[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10533
ชื่อ: มาสเตอร์  นาวิน    กิตติเรืองนาม
ฉายา: วิน
อายุงาน: 6 ปี 3 เดือน 19 วัน
Social Network: ไม่ระบุข้อมูล
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 /2

รูปภาพ (0)


9 รูป

6 รูป

7 รูป

4 รูป

4 รูป

4 รูป

3 รูป

5 รูป

17 รูป

11 รูป

3 รูป

2 รูป

2 รูป

6 รูป

6 รูป

2 รูป

8 รูป

2 รูป

5 รูป

5 รูป
ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยศิลปากร 2556  ศิลปมหาบัณฑิต  
2  ปริญญาตรี  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 2552  ศิลปบัณฑิต  
3  มัธยมศึกษาตอนปลาย  วิทยาลัยช่างศิลป 2548  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2561 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2560 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2560 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2559 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2559 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2558 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2558 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2557 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2557 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2556 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2556 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2556 กรรมการ งานศูนย์ดนตรี
2555 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2555 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2554 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2561 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2556 ครูผู้สอนวิชาศิลปะ มัธยมศึกษาปีที่ 5 - 6 0
2555 ครูผู้สอนวิชาศิลปะ มัธยมศึกษาปีที่ 5 - 6 0

• ประวัติการฝึกอบรม

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมิสสกุลณา จูฑะพุทธิ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “การใช้งานอุปกรณ์ LED Touch Screen Sharp” โดย วิทยากรจากบริษัท Pentimun Computer And Accessory Co.,Ltd. และบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องเรียนประถมปีที่ 5/7 และ ประถมปีที่ 5/8 ชั้น 2 อาคารอัสสัมชัญ 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มวิชาศิลปะ,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มวิชาศิลปะ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (1)
 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมิสสกุลณา จูฑะพุทธิ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 14 พ.ค. 2561
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(30)
มอบรางวัลโครงการส่งเสริมการแต่งกายนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 256119 ก.พ. 2562
มอบรางวัลเด็กดีมีวินัย เด็กดีมีน้ำใจ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/256116 ก.พ. 2562
มอบรางวัลนักเรียนบำเพ็ญประโยชน์ ด้านความซื่อสัตย์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 256116 ก.พ. 2562
รางวัลเชิดชูเกียรติของสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ด้านวิชาการหรือโอลิมปิก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 (ผลงานระดับประเทศ)16 ก.พ. 2562
มอบรางวัลส่งเสริมระเบียบวินัยการเข้าแถว การทำความเคารพ และการรักษาความสะอาด ภาคเรียนที่ 2/2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 215 ก.พ. 2562
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 25616 ก.พ. 2562
การแข่งขัน 3 x 3 Basketball ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 211 ม.ค. 2562
การจับฉลากคริสต์มาสรอบแรก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 29 ธ.ค. 2561
Graffiti ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 27 ธ.ค. 2561
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 26 ธ.ค. 2561
การฝึกปฏิบัติสูทกรรม งานลูกเสือและเนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 21 ธ.ค. 2561
การแข่งขันฟุตบอลระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 256118 พ.ย. 2561
การมอบรางวัลแข่งขันวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 25612 พ.ย. 2561
การอบรมเชิงปฏิบัติการ“เครื่องปั้นดินเผา ปราชญ์ท้องถิ่นไทย”โดยปราชญ์บ้านธาตุดิน เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี4 ต.ค. 2561
กิจกรรมมอบรางวัลการจัดทำใบงานกิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 256121 ก.ย. 2561
กิจกรรมมอบรางวัลส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/256121 ก.ย. 2561
กิจกรรมมอบรางวัลยกย่องนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/256121 ก.ย. 2561
กิจกรรมอ่านสารสันติภาพสากล นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปี 256121 ก.ย. 2561
ทัศนศึกษาระดับชั้น ม.2 ปีการศึกษา 256115 ส.ค. 2561
กลุ่มสาระฯศิลปะจัดการแข่งขันทักษะด้านทัศนศิลป์นักเรียน ป.1- ม.6เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9 และเทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญผู้ประเสริฐ9 ส.ค. 2561
ด.ญ.กันยาวีร์ ชุติพันธ์เจริญ ม.2/1 เข้าพบผู้อำนวยการ ภราดาวีรยุทธ บุญพราหมณ์ จากการได้รับรางวัลเยาวชนผู้อนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมไทยดีเด่น9 ส.ค. 2561
เปิดประชุมกอง การเรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 256117 ก.ค. 2561
มอบรางวัลการจัดบอร์ดเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอมงฟอร์ต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 256114 ก.ค. 2561
การซ้อมถวายราชสดุดี วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ระดับชั้น ม.2 ปีการศึกษา 25617 ก.ค. 2561
สายสัมพันธ์บ้าน โรงเรียนสู่ชุมชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 25616 ก.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการไหว้และการทำความเคารพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 25615 มิ.ย. 2561
กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย ประชุมคณะกรรมการนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 25614 มิ.ย. 2561
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและคัดเลือกตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 25614 มิ.ย. 2561
กิจกรรมเลือกตั้งหัวหน้าห้องเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 256124 พ.ค. 2561
ทบทวนและชี้แจงระเบียบวินัยนักเรียน ม.218 พ.ค. 2561

• แฟ้มผลงาน (0)