[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10517
ชื่อ: มิส  สุกัญญา    สมทรัพย์ตระกูล (ออกเมื่อวันที่ 05 สิงหาคม 2557)
ฉายา: กัญ
อายุงาน: 8 ปี 3 เดือน 19 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัย หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2554    ใบปริญญาบัตร
2    广西财经学院 2553    
3  มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ คอนแวนต์ 2550    
4  มัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ คอนแวนต์ 2547    
5    โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ คอนแวนต์ 2544    

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2557 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2557 กรรมการ งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)
2557 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2556 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2556 กรรมการ งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)
2556 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2555 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2555 กรรมการและเลขานุการ งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)
2555 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2556 สัมมนาเปิดปีการศึกษา 2556 หัวข้อ "การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"โดย ศ.ดร.พฤกธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรณาคาร 13 พ.ค. 2556 6.00
2556 สัมมนาเปิดปีการศึกษา 2556 เรื่องการศึกษาคาทอลิก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยคุณพ่อยอด เสนารักษ์ ห้องรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรณาคาร 14 พ.ค. 2556 6.00
2556 สัมมนาเปิดปีการศึกษา 2556 โดย ผู้อำนวยการ และ อธิการโรงเรียนอัสสัสมชัญธนบุรี ห้องรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2557 6.00
2556 อบรมคุณธรรม จริยธรรม ในหัวข้อ "คุณธรรมของครู" โดยพระพยอยม กัลยาโณ ห้องรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรณาคาร 30 ก.ย. 2556 6.00
- เป็นเหล่าซรือ ผู้ทำการสอน ตัดกระดาษภาษาจีน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 3 ชั้น 2 อาคารรัตนบรรณาคาร 21 พ.ย. 2555 - 03 ธ.ค. 2555 5.00
- ประชุมครูระดับชั้น ป.1 เรื่อง แนวทางและข้อปฏิบัติในการใช้เครื่องแท็บแล็ตสำหรับนักเรียน ห้องประชุมไถงสุวรรณทัต ชั้น 4 อาคารรัตนบรรณาคาร 03 พ.ย. 2555 - 03 พ.ย. 2555 2.00
- งานพัฒนาครูสอนลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2555 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 13 ต.ค. 2555 8.00
- อบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร การพัฒนาจิตวิญญาณของครู ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 02 ต.ค. 2555 8.00
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ ตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2555 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 09 ต.ค. 2555 - 10 ต.ค. 2555 8.00
- อบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร การพัฒนาจิตวิญญาณของครู ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 02 ต.ค. 2555 8.00
- สัมมนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2555 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 09 พ.ค. 2555 - 11 พ.ค. 2555 24.00
- อบรมการใช้งานโปรกรม swis ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 12 พ.ค. 2555 8.00
- อบรมในหัวข้อ ครูในยุคปัจจุบัน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 ม.ค. 2556 8.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2556 การพัฒนาภาษาจีน โรงเรียนอัสสัมชัญ พาณิชยการ 13 ก.พ. 2557 6
2555 อบรม และ ศึกษาดูงาน ณ.beijing yuyuan daxue beijing yuyuan daxue china 14 ต.ค. 2555 - 27 ต.ค. 2555 336
2555 ศึกษาดูงานในหัวข้อ การสอนแบบูรณาการ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 26 ก.ค. 2555 8
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)