[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10572
ชื่อ: มิส  พิชชาพร    ประยูรอนุเทพ
ฉายา: ป่าน
อายุงาน: 5 ปี 10 เดือน 26 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (67)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2556  ศึกษาศาสตร์บัณฑิต  
2  มัธยมศึกษาตอนปลาย  กระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" 2550    
3  มัธยมศึกษาตอนต้น  นาคประสิทธิ์ 2547    

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2562 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2561 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2561 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2560 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2560 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2559 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2559 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2558 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2558 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2557 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2557 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2556 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2561 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2560 ครูฟิสิกส์ /ครูประจำชั้น ม.4/3 ม.4 0
2559 ครูฟิสิกส์ /ครูประจำชั้น ม.4/3 ม.4-5 0
2558 ครูฟิสิกส์ ม.4/ครูคู่ชั้น ม.4/3 มัธยมศึกษาปีที่ 4 0
2557 ครูฟิสิกส์ ม.4 / ครูคู่ชั้น 4/2 มัธยมศึกษาปีที่ 4 0
2556 ครูวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 0
2556 ครูคู่ชั้น ม.3/4 มัธยมศึกษาปีที่ 3 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2562 การอบรมเรื่อง “สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน กับจรรยาบรรณของครู” วิทยากรโดย….คุณธีร์ภวังค์คนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครอง และช่วยเหลือนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 06 ต.ค. 2561 3.00
2562 การอบรมเรื่อง “สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน กับจรรยาบรรณของครู” วิทยากรโดย….คุณธีร์ภวังค์คนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครอง และช่วยเหลือนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 06 พ.ย. 2559 3.00
2562 เรื่อง “วิจัยชั้นเรียนตามเกณฑ์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 30 มิ.ย. 2561 3.00
2562 เรื่อง “วิจัยชั้นเรียนตามเกณฑ์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 30 มิ.ย. 2561 3.00
2562 “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดยภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี กรียอง เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 3.00
2562 มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี กรียอง เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1.00
2562 การอบรมหัวข้อ“หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดยอาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดยมาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง หอประชุมหลุยส์ มารี กรียอง เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1.00
2560 การจัดการศึกษาในยุคThailand 4.0 หอประชุมหลุยส์ มารี กรียอง เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 จิตวิทยาการดูแลนักเรียน หอประชุมหลุยส์ มารี กรียอง เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน หอประชุมหลุยส์ มารี กรียอง เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 3.00
2560 นโยบายการพัฒนาโรงเรียนปี 2560 หอประชุมหลุยส์ มารี กรียอง เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 3.00
2560 “การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน” ห้แงประชุม รัตนบรรณาคาร1 19 ส.ค. 3103 3.00
2560 ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (Montfortian Education Charter ห้องประชุม รัตนบรรณาคาร1 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 นักการศึกษากับสิทธิเด็ก ห้องประชุม รัตนบรรณาคาร1 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมตามแนวทาง STEM Education เพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูงสำหรับศตวรรษที่ 21 ห้องประชุม รัตนบรรณาคาร1 04 พ.ย. 2560 - 05 พ.ย. 2560 11.00
2560 เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์และการวัดและการประเมินผล ห้องประชุม ยอห์น แมรี่ 09 พ.ย. 2560 5.00
2560 สัมนาวิชาการเรื่อง เตรียมความพร้อมครูก้าวสู่หลักสูตรวิทยาศาสตร์ใหม่ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 24 พ.ย. 2560 3.00
2560 อบรมเชิงปฏิบัติการ เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 : สนุกคิดสัมฤทธิ์เรียนรู้ด้วยสะเต็ม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 17 ก.พ. 2561 6.00
2559 การอบรมเรื่อง “การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน” โดย คุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข” โดย อาจารย์สวิง หมื่นแสน หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “ความสุข.....ที่เลือกได้” โดย คุณสมชาย ตรีดารา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 3.00
2558 สัมมนาประจำปีการศึกษา 2558 ห้องประชุม รัตนบรรณาคร1 15 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 12.00
2558 อบรมการใช้สื่อการทดลองเสมือนจริง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ 19 มี.ค. 2558 - 21 มี.ค. 2558 18.00
2558 การอบรมพัฒนาครูเครือข่ายนิเทศภายในเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ อาคารเซนต์ปีเตอร์ 28 พ.ค. 2558 1.50
