[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10555
ชื่อ: มิส  ฤดีมาศ    โพธิ์ไพจิตร์
ฉายา: มะนาว
อายุงาน: 5 ปี 11 เดือน 21 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2556  การศึกษาบัณฑิต  
2    โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 2551  ม.6  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2562 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2561 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2561 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2560 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2560 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2559 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2559 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2558 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2558 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2557 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2557 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2556 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2556 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2561 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/8
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2560 ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 0
2560 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/8 0
2559 ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 0
2559 ครูคู่ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 0
2558 ครูคู่ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/8 0
2558 ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 0
2557 ครูคู่ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 0
2557 ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 0
2556 ครูคู่ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3 0
2556 ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2562 เรื่อง “การศึกษาเซนต์คาเบรียลในศตวรรษที่ 21” โดย ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 1.30
2562 เรื่อง “การป้องกันการถูกกลั่นแกล้งในเด็ก” โดย อาจารย์วรนันท์ ประเสริฐเมธ นักจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น /ผู้พิพากษาสมทบ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 1.30
2562 เรื่อง “โลกเปลี่ยน การศึกษาเปลี่ยน” โดย ผศ.ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 2.30
2562 เรื่อง “การจราจรภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562” โดย มาสเตอร์วิศิษฐ์ ใจมั่น หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 0.30
2562 เรื่อง “แนวทางการดูแลนักเรียน ปีการศึกษา 2562” โดย ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย อธิการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 0.30
2562 เรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปี 2562” โดย ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 0.30
2562 การสัมมนา เรื่อง “ตำรากลางภาษาอังกฤษ textbook” โดยวิทยากรจาก ฝ่ายการศึกษามูลนิธิฯร่วมกับสถาบันการศึกษาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล จ.นนทบุรี 24 พ.ค. 2562 - 26 พ.ค. 2562 21
2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำหรับศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดย วิทยากรจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี 27 เม.ย. 2561 - 29 เม.ย. 2561 25.00
2561 “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยงานระดับชั้น ฝ่ายปกครอง ห้อง ม.3/8 14 พ.ค. 2561 1.00
2561 “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดยอาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 "แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 เรื่อง “สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน กับจรรยาบรรณของครู” วิทยากรโดย….คุณธีร์ ภวังค์คนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครอง และช่วยเหลือนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 06 ต.ค. 2561 3.00
2561 “Couse contents and lesson plan template” จัดโดยงานการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาร์เบรียลแห่งประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มูลนิธิคณะเซนต์คาร์เบรียลแห่งประเทศไทย 06 ธ.ค. 2561 - 15 ม.ค. 2562 65.00
2560 "จิตวิทยาการดูแลนักเรียน” โดย นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 "การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0” โดย ผศ. ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 “จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน” โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 “การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน” โดย 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฤณัต นัจนฤตย์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 19 ส.ค. 2560 3.00
2560 “สุขภาพดี หลีกหนีออฟฟิศซินโดรม” ซึ่งจัดโดยงานศูนย์ฟิตเนส ฝ่ายกิจกรรม ศูนย์ฟิตเนส อาคารโกลเด้นจูบิลี่ ชั้น 2 23 ก.ย. 2560 2.00
