[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10601
ชื่อ: มาสเตอร์  ณรงค์ชัย    ครุฑวิมาน
ฉายา: เล้ง
อายุงาน: 4 ปี 5 เดือน 23 วัน
Social Network: master_leng@hotmail.com
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (72)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยศิลปากร 2558  วท.บ.  ใบปริญญาบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2562 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2561 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2561 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2560 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2560 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2559 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2559 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2558 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2558 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2561 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 4/5
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2562 ครูประจำชั้น ม.4 0
2562 รองหัวหน้าระดับ ม.4 0
2562 ผู้ช่วยผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ม.ปลาย 0
2561 ครูประจำชั้น ม.4 0
2560 ครูประจำชั้น ม.4 0
2559 ครูคู่ชั้น ม.4 0
2558 ครูคู่ชั้น ม.4 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2562 let your looks talks การพัฒนาภาพลักษณ์เพื่อการสื่อสาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 29 เม.ย. 2562 - 29 เม.ย. 2562 3.00
2562 เรื่อง “การศึกษาเซนต์คาเบรียลในศตวรรษที่ 21” โดย ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 1.00
2562 เรื่อง “การป้องกันการถูกกลั่นแกล้งในเด็ก” โดย อาจารย์วรนันท์ ประเสริฐเมธ นักจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น /ผู้พิพากษาสมทบ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 1.30
2562 เรื่อง “โลกเปลี่ยน การศึกษาเปลี่ยน” โดย ผศ.ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 2.30
2562 เรื่อง “การจราจรภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562” โดย มาสเตอร์วิศิษฐ์ ใจมั่น หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2562 เรื่อง “แนวทางการดูแลนักเรียน ปีการศึกษา 2562” โดย ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย อธิการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2562 เรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปี 2562” โดย ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2562 การอบรม เรื่อง “การดาวน์โหลดวิดีโอจาก Youtube และเว็บไซต์ต่างๆ” โดยวิทยากร…. ม.กิตติ โฆษะธรรมกูล ม.ฐิติวัชร์ เชื้อสาย มิสอารญา พุทธสาร ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ 03 ส.ค. 2562 - 03 ส.ค. 2562 1.30
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 โครงการประชุมทางวิชาการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 03 มิ.ย. 2561 - 03 มิ.ย. 2561 6.00
2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เครื่องปั้นดินเผา ปราชญ์ท้องถิ่นไทย” โดยวิทยากรจาก อาจารย์ชัยยุทธ เหมริดและ อาจารย์ปรางนรินทร์ เหมริด ห้องประชุมยอห์นแมรี่ อาคารยอห์นแมรี่ 03 ต.ค. 2561 - 03 ต.ค. 2561 3.00
2560 การอบรมเรื่อง “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน” โดย นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง 2. “การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0” โดย ผศ. ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง “จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน” โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การศึกษาดูงาน เรื่อง “ระบบการนิเทศฯ โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร ฝ่ายมัธยม” โดย วิทยากรจากโรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร ฝ่ายมัธยม โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร ฝ่ายมัธยม 27 ก.ค. 2560 - 27 ก.ค. 2560 7.00
