[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10580
ชื่อ: มิส  ภัณฑิลา    ชาติวงค์
ฉายา: ตั๊ก
อายุงาน: 5 ปี 3 เดือน 23 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 /4

รูปภาพ (188)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2556  ศึกษาศาสตรบัณฑิต  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2561 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2560 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2560 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2559 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2559 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2558 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2558 กรรมการ งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)
2558 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2557 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2557 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2556 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2561 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2557 ครูสอนวิทยาศาสตร์ 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 เรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2560 การอบรม เรื่อง “นักการศึกษากับสิทธิเด็ก” โดย…คุณณัฐวุฒิ บัวประทุม หัวหน้างานกฎหมายมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 การอบรม เรื่อง “ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (Montfortian Education Charter” โดย…ภราดาทินรัตน์ คมกฤส ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 “จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน” โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 “การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0” โดย ผศ. ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน” โดย นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์" หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 เรื่อง “การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน” งานวัดผลและวิจัยฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 19 ส.ค. 2560 - 19 ส.ค. 2560 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน” โดย คุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข” โดย อาจารย์สวิง หมื่นแสน หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “ความสุข.....ที่เลือกได้” โดย คุณสมชาย ตรีดารา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 อบรมครูผู้สอนวิทยาศาตร์และคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ของ สสวท. โรงแรมรอยัล เบญจา กรุงเทพ 28 เม.ย. 2559 - 01 พ.ค. 2559 72.00 14801.jpg
2559 แนวทางการจัดการเรียนการสอนในรูแแบบ Robotics and Stem อาคารมูลนิธิเซนต์คาเบรียล แห่งประเทศไทย 23 พ.ค. 2559 - 23 พ.ค. 2559 6.00
2559 เข้าร่วมอบรม Robotics and STEM EDUCATION มูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 24 มิ.ย. 2559 - 28 มิ.ย. 2559 120.00
2559 เข้าร่วมอบรม Robotics and STEM EDUCATION ครั้งที่ 2 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 12 พ.ย. 2559 - 14 พ.ย. 2559 72.00
2558 การอบรม เรื่อง การพัฒนาครูเครือข่ายนิเทศภายในโรงเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย มิสเดือนรัศม์ นิติวัฒนานนท์ และมิสอัจฉรา จันหา ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 23 พ.ค. 2558 - 23 พ.ค. 2558 2.50
2558 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน โดยวิธีการทางลูกเสือ” โดย อ.ศัจธร วัฒนะมงคล ผอ.สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อ.อำนาจ สายฉลาด และอ.ยินดี ปั้นแววงาม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” โดย รศ. ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)”โดย บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 การพัฒนาครูเครือข่ายนิเทศภายในเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย มิสเดือนรัศม์ นิติวัฒนานนท์ หัวหน้างานหลักสูตรและนิเทศการสอน ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 28 พ.ค. 2558 - 28 พ.ค. 2558 1.50
2558 การอบรม เรื่อง การสร้างภูมิคุ้มกันต้านสิ่งเสพติดและปัญหาทางเพศด้วยธรรมะ โดย พระมหาไพศาล (วิสาโลวาที) วัดนิมมานนรดี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 24 มิ.ย. 2558 - 24 มิ.ย. 2558 1.00
2558 การอบรม เรื่อง การจัดทำเอกสารหลักสูตร โดย มิสอัจฉรา จันหา ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 20 ส.ค. 2558 - 20 ส.ค. 2558 1.00
2558 การอบรม เรื่อง การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้พร้อมทั้งบันทึกหลังสอน โดย มิสเดือนรัศม์ นิติวัฒนานนท์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 21 ส.ค. 2558 - 21 ส.ค. 2558 1.00
2558 การอบรม เรื่อง การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ โดย มิสเดือนรัศม์ นิติวัฒนานนท์ มิสอัจฉรา จันหา ฝ่ายวิชาการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน ประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ส.ค. 2558 - 29 ส.ค. 2558 1.30
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการสอนสู่ศตวรรษที่ 21” โดย อาจารย์สมปอง ใจดีเฉย ประชุมรัตนบรรณาคาร 1 30 ก.ย. 2558 - 30 ก.ย. 2558 6.00
2558 การอบรมสัมมนา เรื่อง “การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” โดย อาจารย์ชาตรี วัฒนศิลป์ วิศวกรสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ประชุมรัตนบรรณาคาร 1 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.30
