[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10550
ชื่อ: มาสเตอร์  ศิริ    กังวลทรัพย์
ฉายา: ปอ
อายุงาน: 6 ปี 2 เดือน 23 วัน
Social Network: ไม่ระบุข้อมูล
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (43)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยศิลปากร 2552  ดุริยางคศาสตร์บัณฑิต  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2562 ประธานกรรมการ งานศูนย์ดนตรี
2561 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2561 ประธานกรรมการ งานศูนย์ดนตรี
2561 กรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
2560 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2560 ประธานกรรมการ งานศูนย์ดนตรี
2560 กรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
2559 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2559 ประธานกรรมการ งานศูนย์ดนตรี
2559 กรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
2558 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2558 กรรมการ งานศูนย์ดนตรี
2558 กรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
2557 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการพิเศษ
2557 กรรมการ งานศูนย์ดนตรี
2557 กรรมการ ฝ่ายกิจการพิเศษ
2556 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการพิเศษ
2556 กรรมการ งานศูนย์ดนตรี
2556 กรรมการ ฝ่ายกิจการพิเศษ
2555 กรรมการ งานศูนย์ดนตรี
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2562 เรื่อง “การป้องกันการถูกกลั่นแกล้งในเด็ก” โดย อาจารย์วรนันท์ ประเสริฐเมธ นักจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น /ผู้พิพากษาสมทบ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 1.30
2562 เรื่อง “การศึกษาเซนต์คาเบรียลในศตวรรษที่ 21” โดย ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 1
2562 เรื่อง “โลกเปลี่ยน การศึกษาเปลี่ยน” โดย ผศ.ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 2.30
2562 เรื่อง “การจราจรภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562” โดย มาสเตอร์วิศิษฐ์ ใจมั่น หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2562 เรื่อง “แนวทางการดูแลนักเรียน ปีการศึกษา 2562” โดย ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย อธิการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2562 เรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปี 2562” โดย ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2562 Silpakorn Music Teacher Training Series III คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 12 ก.ค. 2562 - 13 ก.ค. 2562 13
2561 “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดยอาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561”โดยภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 “การนำแผนสู่การปฏิบัติ” โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธรุการ-การเงิน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.30
2561 “การบริหารงานเชิงคุณภาพ TQA” โดยมาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 12 พ.ค. 2561 - 12 พ.ค. 2561 2.00
2561 การปฐมพยาบาลคนจมน้ำ และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโน ห้องประชุมมงฟอร์ต 16 มิ.ย. 2561 - 16 มิ.ย. 2561 4.00
2561 หัวข้อ “การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี” โดย ทีมฝ่ายบริหารผลดำเนินงานและความเสี่ยง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ห้องพลังไทย 1 ชั้น 3 อาคาร 1 ปตท. สำนักงานใหญ่ 06 พ.ย. 2561 - 06 พ.ย. 2561 2.30
2560 การสอนดนตรีสำหรับเด็กเล็ก หลักสูตรคาร์คออฟ ห้องประชุมมงฟอร์ต 06 มิ.ย. 2560 - 08 มิ.ย. 2560 4.00
2560 การใช้วิทยุสื่อสาร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานและความมั่นใจอย่างสูงสุด ห้องประชุมฝ่ายกิจกรรม อาคาร Golden Jubilee 19 ส.ค. 2560 - 19 ส.ค. 2560 2.00