2559 “การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน” โดย คุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 “สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข” โดย อาจารย์สวิง หมื่นแสน หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 “ความสุข.....ที่เลือกได้” โดย คุณสมชาย ตรีดารา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การอบรมเรื่อง “วิธีการ กฎ กติกาการ เล่นเกม เอแม็ท” โดย.... วิทยากรจากสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท และคำคม ประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 08 มิ.ย. 2559 - 08 มิ.ย. 2559 1.30
2559 การอบรมเรื่อง “การพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ” โดย...คุณอรวรรณ เจริญผล และคุณนลินรัตน์ สมหวัง ศูนย์ฟิตเนส 23 ก.ค. 2559 - 23 ก.ค. 2559 3.00
2559 การสัมมนาหัวข้อ “การปฐมนิเทศครูประจำการใหม่ ปีการศึกษา 2559” ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 17 ต.ค. 2559 - 19 ต.ค. 2559 22.30
2559 การอบรม เรื่อง “การพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านการจัดการเรียนรู้”โดย...... ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง และ ผศ. ดร.ชมนาด เชื้อสุวรรณเทวี ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ห้องประชุมยอห์น แมรี่ 07 พ.ย. 2559 - 14 พ.ย. 2559 11.00
2558 การอบรมการใช้ระบบ SWIS โดย ม.ผดุงศักดิ์ แสงสวงค์ หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องคอมพิวเตอร์ PC ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 23 พ.ค. 2558 - 23 พ.ค. 2558 5.00
2558 จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน โดยวิธีการทางลูกเสือ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” โดย รศ. ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 มงคล ผอ.สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อ.อำนาจ สายฉลาด และอ.ยินดี ปั้นแววงาม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)”โดย บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 ประชุมเกี่ยวกับสัญญาจ้าง ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 ชั้น2 อาคารรัตนบรรณาคาร 29 พ.ค. 2558 - 29 พ.ค. 2558 3.00
2558 ประชุมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ครั้งที่1 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 อาคารรัตนบรรณาคาร 26 พ.ค. 2558 - 26 พ.ค. 2558 3.00
2558 การอบรมการใช้ระบบ SWIS และการบันทึกคะแนน โดย ม.ผดุงศักดิ์ แสงสวงค์ หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องคอมพิวเตอร์ PC ชั้น 2อาคารอิลเดอฟองโซ 23 พ.ค. 2558 - 23 พ.ค. 2558 6.00
2558 การประชุมคุณครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ห้องประชุมปรีชาวุฒิ 03 มิ.ย. 2558 - 03 มิ.ย. 2558 2.00
2558 ที่ปรึกษาฝ่ายปกครองพบครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ห้องประชุมปรีชาวุฒิ อาคารเซนต์ปีเตอร์ 03 มิ.ย. 2558 - 03 มิ.ย. 2558 2.00
2558 ประชุมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ครั้งที่2 ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 อาคารรัตนบรรณาคาร 02 มิ.ย. 2558 - 02 มิ.ย. 2558 2.00
2558 การอบรม เรื่อง การเป็นครูและบุคลากรที่ดีในองค์กร โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 05 มิ.ย. 2558 - 05 มิ.ย. 2558 0.30
2558 การอบรม เรื่อง จิตตารมย์นักบุญหลุยส์ และการเป็นโรงเรียนคาทอลิก โดย ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 05 มิ.ย. 2558 - 05 มิ.ย. 2558 0.30
2558 การอบรม เรื่อง วัฒนธรรมการทำงานของคนรุ่นใหม่ โดย ม.สันติ ศรีเครือแก้ว ผช.ผอ.ฝ่ายกิจกรรม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 05 มิ.ย. 2558 - 05 มิ.ย. 2558 1.00
2558 การอบรม เรื่อง ครูที่ดีใน พ.ศ. นี้ โดย ม.ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผช.ผอ.ฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 05 มิ.ย. 2558 - 05 มิ.ย. 2558 1.00
2558 การอบรม เรื่อง การพัฒนาครูเครือข่ายนิเทศภายในเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย มิสจันทร์เพ็ญ จงพิพัฒน์มงคล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 02 มิ.ย. 2558 - 02 มิ.ย. 2558 1.50
2558 การอบรม เรื่อง การพัฒนาครูเครือข่ายนิเทศภายในเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย มิสจันทร์เพ็ญ จงพิพัฒน์มงคล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 02 มิ.ย. 2558 - 02 มิ.ย. 2558 1.50
