[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10594
ชื่อ: มิส  ศศิธร    ศิริสัมปทา
ฉายา: -
อายุงาน: 4 ปี 11 เดือน 21 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลับศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2557    

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2562 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2562 กรรมการ งานวัดผลและวิจัย
2562 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2561 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2561 กรรมการ งานวัดผลและวิจัย
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2560 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2560 กรรมการ งานวัดผลและวิจัย
2560 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2559 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2559 กรรมการ งานวัดผลและวิจัย
2559 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2558 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2558 กรรมการ งานวัดผลและวิจัย
2558 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2557 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2557 กรรมการ งานวัดผลและวิจัย
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การจัดการความรู้ ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์” วิทยากรโดย คุณศรินภัทร ขันธะจำนง และ อาจารย์ภวัต พรหมพนิต ห้องประชุม 2 – 0230 ชั้น 2 อาคาร Convention Hall 14 ส.ค. 2561 - 14 ส.ค. 2561 4.00
2560 จิตวิทยาการดูแ ลนักเรียน โดยนายแพทย์ อัศวิน นาคพงศ์พันธ์ หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง "การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0" โดย ผศ.ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 เรื่อง “ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (Montfortian Education Charter” โดย…ภราดาทินรัตน์ คมกฤส ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 การอบรม เรื่อง“นักการศึกษากับสิทธิเด็ก” โดย…คุณณัฐวุฒิ บัวประทุม หัวหน้างานกฎหมายมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง "นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560" โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การศึกษาอบรมหัวข้อ “การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน” โดย 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฤณัต นัจนฤตย์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 19 ส.ค. 2560 - 19 ส.ค. 2560 3.00
2560 การศึกษาอบรมหัวข้อ The English Language Proficiency Course ห้องเรียนชั้น ป.4/7 20 ม.ค. 2561 - 24 ก.พ. 2561 10.00
2560 บทบาทของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 24 ส.ค. 2560 - 24 ส.ค. 2560 3.00
2559 การสัมมนาหัวข้อ “การปฐมนิเทศครูประจำการใหม่ ปีการศึกษา 2559” โดย วิทยากรจากงานพัฒนาการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 17 ต.ค. 2559 - 19 ต.ค. 2559 22.30
2559 จิตเมตตาในการทำงาน โดย บาทหลวงวีรศักดิ์ ยงศรีปณิธาน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 08 ต.ค. 2559 - 08 ต.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 สัมมนาครูต่างชาติ (EP teachers Curriculum and Evaluation seminar) สุพรรณบุรี 01 ต.ค. 2559 - 02 ต.ค. 2559 4.00
2559 “การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน” โดย คุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2558 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน โดยวิธีการทางลูกเสือ” โดย อ.ศัจธร วัฒนะมงคล ผอ.สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อ.อำนาจ สายฉลาด และอ.ยินดี ปั้นแววงาม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” โดย รศ. ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)”โดย บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 การอบรม เรื่อง การสร้างเว็บการเรียนการสอน Online ด้วย SWAY โดย มาสเตอร์สุทธิกิตติ์ ธิติวรนันท์ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 อาคารอัสสัมชัญ 23 มิ.ย. 2558 - 23 มิ.ย. 2558 1.30
2558 การอบรม เรื่อง การสร้างภูมิคุ้มกันต้านสิ่งเสพติดและปัญหาทางเพศด้วยธรรมะ โดย พระอาจารย์ปลัดบัณฑิต อินทเมธี (สิทธิพล) วัดสังข์กระจายวรวิหาร อาคารราฟาแอล 24 มิ.ย. 2558 - 24 มิ.ย. 2558 1.00
2558 การอบรม เรื่อง การสร้างวินัยเชิงบวก โดย อาจารย์ ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 ส.ค. 2558 - 15 ส.ค. 2558 2.30
2558 การสัมมนา เรื่อง “งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรม” และหัวข้อ “มาตรฐานการวิจัยกับการขับเคลื่อนระบบวิจัย) โดย หน่วยงานในระบบการวิจัยทั่วประเทศ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 17 ส.ค. 2558 - 17 ส.ค. 2558 6.00
2558 การใช้งาน LED TOUCH SCREEN เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ห้องเรียน ป.2/8 อาคารราฟาแอล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 22 ก.ย. 2558 - 22 ก.ย. 2558 2.00
