[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10588
ชื่อ: มิส  สุพัดชา    ชันแสง
ฉายา: ชมพู่
อายุงาน: 5 ปี 1 เดือน 16 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (87)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยธนบุรี 2552  กศ.บ  วุฒิการศึกษา,ประกาศนียบัตร
2    มหาวิทยาลัยสยาม 2548  บธ.บ  วุฒิการศึกษา,ประกาศนียบัตร
3    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา 2543  คหกรรมธุรกิจ  วุฒิการศึกษา
4  มัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนปัญญาวรคุณ 2538  การศึกษาขั้นพื้นฐาน  วุฒิการศึกษา

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2562 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2561 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2561 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2560 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2560 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2559 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2559 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2558 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2558 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2558 กรรมการ งานปกครองนักเรียน English Program
2557 กรรมการและเลขานุการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2557 กรรมการ งานกิจการนักเรียน English Program
2561 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 2/7
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2558 ครูประจำชั้น ประถม 3B 0 คำสั่ง1/2558
2558 ครูผู้สอน วิชาการงานอาชีพฯ ป.1-ป.6 (EP) 0
2557 ครูผู้สอน วิชาการงานอาชีพฯ ป.1 - ป.6 (EP) 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 การอบรม เรื่อง “สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน กับจรรยาบรรณของครู” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 06 ต.ค. 2561 - 06 ต.ค. 2561 3.00
2561 การอบรมเรื่อง “แนวทางการดูแลนักเรียน” ซึ่งจัดโดยงานระดับชั้น ฝ่ายปกครอง 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรม “พัฒนาหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับคุณครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพ” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 17 ก.ค. 2561 - 17 ก.ค. 2561 3.00
2561 การอบรม “การประดิษฐ์พวงกุญแจ” วิทยากรโดย ห้องหัตถกรรม อาคารโกลเด้นจูบิลี่ 21 ส.ค. 2561 - 21 ส.ค. 2561 1.30
2559 “การปฐมนิเทศครูประจำการใหม่ ปีการศึกษา 2559” ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 17 พ.ย. 2559 - 19 พ.ย. 2559 22.30
2559 “การพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ” ศูนย์ฟิตเนส 23 ก.ค. 2559 - 23 ก.ค. 2559 3.00
2559 การอบรม เรื่อง “การประกวดแข่งขันจัดตู้พรรณไม้น้ำเลียนแบบธรรมชาติ” โดย บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป สาขาบางกะปิ 06 ต.ค. 2559 - 06 ต.ค. 2559 2.00
2558 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” โดย รศ. ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)”โดย บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 การสร้างทีมงานที่มีคุณภาพ (ACTEP TEAM BUILDING) บ้านชมเดือน อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 18 ก.ค. 2558 - 19 ก.ค. 2558 9.30
2558 การอบรม เรื่องการสร้างวินัยเชิงบวก การอบรม เรื่องการสร้างวินัยเชิงบวก 15 ส.ค. 2558 - 15 ส.ค. 2558 2.30
2557 ธรรมะในโรงเรียน เรื่อง “ เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต ” โดย...พระมหา ดร. อ้าย ธีรปัญโญ และพระมหา พุทธิวร วุฒิเมธี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 “การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม : Total Quality Management (TQM)” โดย อาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 อบรม"การเป็นครูและบุคลากรที่ดีในองค์กร" (อบรมบุคลากรใหม่) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ณ ห้องรัตนบรรณาคาร 2 27 พ.ค. 2557 - 27 พ.ค. 2557 4.00
2557 การใช้ระบบSWIS และระบบการลงคะแนน ห้องคอมพิวเตอร์ PC 31 พ.ค. 2557 - 31 พ.ค. 2557 8.00
2557 "การเขียนจดหมายราชการ" โดย...มิสวัชรีย์ ศรีวิชัยร้ตน์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 17 ก.ค. 2557 - 17 ก.ค. 2557 1.00
2557 "แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิะิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย" โดยภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557" โดย...ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "ข้อคิดจากอธิการ" โดย...ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ" โดยศาตราจารย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ และ ดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน" โดย...อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 "ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน" โดย...มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วง์เมืองสวรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 "แนวทางการดูแลนักเรียน" โดย...มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 “มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและบทบาทหน้าที่ในโรงเรียนที่มีต่อระบบประกันคุณภาพ” โดย...มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม และ มิสนฤมล น้อยอิ่ม ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 19 พ.ย. 2557 - 19 ธ.ค. 2557 2.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การจัดการความรู้ ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์” สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 14 ส.ค. 2561 - 14 ส.ค. 2561 4
2559 การแข่งขันจัดตู้พรรณไม้น้ำ ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต 30 มิ.ย. 2559 - 30 มิ.ย. 2559 5
2558 การแข่งขันการจัดตู้พรรณไม้น้ำเลียนแบบธรรมชาติ อาคารศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จังหวัดปทุมธานี 23 มิ.ย. 2558 - 23 มิ.ย. 2558 5
2557 งานวันนักประดิษฐ์ไทย ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค ฮอลล์ 9 เมืองทองธานี 05 ก.พ. 2558 - 05 ก.พ. 2558 5
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมิสสกุลณา จูฑะพุทธิ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 3 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “การใช้งานอุปกรณ์ LED Touch Screen Sharp” โดย วิทยากรจากบริษัท Pentimun Computer And Accessory Co.,Ltd. และบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องเรียนประถมปีที่ 5/7 และ ประถมปีที่ 5/8 ชั้น 2 อาคารอัสสัมชัญ 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2,   กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (4)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)