[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10521
ชื่อ: มิส  นภัสนันท์    อัมพรพิพัฒน์
ฉายา: นุช
อายุงาน: 8 ปี 3 เดือน 23 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)


2 รูป

1 รูป
ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยธนบุรี 2554  ป.บัณฑิต  
2    มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 2551  บธ.บ  สำเนาปริญญาบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2562 ประธานกรรมการ งานโภชนาการ
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2561 ประธานกรรมการ งานโภชนาการ
2561 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2560 ประธานกรรมการ งานโภชนาการ
2560 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2559 กรรมการ งานสอนเสริม
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2559 ประธานกรรมการ งานโภชนาการ
2559 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2558 กรรมการ งานสอนเสริม
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2558 ประธานกรรมการ งานโภชนาการ
2558 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2557 กรรมการ งานสอนเสริม
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2557 ประธานกรรมการ งานโภชนาการ
2557 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2556 กรรมการ งานสอนเสริม
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2556 ประธานกรรมการ งานโภชนาการ
2556 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2555 กรรมการ งานสอนเสริม
2555 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2555 กรรมการ งานโภชนาการ
2555 ประธานกรรมการ งานร้านค้า
2555 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2554 กรรมการ กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่
2554 ประธานกรรมการ งานโภชนาการ
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2557 หัวหน้างานโภชนาการ 0
2556 หัวหน้างานโภชนาการ 0
2555 หัวหน้างานโภชนาการ 0
2554 หัวหน้างานโภชนาการและร้านค้า 0
2553 งานโภชนาการ 0
2552 งานโภชนาการครัวลีลาวดี 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2562 แนวทางการดูแลนักเรียน ปีการศึกษา 2562 โดยภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย อธิการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2562 การศึกษาเซนต์คาเบรียลในศตวรรษที่ 21 ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 1
2562 การป้องกันการถูกกลั่นแกล้งในเด็ก อาจารย์วรนันท์ ประเสริฐเมธ นักจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น/ผู้พิพากษาสมทบ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 1.30
2562 โลกเปลี่ยน การศึกษาเปลี่ยน โดย ผศ.ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 2.30
2562 การจราจรภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 โดยมาสเตอร์วิศิษฐ์ ใจมั่น หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2562 นโยบายการพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีปี 2562 ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 เม.ย. 2563 0.30
2562 ฝึกอบรม เรื่อง "การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า (AED) " โดยทีมวิทยากร บริษัทรักษาความปลอดภัย แอลโซคไทย เซอร์วิสเซส จำกัด ศูนย์ฟิตเนส อาคาร Golden Jubilee 24 ก.ค. 2562 - 24 ก.ค. 2562 2.5
2562 เชิงปฏิบัติการเรื่อง"การบูรณาการโภชนาการและการจัดการความปลอดภัยอาหารในโรงเรียนและสถาบัน" ณ ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล็กซ์ ราชเทวี 26 ก.ค. 2562 - 26 ก.ค. 2562 8
2561 การนำแผนสู่การปฏิบัติโดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.30
2561 หลักธรรมาภิบาลกับการทำงานโดยอาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 1 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 แนวการทำงานเชิงคุณภาพโดยมาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์,มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว,มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 นโยบายการพัฒนาโรงเรียนปี 2561 โดยภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 วิจัยชั้นเรียนตามเกณฑ์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 30 มิ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 3.00