2558 การอบรมคุณธรรมจริยธรรมเรื่อง “จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก” โดย บาทหลวงสุวนารถ กวยมงคล ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 การจัดทำเอกสารหลักสูตร โดยมิสอัจฉรา จันหา ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 20 ส.ค. 2558 - 20 ส.ค. 2558 1.00
2558 การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้พร้อมทั้งบันทึกหลังสอน โดยมิสเดือนรัศมื์ นิติวัฒนานนท์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 21 ส.ค. 2558 - 21 ส.ค. 2558 1.00
2557 9 ปี สทศ. วัดผลเพื่อพัฒนานำคุณค่าการศึกษาไทย จัดโดย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 03 ก.ย. 2557 - 03 ก.ย. 2557 8.00
2557 ธรรมมะในโรงเรียน" เรื่อง เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต โดยพระมหา ดร.อ้าย ธีรปัญโญและพระมหาพุทธิวร วุฒิเมธี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 โครงการประชุมวิชาการ งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 7 (Education 2014) หัวข้อ การประเมินการเรียนรู้ยุค Post-Modernrism การประเมินเพื่อเรียนรู้ ขณะเรียนรู้ และผลการเรียนรู้:กัลยาณมิตรจิตตปัญญาประเมิน Grand Diamond Ballroom อาคารอิมแพคฟอรั่ม (ฮอลล์9) เมืองทองธานี 16 ต.ค. 2557 - 16 ต.ค. 2557 1.50
2557 โครงการประชุมวิชาการ งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 7 (Education 2014) หัวข้อ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ด้วยการประเมินรอบด้าน Grand Diamond Ballroom อาคารอิมแพคฟอรั่ม (ฮอลล์9) เมืองทองธานี 16 ต.ค. 2557 - 16 ต.ค. 2557 1.50
2557 โครงการประชุมวิชาการ งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 7 (Education 2014) หัวข้อ เรื่อง การจัดการเรียนรู้บนฐานการประเมิน โดย อาจารย์ ดร.สังสรณ์ งัดกระโทก สาขาวิชาการศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ห้อง 106 อาคารอิมแพคฟอรั่ม (ฮอลล์9) เมืองทองธานี 16 ต.ค. 2557 - 16 ต.ค. 2557 1.50
2557 โครงการประชุมวิชาการ งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 7 (Education 2014) หัวข้อ Innovation and Application of table and m-Learning “ก้าวแห่งอนาคตของการเรียนรู้ด้วยแท็ปเล็ตและโมบาย" ห้อง 205-206 อาคารอิมแพคฟอรั่ม (ฮอลล์9) เมืองทองธานี 17 ต.ค. 2557 - 17 ต.ค. 2557 6.00
2557 "การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม : Total Quality Management (TQM)" โดย อาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 อบรมการใช้โปรแกรมสแกนไวรัส ESET NODt32 v.7.0.302.26 โดย มาสเตอร์ กิตติ โฆษะธรรมกูล ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 อาคารอัสสัมชัญ 25 พ.ย. 2557 - 25 พ.ย. 2557 1.00
2557 การอบรม เรื่อง มาตรฐานคุณภาพการศึกษา และ บทบาทหน้าที่ของบุคลากรในโรงเรียนที่มีต่อระบบประกันคุณภาพ โดย งานประกันคุณภาพการศึกษา มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม ห้องประชุมยอห์น แมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 17 พ.ย. 2557 - 17 พ.ย. 2557 2.00
2557 บรม “ASEAN Knowledge เรื่อง การ “สร้างชาติ” ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ” โดย...ดร. ภาวรรณ เรืองศิลป์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 21 ก.พ. 2558 - 21 ก.พ. 2558 3.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2557 วันนักประดิษฐ์ ปี2558 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ อาคารอิมแพคฟอรัม (Hall9) อิมแพค เมืองทองธานี 05 ก.พ. 2558 - 05 ก.พ. 2558 5
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2560 “การใช้งานระบบสารสนเทศของโรงเรียน (SWIS) แก่บุคลากรใหม่ ปีการศึกษา 2560” ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9 (EP) ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 20 พ.ค. 2560 - 20 พ.ค. 2560 3
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 3 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มวิทยาศาสตร์,   งานวัดผลและวิจัย,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2,   งานบริหารฝ่ายวิชาการ,   งานบริหารฝ่ายวิชาการ,   กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี,   งานวัดผลและวิจัย
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายวิชาการ
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (7)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มวิทยาศาสตร์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานวัดผลและวิจัย
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายวิชาการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายวิชาการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานวัดผลและวิจัย

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(2)
กิจกรรมเลือกหัวหน้าห้องเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 256218 พ.ค. 2562
กิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาดห้องเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 18 พ.ค. 2562

• แฟ้มผลงาน (0)