[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10531
ชื่อ: มิส  เบญจวรรณ    ท้าวเขื่อน (ออกเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561)
ฉายา: boom
อายุงาน: 6 ปี 9 เดือน 17 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2560 กรรมการ งานแนะแนว
2560 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2559 กรรมการ งานแนะแนว
2559 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2558 กรรมการ งานแนะแนว
2558 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2557 กรรมการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2557 กรรมการ งานแนะแนว
2557 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2556 กรรมการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2556 กรรมการ งานแนะแนว
2555 กรรมการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2555 กรรมการ งานแนะแนว
2554 กรรมการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2559 ครูแนะแนวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 0
2555 ครูคู่ชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 4 0
2555 ครูแนะแนว 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 ประชุมวิชาการนานา ของสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ 24 พ.ย. 2558 - 26 พ.ย. 2558 0.00
2556 นพลักษณ์ มูลนิธิเสถียรโกเศศ – นาคะประทีป 12 ก.ค. 2556 - 14 ก.ค. 2556 0.00
2556 ปฐมนิเทศครูใหม่ ค่ายริมขอบฟ้า เมืองโบราณ อ. เมือง จ. สมุทรปราการ 07 ต.ค. 2556 - 09 ต.ค. 2556 0.00
- ประชุมวิชาการเรื่อง สุขภาพจิตเด็กและจิตเวชครั้งที่ 1 และ การพัฒนาสติปัญญาเด็กไทยครั้งที่ 9 "เด็กไทยก้าวสู่อาเซียน" โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ 26 มิ.ย. 2555 - 27 มิ.ย. 2555 48.00
- อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การคัดกรองนักเรียนที่มีความบกพร่องแต่ละประเภท" โรงแรมนนบุรีพาเลซ 24 ส.ค. 2555 - 27 ส.ค. 2555 0.00
- อบรมเรื่อง Student and Teaching Team และ Transition สมาคมแอลดีแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 04 ต.ค. 2555 - 05 ต.ค. 2555 0.00
- หลักสูตรภาษาจีน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 01 พ.ย. 2555 - 30 ม.ค. 2556 40.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 เปิดโลกทัศน์และแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการของครูแนะแนว มหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศกวางตุ้ง (Guangdong University of Foreign Studies) เมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน 20 ต.ค. 2558 - 23 ต.ค. 2558 0
2557 ศึกษาดูงาน ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 29 ก.ค. 2556 6
2556 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) 29 ก.ค. 2556 0
2556 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (หัวหมาก) 26 ก.ค. 2556 0
2556 คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศิลปากร (ท่าพระจันทร์) 29 ส.ค. 2556 0
2556 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 05 ส.ค. 2556 0
2556 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 20 ส.ค. 2556 0
2556 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 22 ส.ค. 2556 0
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 การเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมปลาย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 06 พ.ย. 2558 - 06 พ.ย. 2558 3
2558 ระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในปัจจุบัน 2559 โรงเรียนหนองตาคงวิทยาคาร จังหวัดจันทรบุรี 09 พ.ย. 2558 - 09 พ.ย. 2558 0
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  25 ก.พ. 2559  ครูแกนนำดีเด่นส่งเสริมมาตรฐานต้านยาเสพติด (TRC.VB Harm Prevention)  

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)