[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10586
ชื่อ: มาสเตอร์  กฤษดา    ปั้นเอี่ยม
ฉายา: ตุ๊ต๊ะ
อายุงาน: 5 ปี 3 เดือน 19 วัน
Social Network: line ID - tutahtutu
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยศิลปากร 2561  ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต  ปริญญาบัตร
2  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยศิลปากร 2555  อักษรศาสตร์บัณฑิต  ปริญญาบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2562 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2561 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2561 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2560 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2560 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2559 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2559 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2558 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2558 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2558 กรรมการ งานปกครองนักเรียน English Program
2557 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2557 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2557 กรรมการ งานกิจการนักเรียน English Program
2561 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 1/7
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2559 ผู้ช่วยผู้ประสานงานต่างประเทศ IEP 0 มิสปิยะฉัตร์ จันทร์สุวรรณ์
2558 ครูประจำชั้น ป.3/A 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไป–ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) ค่ายลูกเสือ-ปฏิบัติธรรมโรงเรียนกุศลศึกษา ต.หนองเพรางาย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 01 ต.ค. 2561 - 03 ต.ค. 2561 32.30
2560 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน” หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 ก.ค. 2560 3.00
2560 “การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0” หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 “จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน” หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560” หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 “การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 19 ส.ค. 2560 - 19 ส.ค. 2560 6.00
2560 โครงกา่ร Study Tour USA October Course 2017 ประเทศสหรัฐอเมริกา 06 ต.ค. 2560 - 28 มี.ค. 2561 120.00 17207.pdf
2559 “การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน” หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 “สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข” หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 “ความสุข.....ที่เลือกได้” หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.50
2559 “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559” หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.50
2559 การปฐมนิเทศครูประจำการใหม่ ปีการศึกษา 2559 ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 17 ต.ค. 2559 - 19 ต.ค. 2559 22.30
2558 จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน โดยวิธีการทางลูกเสือ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 การอบรมเรื่อง การวิเคราะห์ตัวชี้วัด และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย มิสอัจฉรา จันหา ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร2 27 พ.ค. 2558 - 27 พ.ค. 2558 1.30
2558 การสร้างภูมิคุ้มกันต้านสิ่งเสพติดและปัญหาทางเพศด้วยธรรมะ อาคารราฟาแอล 24 มิ.ย. 2558 - 24 มิ.ย. 2558 1.00
2558 การสร้างทีมงานที่มีคุณภาพ (ACTEP TEAM BUILDING) บ้านชมเดือน อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 18 ก.ค. 2558 - 19 ก.ค. 2558 9.30
2558 โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ จ.เพชรบุรี 11 มี.ค. 2559 - 11 มี.ค. 2559 3.00
2557 การใช้ระบบ swis ห้องคอมพิวเตอร์ PC อาคารเอลเดอฟองโซ่ชั้น 2 31 พ.ค. 2557 - 31 พ.ค. 2557 6.00
2557 สัมนาเปิดปีการศึกษา 2557 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 - 17 พ.ค. 2557 12.00
2557 ประชุมเชิงปฏิบัติการแก้ไขพัฒนาตำรากลางภาษาอังกฤษ วิชาสังคมศึกษาฯ เดอ มงฟอร์ต ฮอลล์ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 20 ก.ค. 2557 - 20 ก.ค. 2557 6.00
2557 สัมมนาเยี่ยมชมพระที่นั่งวิมานเมฆ พระที่นั่งวิมานเมฆ 15 ส.ค. 2557 - 15 ส.ค. 2557 6.00
2557 สัมมนาเรื่อง "ภูมิศาสตร์สู่อาเซียน" คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร 27 ส.ค. 2557 - 27 ส.ค. 2557 6.00
2557 บทบาทหน้าที่ของบุคลากรในโรงเรียนที่มีต่อระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษา รร.อัสสัมชัญธรบุรี 19 พ.ย. 2557 - 19 พ.ย. 2557 0.00
2557 วิทยาศาสตร์สีเขียว Green chemistry รร.อัสสัมชัญธรบุรี 04 ก.พ. 2558 - 05 ก.พ. 2558 12.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 ศึกษาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวไทยลื้อ ที่หมู่บ้านไทยลื้อ อ.ท่าวังผา จ.น่าน อ.ท่าวังผา จ.น่าน 06 มิ.ย. 2558 - 09 มิ.ย. 2558 24
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 การใช้สื่อ Social อย่่างเหมาะสม หอประชุมหลุยส์ฯ 25 พ.ค. 2561 - 25 พ.ค. 2561 2 349.jpg
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมิสสมพิศ จีนสุข หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 3 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “การใช้งานอุปกรณ์ LED Touch Screen Sharp” โดย วิทยากรจากบริษัท Pentimun Computer And Accessory Co.,Ltd. และบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องเรียนประถมปีที่ 5/7 และ ประถมปีที่ 5/8 ชั้น 2 อาคารอัสสัมชัญ 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1,   กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (4)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (4)
ภาพกิจกรรม วันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 256219 ก.ค. 2562
ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 256230 พ.ค. 2562
กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 256216 พ.ค. 2562
กิจกรรมเลือกหัวหน้าห้องเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 256216 พ.ค. 2562
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(1)
กิจกรรมเลือกหัวหน้าห้องเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 256216 พ.ค. 2562

• แฟ้มผลงาน (0)