[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10560
ชื่อ: มิส  ปรียานุช    ชัยวุฒิธร
ฉายา: เมย์
อายุงาน: 5 ปี 7 เดือน 18 วัน
Social Network: ไม่ระบุข้อมูล
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (367)


0 รูป
ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2556  ศึกษาศาสตรบัณฑิต  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2562 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2561 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2561 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2560 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2560 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2559 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2559 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2558 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2558 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2557 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2557 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2556 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2556 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2561 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/8
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2562 FSG Textbooks Orientation 2019 โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา จ.ชลบุรี 04 พ.ค. 2562 - 06 มิ.ย. 2562 24
2561 “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 เรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 “การใช้งานอุปกรณ์ LED Touch Screen Sharp” โดย วิทยากรจากบริษัท Pentimun Computer And Accessory Co.,Ltd. และบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ ประถมปีที่ 5/8 ชั้น 2 อาคารอัสสัมชัญ 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 1.50
2561 หัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดย วิทยากรหัวหน้าระดับชั้น ห้อง ม.2/1 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรม เรื่อง “วิจัยชั้นเรียนตามเกณฑ์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 30 มิ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 3.00
2561 การอบรม “การอบรมภาษาอังกฤษ คอร์ส Intensive English” โดยวิทยากรจาก Ms. Olena Krasnikova งานศูนย์เบลล์ 01 ต.ค. 2561 - 05 ต.ค. 2561 8.00
2561 “PROMOTING THE 21st CENTURY SKILLS: BRIDING THE DIGITAL GAP” โดยวิทยากรจาก ผศ.ดร.อธิปัตย์ บุญเหมาะ และนายอนุชิต หอมทอง ห้องประชุมรัตนาบรรณาคาร1 09 ม.ค. 2562 - 09 ม.ค. 2562 6.00
2561 การออกแบบและสร้างแผนการเรียนรู้ STEM Based Learning ตามตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2561 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร2 14 มี.ค. 2562 - 14 มี.ค. 2562 8.00
2560 จิตวิทยาการดูแลนักเรียน” โดย นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 “การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0” โดย ผศ. ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 มิ.ย. 2560 3.00
2560 “จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน” โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 “การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน” โดย 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฤณัต นัจนฤตย์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 19 ส.ค. 2560 - 19 ส.ค. 2560 3.00
2560 ทำอย่างไร เมื่อคอมฯช้า ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์9 ชั้น2 อาคารอิลเดอฟองโซ 26 ส.ค. 2560 - 26 ส.ค. 2560 1.30
2560 การอบรม เรื่อง “ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (Montfortian Education Charter” โดย…ภราดาทินรัตน์ คมกฤส ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 การอบรม เรื่อง “นักการศึกษากับสิทธิเด็ก” โดย…คุณณัฐวุฒิ บัวประทุม หัวหน้างานกฎหมายมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 แนวทางการพัฒนาตำรากลางวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มูลนิธิเซนคาร์เบรียลแห่งประเทศไทย 28 ก.พ. 2561 - 28 ก.พ. 2561 6.00
2560 The English Language Proficience Course ห้องเรียนป.3/2 20 ม.ค. 2561 - 24 ก.พ. 2561 10.00
2560 เลี้ยงลูกในช่วงวัยรุ่น หอประชุมหลุยส์มารี 03 มิ.ย. 2560 - 03 มิ.ย. 2560 1.00
2559 “การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน” โดย คุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 “สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข” โดย อาจารย์สวิง หมื่นแสน หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 “ความสุข.....ที่เลือกได้” โดย คุณสมชาย ตรีดารา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 วิธีการ กฎ กติกาการเล่นเอแม็ทโดย วิทยากรจากสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท และคำคม ประเทศไทย โดย.... วิทยากรจากสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท และคำคม ประเทศไทย 08 มิ.ย. 2559 - 08 มิ.ย. 2559 1.30
2559 “Robotic and STEM Education ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น” โดย Dr.Nomura วิทยากรจากมหาวิทยาลัยไซตามะ ประเทศญี่ปุ่น มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 10 มิ.ย. 2559 - 12 มิ.ย. 2559 16.00
