[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10571
ชื่อ: มาสเตอร์  ปิยะชาติ    นพคุณวิจัย
ฉายา: ตี๋
อายุงาน: 5 ปี 11 เดือน 17 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)


13 รูป
ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 2550  วทบ.  
2    เทคโนโลยีสยาม 2547  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ใบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2562 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2561 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2561 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2560 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2560 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2559 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2559 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2558 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2558 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2557 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2557 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2556 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2561 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/8
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2557 ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 คำสั่งที่14/2556
2555 เจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์และสอนคอมพิวเตอร์สหศิลป์ ม.6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 0
2549 เจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ 0
2543 หุ่นส่วนร้าน Internet 0
2537 พนักงานพัสดุ 0
2535 พนักงาน Draft man 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรมเรื่อง “แนวทางการดูแลนักเรียน” ซึ่งจัดโดยงานระดับชั้น ฝ่ายปกครอง ห้องเรียน ม.6/8 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรม เรื่อง “วิจัยชั้นเรียนตามเกณฑ์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 30 มิ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 3.00
2561 การอบรม Introduction Swift Playground and Xcode Workshop โดยวิทยากรจาก บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) และบริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 10 (Mac) ชั้น 2 อาคารรัตนบรรณาคาร 21 พ.ย. 2561 - 21 พ.ย. 2561 4.00
2560 การอบรมเรื่อง “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน” โดย นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 “การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0”โดย ผศ. ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 “จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน”โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 “การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน” โดย 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฤณัต นัจนฤตย์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 19 ส.ค. 2560 - 19 ส.ค. 2560 3.00
2560 การอบรม เรื่อง “ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต "Montfortian Education Charter” โดยภราดาทินรัตน์ คมกฤส ประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 การอบรม เรื่อง “นักการศึกษากับสิทธิเด็ก” โดยคุณณัฐวุฒิ บัวประทุม หัวหน้างานกฎหมายมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน” โดย คุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข” โดย อาจารย์สวิง หมื่นแสน หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “ความสุข.....ที่เลือกได้” โดย คุณสมชาย ตรีดารา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การอบรม เรื่อง “Course Train the Trainer” โดย คณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 17 ต.ค. 2559 - 18 ต.ค. 2559 12.00
2559 อบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2559 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 08 ต.ค. 2559 - 08 ต.ค. 2559 3.00
2558 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน โดยวิธีการทางลูกเสือ” โดย อ.ศัจธร วัฒนะมงคล ผอ.สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อ.อำนาจ สายฉลาด และอ.ยินดี ปั้นแววงาม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” โดย รศ. ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)”โดย บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 การอบรม เรื่องการสร้างภูมิคุ้มกันต้านสิ่งเสพติดและปัญหาทางเพศด้วยธรรมะ โดยพระมหาไพศาล (วิสาโลวาที) วัดนิมมานนรดี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 24 มิ.ย. 2558 - 24 มิ.ย. 2558 1.00
2558 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ส.ค. 2558 - 29 ส.ค. 2558 1.30
2558 “การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”โดย อาจารย์ชาตรี วัฒนศิลป์ วิศวกรสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ประชุมรัตนบรรณาคาร 1 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.30
2558 อบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน รุ่นที่ 1เรื่อง การสร้างสมาธิ และสงบจิตใจ ครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โดยภราดาชุมพล ดีสุดจิต และหัวข้อกระบวนการจัดการเรียนรู้และเทคนิคการจัดการเรียนรู้ โดยอาจารย์ ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง รองคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ห้องประชุม ยอห์นแมรี่ 28 ก.ย. 2558 - 28 ก.ย. 2558 6.00
2558 อบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน รุ่นที่ 1เรื่อง มาตรฐานด้านการศึกษา การประกันคุณภาพภายใน ภายนอก และการเขียนแผน งาน/โครงการ และขั้นตอนดำเนินงาน โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา และหัวข้อการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ และวิธีการวัดและการประเมินผล โดยอาจารย์ ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง รองคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ห้องประชุม ยอห์นแมรี่ 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 6.00
