[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10568
ชื่อ: มาสเตอร์  วสุรัตน์    สิริจำลองวงศ์
ฉายา: หนึ่ง
อายุงาน: 6 ปี 0 เดือน 16 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2553  วทบ.  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2562 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2561 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2561 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2560 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2560 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2559 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2559 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2558 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2558 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2557 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2557 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2556 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2556 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2561 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2560 ผู้ประสานงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทางสสวท. และสอวน. 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2560 จิตวิทยาการดูแลนักเรียน หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การจัดการศึกษาในยุคThailand 4.0 หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 1.30
2560 นโยบายการพัฒนาโรงเรียนปี 2560 หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 “การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 19 ส.ค. 2560 3.00
2560 ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (Montfortian Education Charter) ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 นักการศึกษากับสิทธิเด็ก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมตามแนวทาง STEM Education เพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูงสำหรับศตวรรษที่ 21 โดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 พ.ย. 2560 - 05 พ.ย. 2560 11.00
2560 เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์และการวัดและการประเมินผล ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 09 พ.ย. 2560 5.00
2560 ส้มนาวิชาการเรื่อง เตรียมความพร้อมครูก้าวสู่หลักสูตรวิทยาศาสตร์ใหม่ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 24 พ.ย. 2560 3.00
2560 อบรมเชิงปฏิบัติการ เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 : สนุกคิดสัมฤทธิ์เรียนรู้ด้วยสะเต็ม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 17 ก.พ. 2561 6.00
2560 พัฒนาหลักสูตรและตำรากลางภาษาอังกฤษ (Textbook) มูลนิธิเซนคาเบรียลแห่งประเทศไทย 28 ก.พ. 2561 5.00
2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การทดลองเคมีแบบย่อส่วน รุ่นที่ 4 อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 26 พ.ค. 2560 8.00
2558 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” โดย รศ. ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)”โดย บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 การพัฒนาครูเครือข่ายนิเทศภายในเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย มิสเดือนรัศม์ นิติวัฒนานนท์ หัวหน้างานหลักสูตรและนิเทศการสอน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 28 พ.ค. 2558 - 28 พ.ค. 2558 1.30
2558 การอบรม เรื่อง การสร้างภูมิคุ้มกันต้านสิ่งเสพติดและปัญหาทางเพศด้วยธรรมะ โดย พระมหาไพศาล (วิสาโลวาที) วัดนิมมานนรดี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 24 มิ.ย. 2558 - 24 มิ.ย. 2558 1.00
2558 การอบรม เรื่อง การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ โดย มิสเดือนรัศม์ นิติวัฒนานนท์ และมิสอัจฉรา จันหา ฝ่ายวิชาการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน ประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ส.ค. 2558 - 29 ส.ค. 2558 1.30
2558 การใช้ระบบบันทึกเวลานักเรียน (Smart School) ห้องคอมพิวเตอร์ 1 อาคารเซนต์ปีเตอร์ 22 ก.ค. 2558 - 22 ก.ค. 2558 2.00
2558 ปรับปรุง แก้ไขตำรากลางวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล 2000,ศรีสมาน ปากเกร็ด 25 ก.ค. 2558 - 26 ก.ค. 2558 16.00
2558 พิพิธภัณฑ์ กับ STEM Education องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 06 ส.ค. 2558 - 06 ส.ค. 2558 6.00
2557 ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน" โดย...มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 แนวทางการดูแลนักเรียน" โดย...มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน (โดย อ.เสริมพรรณ สุทธิธานี) ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 ข้อคิดจากอธิการ" โดย...ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 องค์กรที่ประสบความสำเร็จ (โดย ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ และ ดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์) ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 นโยบายแลจุดเน้นการจัดการศึกษาปีการศึกษา 2557 (โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์) ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (โดย ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 อบรม/ปฐมนิเทศครูประจำการใหม่ ปีการศึกษา 2557 (3วัน2คืน)จัดโดย งานมาตราฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบียลแห่งประเทศไทย ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบียล 2000 อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 06 ต.ค. 2557 - 08 ต.ค. 2557 24.00
2557 Green Science Curriculum Seminar in association with The University of Oregon, CU, and ACTEP โดย...Pro. Dr.Kenneth M. Doxsee และ Assoc. Dr.Supawan Tuntayanon ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ก.พ. 2558 - 05 ก.พ. 2558 12.00
2556 คุณธรรมจริยธรรมในหัวข้อ"คุณธรรมของครู" โดยพระพยอม กัลยาโณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 30 ก.ย. 2556 - 30 ก.ย. 2556 3.00
2556 การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ในฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 20 พ.ย. 2556 - 20 พ.ย. 2556 1.00
- ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ อาคารรัตนบรรณคาร 12 มิ.ย. 2556 - 12 มิ.ย. 2556 4.00
- สัมมนาอบรมระบบ SWIS สำหรับบุคลากรใหม่ อาคาร EP 2nd floor 15 มิ.ย. 2556 - 15 มิ.ย. 2556 6.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2560 การศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบ Story Base Learning สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ โรงเรียนดรุณสิกขาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 26 ก.พ. 2561 3
2560 การศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบ Story Base Learning โรงเรียนดรุณสิกขาลัย 15 ก.พ. 2561 3
2558 การจัดการสอนห้องเรียนพิเศษ (STEM) และแนวทางการส่งเสริมนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 04 มิ.ย. 2558 - 04 มิ.ย. 2558 4
2558 Thailand STEM Festival 2015 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 05 ส.ค. 2558 - 05 ส.ค. 2558 4
2557 การจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 23 ก.ค. 2557 3
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2560 วิทยากรจัดกิจกรรมค่าย "Ultra STEM CAMP" ค่ายพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 2 รัตนปุระ รีสอร์ท จ.จันทบุรี 13 ม.ค. 2561 - 15 ม.ค. 2561 18
2560 วิทยากร จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สำหรับห้องเรียนพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามแนวทางสสวท.และสอวน เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี 07 มี.ค. 2561 - 10 มี.ค. 2561 18
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมาสเตอร์สราวุธ เกื้อกูล หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 3 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “การนำแผนสู่การปฏิบัติ” โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธรุการ-การเงิน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มวิทยาศาสตร์,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5,   กลุ่มวิทยาศาสตร์,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (4)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มวิทยาศาสตร์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มวิทยาศาสตร์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)