2558 โทษและพิษภัยของการสูบบุหรี่โดย อาจารย์วันชัย บานแย้ม จากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 23 มิ.ย. 2558 - 23 มิ.ย. 2558 2.00
2558 การใช้ระบบบันทึกเวลานักเรียน (Smart School) 22 ก.ค. 2558 2.00
2558 ปรับปรุง แก้ไขตำรากลางวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล 2000,ศรีสมาน ปากเกร็ด 25 ก.ค. 2558 - 26 ก.ค. 2558 16.00
2558 พิพิธภัณฑ์ กับ STEM Education องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 06 ส.ค. 2558 6.00
2558 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ส.ค. 2558 1.50
2558 เทคนิคการสอนสู่ศตวรรษที่ 21 ห้องประชุม รัตนบรรณาคาร1 30 ก.ย. 2558 6.00
2558 “ครูเครือข่ายนิเทศภายในโรงเรียน” ภาคปฏิบัติ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 25 พ.ย. 2558 6.00
2558 ครูเครือข่ายนิเทศภายในโรงเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 28 ก.ย. 2558 6.00
2558 ปฐมนิเทศครูประจำการใหม่ ปีการศึกษา 2558 ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 14 ต.ค. 2558 - 16 ต.ค. 2558 18.00
2558 จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก ห้องประชุม รัตนบรรณาคาร1 29 ก.ย. 2558 6.00
2558 การอบรมสัมมนา เรื่อง “การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” โดย อาจารย์ชาตรี วัฒนศิลป์ วิศวกรสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ห้องประชุม รัตนบรรณาคาร1 21 พ.ย. 2558 1.50
2558 การสัมมนา เรื่อง “Thailand STEM Festival 2015 ศูนย์สะเต็มภาคกลางตอนล่าง โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม 05 ส.ค. 2558 5.50
2557 อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้สนุก ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ 22 ต.ค. 2557 - 22 ต.ค. 2557 6.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 ประชุมงาน "Robotics and STEM Education" มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 24 พ.ค. 2559 3
2559 Thailand STEM Festival 2016 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 13 ส.ค. 2559 6
2558 การจัดการสอนห้องเรียนพิเศษ (STEM) และแนวทางการส่งเสริมนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 04 มิ.ย. 2558 4
2558 Thailand STEM Festival 2015 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 05 ส.ค. 2558 4
2558 ศึกษาดูงาน STEM Education ที่เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น 02 ก.พ. 2559 - 05 มี.ค. 2559 32
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2562 วิทยากรจัดกิจกรรมค่าย "Ultra STEM CAMP 2018" ค่ายพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 3 Villa Paradis 11 มิ.ย. 2562 - 13 มิ.ย. 2562 18
2560 วิทยากรจัดกิจกรรมค่าย "Ultra STEM CAMP" ค่ายพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 2 รัตนปุระ รีสอร์ท จ.จันทบุรี 13 ม.ค. 2561 - 15 ม.ค. 2561 18
2560 วิทยากร จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สำหรับห้องเรียนพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามแนวทางสสวท.และสอวน. เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี 07 มี.ค. 2561 - 10 มี.ค. 2561 18
2559 วิทยากรจัดกิจกรรมค่าย "Ultra STEM CAMP" ค่ายพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย Villa Paradis Resort 19 ม.ค. 2560 - 21 ม.ค. 2560 24
2558 วิทยากร จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สำหรับห้องเรียนพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามแนวทางสสวท.และสอวน. โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 มี.ค. 2557 - 14 มี.ค. 2557 12
2558 วิทยากรค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำหรับศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2557 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 31 ก.ค. 2557 - 6
2558 วิทยากร จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (STEM) ครั้งที่ 2 บ้านทิพย์สวนทองรีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม 03 มี.ค. 2558 - 05 มี.ค. 2558 18
2558 วิทยากร จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (STEM) ครั้งที่ 3 K Park resort 02 มี.ค. 2559 - 04 มี.ค. 2559 18
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมิสอภิญญา บุญมูสิก หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  5 ก.พ. 2556  การนำเสนอผงงานวิจัยในชั้นเรียนดึ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาตร์  เกียรติบัติ รูปถ่าย
2  7 เม.ย. 2558  ชมเชย การประกวดสื่อนวัตกรรมการสอน ปีการศึกษา 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
3  19 ก.พ. 2559  ชนะเลิศการประกวดครูมืออาชีพ ปีการศึกษา 2558  รูปถ่าย และ เกียรติบัตร
4  19 ก.พ. 2559  การประกวดสื่อนวัตกรรมการสอน ปีการศึกษา 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  รูปถ่าย และ เกียรติบัตร
5  18 ธ.ค. 2559  การประกวกดวิจัยทางการศึกษา ปีการศึกษา 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
6  15 ก.พ. 2560  การประกวดสื่อนวัตกรรมการสอน ปีการศึกษา 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
7  11 เม.ย. 2562  รางวัลชนะเลิศการประกวดครูมืออาชีพ ด้านการใช้สื่อการสอนดีเด่น  เกียรติบัตร และ รูปถ่าย

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มวิทยาศาสตร์,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4,   กลุ่มวิทยาศาสตร์,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (4)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มวิทยาศาสตร์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มวิทยาศาสตร์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)