[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10555
ชื่อ: มิส  ฤดีมาศ    โพธิ์ไพจิตร์
ฉายา: มะนาว
อายุงาน: 5 ปี 4 เดือน 23 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 /8

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2556  การศึกษาบัณฑิต  
2    โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 2551  ม.6  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2561 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2560 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2560 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2559 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2559 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2558 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2558 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2557 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2557 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2556 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2556 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2561 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/8
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2560 ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 0
2560 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/8 0
2559 ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 0
2559 ครูคู่ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 0
2558 ครูคู่ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/8 0
2558 ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 0
2557 ครูคู่ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 0
2557 ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 0
2556 ครูคู่ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3 0
2556 ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำหรับศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดย วิทยากรจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี 27 เม.ย. 2561 - 29 เม.ย. 2561 25.00
2561 “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยงานระดับชั้น ฝ่ายปกครอง ห้อง ม.3/8 14 พ.ค. 2561 1.00
2561 “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดยอาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 "แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 เรื่อง “สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน กับจรรยาบรรณของครู” วิทยากรโดย….คุณธีร์ ภวังค์คนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครอง และช่วยเหลือนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 06 ต.ค. 2561 3.00
2561 “Couse contents and lesson plan template” จัดโดยงานการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาร์เบรียลแห่งประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มูลนิธิคณะเซนต์คาร์เบรียลแห่งประเทศไทย 06 ธ.ค. 2561 - 15 ม.ค. 2562 65.00
2560 "จิตวิทยาการดูแลนักเรียน” โดย นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 "การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0” โดย ผศ. ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 “จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน” โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 “การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน” โดย 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฤณัต นัจนฤตย์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 19 ส.ค. 2560 3.00
2560 “สุขภาพดี หลีกหนีออฟฟิศซินโดรม” ซึ่งจัดโดยงานศูนย์ฟิตเนส ฝ่ายกิจกรรม ศูนย์ฟิตเนส อาคารโกลเด้นจูบิลี่ ชั้น 2 23 ก.ย. 2560 2.00
2560 “ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (Montfortian Education Charter” โดย…ภราดาทินรัตน์ คมกฤส ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 “นักการศึกษากับสิทธิเด็ก” โดย…คุณณัฐวุฒิ บัวประทุม หัวหน้างานกฎหมายมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 "มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี" โดย อาจารย์รุ่งทิวา แย้มรุ่ง และอาจารย์วิลาวัลย์ ด่านสิริสุข คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 22 ก.พ. 2561 1.30
2560 “เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์และการวัดและประเมินผล” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกภูมิ จันทรขันตี สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 09 พ.ย. 2560 6.00
2560 “โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมตามแนวทาง STEM EDUCATION เพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูงสำหรับศตวรรษที่ 21” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 พ.ย. 2560 - 05 มี.ค. 2561 12.00
