[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10533
ชื่อ: มาสเตอร์  นาวิน    กิตติเรืองนาม
ฉายา: วิน
อายุงาน: 6 ปี 10 เดือน 20 วัน
Social Network: ไม่ระบุข้อมูล
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)


9 รูป

6 รูป

7 รูป

4 รูป

4 รูป

4 รูป

3 รูป

5 รูป

17 รูป

11 รูป

3 รูป

2 รูป

2 รูป

6 รูป

6 รูป

2 รูป

8 รูป

2 รูป

5 รูป

5 รูป
ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยศิลปากร 2556  ศิลปมหาบัณฑิต  
2  ปริญญาตรี  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 2552  ศิลปบัณฑิต  
3  มัธยมศึกษาตอนปลาย  วิทยาลัยช่างศิลป 2548  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2562 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2561 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2561 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2560 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2560 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2559 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2559 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2558 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2558 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2557 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2557 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2556 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2556 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2556 กรรมการ งานศูนย์ดนตรี
2555 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2555 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2554 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2561 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2556 ครูผู้สอนวิชาศิลปะ มัธยมศึกษาปีที่ 5 - 6 0
2555 ครูผู้สอนวิชาศิลปะ มัธยมศึกษาปีที่ 5 - 6 0

• ประวัติการฝึกอบรม

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมิสสกุลณา จูฑะพุทธิ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “การใช้งานอุปกรณ์ LED Touch Screen Sharp” โดย วิทยากรจากบริษัท Pentimun Computer And Accessory Co.,Ltd. และบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องเรียนประถมปีที่ 5/7 และ ประถมปีที่ 5/8 ชั้น 2 อาคารอัสสัมชัญ 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มวิชาศิลปะ,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2,   กลุ่มวิชาศิลปะ,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (4)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มวิชาศิลปะ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มวิชาศิลปะ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(18)
Act art camp 2019 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ณ ภูผาผึ้งรีสอร์ท จ.ราชบุรี 7 ต.ค. 2562
มอบรางวัลวันภาษาไทยแห่งชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 225 ก.ย. 2562
มอบรางวัลโครงการส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/256224 ก.ย. 2562
สายสัมพันธ์บ้าน โรงเรียนสู่ชุมชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 223 ก.ย. 2562
มอบเกียรติบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประพฤติปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นด้านเด็กดีมีวินัย เด็กดีมีน้ำใจ เดือนกันยายน256216 ก.ย. 2562
มอบรางวัลการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ นักบุญหลุยส์ มารีฯ และแม่พระในดวงใจ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 29 ก.ย. 2562
มอบเกียรติบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประพฤติปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นด้านเด็กดีมีวินัย เด็กดีมีน้ำใจ เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 25623 ก.ย. 2562
มอบรางวัลการจัดทำใบงานกิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 25623 ก.ย. 2562
ทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 256221 ส.ค. 2562
ประชุมเตรียมความพร้อมทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 256213 ส.ค. 2562
ภาพการแข่งขันทักษะด้านทัศนศิลป์เนื่องในวันแม่แห่งชาติ7 ส.ค. 2562
กิจกรรมแนะนำการแต่งกายของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำเดือนมิถุนายน 256229 มิ.ย. 2562
กิจกรรมแนะนำการนำอุปกรณ์มาโรงเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำเดือนมิถุนายน 256229 มิ.ย. 2562
การพัฒนาจิตเพื่อสร้างสมาธิในการเรียน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 229 มิ.ย. 2562
ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการพบนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 25626 มิ.ย. 2562
ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย ให้การอบรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 256230 พ.ค. 2562
กิจกรรมชมรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 256224 พ.ค. 2562
กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 256222 พ.ค. 2562

• แฟ้มผลงาน (0)