2558 สัมมนาทางวิชาการเรื่อง แนวทางการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21 โดยรศ.วิยากร เชียงกูล คณบดีกิตติคุณและอดีตคณบดีวิยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต และการบรรยายเรื่อง มาตรฐานวิชาชีพครูยุคใหม่ โดย ดร.วิลาวัลย์ มาคุ้ม ผอ.สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ คุรุสภา มหาวิทยาลัยธนบุรี ณ ห้องประชุม ดร.อุดม เฟื่องฟุ้ง ชั้น 5 อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้และวิเทศสัมพันธ์ 31 ต.ค. 2558 - 31 ต.ค. 2558 6.00
2558 อบรมบุคลากรหลักสูตร “Creative Vector with Adobe Illustrator" ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Mac ชั้น 2 อาคารรัตนบรรณาคาร 25 พ.ย. 2558 - 09 ธ.ค. 2558 7.30
2558 อบรมเรื่อง "การสร้างความรักในองค์กร" ห้องประชุม ยอห์นแมรี่ 04 ธ.ค. 2558 - 04 ธ.ค. 2558 1.30
2558 อบรมเรื่อง "แนวทางการปฏิบัติการด้านวิชาการ" ห้องประชุม ยอห์นแมรี่ 11 ธ.ค. 2558 - 11 ธ.ค. 2558 1.30
2557 มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและบทบาทหน้าที่ในโรงเรียนที่มีต่อระบบประกันคุณภาพ ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 19 พ.ย. 2557 - 19 พ.ย. 2557 2.00
2557 ธรรมะในโรงเรียน เรื่อง “เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต” โดย...พระมหา ดร. อ้าย ธีรปัญโญ และพระมหาพุทธิวร วุฒิเมธี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 ค่ายวิทยากรแกนนำห้องเรียนสีเขียวกลุ่มธนบุรี ครั้งที่ 10 ณ เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี 08 ก.ค. 2557 - 10 ก.ค. 2557 18.00
2557 “การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม : Total Quality Management (TQM)” โดย อาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 ชี้แจงการใช้งานระบบ Smart School ให้กับคุณครูประจำชั้นและคุณครูคู่ชั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ห้องประชุมปรีชาวุฒิ อาคารเซ็นปีเตอร์ 31 ต.ค. 2558 - 31 ต.ค. 2558 1.00
2557 เรียน ป.บัณฑิต มหาวิทยาลัยธนบุรี(เสาร์-อาทิตย์ วันละ 8 ชม.) มหาวิทยาลัยธนบุรี 30 ส.ค. 2557 - 22 ก.พ. 2558 352.00
2556 อบรมการสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วย iBook Author โดย บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 3 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 05 ม.ค. 2556 3.00
2556 กิจกรรมวันครู และการบรรยาย "ครูในยุคปัจจุบัน" โดยบาทหลวงยอด เสนารักษ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 ม.ค. 2556 6.00
2556 การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : การประยุกต์ใช้ในโรงเรียน โดยศ.ดร. พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 13 พ.ค. 2556 - 13 พ.ค. 2556 6.00
2556 การศึกษาคาทอลิกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดย คุณพ่อยอด เสนารักษ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 14 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 3.00
2556 การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2556โดย ม.ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ และมิสนฤมล น้อยอิ่ม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 14 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 3.00
2556 แถลงนโยบายประจำปีการศึกษา 2556 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 2.00
2556 ข้อคิดในการปฏิบัติงานในโรงเรียนโดย ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 1.00
2556 อบรมบุคลากร หลักสูตรการใช้งาน Microsoft Windows 8 วันที่ 29 มิ.ย.56 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์5 29 มิ.ย. 2556 - 29 มิ.ย. 2556 3.00
2556 วิทยากรอบรมเรื่อง "การใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้สูงอายุ" ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์PC แผนก EP 27 ก.ค. 2556 - 28 ก.ค. 2556 12.00
2556 อบรมเรื่อง "การสร้างภาพยนตร์สั้น" โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น" ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์5 และ Mac 03 พ.ย. 2556 - 03 พ.ย. 2556 6.00
2556 อบรมคุณธรรม จริยธรรม ในหัวข้อ "คุณธรรมของครู" โดย พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ) ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 30 ก.ย. 2556 - 30 ก.ย. 2556 2.00
2556 ข้าค่ายวิทยากรแกนนำห้องเรียนสีเขียวกลุ่มธนบุรี ครั้งที่ 9 เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี 03 ต.ค. 2556 - 05 ต.ค. 2556 18.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การจัดการความรู้ ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์” วิทยากรโดย คุณศรินภัทร ขันธะจำนง และ อาจารย์ภวัต พรหมพนิต ห้องประชุม 2 – 0230 ชั้น 2 อาคาร Convention Hall 14 ส.ค. 2561 - 14 ส.ค. 2561 4
2558 ศึกษาดูงานโรงเรียนเซนต์คาเบรียล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 11 พ.ย. 2558 - 11 พ.ย. 2558 6
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 การใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม Ms-Office เบื้องต้น" แก่นักศึกษา กศน เขตบางแค ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ PC ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 29 ส.ค. 2558 - 30 ส.ค. 2558 12
2558 ค่าย STEM ครั้งที่ 3 ณ K Park Resort อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี K Park Resort 02 มี.ค. 2559 - 04 มี.ค. 2559 24 140.pdf
2557 แรลลี่การกุศล ACT Family Rally 2015 ครั้งที่ 22 The Bloom เขาใหญ่ 10 ม.ค. 2558 - 11 ม.ค. 2558 6
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมาสเตอร์สราวุธ เกื้อกูล หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  27 ก.พ. 2558  ครูมืออาชีพ ปีการศึกษา 2557  ใบเกียรติบัตร และอัลบั้มภาพที่ 8309
2  10 ส.ค. 2558  Certificate of Presentation with Honor  Certificate of Presentation with Honor งานระดับนานาชาติ ThaiSim 2015

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มวิทยาศาสตร์,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5,   กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (4)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มวิทยาศาสตร์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)