[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10547
ชื่อ: มิส  ฮานาน    อีหมัน
ฉายา: -
อายุงาน: 5 ปี 11 เดือน 27 วัน
Social Network: https://www.facebook.com/hanan.act
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)


10 รูป

8 รูป

5 รูป

36 รูป

1 รูป
ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยศิลปากร 2552  อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)  ปริญญาบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2562 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2561 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2561 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2560 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2560 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2559 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2559 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2558 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2558 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2558 กรรมการ งานปกครองนักเรียน English Program
2558 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์ English Program
2557 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2557 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2557 กรรมการ งานกิจการนักเรียน English Program
2557 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์ English Program
2556 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่าย English Program
2556 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์ English Program
2556 กรรมการ ฝ่าย English Program
2555 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2555 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2561 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/A
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2561 ครูประจำชั้น G.11A ม.5 10547 คำสั่งแต่งตั้ง
2561 ครูประจำวิชาภาษาไทย ม.5 10547
2560 ครูประจำชั้น ม.5/2 ม.5 10547
2560 ครูประจำวิชาภาษาไทย ม.5 10547
2559 ครูประจำวิชาภาษาไทย ม.2 - 3 10547
2559 ครูประจำชั้น ม.2/1 ม.2 10547
2558 ครูประจำวิชาภาษาไทย (English Program) Grade 7-9 10547
2557 ครูประจำวิชาภาษาไทย (English Program) Grade 3&4 10547
2556 ครูประจำวิชาภาษาไทย (English Program) Grade 3&4 10547
2555 ครูประจำวิชาภาษาไทย (English Program) Grade 3&6 10547

