[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10570
ชื่อ: มาสเตอร์  อิสระ    บุญคง
ฉายา: แป๊ก
อายุงาน: 5 ปี 11 เดือน 27 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2540  ครุศาสตรบัณฑิต  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2562 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2562 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2562 กรรมการ งานนักกีฬาโครงการพิเศษ
2561 กรรมการ กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2561 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2561 กรรมการ งานนักกีฬาโครงการพิเศษ
2561 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2560 กรรมการ กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2560 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2560 กรรมการ งานนักกีฬาโครงการพิเศษ
2560 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2559 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2559 กรรมการ งานนักกีฬาโครงการพิเศษ
2559 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2558 กรรมการ งานนักกีฬาโครงการพิเศษ
2558 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2557 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2557 กรรมการ งานนักกีฬาโครงการพิเศษ
2557 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2561 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 6/8
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 แนวทางการดูแลนักเรียน โดย มาสเตอร์สราวุธ เกื้อกูล หัวหน้าระดับชั้น ม.6 ห้องเรียนม. 6/5 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 1.00
2561 หลักธรรมาภิบาลกับการทำงาน โดยอาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 แนวทางการทำงานเชิงคุณภาพ โดยหัวหน้าฝ่ายปกครอง ฝ่ายกิจกรรม และฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 นโยบายการพัฒนาโรงเรียนปี 2561โดย ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 สิทธิมนุษยชนพื้นฐานกับจรรยาบรรณของครู ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 06 ต.ค. 2561 - 06 ต.ค. 2561 3.00
2560 จิตวิทยาการดูแลนักเรียน นพ. อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต 11 พ.ค. 2559 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การจัดการศึกษาในยุคThailand 4.0 โดยผศ.ดร. จุไรรัตน์ สุขรุ่ง หอหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2559 3.00
2560 จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิสู่แผนพัฒนาโรงเรียน โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 นโยบายการพัฒนาโรงเรียนปี 2560 โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 ออฟฟิตซินโดรม ภัยใกล้ตัว โดย คุณจิรสิน จินดามากฎ ณ ภาลัยรีสอร์ท แม่กลอง 08 มี.ค. 2561 - 09 มี.ค. 2561 8.30
2559 การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต อัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00 13483.docx
2559 สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดีมีสุข หอหหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต อัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 ความสุข ที่เลือกได้ คุณสมชาย ตรีดารา หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต อัสสัมชัญธนบุรี 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559 โดยภราดา ดรใวีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต อัสสัมชัญธนบุรี 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 ผู้ฝึกสอนนักฟุตบอลอาชีพ ระดับ B - Licence สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชลบุรี อำเภอเมืง จังหวัดชลบุรี 09 ก.พ. 2559 - 29 ก.พ. 2559 160.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมาสเตอร์สราวุธ เกื้อกูล หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 3 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  0 543  ชนะเลิศฟุตบอลกรมพลศึกษา 18 ปี ประเภท ก ประจำปีการศึกษา 2560  
2  0 543  รองชนะเลิศอันดับที่ 1ฟุตบอลนักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย ที่จังหวัดนครนายก  
3  0 543  รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ฟุตบอลเยาวชนลีครุ่น 19 ปี ประจำปี 2017-2018  
4  5 ก.ย. 2559  ชนะเลิศฟุตบอลนักเรียนรุ่นอายุ 18 ปี ACS CUP ครั้งที่ 15 ปีการศึกษา 2559  
5  19 ม.ค. 2560  ชนะเลิศฟุตบอลนักเรียนกรมพลศึกษา รุ่น 18 ปี ประเภภท ก ปีการศึกษา 2559  
6  9 มี.ค. 2560  รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ฟุตบอลลีคเยาวชนแห่งชาติรุ่นอายุ 19 ปี  
7  10 มี.ค. 2560  ชนะเลิศฟุตบอลเยาวชนลีคแห่งชาติ รุ่นอายุ 17 ปี  

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา,   งานนักกีฬาโครงการพิเศษ,   งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6,   กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6,   งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป,   งานนักกีฬาโครงการพิเศษ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายบริหารทั่วไป
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (8)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานนักกีฬาโครงการพิเศษ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานนักกีฬาโครงการพิเศษ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)