2559 การอบรม เรื่อง “การพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านการจัดการเรียนรู้” โดย...... ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง และ ผศ. ดร.ชมนาด เชื้อสุวรรณเทวี ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ห้องประชุมยอห์น แมรี่ 07 ต.ค. 2559 - 14 ต.ค. 2559 11.00
2558 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน โดยวิธีการทางลูกเสือ” โดย อ.ศัจธร วัฒนะมงคล ผอ.สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อ.อำนาจ สายฉลาด และอ.ยินดี ปั้นแววงาม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” โดย รศ. ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)”โดย บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 การอบรม เรื่อง การพัฒนาครูเครือข่ายนิเทศภายในเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 02 มิ.ย. 2558 - 02 มิ.ย. 2558 1.30
2558 การอบรม เรื่อง การพัฒนาครูเครือข่ายนิเทศภายในเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย มิสจันทร์เพ็ญ จงพิพัฒน์มงคล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 02 มิ.ย. 2558 - 02 มิ.ย. 2558 1.30
2558 การอบรม เรื่อง การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ โดย มิสเดือนรัศม์ นิติวัฒนานนท์ และมิสอัจฉรา จันหา ฝ่ายวิชาการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน ประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ส.ค. 2558 - 29 ส.ค. 2558 1.30
2558 การสัมมนา เรื่อง “พิพิธภัณฑ์ กับ STEM EDUCATION” โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช. พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยี สารสนเทศ อพวช. 06 ส.ค. 2558 - 06 ส.ค. 2558 5.30
2558 อบรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่21 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 30 ก.ย. 2558 - 30 ก.ย. 2558 5.00
2558 การอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ค่ายหลวงบ้านไร่ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 04 ต.ค. 2558 - 06 ต.ค. 2558 24.00
2558 จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2557 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสำรวจพีชคณิต และการสำรวจเรขาคณิตด้วย The Geometer’s Sketchpad สำหรับโรงเรียนในโครงการพัฒนาและส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้มีความสามารถพิเศษ โดยใช้หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงแรมรอแยลเบญจา กรุงเทพมหานคร 21 เม.ย. 2557 - 25 พ.ค. 2557 45.00
2557 "แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย" โดย...ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557" ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "ข้อคิดจากอธิการ" โดย...ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ" ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 "การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน" โดย...อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 "ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน" ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 "แนวทางการดูแลนักเรียน" ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 การบรรยายธรรมะ “เด็กดียุค IT” โดย พระมหา ดร.อ้าย ธีรปัญโญ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 22 มิ.ย. 2557 - 22 มิ.ย. 2557 3.00
2557 การบรรยายความรู้ “วิธีการเรียนที่มีประสิทธิภาพและทดสอบความถนัดทางการเรียน” โดย งานแนะแนวโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 28 ส.ค. 2557 - 28 ส.ค. 2557 2.00
2557 การอบรม "คุณธรรมจริยธรรม" หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 05 พ.ย. 2557 - 05 พ.ย. 2557 2.00
2557 มาตรฐานคุณภาพการศึกษา และ บทบาทหน้าที่ของบุคลากรในโรงเรียนที่มีต่อระบบประกันคุณภาพ ห้องประชุมยอห์นแมรี 21 ก.พ. 2558 - 21 ก.พ. 2558 2.00
2557 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ครูคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมูลนิธิเซนต์คาร์เบรียลแห่งประเทศไทย 04 ต.ค. 2557 - 16 ต.ค. 2557 75.00
2557 การอบรมและฝึกซ้อมเชิงปฎิบัติการ การป้องกันอัคคีภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น(อัคคีภัย) ห้องรัตนบรรณาคาร 1 25 พ.ย. 2557 - 25 พ.ย. 2557 6.00
2556 อบรมหลักสูตร การใช้ iBoard ห้องเรียน 9B ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 03 ส.ค. 2556 3.00
2556 การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทาง โรงแรมรอแยลเบญจา กรุงเทพมหานคร 06 ก.ค. 2557 - 07 ก.ค. 2556 12.00
2556 อบรมพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 10 ต.ค. 2556 2.00
2556 อบรมคุณธรรมจริยธรรมในหัวข้อ คุณธรรมของครูโดยพระราชธรรมนิเทศ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรณาคาร 30 ก.ย. 2556 0.00
- การใช้งานระบบสารสนเทศโรงเรียน(swiss) ห้องคอมพิวเตอร์ PC (EP) 15 มิ.ย. 2556 6.00
- ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ห้องรัตนบรรณาการ3 12 มิ.ย. 2556 5.00
- สัมมนาเรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : การประยุกต์ใช้ในโรงเรียน โดย ศ.ดร. พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2556 6.00
- สัมมนาเรื่อง การศึกษาคาทอลิกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย คุณพ่อยอด เสนารักษ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 14 พ.ค. 2556 3.00
- สัมมนาเรื่อง การการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2556 โดย มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์และมิสนฤมล น้อยอิ่ม 14 พ.ค. 2556 3.00