2560 “ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (Montfortian Education Charter” โดย…ภราดาทินรัตน์ คมกฤส ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 “นักการศึกษากับสิทธิเด็ก” โดย…คุณณัฐวุฒิ บัวประทุม หัวหน้างานกฎหมายมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 "มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี" โดย อาจารย์รุ่งทิวา แย้มรุ่ง และอาจารย์วิลาวัลย์ ด่านสิริสุข คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 22 ก.พ. 2561 1.30
2560 “เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์และการวัดและประเมินผล” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกภูมิ จันทรขันตี สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 09 พ.ย. 2560 6.00
2560 “โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมตามแนวทาง STEM EDUCATION เพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูงสำหรับศตวรรษที่ 21” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 พ.ย. 2560 - 05 มี.ค. 2561 12.00
2559 "การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน" โดย คุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 "สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข” โดย อาจารย์สวิง หมื่นแสน หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 “ความสุข.....ที่เลือกได้” โดย คุณสมชาย ตรีดารา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2558 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน โดยวิธีการทางลูกเสือ” โดย อ.ศัจธร วัฒนะมงคล ผอ.สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อ.อำนาจ สายฉลาด และอ.ยินดี ปั้นแววงาม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” โดย รศ. ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)”โดย บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ระบบออนไลน์ข้อสอบ “PISA” สู่การประเมินในชั้นเรียน โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) โรงแรมรอยัลเบญจา สุขุมวิท กรุงเทพฯ 12 มิ.ย. 2558 - 13 มิ.ย. 2558 12.00
2558 การอบรม เรื่อง การพัฒนาครูเครือข่ายนิเทศภายในเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย มิสเดือนรัศม์ นิติวัฒนานนท์ หัวหน้างานหลักสูตรและนิเทศการสอน ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ อาคารเซนปีเตอร์ 28 พ.ค. 2558 - 28 พ.ค. 2558 1.30
2558 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ โดย มิสเดือนรัศม์ นิติวัฒนานนท์และมิสอัจฉรา จันหา ฝ่ายวิชาการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ส.ค. 2558 - 29 ส.ค. 2558 1.30
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการสอนสู่ศตวรรษที่ 21” โดยอาจารย์สมปอง ใจดีเฉย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 30 ต.ค. 2558 - 30 ต.ค. 2558 6.00
2558 การอบรมสัมมนา เรื่อง “การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” โดย อาจารย์ชาตรี วัฒนศิลป์ วิศวกรสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.30
2558 "โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน รุ่นที่ 1 ฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558" ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 28 ก.ย. 2558 - 11 ธ.ค. 2558 23.00
2558 "กลการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21" โดย อาจารย์สมปอง ใจดีเฉย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 30 ก.ย. 2558 - 30 ก.ย. 2558 6.00
2558 ปฐมนิเทศครูประจำการใหม่ ปีการศึกษา 2558 ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล จ.นนทบุรี 14 ต.ค. 2558 - 16 ต.ค. 2558 19.00
2557 แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (โดย ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย) ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 นโยบายแลจุดเน้นการจัดการศึกษาปีการศึกษา 2557 (โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์) ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ (โดย ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ และ ดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์) ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน (โดย อ.เสริมพรรณ สุทธิธานี) ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 แนวทางการดูแลนักเรียน" โดย...มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 ข้อคิดจากอธิการ" โดย...ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน" โดย...มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 การเขียนจดหมายราชการ โดย มิสวัชรี ศรีวิชัยรัตน์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 17 ก.ค. 2557 1.00
2557 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ครูคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 04 ต.ค. 2557 - 16 ต.ค. 2557 75.00
2557 “Intensive English by ACT – Bell Semester1” โดย... Ms. Emma Dolan ห้องเรียน BELL อาคารเซนต์โยเซฟ 01 มิ.ย. 2557 - 30 ก.ย. 2557 12.00
2557 “มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและบทบาทหน้าที่ในโรงเรียนที่มีต่อระบบประกันคุณภาพ” โดย...มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม และ มิสนฤมล น้อยอิ่ม ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 21 พ.ย. 2557 - 21 พ.ย. 2557 2.00
2557 “Intensive English by ACT – Bell Semester 2 ” โดย... Mr.Christopher Scallon ห้องเรียน BELL อาคารเซนต์โยเซฟ 28 ต.ค. 2557 - 17 ก.พ. 2558 11.00
2557 วิทยากร ค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ STEM บ้านทิพย์สวนทอง จ.สมุทรสงคราม 03 มี.ค. 2558 - 05 มี.ค. 2558 18.00
2557 การใช้งานโปรแกรม Mathematica 10 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 27 มี.ค. 2558 6.00