2561 สิทธิมนุษย์ชนพื้นฐานกับจรรยาบรรณของครู โดยวิทยากรคุณธีร์ ภวังค์คนันท์ ผู้อำนวยการ ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 06 ต.ค. 2561 - 06 ต.ค. 2561 3.00
2561 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนือยนิ่งสู่การพัฒนาองค์กรต้นแบบส่งเสริมกิจกรรมทางกายของภาครัฐและเอกชน ศูนย์ฟิตเนส ฝ่ายกิจกรรม 09 มิ.ย. 2561 - 08 เม.ย. 2562 6.00
2561 การดูแลสุขภาพสมบูรณ์และแข็งแรงด้วยโภชนาการอาหารโดย คุณสุรพันธ์ ท้าวญาติ ณ ณัฐพลรีสอร์ท แก่งกระจาน จังหวัด เพชรบุรี 07 มี.ค. 2562 - 08 มี.ค. 2562 8.00
2560 อบรมเรื่อง จิตวิทยาการดูแลนักเรียนโดย นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 อบรมเรื่อง การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0 โดย ผศ.ดร.จุไรรัตรน์ สุดรุ่ง หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 อบรมเรื่องจากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 อบรมเรื่อง นโยบายการพัฒนาโรงเรียนปี 2560 โดยภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 "ทำอย่างไรเมื่อคอมพิวเตอร์ฯช้า" ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6 ชั้น 2 อาคารราฟาแอล 26 ส.ค. 2560 - 26 ส.ค. 2560 1.30
2560 ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต(Montfortian Education Charter)โดยภราดาทินรัตน์ คมกฤสและหัวข้อ "นักการศึกษากับสิทธิเด็ก"โดยอาจารย์ณัฐวุฒิ บัวประทุม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 7.00
2560 หลักสูตร"การกู้ไฟล์ด้วยโปรแกรม Recuva" ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9 ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 18 พ.ย. 2560 - 18 พ.ย. 2560 1.00
2560 ออฟฟิคซิน โดรมภัยใกล้ตัวโดยคุณจิรสิน จินดามากฤ ภาลัยรีสอร์ทแม่กลอง 08 มี.ค. 2561 - 09 มี.ค. 2561 8.30
2559 การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน โดยคุณโภไคย ศรีรัตโนภาส อาคารหอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข โดยอาจารย์สวิง หมื่นแสน อาคารหอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 ความสุข.....ที่เลือกได้โดยคุณสมชาย ตรีดารา อาคารหอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 นโยบายการพัฒนาโรงเรียนปี 2559 อาคารหอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การใช้งานโปรแกรม PDF Shaper ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารอิลเดอฟองโซ 16 พ.ย. 2559 - 16 พ.ย. 2559 1.00
2559 คุณธรรม จริยธรรมบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2559 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 08 ต.ค. 2559 - 08 ต.ค. 2559 3.30
2559 การวางแผนและการจัดการที่ดีในการทำงานโดย คุณภัสวัลย์ ภู่ตะกูลและคุณสิทธิวัชร์ บุตรดี ณ ภาลัยรีสอร์ทแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม 16 มี.ค. 2560 - 17 มี.ค. 2560 12.00
2559 วิธีการทำซอส 5 แม่ซอส ตามหลักสูตร ห้อง VIP.Lounge 14 มี.ค. 2560 - 14 มี.ค. 2560 6.00
2559 เครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา พื้นที่กลุ่มกรุงธนใต้ สำนักงานเขตบางบอน 17 ก.พ. 2560 - 17 ก.พ. 2560 3.00
2559 เครือข่ายการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน สำนักงานเขตบางแค 27 ม.ค. 2560 - 27 ม.ค. 2560 4.00
2558 จิตวิทยาการดูแลนักเรียนและการปกครองชั้นเรียนโดยวิธีการทางลูกเสือโดยอาจารย์ ศัจธร วัฒนะมงคล ผอ.สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อ.อำนาจ สายฉลาด และ อ.ยินดี ปั้นแววงาม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วย 5ส โดยอาจารย์ธนากรณ์ ในสมานมิตร ห้องประชุมมงฟอร์ต 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) โดยบาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 อบรมคุณธรรมจริยธรรม โดยบาทหลวงสุวนาถ กวยมงคล ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 เรื่อง พระผู้สร้างรอยยิ้ม กับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 23 พ.ย. 2558 - 23 พ.ย. 2558 3.00
2558 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 23 พ.ย. 2558 - 23 พ.ย. 2558 1.30
2558 พัฒนาฝีมือแรงงาน"ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับการทำงาน" ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 19 ต.ค. 2558 - 19 ต.ค. 2558 6.00
2558 บุคลากรหลักสูตร"การแก้ไขไวรัส Flash Drive ซ่อน File และวิธีการป้องกัน" ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ EP ชั้น2 14 ธ.ค. 2558 - 14 ธ.ค. 2558 1.00
