[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10530
ชื่อ: มาสเตอร์  ปริญญา    ช่างกลึงกูล
ฉายา: เต๋อ
อายุงาน: 6 ปี 6 เดือน 18 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (817)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  บัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร 2545  ศึกษาศาสตร์บัณฑิต  ใบปริญญาบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2562 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2562 กรรมการ งานศูนย์ดนตรี
2561 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2561 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2561 กรรมการ งานศูนย์ดนตรี
2561 กรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
2560 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2560 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2560 กรรมการ งานศูนย์ดนตรี
2560 กรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
2559 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2559 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2559 กรรมการ งานศูนย์ดนตรี
2559 กรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
2558 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2558 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2558 กรรมการ งานศูนย์ดนตรี
2558 กรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
2557 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2557 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2556 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2556 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2555 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2555 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2554 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2561 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2561 ครูผู้สอน และ ครูคู่ชั้น โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 0
2561 ครูผู้สอนวิชาดนตรีไทยงานศูนย์ดนตรีฝ่ายกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี 0
2560 ครูผู้สอน และ ครูคู่ชั้น โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 0
2559 ครูผู้สอนและครูคู่ชั้น โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/3 0
2558 ครูผู้สอน ครูคู่ชั้น โรงเรียนอัสสัมชัน ธนบุรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/1 0
2556 ครูผู้สอน ครูคู่ชั้น โรงเรียนอัสสัมชัน ธนบุรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 0
2554 ครูผู้สอน ครูคู่ชั้น โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 0
2549 นักดนตรีกองการสังคีต กรุงเทพมหานคร 0
2547 ครูผู้สอน ครูคู่ชั้น โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน มัธยมศึกษาตอนต้น 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2560 การอบรมเรื่อง “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน” โดย นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง 2. “การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0” โดย ผศ. ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง “จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน” โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2559 การอบรมเรื่อง “การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน” โดย คุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข” โดย อาจารย์สวิง หมื่นแสน หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “ความสุข.....ที่เลือกได้” โดย คุณสมชาย ตรีดารา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2558 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน โดยวิธีการทางลูกเสือ” โดย อ.ศัจธร วัฒนะมงคล ผอ.สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อ.อำนาจ สายฉลาด และอ.ยินดี ปั้นแววงาม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” โดย รศ. ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ห้องประชุมรัตนบรรนาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)”โดย บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 การอบรม เรื่อง “มาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน (หลักสูตรที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู)” โดย หน่วยฝึกอบรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ดร. กาญจนา สุทธิเนียม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 15 พ.ย. 2558 - 26 ธ.ค. 2558 60.00
2558 โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน รุ่นที่1ครั้งที่1 โดยมาสเตอร์ ยุทธพงศ์ วงศ์เมืองสวรรค์ ห้องประชุมรัตนบรรนาคาร 3 23 ก.ย. 2558 - 23 ก.ย. 2558 1.00
2558 โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน รุ่นที่1ครั้งที่3 โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา,อาจารย์ดร.ร่งทิวา แย้มรุ่ง ห้องประชุม ยอห์นแมรี่ 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 6.00
2558 โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน รุ่นที่1ครั้งที่2 โดย ภราดาชุมพล ดีสุดจิต,อาจารย์ ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง ห้องประชุม ยอห์นแมรี่ 28 ก.ย. 2558 - 28 ก.ย. 2558 6.00
2558 โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน รุ่นที่1ครั้งที่ 5 โดย มาสเตอร์ ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสวรรค์,มาสเตอร์ สันติ ศรีเครือแก้ว ห้องประชุม ยอห์นแมรี่ 14 พ.ย. 2558 - 14 พ.ย. 2558 3.00
2558 อบรมเรื่อง ธรรมะชนะใบปกครอง ห้องประชุมรัตนบรรนาคาร 2.00
2557 อบรม-สัมมนาครูเปิดปีการศึกษาปี 2557 ห้องประชุมรัตนนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 12.00
2557 อบรม เรื่อง “หลักการสร้างเครื่องมือการวัดประเมินผลนักเรียนอย่างมีคุณภาพและแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การสอบระดับชาติของนักเรียน ห้องประชุมรัตนนบรรณาคาร1 27 มิ.ย. 2557 - 28 มิ.ย. 2557 12.00
2557 ฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ - สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) เพื่อให้ได้รับความรู้ในกระบวนการลูกเสือ ไปทำหน้าที่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ค่ายหลวงบ้านไร่ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคม 2557 ค่ายหลวงบ้านไร่ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 01 ต.ค. 2557 - 03 ต.ค. 2557 38.00
2557 ธรรมะในโรงเรียน เรื่อง “ เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต ” โดย...พระมหา ดร. อ้าย ธีรปัญโญ และพระมหา พุทธิวร วุฒิเมธี ห้องประชุมรัตนนบรรณาคาร1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 6.00
2557 ระบบประกันคุณภาพภายใน ห้องประชุม ยอห์นแมรี่ อาคารยอห์แมรี่ 19 พ.ย. 2557 - 19 พ.ย. 2557 2.00
2556 อบรมคุณธรรม จริยธรรม ในหัวข้อ "คุณธรรมของครู" โดยพระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ) ห้องรัตนบรรนาคาร 30 ก.ย. 2556 6.00
2556 สัมมนาเปิดปีการศึกษา 2556 เรื่องการศึกษาคาทอลิกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยคุณพ่อยอด เสนารักษ์ ห้องประชุมรัตนบรรนาคาร 13 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 6.00
2556 ปฐมนิเทศครูประจำการใหม่ ปีการศึกษา 2556 ค่ายริมขอบฟ้า เมืองโบราณ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 07 ต.ค. 2556 - 09 ต.ค. 2556 20.00
- พัฒนาครูผู้สอนลูกเสือ ห้องประชุมรัตนบรรนาคาร 13 ต.ค. 2555 8.00
- การทบทวนหลักสูตรสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้ ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 22 มี.ค. 2555 6.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน รุ่นที่ 1ครั้งที่ 4 ศึกษาดูงานโรงเรียนเซนคาเบรียล(เครือมูลนิธิฯ)โดยทีมงานฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี โรงเรียนเซนคาเบรียล(เครือมูลนิธิฯ) 11 พ.ย. 2558 - 11 พ.ย. 2558 6
2558 การศึกษาดูงาน เรื่อง “การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม TQM” โดย เจ้าหน้าที่ บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ จำกัด บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ จำกัด 13 พ.ค. 2558 - 13 พ.ค. 2558 3
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมิสสมพิศ จีนสุข หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 3 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “การใช้งานอุปกรณ์ LED Touch Screen Sharp” โดย วิทยากรจากบริษัท Pentimun Computer And Accessory Co.,Ltd. และบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องเรียนประถมปีที่ 5/7 และ ประถมปีที่ 5/8 ชั้น 2 อาคารอัสสัมชัญ 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานศูนย์ดนตรี,   งานบริหารฝ่ายกิจกรรม,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1,   กลุ่มวิชาศิลปะ,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1,   งานบริหารฝ่ายกิจกรรม,   งานศูนย์ดนตรี
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายกิจกรรม
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (7)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานศูนย์ดนตรี
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มวิชาศิลปะ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานศูนย์ดนตรี

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)