2557 "แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย" โดย...ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเะซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557" โดย...ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "ข้อคิดจากอธิการ" โดย...ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ" โดย...ศาสตราจารย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ และดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน" โดย...อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 "ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน" โดย...มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 "แนวทางการดูแลนักเรียน" โดย...มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2557 เรียนหลักสูตรระยะสั้น 8 สัปดาห์ ณ เมือง Hyderabad,India India 10 ต.ค. 2557 - 10 ธ.ค. 2557 999.99
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2560 วิทยากรจัดกิจกรรมค่าย "Ultra STEM CAMP" ค่ายพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายครั้งที่ 2 Rattnapura Beach Resort 13 ม.ค. 2561 - 15 ม.ค. 2561 24
2560 วิทยากร จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สำหรับห้องเรียนพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามแนวทางสสวท.และสอวน. ครั้งที่ 5 The Hub Erawan Resort 07 มี.ค. 2561 - 09 มี.ค. 2561 24
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมิสอภิญญา บุญมูสิก หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มวิทยาศาสตร์,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มวิทยาศาสตร์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (1)
 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมิสอภิญญา บุญมูสิก หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 14 พ.ค. 2561
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (17)
 ประมวลภาพกิจกรรมการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตามแนวทางของ สสวท. และ สอวน. ครั้งที่ 1 27 พ.ค. 2561
 ตะกร้าคณะ: บรรยากาศกิจกรรมตะกร้าคณะแพทย์ของนักเรียนชั้น ม.4-5 ครั้งที่ 1 24 มิ.ย. 2561
 STEM :: ประมวลภาพกิจกรรม วิชา ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 1 ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตามแนวทางของ สสวท. และ สอวน. 29 มิ.ย. 2561
 STEM :: ประมวลภาพกิจกรรม วิชา สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตามแนวทางของ สสวท. และ สอวน. 29 มิ.ย. 2561
 ตะกร้าคณะ:บรรยากาศกิจกรรมตะกร้าคณะแพทย์ของนักเรียนชั้น ม.4-5 ครั้งที่ 2 2 ก.ค. 2561
 ตะกร้าคณะ: บรรยากาศกิจกรรมตะกร้าคณะแพทย์ของนักเรียนชั้น ม.4-5 ครั้งที่ 3 9 ก.ค. 2561
 ตะกร้าคณะ:บรรยากาศกิจกรรมตะกร้าคณะแพทย์ของนักเรียนชั้น ม.4-5 ครั้งที่ 4 14 ก.ค. 2561
 STEM :: ประมวลภาพกิจกรรม วิชา ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 1 ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตามแนวทางของ สสวท. และ สอวน. ครั้งที่ 2 15 ก.ค. 2561
 STEM :: นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (JSTP) เข้ารับของที่ระลึกจากภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ 15 ก.ค. 2561
 ตะกร้าคณะ: การศึกษาดูงานตะกร้าคณะแพทย์ของนักเรียนชั้น ม.4-5 ณ วิทยาลัยแพทย์พระมงกุฎเกล้า 16 ก.ค. 2561
 STEM :: ประมวลภาพกิจกรรม วิชา ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 1 ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตามแนวทางของ สสวท. และ สอวน. ครั้งที่ 3 30 ก.ค. 2561
 ตะกร้าคณะ: บรรยากาศกิจกรรมตะกร้าคณะแพทย์ของนักเรียนชั้น ม.4-5 ครั้งที่ 5 วันที่ 3 สิงหาคม 2561 8 ส.ค. 2561
 STEM :: ULTRA-STEM OCTOBER COURSE 2018 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเก็บรักษาสรีระของสิ่งมีชีวิตด้วยวิธีดองใส และการทำโครงกระดูกของสัตว์มีกระดูกสันหลัง (ทัศนศึกษา) 9 ต.ค. 2561
 ตะกร้าคณะ:กิจกรรมตะกร้าคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ และตะกร้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ นักเรียนชั้น ม.4-5 แนะแนวทางการศึกษาวิทยาศาสตร์การกีฬา 3 พ.ย. 2561
 ตะกร้าคณะ:กิจกรรมตะกร้าคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ และคณะสังคมศาสตร์ของนักเรียนชั้น ม.4-5 แนะแนวการศึกษาต่อสาขาเทคนิคการแพทย์ รังสีวิทยา และเอกซ์เรย์ 8 พ.ย. 2561
 STEM :: กิจกรรมปันรัก ปันน้ำใจสู่น้อง ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนวัดอ่างทอง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) 11 พ.ย. 2561
 STEM: EN'SCI CAMP 2018 ค่ายพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 13 ม.ค. 2562
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (11)
STEM: EN'SCI CAMP 2018 ค่ายพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย13 ม.ค. 2562
STEM :: กิจกรรมปันรัก ปันน้ำใจสู่น้อง ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนวัดอ่างทอง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)11 พ.ย. 2561
STEM :: ULTRA-STEM OCTOBER COURSE 2018 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเก็บรักษาสรีระของสิ่งมีชีวิตด้วยวิธีดองใส และการทำโครงกระดูกของสัตว์มีกระดูกสันหลัง (ทัศนศึกษา)9 ต.ค. 2561
STEM :: ULTRA-STEM OCTOBER COURSE 2018 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเก็บรักษาสรีระของสิ่งมีชีวิตด้วยวิธีดองใส และการทำโครงกระดูกของสัตว์มีกระดูกสันหลัง (ปฏิบัติการ)9 ต.ค. 2561