2559 "การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน" โดย คุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 "สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข” โดย อาจารย์สวิง หมื่นแสน หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 “ความสุข.....ที่เลือกได้” โดย คุณสมชาย ตรีดารา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2558 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน โดยวิธีการทางลูกเสือ” โดย อ.ศัจธร วัฒนะมงคล ผอ.สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อ.อำนาจ สายฉลาด และอ.ยินดี ปั้นแววงาม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” โดย รศ. ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)”โดย บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ระบบออนไลน์ข้อสอบ “PISA” สู่การประเมินในชั้นเรียน โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) โรงแรมรอยัลเบญจา สุขุมวิท กรุงเทพฯ 12 มิ.ย. 2558 - 13 มิ.ย. 2558 12.00
2558 การอบรม เรื่อง การพัฒนาครูเครือข่ายนิเทศภายในเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย มิสเดือนรัศม์ นิติวัฒนานนท์ หัวหน้างานหลักสูตรและนิเทศการสอน ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ อาคารเซนปีเตอร์ 28 พ.ค. 2558 - 28 พ.ค. 2558 1.30
2558 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ โดย มิสเดือนรัศม์ นิติวัฒนานนท์และมิสอัจฉรา จันหา ฝ่ายวิชาการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ส.ค. 2558 - 29 ส.ค. 2558 1.30
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการสอนสู่ศตวรรษที่ 21” โดยอาจารย์สมปอง ใจดีเฉย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 30 ต.ค. 2558 - 30 ต.ค. 2558 6.00
2558 การอบรมสัมมนา เรื่อง “การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” โดย อาจารย์ชาตรี วัฒนศิลป์ วิศวกรสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.30
2558 "โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน รุ่นที่ 1 ฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558" ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 28 ก.ย. 2558 - 11 ธ.ค. 2558 23.00
2558 "กลการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21" โดย อาจารย์สมปอง ใจดีเฉย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 30 ก.ย. 2558 - 30 ก.ย. 2558 6.00
2558 ปฐมนิเทศครูประจำการใหม่ ปีการศึกษา 2558 ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล จ.นนทบุรี 14 ต.ค. 2558 - 16 ต.ค. 2558 19.00
2557 แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (โดย ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย) ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 นโยบายแลจุดเน้นการจัดการศึกษาปีการศึกษา 2557 (โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์) ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ (โดย ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ และ ดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์) ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน (โดย อ.เสริมพรรณ สุทธิธานี) ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 แนวทางการดูแลนักเรียน" โดย...มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 ข้อคิดจากอธิการ" โดย...ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน" โดย...มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 การเขียนจดหมายราชการ โดย มิสวัชรี ศรีวิชัยรัตน์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 17 ก.ค. 2557 1.00
2557 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ครูคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 04 ต.ค. 2557 - 16 ต.ค. 2557 75.00
2557 “Intensive English by ACT – Bell Semester1” โดย... Ms. Emma Dolan ห้องเรียน BELL อาคารเซนต์โยเซฟ 01 มิ.ย. 2557 - 30 ก.ย. 2557 12.00
2557 “มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและบทบาทหน้าที่ในโรงเรียนที่มีต่อระบบประกันคุณภาพ” โดย...มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม และ มิสนฤมล น้อยอิ่ม ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 21 พ.ย. 2557 - 21 พ.ย. 2557 2.00
2557 “Intensive English by ACT – Bell Semester 2 ” โดย... Mr.Christopher Scallon ห้องเรียน BELL อาคารเซนต์โยเซฟ 28 ต.ค. 2557 - 17 ก.พ. 2558 11.00
2557 วิทยากร ค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ STEM บ้านทิพย์สวนทอง จ.สมุทรสงคราม 03 มี.ค. 2558 - 05 มี.ค. 2558 18.00
2557 การใช้งานโปรแกรม Mathematica 10 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 27 มี.ค. 2558 6.00
2556 การใช้งาน iBoard เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ห้องเรียน 9B ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 03 ส.ค. 2556 2.00
2556 คุณธรรมของครู โดยพระราชธรรมนิเทศ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 30 ก.ย. 2556 2.00
2556 การใช้งานโปรแกรม Adobe Illustrator CS5 เบื้องต้น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ 02 ต.ค. 2556 - 04 ต.ค. 2556 9.00
2556 วิทยากร ค่ายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ สำหรับห้องเรียนพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. ห้องรัตนบรรณาคาร 1 13 มี.ค. 2557 - 14 มี.ค. 2557 12.00
2556 อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนวิทยาศาสตร์สำหรับศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดย สสวท. โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ 24 มี.ค. 2557 - 25 มี.ค. 2557 10.00
- ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ห้องรัตนบรรณาคาร 2 12 มิ.ย. 2556 3.00
- การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : การประยุกต์ใช้ในโรงเรียน (วิทยากร ศ.ดร. พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์) ห้องรัตนบรรณาคาร 1 13 พ.ค. 2556 6.00
- การศึกษาคาทอลิกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (วิทยากร คุณพ่อยอด เสนารักษ์) ห้องรัตนบรรณาคาร 1 14 พ.ค. 2556 3.00
- การจัดการเรียนการสอนใน ปีการศึกษา 2556 (โดย ม.ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ และมิสนฤมล น้อยอิ่ม) ห้องรัตนบรรณาคาร 1 14 พ.ค. 2556 3.00
- แถลงนโยบายประจำปีการศึกษา 2556 (โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ) ห้องรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2556 2.00
- ข้อคิดในการปฏิบัติงานในโรงเรียน (โดย ภราดา อรุณ เมธเศรษฐ อธิการ) ห้องรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2556 1.00
- การใช้ระบบ SWIS เบื้องต้นสำหรับบุคลากรใหม่ปีการศึกษา 2556 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารอิลเดอฟองโซ 15 มิ.ย. 2556 6.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2560 โรงเรียนดรุณสิกขาลัย โรงเรียนแห่งนวัตกรรมการเรียนรู้ โรงเรียนดรุณสิขาลัย 15 ก.พ. 2561 3.00
2560 โรงเรียนดรุณสิกขาลัย (วิศว์ - วิทย์) โรงเรียนดรุณสิขาลัย 26 ก.พ. 2561 3.00
2558 TQM คุณภาพการจัดการขององค์กร กลุ่มบริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส 13 พ.ค. 2558 - 13 พ.ค. 2558 3.00
2557 การจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 23 ก.ค. 2557 3.00
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ สำหรับศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 01 ส.ค. 2561 - 11
2560 ค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร๋ ครั้งที่ 5 เขื่อนศรีนครินทร์ 07 มี.ค. 2561 - 09 มี.ค. 2561 18 261.jpg
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมาสเตอร์ชยันต์ ศรีอยู่ยงค์ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 3 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มวิทยาศาสตร์,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มวิทยาศาสตร์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (1)
 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมาสเตอร์ชยันต์ ศรีอยู่ยงค์ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 14 พ.ค. 2561
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (1)
 การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำหรับศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 16 พ.ค. 2561
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (49)
STEM: การสอนเพิ่มเติมความรู้ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น20 มี.ค. 2562
STEM: กิจกรรม STEM ร่วมใจ ปันน้ำใจสู่ชุมชน ครั้งที่ 3 และค่ายพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 256114 มี.ค. 2562
กิจกรรมมอบรางวัลยกย่องนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 256122 ก.พ. 2562
กิจกรรม มอบรางวัลห้องเรียนดีเด่น ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 256122 ก.พ. 2562
STEM: กิจกรรม STEM 1 DAY CAMP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 318 ก.พ. 2562
STEM: กิจกรรม STEM 1 DAY CAMP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 25 ก.พ. 2562
กิจกรรม ค่ายลูกเสือ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 25615 ก.พ. 2562
พบผู้อำนวยการเพื่อรายงานผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ประจำปี 2562 5 ก.พ. 2562
STEM: กิจกรรม STEM DAY CAMP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 23 ม.ค. 2562
กิจกรรมการอ่านสารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 256218 ม.ค. 2562
กิจกรรมวันเด็กระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 256117 ม.ค. 2562
บุคลากรเข้ารับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปีการศึกษา 2561 17 ม.ค. 2562
บุคลากรได้รับทุนการศึกษา หลักสูตรภาษาอังกฤษ ณ เมือง Hyderabad ประเทศอินเดีย9 ม.ค. 2562
ภาพการอบรม “Course Contents and Lesson Plan Template” 20 ธ.ค. 2561
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 25614 ธ.ค. 2561
การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 21 ธ.ค. 2561
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 323 พ.ย. 2561
การแข่งขัน Science :The Density Stack Competition จัดโดย โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพ23 พ.ย. 2561
กิจกรรมแข่งขันฟุตบอลระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 256119 พ.ย. 2561
STEM: ภาพกิจกรรม STEM Meeting 14 พ.ย. 2561
STEM: กิจกรรมทัศนศึกษาครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 25615 ต.ค. 2561
กิจกรรม มอบรางวัลห้องเรียนดีเด่น ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 256127 ก.ย. 2561
กิจกรรมมอบรางวัลยกย่องนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 256127 ก.ย. 2561
STEM: ศึกษาดูงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ21 ก.ย. 2561
กิจกรรมการอ่านสารสันติภาพสากลปี 256121 ก.ย. 2561
STEM: กิจกรรม STEM EDUTAINMENT 12 ก.ย. 2561
พบผู้อำนวยการเพื่อรายงานผลการแข่งขัน รายการ เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14 6 ก.ย. 2561
กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้าน โรงเรียนสู่ชุมชน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 25613 ก.ย. 2561
STEM: กิจกรรมทัศนศึกษา ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านหัวอ่าว และ ตลาดสุขใจ จ.นครปฐม26 ส.ค. 2561
การอบรม สัมมนา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 24 ส.ค. 2561
ภาพกิจกรรมการแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 21 ส.ค. 2561
STEM: กิจกรรมยกย่องนักเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรมและผลงานด้านวิชาการดีเด่น21 ส.ค. 2561
กิจกรรมในงานวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 256121 ส.ค. 2561
กิจกรรมทัศนศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 256116 ส.ค. 2561
ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำหรับศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 216 ส.ค. 2561
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 312 ส.ค. 2561
กิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 25616 ส.ค. 2561
ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำหรับศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 16 ส.ค. 2561
กิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 256113 ก.ค. 2561
กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ – เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2 ก.ค. 2561
STEM: ภาพกิจกรรม STEM Meeting ครั้งที่ 4 2 ก.ค. 2561
STEM: ภาพกิจกรรม STEM Meeting ครั้งที่ 3 25 มิ.ย. 2561
กิจกรรมปฐมนิเทศและเปิดประชุมกอง ลูกเสือ เนตรนารี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 256114 มิ.ย. 2561
ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/812 มิ.ย. 2561
STEM: ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา วิทยาศาสตร์เพิ่มพูนประสบการณ์ และ คณิตศาสตร์เพิ่มพูนประสบการณ์ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ฯ6 มิ.ย. 2561
STEM: ภาพกิจกรรม STEM Meeting ครั้งที่ 1 1 มิถุนายน 25616 มิ.ย. 2561
กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 256118 พ.ค. 2561
กิจกรรมเลือกตั้งหัวหน้าห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 256118 พ.ค. 2561
การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำหรับศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์16 พ.ค. 2561
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(29)
กิจกรรมมอบรางวัลยกย่องนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 256122 ก.พ. 2562
กิจกรรม มอบรางวัลห้องเรียนดีเด่น ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 256122 ก.พ. 2562
STEM: กิจกรรม STEM 1 DAY CAMP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 318 ก.พ. 2562
กิจกรรม ค่ายลูกเสือ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 25615 ก.พ. 2562
STEM: กิจกรรม STEM DAY CAMP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 23 ม.ค. 2562
กิจกรรมการอ่านสารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 256218 ม.ค. 2562
กิจกรรมวันเด็กระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 256117 ม.ค. 2562
บุคลากรเข้ารับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปีการศึกษา 2561 17 ม.ค. 2562
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 25614 ธ.ค. 2561
การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 21 ธ.ค. 2561
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 323 พ.ย. 2561
กิจกรรมแข่งขันฟุตบอลระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 256119 พ.ย. 2561
STEM: ภาพกิจกรรม STEM Meeting 14 พ.ย. 2561
STEM: กิจกรรมทัศนศึกษาครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 25615 ต.ค. 2561
กิจกรรม มอบรางวัลห้องเรียนดีเด่น ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 256127 ก.ย. 2561
กิจกรรมมอบรางวัลยกย่องนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 256127 ก.ย. 2561
STEM: ศึกษาดูงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ21 ก.ย. 2561
STEM: กิจกรรม STEM EDUTAINMENT 12 ก.ย. 2561
พบผู้อำนวยการเพื่อรายงานผลการแข่งขัน รายการ เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14 6 ก.ย. 2561
กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้าน โรงเรียนสู่ชุมชน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 25613 ก.ย. 2561
STEM: กิจกรรมทัศนศึกษา ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านหัวอ่าว และ ตลาดสุขใจ จ.นครปฐม26 ส.ค. 2561
การอบรม สัมมนา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 24 ส.ค. 2561
STEM: กิจกรรมยกย่องนักเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรมและผลงานด้านวิชาการดีเด่น21 ส.ค. 2561
กิจกรรมในงานวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 256121 ส.ค. 2561
กิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 25616 ส.ค. 2561
กิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 256113 ก.ค. 2561
พิธีมอบเสื้อกาวน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน STEM Kids19 มิ.ย. 2561
กิจกรรมปฐมนิเทศและเปิดประชุมกอง ลูกเสือ เนตรนารี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 256114 มิ.ย. 2561
STEM: ภาพกิจกรรม STEM Meeting ครั้งที่ 1 1 มิถุนายน 25616 มิ.ย. 2561

• แฟ้มผลงาน (0)