[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10539
ชื่อ: มิส  อมรรัตน์    วุฒิศักดิ์
ฉายา: เอ๋
อายุงาน: 5 ปี 11 เดือน 17 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (210)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2547  วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต  
2    มหาวิทยาลัยศิลปากร 2544  วิทยาศาสตร์บัณฑิต  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2562 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2561 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2561 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2560 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2560 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2559 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2559 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2558 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2558 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2557 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2557 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2556 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2556 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2555 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2561 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/7
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2561 ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7 มัธยมศึกษาปีที่ 2 0
2560 ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 มัธยมศึกษาปีที่ 1 0
2559 ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 มัธยมศึกษาปีที่ 1 0
2558 ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 มัธยมศึกษาปีที่ 1 0
2557 ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 มัธยมศึกษาปีที่ 1 0
2556 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7 ประถมศึกษาปีที่ 6 0
2555 ครูคู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7 ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 6 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 แนวการทำงานเชิงคุณภาพ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561 หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 การใช้งานอุปกรณ์ LED Touch Screen Sharp ห้องเรียนประถมปีที่ 5/7 และ ประถมปีที่ 5/8 ชั้น 2 อาคารอัสสัมชัญ 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 1.50
2561 แนวทางการดูแลนักเรียน โดย มิสสกุลณา จูละพุทธิ ห้องม.2/1 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 1.00
2561 เรื่อง “สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน กับจรรยาบรรณของครู” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 06 ต.ค. 2561 - 06 ต.ค. 2561 3.00
2561 การออกแบบและสร้างแผนการเรียนรู้ STEM Based Learning ตามตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2561 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร2 14 มี.ค. 2562 - 14 มี.ค. 2562 8.00
2561 การอบรมภาษาอังกฤษ English Course Level 3 ณ ประเทศแคนาดา Global Village English Centers, TORONTO CANADA 03 เม.ย. 2561 - 26 เม.ย. 2561 66.50 19644.docx
2561 การอบรม หลักสูตรภาษาอังกฤษ โปรแกรม Language Development Programme ณ เมือง Hyderabad ประเทศอินเดีย Tara Learning Solutions & Education Services Private Limited ณ เมือง Hyderabad ประเทศอินเดีย 06 ต.ค. 2561 - 09 ธ.ค. 2561 240.00
2560 จิตวิทยาการดูแลนักเรียน หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การจัดการศึกษาในยุคThailand 4.0 หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 นโยบายการพัฒนาโรงเรียนปี 2560 หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การแก้ไขตำรากลางมูลนิธิฉบับปีการศึกษา2561 ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 15 ก.ค. 2560 - 16 ก.ค. 2560 11.30
2560 “การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 19 ส.ค. 2560 - 19 ส.ค. 2560 3.00
2560 ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (Montfortian Education Charter) ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 นักการศึกษากับสิทธิเด็ก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมตามแนวทาง STEM Education เพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูงสำหรับศตวรรษที่ 21 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 พ.ย. 2560 - 05 พ.ย. 2560 11.00
2560 เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์และการวัดและการประเมินผล ห้องประชุมยอร์นแมร์รี่ 09 พ.ย. 2560 - 09 พ.ย. 2560 5.00
2560 ส้มนาวิชาการเรื่อง เตรียมความพร้อมครูก้าวสู่หลักสูตรวิทยาศาสตร์ใหม่ คณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 24 พ.ย. 2560 - 24 พ.ย. 2560 3.00
2560 อบรมเชิงปฏิบัติการ เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 : สนุกคิดสัมฤทธิ์เรียนรู้ด้วยสะเต็ม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 17 ก.พ. 2561 - 17 ก.พ. 2561 6.00
2560 พัฒนาหลักสูตรและตำรากลางภาษาอังกฤษ (Textbook) มูลนิธิเซนคาเบรียลแห่งประเทศไทย 28 ก.พ. 2561 - 28 ก.พ. 2561 5.00
2559 การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 ความสุข.....ที่เลือกได้ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559 หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 Robotic and STEM Education มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 10 มิ.ย. 2559 - 12 มิ.ย. 2559 16.00 13897.doc
