[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10553
ชื่อ: มิส  สุชัณษา    รักยินดี (ออกเมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562)
ฉายา: Hat
อายุงาน: 5 ปี 11 เดือน 17 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (77)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยศิลปากร 2556  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  Transcript
2    วิทยาลัยแสงธรรม 2550  ศิลปศาสตรบัณฑิต  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2561 กรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
2560 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2560 กรรมการ งานศูนย์ดนตรี
2560 กรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
2559 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2559 กรรมการ งานศูนย์ดนตรี
2559 กรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
2558 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2558 กรรมการ งานศูนย์ดนตรี
2558 กรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
2557 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการพิเศษ
2557 กรรมการ งานศูนย์ดนตรี
2557 กรรมการ ฝ่ายกิจการพิเศษ
2556 กรรมการ กลุ่มวิชาศิลปะ
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการพิเศษ
2556 กรรมการ ฝ่ายกิจการพิเศษ
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 การบริหารงานเชิงคุณภาพ TQA" โดยมาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2561 - 12 พ.ค. 2561 2.00
2561 หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 แนวการทำงานเชิงคุณภาพ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.30
2561 นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561 หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2560 การอบรมเรื่อง “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน” โดย นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง“การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0” โดย ผศ. ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง “จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน” โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 “การสอนดนตรีสำหรับเด็กเล็ก หลักสูตรคาร์คออฟ” ห้องประชุมมงฟอร์ต 06 มิ.ย. 2560 - 08 มิ.ย. 2560 6.00
2560 การอบรม เรื่อง “สุขภาพดี หลีกหนีออฟฟิศซินโดรม” โดย…คุณจิรสิน จินดามรกฎ ศูนย์ฟิตเนส อาคารโกลเด้นจูบิลี่ ชั้น 2 23 ก.ย. 2560 - 23 ก.ย. 2560 2.00
2560 “คุณธรรมจริยธรรมครูคาทอลิก” ศูนย์การเรียนรู้อัสสัมชัญ 07 ต.ค. 2560 - 08 ต.ค. 2560 9.00
2560 สัมมนาฝ่ายกิจกรรม ประจำปี 2560 โรงแรมภูเขางาม รึสอร์ท จ.นครนายก 19 มี.ค. 2561 - 21 มี.ค. 2561 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน” โดย คุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข” โดย อาจารย์สวิง หมื่นแสน หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “ความสุข.....ที่เลือกได้” โดย คุณสมชาย ตรีดารา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 “การพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ” ศูนย์ฟิตเนส 23 ก.ค. 2559 - 23 ก.ค. 2559 3.00
2559 “การใช้งานระบบสารสนเทศของโรงเรียน (SWIS+)” ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Mac ชั้น 2 อาคารรัตนบรรณาคาร 17 ส.ค. 2559 - 17 ส.ค. 2559 1.00
2559 การอบรม เรื่อง “การส่งนักเรียนเข้าร่วมการสอบ Aural Test (หลักสูตรใหม่)” ศูนย์ทรินิตี้ประเทศไทย 01 ก.ย. 2559 - 01 ก.ย. 2559 2.00
2559 อบรมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2559 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรณาคาร 08 ต.ค. 2559 - 08 ต.ค. 2559 3.30
2559 การเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิกโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจด้วยการไปร่วมแสวงบุญ ณ วัดนักบุญยอห์น บอสโก วัดคริสตหฤหัย และอาสนวิหารแม่พระบังเกิด 01 ต.ค. 2559 - 01 ต.ค. 2559 6.00
2559 ค่ายยุวสิทธิมนุษยชนอัสสัมชัญ ศูนย์การเรียนรู้อัสสัมชัญ อ.สามพราน จ.นครปฐม 09 ก.ย. 2559 - 11 ก.ย. 2559 3.00
2559 “เสริมสร้างจิตตารมณ์แห่งการให้อภัยและเสริมสร้าง จิตตารมณ์แห่งความเสียสละ” วัดนักบุญยอห์น บอสโก วัดคริสตหฤหัย และ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด 01 ต.ค. 2559 - 01 ต.ค. 2559 6.00
2559 "การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานฝ่ายกิจกรรมปี 2560" สายธาร รีสอร์ท จ.ชลบุรี 20 มี.ค. 2560 - 22 เม.ย. 2560 0.00
2558 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน โดยวิธีการทางลูกเสือ” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วย 5 ส” ห้องประชุมมงฟอร์ต 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 สัมมนาบุคลากรฝ่ายกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2558 ห้องมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารีฯ 20 พ.ค. 2558 - 20 พ.ค. 2558 3.00