2558 โทษและพิษภัยของการสูบบุหรี่ หอประชุมหลุยส์ มารี 23 มิ.ย. 2558 - 23 มิ.ย. 2558 2.00
2558 การใช้ระบบบันทึกเวลานักเรียน (Smart School) โดย คุณเอกชัย ย้อนใจทัน และคณะ จากบริษัท D Smart Solution ห้องคอมพิวเตอร์1อาคารเซนต์ปีเตอร์ 22 ก.ค. 2558 - 22 ก.ค. 2558 2.00
2558 การจัดทำเอกสารหลักสูตร โดย มิสอัจฉรา จันหา ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 20 ส.ค. 2558 - 20 ส.ค. 2558 1.00
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"เทคนิคการสอนสู่ศตวรรษที่21" โดยอ.สมปอง ใจดีเฉย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 30 ก.ย. 2558 - 30 ก.ย. 2558 6.00
2558 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประชุมรัตนบรรณาคาร 1 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.30

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 ฝ่ายวิชาการ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน รุ่นที่ 1 นำคณะครูศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล รร.เซนต์คาเบรียล 11 พ.ย. 2558 - 11 พ.ย. 2558 6
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมิสอภิญญา บุญมูสิก หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มคณิตศาสตร์,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4,   กลุ่มคณิตศาสตร์,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (4)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มคณิตศาสตร์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มคณิตศาสตร์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (4)
 ปฐมนิเทศน์นักศึกษาวิชาทหาร ตามศูนย์ฝึกที่เรียนแต่ละขั้นปี 20 มิ.ย. 2562
 การฝึกนศท.สัปดาห์ที่1 28 มิ.ย. 2562
 รับชุดเรียนนศท.ชั้นปีที่1 5 ส.ค. 2562
 นศท.จิตอาสาทำความดี กลุ่มที่ 4 6 ก.ย. 2562
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (18)
การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร สัปดาห์ที่ 72 ต.ค. 2562
การฝึกนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 314 ก.ย. 2562
นศท.จิตอาสาทำความดี 13 ก.ย. 2562
นศท.จิตอาสาทำความดี กลุ่มที่ 46 ก.ย. 2562
นศท.อาสาช่วยเหลืองานจราจร5 ก.ย. 2562
นศท.อาสาทำความดี ณ พุทธมณฑล2 ก.ย. 2562
นศท.อาสาทำความดีช่วยเหลืองานจราจร29 ส.ค. 2562
นศท.จิตอาสาช่วงเช้า27 ส.ค. 2562
การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร สัปดาห์ที่ 526 ส.ค. 2562
นศท.จิตอาสา26 ส.ค. 2562
พิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร17 ส.ค. 2562
การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร สัปดาห์ที่ 417 ส.ค. 2562
นศท.จิตอาสา กลุ่มที่ 115 ส.ค. 2562
รับชุดเรียนนศท.ชั้นปีที่15 ส.ค. 2562
การฝึกนศท.สัปดาห์ที่128 มิ.ย. 2562
ปฐมนิเทศน์นักศึกษาวิชาทหาร ตามศูนย์ฝึกที่เรียนแต่ละขั้นปี20 มิ.ย. 2562
การเซ็นสัญญารถบัสรับ-ส่ง นศท.4 มิ.ย. 2562
สมัครสอบรด.ชั้นปีที่14 มิ.ย. 2562
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(18)
การฝึกนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 314 ก.ย. 2562
นศท.จิตอาสาทำความดี 13 ก.ย. 2562
นศท.อาสาช่วยเหลืองานจราจร5 ก.ย. 2562
นศท.อาสาทำความดี ณ พุทธมณฑล2 ก.ย. 2562
นศท.อาสาทำความดีช่วยเหลืองานจราจร29 ส.ค. 2562
นศท.จิตอาสาช่วงเช้า27 ส.ค. 2562
การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร สัปดาห์ที่ 526 ส.ค. 2562
นศท.จิตอาสา26 ส.ค. 2562
พิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร17 ส.ค. 2562
การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร สัปดาห์ที่ 417 ส.ค. 2562
นศท.จิตอาสา กลุ่มที่ 115 ส.ค. 2562
รับชุดเรียนนศท.ชั้นปีที่15 ส.ค. 2562
การฝึกนศท.สัปดาห์ที่128 มิ.ย. 2562
ปฐมนิเทศน์นักศึกษาวิชาทหาร ตามศูนย์ฝึกที่เรียนแต่ละขั้นปี20 มิ.ย. 2562
งานนักศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมตัดเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 256215 มิ.ย. 2562
งานนักศึกษาวิชาทหาร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สมัครเรียนวิชารักษาดินแดน15 มิ.ย. 2562
การเซ็นสัญญารถบัสรับ-ส่ง นศท.4 มิ.ย. 2562
สมัครสอบรด.ชั้นปีที่14 มิ.ย. 2562

• แฟ้มผลงาน (0)