2558 เชิงปฏิบัติการ"การป้องกันอัคคีภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น"โดยทีมของสถานีดับเพลิงบางแคและทีมงานโรงพยาบาลวิชัยเวช ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 27 พ.ย. 2558 - 27 พ.ย. 2558 3.30
2558 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ห้องมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 19 ธ.ค. 2558 - 19 ธ.ค. 2558 3.00
2558 การตัดและปรับแต่งภาพด้วยโปรแกรม Abobe Photoshop ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Mac ชั้น 2 อาคารรัตนบรรณาคาร 16 ธ.ค. 2558 - 16 ธ.ค. 2558 3.00
2558 พระผู้สร้างรอยยิ้มโดยคุณชารีย์ บุญญวินิจ ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 23 พ.ย. 2558 - 23 พ.ย. 2558 3.00
2558 การอบรม เรื่อง “Creative Vector with Adobe Illustrator (การออกแบบภาพลายเส้นด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator)”โดยมาสเตอร์ผดุงศักดิ์ แสงสวงศ์และบุคลากรศูนย์ตอมฯ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Mac ชั้น 2 อาคารรัตนบรรณาคาร 25 พ.ย. 2558 - 25 พ.ย. 2558 2.30
2558 การอบรม เรื่อง “Creative Vector with Adobe Illustrator (การออกแบบภาพลายเส้นด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator)”โดยมาสเตอร์ผดุงศักดิ์ แสงสวงศ์และบุคลากรศูนย์ตอมฯ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Mac ชั้น 2 อาคารรัตนบรรณาคาร 02 ธ.ค. 2558 - 02 ธ.ค. 2558 2.30
2558 การอบรม เรื่อง “Creative Vector with Adobe Illustrator (การออกแบบภาพลายเส้นด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator)”โดยมาสเตอร์ผดุงศักดิ์ แสงสวงศ์และบุคลากรศูนย์ตอมฯ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Mac ชั้น 2 อาคารรัตนบรรณาคาร 09 ธ.ค. 2558 - 09 ธ.ค. 2558 2.30
2558 “การดาวน์โหลดไฟล์จาก Youtube และบันทึกลงแผ่น CD” ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ EP.ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 03 ธ.ค. 2558 - 03 ธ.ค. 2558 1.00
2558 “การแก้ไขไวรัส Flash Drive ซ่อน และวิธีการป้องกัน” ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ EP.ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 14 ธ.ค. 2558 - 14 ธ.ค. 2558 1.00
2558 การตัดและปรับแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop” ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Mac ชั้น 2 อาคารรัตนบรรณาคาร 16 ธ.ค. 2558 - 16 ธ.ค. 2558 2.00
2558 อบรมเครือข่ายสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ห้องประชุมกาญจนภิเษก สำนักงานเขตบางแค 28 ม.ค. 2559 - 28 ม.ค. 2559 3.00
2558 อบรมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน พื้นที่กลุ่มกรุงธนใต้ สำนักงานเขตบางขุนเทียน 26 ก.พ. 2559 - 26 ก.พ. 2559 3.00
2557 การใช้งาน Google Calendar และ Google Drive ห้องคอมพิวเตอร์ PC(EP)ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 10 ต.ค. 2557 - 10 ต.ค. 2557 3.00
2557 "แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย" โดย...ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเะซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557" โดย...ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "ข้อคิดจากอธิการ" โดย...ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ" โดย...ศาสตราจารย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ และดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 "การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน" โดย...อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 "ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน" โดย...มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 "แนวทางการดูแลนักเรียน" โดย...มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 อบรมสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน พื้นที่กรุงธนใต้ สำนักงานเขตบางขุนเทียน 04 มิ.ย. 2557 3.00
2557 "แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย" โดย...ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเะซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 อบรมการบริหารการศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 13 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 8.00
