอาจารย์ปลัดบัณฑิต อินทเมธีีีี อาคารราฟาแอล 24 มิ.ย. 2558 - 24 มิ.ย. 2558 1.00
2558 อบรม เรื่อง การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ โดย มิสเดือนรัศม์ นิติวัฒนานนท์ มิสอัจฉรา จันหา ฝ่ายวิชาการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน อาคารรัตนบรรณาคาร 29 ส.ค. 2558 - 29 ส.ค. 2558 1.30
2558 การใช้ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์จอ LED Touch Screen ห้องเรียนป2/8 อาคารราฟาแอลช้ัน 3 22 ก.ย. 2558 - 22 ก.ย. 2558 2.00
2558 การอบรมครูเครือข่ายนิเทศภายในโรงเรียน งานหลักสูตรและนิเทศการสอน ห้องรัตนบรรณาคาร 2 อาคารรัตนบรรณาคาร 28 ก.ย. 2558 - 28 ก.ย. 2558 6.00
2558 การอบรมคุณธรรม จริยธรรม จิตตารมณ์ และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก โดยบาทหลวงสุวนารถ กวยมงคล ห้องรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรณาคาร 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 การอบรมสัมมนา เรื่อง “การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” ห้องประชุมอาคารรัตนบรรณาคาร 1 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.30
2557 หลักการสร้างเครื่องมือการวัดประเมินผล นักเรียนอย่างมีคุณภาพ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 27 มิ.ย. 2557 - 28 มิ.ย. 2557 12.00
2557 คุณธรรม จริยธรรม "ธรรมมะในโรงเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและบทบาทหน้าที่ของบุคลากรใน รร ที่มีต่อระบบประกันคุณภาพ ห้องประชุมยอร์นแม่รี่ 21 พ.ย. 2557 - 21 พ.ย. 2557 2.00
2557 การบริหารการศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 13 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 18.00
2557 คุณธรรมครู ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 30 ก.ย. 2556 - 30 ก.ย. 2556 6.00
2556 อบรมคุณธรรมของครู อาคารรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 30 ก.ย. 2556 5.00
2556 อบรมสัมมนาเปิดภาคเรียน อาคารรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 5.00
2556 อบรมสื่อสารภาษาอังกฤษACT ปีที่2 อาคารเซนต์ปีเตอร์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนุบรี 03 ส.ค. 2556 5.00
- I Board โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 30 มิ.ย. 2554 - 30 มิ.ย. 2554 1.00
- การอบรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้กับงานดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 14 มี.ค. 2539 - 15 มี.ค. 2539 12.00
- การพัฒนาแบบทดสอบเพือวัดพฤติกรรมระดับสูง โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 03 ก.ย. 2554 - 03 ก.ย. 2554 6.00
- การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 18 มิ.ย. 2554 - 18 มิ.ย. 2554 3.00
- อบรมจริยธรรม ฝึกสมาธิ ปฏิบัติธรรมทำความดีถวายในหลวง สำนักวิปัสสนา พุทธมณฑลสาย 4 03 ต.ค. 2554 - 03 ต.ค. 2554 7.00
- อบรมการเขียนและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 12 ต.ค. 2554 - 12 ต.ค. 2554 3.00
- อบรมการใช้ Tablet โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 05 มี.ค. 2555 - 05 มี.ค. 2555 3.00
- อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสือ่การสอนดนตรีโดยใช้โปรแกรม Adobe Flash มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 15 มี.ค. 2555 - 16 มี.ค. 2555 12.00
- การทบทวนหลักสูตรสู่กระบวนการการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 22 มี.ค. 2555 - 22 มี.ค. 2555 6.00
- อบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 03 ก.ค. 2555 5.00
- องค์ความรู้พัฒนาได้ด้วยสติปัญญา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 02 ต.ค. 2555 6.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2556 ศึกษาดูงาน การเรียนการสอน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 18 ก.ค. 2556 5
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมิสวันเพ็ญ หอมจะบก หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ห้องเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 2/8 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  27 มี.ค. 2555  ครูปฏิบัติงานดีด้านวิชาการ  เกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มวิชาศิลปะ,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2,   กลุ่มวิชาศิลปะ,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (4)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มวิชาศิลปะ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มวิชาศิลปะ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(6)
ภาพบรรยากาศกิจกรรมทัศนศึกษาของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 256214 ส.ค. 2562
ภาพบรรยากาศกิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านโรงเรียนสู่ชุมชนร่วมกับการจัดแข่งขันกีฬาระดับชั้นประถมศึกษา 2 ปีการศึกษา 25625 ส.ค. 2562
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 256211 ก.ค. 2562
พิธีทบทวนคำปฏิญาณ เนื่องใน "วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ" ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 25622 ก.ค. 2562
กิจกรรมเลือกหัวหน้าห้องเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 256218 พ.ค. 2562
กิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาดห้องเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 18 พ.ค. 2562

• แฟ้มผลงาน (0)