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 อบรมการเขียน รุ่นที่ ๓๕ “ศาสตร์และศิลป์แห่งการตีความ...เพื่อสร้างสรรค์ค่าความหมายวรรณกรรมในศตวรรษที่ ๒๑” จัดโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย 19 พ.ค. 2561 - 20 พ.ค. 2561 16.00
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรมเทคนิคการเล่นเกมกีฬาทางวิชาการ “คำคม” ห้องประชุมปรีชาวุฒิ 24 พ.ค. 2560 - 24 พ.ค. 2561 7.00
2561 “พัฒนาการวิธีการสอนภาษาไทยสู่ศตวรรษที่ 21(มัธยมศึกษา)” วิทยากรโดย อาจารย์พงษ์กรณ์ วีรพิพรรธน์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 05 ก.ค. 2561 - 05 ก.ค. 2561 2.00
2561 “พัฒนาการวิธีการสอนภาษาไทยสู่ศตวรรษที่ 21(ประถมศึกษา)” วิทยากรโดย อาจารย์พงษ์กรณ์ วีรพิพรรธน์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 21 มิ.ย. 2561 - 21 มิ.ย. 2561 2.00
2561 การอบรม เรื่อง “วิจัยชั้นเรียนตามเกณฑ์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 30 มิ.ย. 2560 - 30 มิ.ย. 2561 3.00
2561 การอบรมหลักสูตร “การเก็บไฟล์บน Cloud Storage ด้วย Google Drive” โดยวิทยากรจาก งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 8 ชั้น 2 อาคารเซนต์คาเบรียล 12 ก.ย. 2561 - 12 ก.ย. 2561 1.00
2561 การอบรม เรื่อง “สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน กับจรรยาบรรณของครู” วิทยากรโดย….คุณธีร์ ภวังค์คนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครอง และช่วยเหลือนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 06 ต.ค. 2561 - 06 ต.ค. 2561 3.00
2561 การอบรม “การอบรมภาษาอังกฤษ คอร์ส Intensive English” โดยวิทยากรจาก Ms. Clare Leitch งานศูนย์เบลล์ 01 ต.ค. 2561 - 05 ต.ค. 2561 8.00
2561 โครงการสัมมนาวิชาการ "ภาษาไทย ภาษาชาติ" ครั้งที่ ๔ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 14 พ.ย. 2561 - 14 พ.ย. 2561 6.00 19321.pdf
2560 จิตวิทยาการดูแลนักเรียน โดยนพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอประชุมหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0 โดย ผศ.ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอประชุมหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน โดยดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอประชุมหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560” โดยภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอประชุมหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน โดย ผศ.ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย และ ผศ.ดร.ปฤณัต นัจนฤตย์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 19 ส.ค. 2560 - 19 ส.ค. 2560 3.00
2560 การพูดโต้วาทีและการกล่าวสุนทรพจน์ โดย อาจารย์พงษ์กรณ์ วีรพิพรรธน์ คณะศิลปศาสตร์ ม.มหิดล ห้องประชุมปรีชาวุฒิ 04 ส.ค. 2560 - 05 ส.ค. 2560 12.00
2560 ระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยระบบใหม่ Thai University Central Admission System (TCAS) ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 17 มิ.ย. 2560 - 17 มิ.ย. 2560 2.00
2559 การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน โดยคุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอประชุมหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข โดย อาจารย์สวิง หมื่นแสน หอประชุมหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 ความสุข...ที่เลือกได้ โดย คุณสมชาย ตรีดารา หอประชุมหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 นโยบายการพัฒนาโรงเรียน โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอประชุมหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ โดย คุณอรวรรณ เจริญผล และคุณนลินรัตน์ สมหวัง ศูนย์ฟิตเนส 23 ก.ค. 2559 - 23 ก.ค. 2559 3.00
2559 การเล่นเกมกีฬาทางวิชาการ คำคม โดย คุณคณิตพงษ์ จิตต์มณีรัตน์ สมาคมครอสเวิร์ดฯ แห่งประเทศไทย ห้องประชุมอัสสัมชัญ 02 มิ.ย. 2559 - 02 มิ.ย. 2559 2.00
2559 การอบรมภาษาอังกฤษ คอร์ส Intensive English โดย Mr. James Close, Mr. James Sowerby ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell 03 ต.ค. 2559 - 14 ต.ค. 2559 20.00
2558 จิตวิทยาการดูแลนักเรียนและการปกครองชั้นเรียน โดยวิธีการทางลูกเสือ โดย อ.ศัจธร วัฒนะมงคล ผอ.สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อ.อำนาจ สายฉลาด และอ.ยินดี ปั้นแววงาม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย รศ.ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) โดย บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 การสัมมนาเรื่องการสร้างทีมงานที่มีคุณภาพ (ACTEP TEAM BUILDING) บ้านชมเดือน อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 18 ก.ค. 2558 - 19 ก.ค. 2558 9.30
2558 การอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ค่ายหลวงบ้านไร่ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 04 ต.ค. 2558 - 06 ต.ค. 2558 24.00
2558 การอบรมคุณธรรมจริยธรรมเรื่อง“จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 การอบรมสัมมนาเรื่อง“การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” ประชุมรัตนบรรณาคาร1 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.30
2557 การอ่านภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 20 เม.ย. 2557 - 20 เม.ย. 2557 8.00
2557 สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ โดย ศ.ดร.กระแส ชนะวงศ์ และดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดย ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเะซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557 โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 ข้อคิดจากอธิการ โดย ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและบทบาทหน้าที่ในโรงเรียนที่มีต่อระบบประกันคุณภาพ โดย ม.จรัญ และ มิสนฤมล น้อยอิ่ม ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 19 พ.ย. 2557 - 19 พ.ย. 2557 2.00