STEM :: ประมวลภาพกิจกรรม วิชา ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 1 ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตามแนวทางของ สสวท. และ สอวน. ครั้งที่ 330 ก.ค. 2561
STEM :: งานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และสอวน. ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ครูผู้ประสานงานด้านการจัดกิจกรรมดีเด่น จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล30 ก.ค. 2561
STEM :: นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (JSTP) เข้ารับของที่ระลึกจากภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์15 ก.ค. 2561
STEM :: ประมวลภาพกิจกรรม วิชา ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 1 ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตามแนวทางของ สสวท. และ สอวน. ครั้งที่ 215 ก.ค. 2561
STEM :: ประมวลภาพกิจกรรม วิชา สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตามแนวทางของ สสวท. และ สอวน. 29 มิ.ย. 2561
STEM :: ประมวลภาพกิจกรรม วิชา ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 1 ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตามแนวทางของ สสวท. และ สอวน. 29 มิ.ย. 2561
ประมวลภาพกิจกรรมการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตามแนวทางของ สสวท. และ สอวน. ครั้งที่ 127 พ.ค. 2561
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(6)
STEM :: ประมวลภาพกิจกรรม วิชา ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 1 ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตามแนวทางของ สสวท. และ สอวน. ครั้งที่ 330 ก.ค. 2561
ตะกร้าคณะ: การศึกษาดูงานตะกร้าคณะแพทย์ของนักเรียนชั้น ม.4-5 ณ วิทยาลัยแพทย์พระมงกุฎเกล้า16 ก.ค. 2561
STEM :: ประมวลภาพกิจกรรม วิชา ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 1 ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตามแนวทางของ สสวท. และ สอวน. ครั้งที่ 215 ก.ค. 2561
ตะกร้าคณะ: บรรยากาศกิจกรรมตะกร้าคณะแพทย์ของนักเรียนชั้น ม.4-5 ครั้งที่ 3 9 ก.ค. 2561
STEM :: ประมวลภาพกิจกรรม วิชา ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 1 ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตามแนวทางของ สสวท. และ สอวน. 29 มิ.ย. 2561
ตะกร้าคณะ: บรรยากาศกิจกรรมตะกร้าคณะแพทย์ของนักเรียนชั้น ม.4-5 ครั้งที่ 124 มิ.ย. 2561

• แฟ้มผลงาน (29)  
   1. งานกตเวทิตาจิตครูเกษียณ ปีการศึกษา 2561
   2. งานหลักสูตรและนิเทศการสอน ฝ่ายวิชาการ : จัดประกวดครูมืออาชีพทั้ 8 ด้าน ปีการศึกษา 2561
   3. มอบเกียติบัตรยกย่องนักเรียนด้านเด็กดีมีวินัย เด็กดีมีน้ำใจ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปีการศึกษา 2561
   4. การศึกษาดูงานตะกร้าคณะแพทย์ของนักเรียนชั้น ม.4-5 ณ โรงพยาบาลวิชัยเวช (หนองแขม)
   5. มอบเกียติบัตรยกย่องนักเรียนด้านเด็กดีมีวินัย เด็กดีมีน้ำใจ และการแต่งกายดี ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 ประจำเดือน ธันวาคม - มกราคม ปีการศึกษา 2561
   6. กิจกรรมวันเด็กระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
   7. สังสรรค์ครอบครัวครู และเจ้าหน้าที่ ACT Party Night 2019
   8. การอบรมคุณธรรมจริยธรรม"ธรรมราชา" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
   9. มอบเกียติบัตรยกย่องนักเรียนด้านเด็กดีมีวินัยและเด็กดีมีน้ำใจ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 ประจำเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม ปีการศึกษา 2561
   10. งานวันวิชาการ ACT Extreme Education 2018
   11. การตรวจระเบียบและเครื่องแบบนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
   12. งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
   13. งานแนะแนว : คณะกรรมการวิชาการแนะแนว คณะกรรมการโครงการตะกร้าคณะ อบรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2561
   14. ม. 4_ กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยประจำเดือนกันยายน
   15. ม. 4_การมอบรางวัลในกิจกรรมของหน่วยงานปกครองภาคเรียนที่ 1/2561
   16. ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
   17. กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้าน โรงเรียนสู่ชุมชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
   18. ม. 4_กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยและสุขอนามัยนักเรียนประจำเดือนสิงหาคม
   19. ม. 4_ กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยประจำเดือนสิงหาคม
   20. การอบรม สัมมนา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
   21. ตะกร้าคณะ : สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี แนะนำประสบการณ์ให้กับนักเรียน ระดับมัธยมปลาย เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 61
   22. กิจกรรมในงานวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
   23. ม. 4_กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ครั้งที่ 4
   24. ตะกร้าคณะ:บรรยากาศกิจกรรมตะกร้าคณะแพทย์ของนักเรียนชั้น ม.4-5 ครั้งที่ 2
   25. ตะกร้าคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ วันศุกร์ ที่ 22 มิ.ย.2561
   26. ม. 4_รับการอบรมเรื่องสวัสดิภาพและความปลอดภัย
   27. พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 รอบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
   28. พิธีประดับเข็มวิทยฐานะและปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
   29. สัมมนาบุคลากร ปีการศึกษา 2561