2556 การใช้งาน iBoard เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ห้องเรียน 9B ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 03 ส.ค. 2556 2.00
2556 คุณธรรมของครู โดยพระราชธรรมนิเทศ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 30 ก.ย. 2556 2.00
2556 การใช้งานโปรแกรม Adobe Illustrator CS5 เบื้องต้น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ 02 ต.ค. 2556 - 04 ต.ค. 2556 9.00
2556 วิทยากร ค่ายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ สำหรับห้องเรียนพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. ห้องรัตนบรรณาคาร 1 13 มี.ค. 2557 - 14 มี.ค. 2557 12.00
2556 อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนวิทยาศาสตร์สำหรับศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดย สสวท. โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ 24 มี.ค. 2557 - 25 มี.ค. 2557 10.00
- ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ห้องรัตนบรรณาคาร 2 12 มิ.ย. 2556 3.00
- การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : การประยุกต์ใช้ในโรงเรียน (วิทยากร ศ.ดร. พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์) ห้องรัตนบรรณาคาร 1 13 พ.ค. 2556 6.00
- การศึกษาคาทอลิกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (วิทยากร คุณพ่อยอด เสนารักษ์) ห้องรัตนบรรณาคาร 1 14 พ.ค. 2556 3.00
- การจัดการเรียนการสอนใน ปีการศึกษา 2556 (โดย ม.ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ และมิสนฤมล น้อยอิ่ม) ห้องรัตนบรรณาคาร 1 14 พ.ค. 2556 3.00
- แถลงนโยบายประจำปีการศึกษา 2556 (โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ) ห้องรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2556 2.00
- ข้อคิดในการปฏิบัติงานในโรงเรียน (โดย ภราดา อรุณ เมธเศรษฐ อธิการ) ห้องรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2556 1.00
- การใช้ระบบ SWIS เบื้องต้นสำหรับบุคลากรใหม่ปีการศึกษา 2556 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารอิลเดอฟองโซ 15 มิ.ย. 2556 6.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2560 โรงเรียนดรุณสิกขาลัย โรงเรียนแห่งนวัตกรรมการเรียนรู้ โรงเรียนดรุณสิขาลัย 15 ก.พ. 2561 3
2560 โรงเรียนดรุณสิกขาลัย (วิศว์ - วิทย์) โรงเรียนดรุณสิขาลัย 26 ก.พ. 2561 3
2558 TQM คุณภาพการจัดการขององค์กร กลุ่มบริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส 13 พ.ค. 2558 - 13 พ.ค. 2558 3
2557 การจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 23 ก.ค. 2557 3
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ สำหรับศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 01 ส.ค. 2561 - 11
2560 ค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร๋ ครั้งที่ 5 เขื่อนศรีนครินทร์ 07 มี.ค. 2561 - 09 มี.ค. 2561 18 261.jpg
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมาสเตอร์ชยันต์ ศรีอยู่ยงค์ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 3 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มวิทยาศาสตร์,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3,   กลุ่มวิทยาศาสตร์,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (4)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มวิทยาศาสตร์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มวิทยาศาสตร์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (1)
 ศึกษาดูงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2 ก.ย. 2562
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (47)
STEM : กิจกรรมทัศนศึกษาครั้งที่ 1 นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น4 ต.ค. 2562
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 บริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย19 ก.ย. 2562
ผู้อำนวยการพบคณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 316 ก.ย. 2562
กิจกรรมมอบรางวัลยกย่องนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำเดือน สิงหาคม13 ก.ย. 2562
กิจกรรมทัศนศึกษา STEM Kids ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 11 ก.ย. 2562
กิจกรรมการเรียนการสอน STEM kids ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 3 ก.ย. 2562
การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 15 ระดับประถมศึกษา และ มัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 25622 ก.ย. 2562
ศึกษาดูงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2 ก.ย. 2562
กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้าน โรงเรียนสู่ชุมชน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 256225 ส.ค. 2562
กิจกรรมทัศนศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 256225 ส.ค. 2562
กิจกรรมเสริมทักษะคอมพิวเตอร์ 19 – 23 สิงหาคม 256225 ส.ค. 2562
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือและเนตรนารี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 21 ส.ค. 2562
STEM : การแข่งขันหุ่นยนต์เตะฟุตบอล ในงาน INNOVEDEX ROBOTIC COMPETITION THAILAND 201918 ส.ค. 2562
กิจกรรมศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 18 ส.ค. 2562
การแข่งขันจรวดร่อนไกล งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 256218 ส.ค. 2562
กิจกรรมเสริมทักษะคอมพิวเตอร์ 18 ส.ค. 2562