2560 “นักการศึกษากับสิทธิเด็ก” โดย…คุณณัฐวุฒิ บัวประทุม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 “ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (Montfortian Education Charter” โดย…ภราดาทินรัตน์ คมกฤส ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2559 “การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน” โดย คุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 “สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข” โดย อาจารย์สวิง หมื่นแสน หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “ความสุข.....ที่เลือกได้” โดย คุณสมชาย ตรีดารา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 “การผลิตสื่อการสอนโดยใช้โปรแกรม Sibelius ” โดย อาจารย์ธนพล ยงค์โพธิ์ ห้องประชุม มงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารีย์ 10 พ.ค. 2559 - 10 พ.ค. 2559 3.00
2559 การพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ ศูนย์ฟิตเนส 23 ก.ค. 2559 - 23 ก.ค. 2559 3.00
2559 ระบบการจัดการเรียนการสอนและแนวทางการส่งนักเรียนเข้าศึกษาต่อด้านดนตรี ห้องแสดงดนตรี คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 19 ส.ค. 2559 4.00
2559 การส่งนักเรียนเข้าร่วมการสอบ Aural Test (หลักสูตรใหม่) ศูนย์ทรินิตี้ประเทศไทย 01 ก.ย. 2559 - 01 ก.ย. 2559 2.00
2559 ระบบการจัดการเรียนการสอนและแนวทางการส่งนักเรียนเข้าศึกษาต่อด้านดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต ศาลายา 04 พ.ย. 2559 - 04 พ.ย. 2559 4.00
2558 การอบรมคุณธรรมจริยธรรมเรื่อง “จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก” โดย บาทหลวงสุวนารถ กวยมงคล ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 ThaiSim 2015: 2nd Annual National ThaiSim Conference “Learning from educational games, simulations and debriefing for the AEC” ห้องประชุมอเนกประสงค์ วิทยาลัยศรีวัฒนา บางนา กทม. 10 ส.ค. 2558 - 11 ส.ค. 2558 16.00
2558 แนวทางการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21 หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธนบุรี 31 ต.ค. 2558 7.00
2558 การสัมมนาเรื่อง การพัฒนาดนตรีศึกษาในประเทศไทย ห้องพระเจนดุริยางค์ อาคารภูมิพลสังคีต วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล 19 ก.ย. 2558 3.00
2558 เสวนาวิชาการและการแสดงทางวัฒนธรรม "ตำนานกาลชาตรี" หอประชุม ชั้น 4 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 23 พ.ค. 2558 6.00
2558 TQM คุณภาพการจัดการองค์กร อาคารอัมพร - ดิเรก กลุ่มบริษัทชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จ.ปทุมธานี 13 พ.ค. 2558 3.00
2558 สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "ร่ำรวย มีสุข อย่างยั่งยืน และการจัดการอย่างล้ำสมัย" หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธนบุรี 17 ต.ค. 2558 6.00
2558 การสัมมนาเครือข่ายหลักสูตรศิลป์-ดนตรี คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 18 ม.ค. 2559 3.00
2558 การอบรมคุณธรรมจริยธรรมเรื่อง “จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก” โดย บาทหลวงสุวนารถ กวยมงคล ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 การจัดทำสรุปงาน/โครงการ ของแต่ละหน่วยงาน บ้านผาน้ำ รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี 08 มี.ค. 2559 - 08 มี.ค. 2559 2.30
2558 กระบวนการสร้างเป้าหมายการทำงานให้มีประสิทธิภาพ บ้านผาน้ำ รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี 09 มี.ค. 2559 - 09 มี.ค. 2559 3.30

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2560 การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ACT Music Exam และ การบันทึกเสียงผลงานนักเรียน ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ดนตรี อาคารหอประชุมหลุยส์ มารีย์ 25 ก.ค. 2560 - 27 ก.ค. 2560 6
2559 การใช้โปรแกรม Logic เพื่อตัดต่อ และบันทึกเสียงเบื้องต้น ห้องเรียน Music Computer 16 ส.ค. 2559 - 19 ส.ค. 2559 4 157.pdf
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 3 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “การนำแผนสู่การปฏิบัติ” โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธรุการ-การเงิน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานบริหารฝ่ายกิจกรรม,   งานศูนย์ดนตรี,   กลุ่มวิชาศิลปะ,   งานบริหารฝ่ายกิจกรรม,   งานศูนย์ดนตรี
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายกิจกรรม
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานศูนย์ดนตรี
    กรรมการ: (4)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มวิชาศิลปะ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานศูนย์ดนตรี

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)