2558 จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมครูคาทอลิกประจำปีการศึกษา การปฎิบัติตามกระแสเรียกของความเป็นครูในแบบคริสตชน ณ วัดคุณพ่อนิโคลัส บุญเกิดฯ เขาใหญ่ 05 มี.ค. 2558 - 06 มี.ค. 2558 2.00
2558 อบรมบุคลากรหลักสูตร “การใช้งานโปรแกรมจัดการภาพสำหรับขึ้นระบบ SWIS” ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ EP ชั้น 2 อาคารอินเดอฟองโซ 03 ธ.ค. 2558 - 03 ธ.ค. 2558 1.00
2558 อบรมบุคลากรหลักสูตร “การดาวน์โหลดไฟล์จาก Youtube และบันทึกลงแผ่น CD” ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ EP ชั้น 2 อาคารอินเดอฟองโซ 03 ธ.ค. 2558 - 03 ธ.ค. 2558 2.00
2558 การอบรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง “การตัดและปรับแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop” ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Mac ชั้น 2 อาคารรัตนบรรณาคาร 16 ธ.ค. 2558 - 16 ธ.ค. 2558 2.00
2558 “การอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น” First Aid ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 19 ธ.ค. 2558 - 19 ธ.ค. 2558 3.00
2558 “การจัดทำสรุปงาน/โครงการ ของแต่ละหน่วยงาน” บ้านผาน้ำ รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี 08 มี.ค. 2559 - 08 มี.ค. 2559 2.30
2558 “กระบวนการสร้างเป้าหมายการทำงานให้มีประสิทธิภาพ” บ้านผาน้ำ รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี 09 มี.ค. 2559 - 09 มี.ค. 2559 3.30
2558 “การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม TQM” บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ จำกัด 13 พ.ค. 2558 - 13 พ.ค. 2558 3.00
2557 ปฐมนิเทศครูประจำการใหม่ ปีการศึกษา 2557 ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล 06 ต.ค. 2557 - 08 พ.ย. 2557 3.00
2557 “จิตวิญญาณแห่งความเป็นครู” โดย...บาทหลวงยอด เสนารักษ์ ห้องประชุมมงฟอร์ต 14 พ.ค. 2557 - 14 พ.ค. 2557 3.00
2557 สัมมนาเปิดปีการศึกษา 2557 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 16 ก.ค. 2557 0.00
2557 ธรรมะในโรงเรียน เรื่อง “ เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต ” โดย...พระมหา ดร. อ้าย ธีรปัญโญ และพระมหา พุทธิวร วุฒิเมธี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 “การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม : Total Quality Management (TQM)” โดย อาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 ประชุมวิชาการนานาชาติ "การประกันคุณภาพการศึกษา" ประจำปี พ.ศ. 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 09 ธ.ค. 2557 - 09 ธ.ค. 2557 1.00
2557 “มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและบทบาทหน้าที่ในโรงเรียนที่มีต่อระบบประกันคุณภาพ” โดย...มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม และ มิสนฤมล น้อยอิ่ม ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 19 พ.ย. 2557 2.00
2556 สัมมนาเปิดปีการศึกษา 2556 เรื่องการศึกษาคาทอลิกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยคุณพ่อยอด เสนารักษ์ ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 ชั้น 2 อาคารรัตนบรรณาคาร 13 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 0.00
2556 สัมมนาเปิดปีการศึกษา 2556 หัวข้อ "การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" โดยศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 ชั้น 2 อาคารรัตนบรรณาคาร 13 พ.ค. 2556 7.00
2556 อบรมการใช้งานระบบ SWIS และ E-Office สำหรับบุคลากรใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ PC ( EP ) ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 15 มิ.ย. 2556 5.00
2556 อบรมการเขียนแผนจัดการเรียนรู้ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 10 ต.ค. 2556 - 10 ต.ค. 2556 3.00
2556 อบรมคุณธรรมจริยธรรมในหัวข้อ คุณธรรมของครูโดยพระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ) 30 ส.ค. 2556 - 30 ส.ค. 2556 0.00
2556 ดนตรีบำบัดกับการเรียนการสอนดนตรี และการวัดประเมินผลทางดนตรี ห้องยอห์นแมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 01 ต.ค. 2556 - 01 ต.ค. 2556 7.00
2556 ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรม Adobe Illustrator CS ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ 02 ต.ค. 2556 - 04 ต.ค. 2556 0.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2557 ฝ่ายกิจการพิเศษ ดูงานโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า พระราม 5 โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า สาขา พระราม 5 23 ก.ย. 2557 - 23 ก.ย. 2557 3
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มวิชาศิลปะ,   งานบริหารฝ่ายกิจกรรม,   งานศูนย์ดนตรี
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (3)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มวิชาศิลปะ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานศูนย์ดนตรี

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)