2556 หลักสูตรทบทวนขั้นตอนการสร้างแฟ้มสะสมผลงาน ลงระบบ Swis ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 27 ก.พ. 2556 - 27 ก.พ. 2556 2.00
2556 ครูในยุคปัจจุบัน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 ม.ค. 2556 - 16 ม.ค. 2556 3.00
2556 การเตรียมความพร้อมการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยธนบุรี 11 พ.ค. 2556 - 11 พ.ค. 2556 8.00
2556 การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : การประยุกต์ใช้ในโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2556 - 13 พ.ค. 2556 6.00
2556 การศึกษาคาทอลิกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 14 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 3.00
2556 การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2556 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 14 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 3.00
2556 แถลงนโยบายประจำปีการศึกษา 2556 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 2.00
2556 ข้อคิดในการปฏิบัติงานในโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 1.00
2556 กระบวนการคิดและจัดกิจกรรมการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 08 มิ.ย. 2556 - 08 มิ.ย. 2556 8.00
2556 ปฐมนิเทศครูใหม่มูลนิธิเซนต์คาเบรียล ค่ายริมขอบฟ้า เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ 07 ต.ค. 2556 - 09 ต.ค. 2556 30.00
2556 คุณธรรมครู โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 30 ก.ย. 2556 - 30 ก.ย. 2556 3.00
2556 อบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรม Adobe Illustrator CS โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 02 ต.ค. 2556 - 04 ต.ค. 2556 2.00
2555 หลักสูตรแผนการสอนสถานศึกษา เพื่อพัฒนาสู่การเรียนรู้ระดับสากล ณ ห้องประชุม โรงแรมริเวอร์ไซด์ 15 ธ.ค. 2555 - 16 ธ.ค. 2555 12.00
2555 โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 5 (EDUCA 2012) ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม (ฮอลล์9) เมืองทองธานี 11 ต.ค. 2555 - 11 ต.ค. 2555 4.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2560 โครงการ ACT UK-Norwich-Europe Premium English Summer Course 2017 University of East Anglia ประเทศอังกฤษ 08 เม.ย. 2560 - 09 เม.ย. 2560 8
2558 การเรียนการสอนภาษาไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 22 ม.ค. 2558 - 22 ม.ค. 2558 3
2558 การจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมและการบริหารงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 22 ม.ค. 2558 - 22 ม.ค. 2558 3
2556 การประชุมทางวิชาการ เรื่องหัวเลี้ยวแห่งอักษรศาสตร์ไทย คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร 05 มี.ค. 2556 - 05 มี.ค. 2556 6
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร 11 ก.พ. 2560 - 12 ก.พ. 2560 4 161.pdf
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมาสเตอร์ศุภกร ศรีอยุธย์ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 5 ห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 3 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  10 ส.ค. 2558  Certificate of honor in presentation at The seventh international ThaiSim conference 2015  เกียรติบัตร
2  26 ส.ค. 2560  ที่ปรึกษานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันโครงการ"ศึกเด็กดวลไมค์" Teen Talk War 2017 ได้รับรางวัลชนะเลิศ  เกียรติบัตร
3  8 ก.ย. 2560  ครูที่ปรึกษาสีเหลือง  โล่เกียรติยศ
4  10 ส.ค. 2561  ที่ปรึกษานักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในโครงการ Thai Youth Initiative Against Drugs ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561  เกียรติบัตร
5  31 ส.ค. 2561  ครูที่ปรึกษาสีขาว  โล่เกียรติยศ
6  10 ก.ย. 2561  ที่ปรึกษานักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (ระดับภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก) และ รางวัลชมเชยระดับประเทศ ในรายการแข่งขันอ่านฟังเสียง โครงการ “ธนชาติ ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 47”  เกียรติบัตร
7  10 พ.ย. 2561  รางวัลครูดีเด่น โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561  เกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มภาษาไทย,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5,   กลุ่มภาษาไทย,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (4)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มภาษาไทย
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มภาษาไทย
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (1)
 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ฝ่ายวิชาการ ได้จัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ (รอบคัดเลือก) ในหัวข้อ “เปลี่ยนแปลงโลก” 19 มิ.ย. 2562
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(3)
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ฝ่ายวิชาการ ได้จัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ (รอบคัดเลือก) ในหัวข้อ “เปลี่ยนแปลงโลก” 19 มิ.ย. 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการแต่งกลอนสด เนื่องในวันสุนทรภู่ 2562 15 มิ.ย. 2562
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 54 มิ.ย. 2562

• แฟ้มผลงาน (0)