2559 การอบรมภาษาอังกฤษ คอร์ส Intensive English ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell 03 ต.ค. 2559 - 14 พ.ย. 2559 20.00
2558 จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน โดยวิธีการทางลูกเสือ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 การพัฒนาครูเครือข่ายนิเทศภายในเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ อาคารเซนต์ปีเตอร์ 28 พ.ค. 2558 - 28 พ.ค. 2558 1.50
2558 การพัฒนาศักยภาพครูในการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 4 โดยสมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โรงแรมรอยัลเบญจา ห้องประชุมเบญจพร 24 ก.ค. 2558 - 26 ก.ค. 2558 19.00
2558 Learning from educational games, simulations and debriefing for the AEC โดย Thai Simulation and Gaming Association วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ 10 ส.ค. 2558 - 11 ส.ค. 2558 11.00
2558 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ โดยมิสเดือนรัศม์ นิติวัฒนานนท์และมิสอัจฉรา จันหา ฝ่ายวิชาการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน ประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ส.ค. 2558 - 29 ส.ค. 2558 1.30
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการสอนสู่ศตวรรษที่ 21” โดย อาจารย์สมปอง ใจดีเฉย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 30 ก.ย. 2558 - 30 ก.ย. 2558 6.00
2558 การอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น (BTC) ค่ายหลวงบ้านไร่ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 04 ต.ค. 2558 - 06 ต.ค. 2558 24.00
2558 การสัมมนา เรื่อง “Thailand STEM Festival 2015” ศูนย์สะเต็มภาคกลางตอนล่าง โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม 05 ส.ค. 2558 - 05 ส.ค. 2558 5.30
2558 การอบรมคุณธรรมจริยธรรมเรื่อง “จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “แนวทางการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21” มหาวิทยาลัยธนบุรี 31 ต.ค. 2558 - 31 ต.ค. 2558 6.30
2558 การอบรมสัมมนา เรื่อง “การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” โดย อาจารย์ชาตรี วัฒนศิลป์ วิศวกรสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ประชุมรัตนบรรณาคาร 1 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.30
2557 ข้อคิดจากอธิการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 แนวทางการดูแลนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 หลักการสร้างเครื่องมือการวัดประเมินผลนักเรียนอย่างมีคุณภาพและแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การสอบระดับชาติของนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 27 มิ.ย. 2557 - 28 มิ.ย. 2557 12.00
2557 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ครูคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน และแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 04 ต.ค. 2557 - 16 ต.ค. 2557 75.00
2557 อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์สำหรับศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพ 24 มี.ค. 2557 - 25 มี.ค. 2557 12.00
2557 การอบรมและฝึกซ้อมเชิงปฎิบัติการ การป้องกันอัคคีภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น(อัคคีภัย) ห้องรัตนบรรณาคาร 1 25 พ.ย. 2557 - 25 ธ.ค. 2557 6.00
2557 มาตรฐานคุณภาพการศึกษา และ บทบาทหน้าที่ของบุคลากรในโรงเรียนที่มีต่อระบบประกันคุณภาพ ห้องประชุมยอห์นแมรี 21 พ.ย. 2557 - 21 พ.ย. 2557 2.00
2557 “Intensive English by ACT – Bell Semester 2 ” โดย... Mr. Paul Coffey ห้องเรียน BELL อาคารเซนต์โยเซฟ 28 ต.ค. 2556 - 17 ก.พ. 2558 12.00
2556 คุณธรรมของครู ห้องประชุมรัตนบรรณคาร 1 30 ก.ย. 2556 - 30 ก.ย. 2556 6.00
2556 ปฐมนิเทศครูประจำการใหม่ ณ ค่ายริมขอบฟ้า เมืองโบราณ อ.เมือ. จ.สมุทรปราการ 07 ต.ค. 2556 - 09 ต.ค. 2556 20.00
2556 STEM Education ณ เจริญรัตน์รีสอร์ท อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 09 ธ.ค. 2556 - 11 ธ.ค. 2556 30.00
2556 วิทยากร จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สำหรับห้องเรียนพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามแนวทางสสวท.และสอวน. ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 13 มี.ค. 2557 - 14 มี.ค. 2557 12.00
2556 อบรมเชิงปฎิบัติการครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์สำหรับครูศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ 24 มี.ค. 2557 - 25 มี.ค. 2557 10.00
- การพัฒนาครูผู้สอนลูกเสือโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 ต.ค. 2555 0.00
- การจดรายงานการประชุม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 19 ต.ค. 2555 0.00
- เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ ระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 30 พ.ย. 2555 0.00
- อบรมเตรียมวิทยากรการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สำหรับครูประจำศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ 03 ธ.ค. 2555 - 04 ธ.ค. 2555 0.00
- วิทยากร จัดค่ายสำหรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา รอบภายใน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 31 ม.ค. 2556 0.00
- วิทยากร จัดค่ายสำหรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา รอบภายนอก โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 08 ก.พ. 2556 0.00
- อบรมรวมเปิดปีการศึกษา 2555 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2555 - 11 พ.ค. 2555 0.00
- พลังจิตและความคิด สู่ศักยภาพสูงสุดของมนุษย์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 07 ก.ย. 2555 0.00
- อบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร "การพัฒนาจิตวิญญาณของครู" โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 02 ต.ค. 2555 0.00
- "ตรวจสุขภาพ รู้ทันโรค " โดยพันโทนายแพทย์ณัฏฐ์พีรยช มรกตพรรณ หัวหน้าแพทย์ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 01 มิ.ย. 2555 0.00
- Training Concept Textbooks และ Lesson Plans 2013 ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาและคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นป. 4 – 6 ณ ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 03 พ.ค. 2556 - 04 พ.ค. 2556 14.00
- การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 13 พ.ค. 2556 - 13 พ.ค. 2556 6.00
- การศึกษาคาทอลิกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 14 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 3.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 ศึกษาดูงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 11 ก.ย. 2561 - 11 ก.ย. 2561 6
2561 ศึกษาดูงาน ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โรงเรียนสาธิตปัญญาภิวัฒน์ และ บริษัท CPF ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โรงเรียนสาธิตปัญญาภิวัฒน์ และ บริษัท CPF 04 มิ.ย. 2561 - 04 มิ.ย. 2561 8
2561 ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยกรุงเทพรังสิต 05 ก.ย. 2561 - 05 ก.ย. 2561 8
2560 การศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบ Project Base Learning โรงเรียนดรุณสิกขาลัย 15 ก.พ. 2561 - 15 ก.พ. 2561 3
2560 การศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบ Story Base Learning สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ โรงเรียนดรุณสิกขาลัย 26 ก.พ. 2561 - 26 ก.พ. 2561 3
2559 การศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ (STEM) กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 02 ก.พ. 2559 - 05 พ.ค. 2559 24
2559 การศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ รร.กำเนิดวิทย์และรร.จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยชลบุรี 09 ธ.ค. 2559 - 09 ธ.ค. 2559 6
2558 การจัดการสอนห้องเรียนพิเศษ (STEM) และแนวทางการส่งเสริมนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 04 มิ.ย. 2558 - 04 มิ.ย. 2558 4
2557 การศึกษาดูงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และสอวน.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 23 ก.ค. 2557 - 23 ก.ค. 2557 3
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 วิทยากรจัดกิจกรรมSTEMร่วมใจปันน้ำใจสู้ชุมชนและค่ายพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ STEM CAMP 6 เกษตรอินทรีย์ ตามวิถีชาวนาไทย โรงเรียนวัดไผ่ขวางและศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย (นาเฮียใช้) จ.สุพรรรบุรี 07 มี.ค. 2562 - 09 มี.ค. 2562 24
2560 วิทยากรจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ STEM CAMP 5 เขื่อนและการบริหารจัดการน้ำ เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี 07 มี.ค. 2561 - 09 มี.ค. 2561 12
2559 วิทยากร จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (STEM) K Park Resort 02 มี.ค. 2560 - 04 มี.ค. 2559 24
2559 วิทยากรจัดกิจกรรมค่ายStemครั้งที่4 โครงการศึกษาวิจัยแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 15 มี.ค. 2560 - 17 มี.ค. 2560 12
2558 วิทยากร จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (STEM) ครั้งที่ 2 บ้านทิพย์สวนทองรีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม 03 มี.ค. 2558 - 05 มี.ค. 2558 18
2557 วิทยากร จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สำหรับห้องเรียนพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามแนวทางสสวท.และสอวน. โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 มี.ค. 2557 - 14 มี.ค. 2557 12
2557 วิทยากรค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำหรับศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2557 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 31 ก.ค. 2557 - 31 ก.ค. 2557 6
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมิสสกุลณา จูฑะพุทธิ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 3 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “การใช้งานอุปกรณ์ LED Touch Screen Sharp” โดย วิทยากรจากบริษัท Pentimun Computer And Accessory Co.,Ltd. และบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องเรียนประถมปีที่ 5/7 และ ประถมปีที่ 5/8 ชั้น 2 อาคารอัสสัมชัญ 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  1 เม.ย. 2557  รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสื่อการสอนปีการศึกษา 2556 ช่วงชั้นที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์  
2  7 เม.ย. 2558  ชนะเลิศ การประกวดสื่อนวัตกรรมการสอน ปีการศึกษา 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
3  2 มี.ค. 2560  รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดสื่อนวัตกรรมการสอน ปีการศึกษา 2559  
4  2 มี.ค. 2560  ได้เข้าร่วม การประกวดครูผู้สอนมืออาชีพ ปีการศึกษา 2559  

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มวิทยาศาสตร์,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2,   กลุ่มวิทยาศาสตร์,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (4)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มวิทยาศาสตร์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มวิทยาศาสตร์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)