การแข่งขันวาดภาพวิทยาศาสตร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 256217 ส.ค. 2562
STEM : การอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “Growth Mindset พัฒนาความคิด นำชีวิตสู่อนาคต” 16 ส.ค. 2562
STEM: ค่ายพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 ประจำปีการศึกษา 256216 ส.ค. 2562
ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำหรับศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 256210 ส.ค. 2562
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือและเนตรนารี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 10 ส.ค. 2562
กิจกรรมมอบรางวัลยกย่องนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำเดือน กรกฎาคม10 ส.ค. 2562
STEM: กิจกรรม STEM MINDSET PART 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น21 ก.ค. 2562
พิธีมอบเสื้อกาวน์สำหรับนักเรียนห้องเรียน STEM Kids รุ่นที่ 221 ก.ค. 2562
กิจกรรมเสริมทักษะคอมพิวเตอร์ วันที่ 15 และ 19 กรกฎาคม 256221 ก.ค. 2562
กิจกรรมเสริมทักษะคอมพิวเตอร์ วันที่ 8 และ 12 กรกฎาคม 256220 ก.ค. 2562
STEM : พิธีมอบเสื้อปฏิบัติการนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/812 ก.ค. 2562
กิจกรรมแนะนำการนำอุปกรณ์มาโรงเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำเดือนมิถุนายน11 ก.ค. 2562
กิจกรรมมอบรางวัลยกย่องนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำเดือน มิถุนายน11 ก.ค. 2562
โครงการพี่ติวน้อง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ 29 มิ.ย. 2562
กิจกรรมศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วันที่ 24 - 28 มิถุนายน 256229 มิ.ย. 2562
การสอนเพื่อเติมความรู้สำหรับนักเรียนแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 29 มิ.ย. 2562
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือและเนตรนารี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 29 มิ.ย. 2562
กิจกรรมส่งเสริมการไหว้และการทำความเคารพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 256229 มิ.ย. 2562
กิจกรรมศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 22 มิ.ย. 2562
STEM: กิจกรรม STEM MINDSET PART 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น22 มิ.ย. 2562
โครงการพี่ติวน้อง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ วันที่ 10 – 14 มิถุนายน 256215 มิ.ย. 2562
กิจกรรมศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วันที่ 10 – 14 มิถุนายน 256215 มิ.ย. 2562
กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือและเนตรนารี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 15 มิ.ย. 2562
ผู้อำนวยการ พบนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 256212 มิ.ย. 2562
อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ให้การอบรมนักเรียนระดับชั้น ม.33 มิ.ย. 2562
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือและเนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 33 มิ.ย. 2562
STEM : ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/82 มิ.ย. 2562
กิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 319 พ.ค. 2562
กิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาดห้องเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 19 พ.ค. 2562
กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 256219 พ.ค. 2562
กิจกรรมเลือกหัวหน้าห้องเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 256219 พ.ค. 2562
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(17)
STEM : กิจกรรมทัศนศึกษาครั้งที่ 1 นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น4 ต.ค. 2562
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 บริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย19 ก.ย. 2562
กิจกรรมมอบรางวัลยกย่องนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำเดือน สิงหาคม13 ก.ย. 2562
กิจกรรมทัศนศึกษา STEM Kids ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 11 ก.ย. 2562
กิจกรรมทัศนศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 256225 ส.ค. 2562
กิจกรรมมอบรางวัลยกย่องนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำเดือน กรกฎาคม10 ส.ค. 2562
พิธีมอบเสื้อกาวน์สำหรับนักเรียนห้องเรียน STEM Kids รุ่นที่ 221 ก.ค. 2562
STEM : พิธีมอบเสื้อปฏิบัติการนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/812 ก.ค. 2562
กิจกรรมมอบรางวัลยกย่องนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำเดือน มิถุนายน11 ก.ค. 2562
กิจกรรมศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วันที่ 24 - 28 มิถุนายน 256229 มิ.ย. 2562
การสอนเพื่อเติมความรู้สำหรับนักเรียนแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 29 มิ.ย. 2562
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือและเนตรนารี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 29 มิ.ย. 2562
ผู้อำนวยการ พบนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 256212 มิ.ย. 2562
อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ให้การอบรมนักเรียนระดับชั้น ม.33 มิ.ย. 2562
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือและเนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 33 มิ.ย. 2562
STEM : ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/82 มิ.ย. 2562
กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 256219 พ.ค. 2562

• แฟ้มผลงาน (0)