2557 อบรมการบริหารการศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 13 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 24.00
2557 หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร ห้องVIP.Lounge 28 ก.ย. 2556 - 28 ก.ย. 2556 8.00
2557 อบรมคุณธรรมจิยธรรมบรรยายโดยพระมหา ดร.อ้าย ธีรปัญโญ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 4.00
2557 การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS5 ห้องคอมพิวเตอร์ PC (EP) 20 ก.ย. 2557 - 20 ก.ย. 2557 3.00
2557 อบรม"การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม Total Quality Management (TQM)" โดย อาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 ธรรมะในโรงเรียน เรื่อง “ เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต ” โดย...พระมหา ดร. อ้าย ธีรปัญโญ และพระมหา พุทธิวร วุฒิเมธี 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 ระบบประกันคุณภาพภายในครั้งที่ 2 ห้องประชุมยอนห์แมรี่ 1 19 พ.ย. 2557 - 19 พ.ย. 2557 2.00
2557 การอบรมรณรงค์อาหารเหลือทิ้งร่วมกับสถานศึกษา ห้องประชุมโกวิทย์ วรพิพัฒน์ชั้น3 กระทรวงศึกษาธิการ 23 ก.ย. 2557 3.00
2556 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนอย่างยั่งยืน โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 18 ก.ค. 2556 - 18 ก.ค. 2556 8.00
2556 อบรมระบบคุณภาพกับธุรกิจบริการอาหารและแนวทางการประยุกต์ใช้ระบบ GMP in Mass Catering ห้องอโนมาบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ 18 ก.ย. 2556 - 18 ก.ย. 2556 8.00
2556 อบรมโครงการขจัดคราบน้ำมัน ไขมัน เคมีปนเปื้อน สำนักงานเขตบางแค 16 ก.ย. 2556 - 16 ก.ย. 2556 3.30
- สัมมนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2555 ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 09 พ.ค. 2555 - 11 พ.ค. 2555 24.00
- งานโภชนาการ และงานร้านค้า จัดอบรมพนักงานโภชนาการและร้านค้าผู้ประกอบการภายนอก ห้องประชุมมงฟอร์ต 10 พ.ย. 2555 8.00
- อบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร "การพัฒนาจิตวิญญาณของครู" ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 02 ต.ค. 2555 7.00
- อบรม "ศิลปะการวางตนของคนทำงาน เพื่อการบริการที่มีคุณภาพ" ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 01 ต.ค. 2555 8.00
- อบรม "โครงการเพื่อควบคุมน้ำหนักในเด็กที่มีปัญหาภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์" ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 26 ก.ย. 2555 3.00
- อบรมหลักสูตร "การตรวจเช็คและกำจัดไวรัสเบื้องต้น" ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25 ก.ค. 2555 - 26 ก.ค. 2555 7.00
- งานโภชนาการเ ข้าร่วมอบรมเบเกอรี่ กับบริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด 02 มิ.ย. 2555 7.00
- การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "แนวทางและการใช้งานระบบ SWIS ประจำปีการศึกษา 2555" ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 12 พ.ค. 2555 6.00
- อบรมการใช้งาน Samsung Galaxy Tab 10.1 เบื้องต้น ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 20 ก.พ. 2555 4.00
- อบรมข้อมูลการจัดทำบัตร Smart Student Card และประโยชน์ที่ได้รับจากการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 22 พ.ค. 2555 3.00
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนภายใต้โครงการกรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัย สำนักงานเขตบางขุนเทียน 28 ม.ค. 2556 4.00
- อบรมการถ่ายภาพจากนายกสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ ห้องประชุมมงฟอร์ต 13 ต.ค. 2555 4.00
- อบรมสัมมนาบุคลากรตำแหน่งหัวหน้า " ACT BE TOGETHER" โรงแรมริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 14 ก.ค. 2555 - 15 ก.ค. 2555 8.00
- สัมมนาสาธิตการทำอาหาร 5 อย่าง สู่ประชาคมอาเซียน อาคาร Golden Jubilee 16 มิ.ย. 2555 7.00
- อบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรและการพัฒนาจิตวิญญาณของครู ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 02 ต.ค. 2555 8.00
- อบรมสุขาภิบาลอาหารสำหรับมืออาชีพ ห้องประชุมมงฟอร์ต 10 พ.ย. 2555 8.00
- อบรมหลักสูตรทบทวนขั้นตอนการสร้างใช้แฟ้มสะสมผลงาน ห้องคอมพิวเตอร์ 5 27 ก.พ. 2556 2.00
- การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : การประยุกต์ใช้ในโรงเรียน ศ.ดร. พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 13 พ.ค. 2556 6.00
- การศึกษาคาทอลิกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คุณพ่อยอด เสนารักษ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 14 พ.ค. 2556 3.30
- การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2556 ม.ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 14 พ.ค. 2556 6.00
- แถลงนโยบายประจำปีการศึกษา 2556 ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2556 2.00
- ข้อคิดในการปฏิบัติงานในโรงเรียน ภราดา อรุณ เมธเศรษฐ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2556 1.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2557 ศึกษาดูงานครัวอาหารไทยก้าวไกลมาตรฐานสากล เซ็นทรัล ชิดลม 01 ก.ย. 2557 2
2556 ศึกษาดูงานมหกรรมครบเครื่องเรื่องอาหารและอุปกรณ์ 2013 ณ อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี 02 พ.ย. 2556 - 02 พ.ย. 2556 8
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “การนำแผนสู่การปฏิบัติ” โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธรุการ-การเงิน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  4 ธ.ค. 2553  ป้ายทองอาหารปลอดภัย Food Safety จากกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข  
2  30 ธ.ค. 2554  ป้ายทองอาหารปลอดภัย Food Safety จากกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข  
3  21 ธ.ค. 2555  ป้ายทองอาหารปลอดภัย Food Safety จากกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข  
4  20 มี.ค. 2556  ป้ายทองและประกาศนียบัตรโครงการอาหารปลอดภัย จากกรมวิทยาศาสตรฺ การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  
5  6 ธ.ค. 2556  มาตรฐานอาหารปลอดภัย  
6  6 ธ.ค. 2556  มาตรฐานอาหารปลอดภัย กรุงเทพมหานคร  
7  1 ส.ค. 2557  เกียรติบัตร World class food safety standard mass catering 2014  สำเนาใบประกาศนียบัตร/ภาพถ่าย
8  8 ธ.ค. 2557  มาตรฐานอาหารปลอดภัย กรุงเทพมหานคร  
9  30 ธ.ค. 2557  ป้ายทองอาหารปลอดภัย Food Safety จากกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข  
10  7 ธ.ค. 2558  มาตรฐานอาหารปลอดภัย กรุงเทพมหานคร  
11  30 ธ.ค. 2558  ป้ายทองอาหารปลอดภัย Food Safety จากกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข  
12  5 ธ.ค. 2559  มาตรฐานอาหารปลอดภัย กรุงเทพมหานคร  
13  30 ธ.ค. 2559  ป้ายทองอาหารปลอดภัย Food Safety จากกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข  
14  4 ธ.ค. 2560  มาตรฐานอาหารปลอดภัย กรุงเทพมหานคร  
15  29 ธ.ค. 2560  ป้ายทองอาหารปลอดภัย Food Safety จากกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข  

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานโภชนาการ,   งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป,   งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป,   งานโภชนาการ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายบริหารทั่วไป
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานโภชนาการ
    กรรมการ: (3)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานโภชนาการ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (3)
 รายการเมนูอาหารประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ครัวครู ครัวเด็ก ครัวกลางและ ครัวต้นสน รายการอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงค่ะ 14 พ.ค. 2562
 เมนูอาหารประจำเดือน มิถุนายน 2562 ครัวครู ครัวเด็ก ครัวกลางและครัวต้นสน รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงค่ะ 4 มิ.ย. 2562
 รายการเมนูอาหารประจำเดือน สิงหาคม 2562 ครัวครู ครัวเด็ก ครัวกลางและครัวต้นสน อาจมีการเปลี่ยนแปลงค่ะ 1 ส.ค. 2562
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (3)
 รายการเมนูอาหารประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ครัวครู ครัวเด็ก ครัวกลางและ ครัวต้นสน รายการอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงค่ะ 14 พ.ค. 2562
 เมนูอาหารประจำเดือน มิถุนายน 2562 ครัวครู ครัวเด็ก ครัวกลางและครัวต้นสน รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงค่ะ 4 มิ.ย. 2562
 รายการเมนูอาหารประจำเดือน สิงหาคม 2562 ครัวครู ครัวเด็ก ครัวกลางและครัวต้นสน อาจมีการเปลี่ยนแปลงค่ะ 1 ส.ค. 2562
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)