- สัมมนาเปิดปีการศึกษา 2556 เรื่อง นโยบายประจำปีการศึกษา 2556 โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2556 2.00
- สัมมนาเรื่อง ข้อคิดในการปฏิบัติงานในโรงเรียน โดย ภราดา อรุณ เมธเศรษฐ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2556 1.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 ศึกษาดูงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 11 ก.ย. 2561 - 11 ก.ย. 2561 6
2560 “ระบบการนิเทศฯ โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร ฝ่ายมัธยม” โดย วิทยากรจากโรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร ฝ่ายมัธยม โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร ฝ่ายมัธยม 27 ก.ค. 2560 - 27 ก.ค. 2560 7
2560 ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนและแนวทางการส่งเสริมนักเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนดรุณสิกขาลัย 15 ก.พ. 2561 - 15 ก.พ. 2561 3
2560 ศึกษาดูงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สำนักงานห้องเรียนวิศซ์-วิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 26 ก.พ. 2561 - 26 ก.พ. 2561 3
2559 STEM : งานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี และโรงเรียนกำเนิดวิทย์ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี และโรงเรียนกำเนิดวิทย์ 09 ธ.ค. 2559 - 09 ธ.ค. 2559 6
2558 การจัดการสอนห้องเรียนพิเศษ (STEM) และแนวทางการส่งเสริมนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 04 มิ.ย. 2558 - 04 มิ.ย. 2558 4
2558 การสัมมนา เรื่อง “Thailand STEM Festival 2015” โดย ศูนย์สะเต็มภาคกลางตอนล่าง โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม ศูนย์สะเต็มภาคกลางตอนล่าง โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม 05 ส.ค. 2558 - 05 ส.ค. 2558 5
2558 การศึกษาภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้น 8 สัปดาห์” โดย มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย The Language school (Orient Blackswan) เมือง Hyderabad ประเทศอินเดีย 10 ต.ค. 2558 - 06 ธ.ค. 2558 240
2558 การจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ (STEM) กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 02 ก.พ. 2559 - 05 ก.พ. 2559 12
2556 ศึกษาดูงานการจัดการเรียนนการสอนห้องเรียนพิเศษ สสวท. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 06 ก.พ. 2557 3
2556 ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ สสวท. โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 12 ก.พ. 2557 3
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 วิทยากรจัดกิจกรรมSTEMร่วมใจปันน้ำใจสู้ชุมชนและค่ายพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ STEM CAMP 6 เกษตรอินทรีย์ ตามวิถีชาวนาไทย โรงเรียนวัดไผ่ขวางและศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย (นาเฮียใช้) 07 มี.ค. 2562 - 09 มี.ค. 2562 24
2560 วิทยากรจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ STEM CAMP 5 เขื่อนและการบริหารจัดการน้ำ เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี 07 มี.ค. 2561 - 09 มี.ค. 2561 12
2559 วิทยากร จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (STEM) K Park Resort 02 มี.ค. 2559 - 04 มี.ค. 2559 24
2557 วิทยากร จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สำหรับห้องเรียนพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามแนวทางสสวท.และสอวน. โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 มี.ค. 2557 - 14 มี.ค. 2557 12
2557 วิทยากรค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำหรับศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2557 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 31 ก.ค. 2557 - 31 ก.ค. 2557 6
2557 วิทยากรค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ บ้านทิพย์สวนทอง จังหวัดสมุทรสงคราม 03 มี.ค. 2558 - 05 มี.ค. 2558 0
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมิสสกุลณา จูฑะพุทธิ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 3 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “การใช้งานอุปกรณ์ LED Touch Screen Sharp” โดย วิทยากรจากบริษัท Pentimun Computer And Accessory Co.,Ltd. และบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องเรียนประถมปีที่ 5/7 และ ประถมปีที่ 5/8 ชั้น 2 อาคารอัสสัมชัญ 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  5 ก.พ. 2556  การนำเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียนดี  เกียรติบัตร
2  1 เม.ย. 2557  รางวัลชมเชย การประกวดสื่อการสอน ปีการศึกษา 2556  เกียรติบัตร
3  7 เม.ย. 2557  รางวัลชนะเลิศ(ช่วงชั้นที่ 3)การประกวดสื่อนวัตกรรมการสอน ประจำปีการศึกษา 2557  

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มคณิตศาสตร์,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2,   กลุ่มคณิตศาสตร์,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (4)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มคณิตศาสตร์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มคณิตศาสตร์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(1)
ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการพบนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 25626 มิ.ย. 2562

• แฟ้มผลงาน (0)