[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10601
ชื่อ: มาสเตอร์  ณรงค์ชัย    ครุฑวิมาน
ฉายา: เล้ง
อายุงาน: 4 ปี 1 เดือน 16 วัน
Social Network: master_leng@hotmail.com
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (72)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยศิลปากร 2558  วท.บ.  ใบปริญญาบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2562 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2561 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2561 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2560 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2560 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2559 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2559 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2558 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2558 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2561 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 4/5
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2562 ครูประจำชั้น ม.4 0
2562 รองหัวหน้าระดับ ม.4 0
2562 ผู้ช่วยผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ม.ปลาย 0
2561 ครูประจำชั้น ม.4 0
2560 ครูประจำชั้น ม.4 0
2559 ครูคู่ชั้น ม.4 0
2558 ครูคู่ชั้น ม.4 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2562 let your looks talks การพัฒนาภาพลักษณ์เพื่อการสื่อสาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 29 เม.ย. 2562 - 29 เม.ย. 2562 3.00
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 โครงการประชุมทางวิชาการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 03 มิ.ย. 2561 - 03 มิ.ย. 2561 6.00
2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เครื่องปั้นดินเผา ปราชญ์ท้องถิ่นไทย” โดยวิทยากรจาก อาจารย์ชัยยุทธ เหมริดและ อาจารย์ปรางนรินทร์ เหมริด ห้องประชุมยอห์นแมรี่ อาคารยอห์นแมรี่ 03 ต.ค. 2561 - 03 ต.ค. 2561 3.00
2560 การอบรมเรื่อง “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน” โดย นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง 2. “การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0” โดย ผศ. ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง “จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน” โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การศึกษาดูงาน เรื่อง “ระบบการนิเทศฯ โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร ฝ่ายมัธยม” โดย วิทยากรจากโรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร ฝ่ายมัธยม โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร ฝ่ายมัธยม 27 ก.ค. 2560 - 27 ก.ค. 2560 7.00
2559 “การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน” โดย คุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 “สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข” โดย อาจารย์สวิง หมื่นแสน หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 “ความสุข.....ที่เลือกได้” โดย คุณสมชาย ตรีดารา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การอบรมเรื่อง “วิธีการ กฎ กติกาการ เล่นเกม เอแม็ท” โดย.... วิทยากรจากสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท และคำคม ประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 08 มิ.ย. 2559 - 08 มิ.ย. 2559 1.30
2559 การอบรมเรื่อง “การพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ” โดย...คุณอรวรรณ เจริญผล และคุณนลินรัตน์ สมหวัง ศูนย์ฟิตเนส 23 ก.ค. 2559 - 23 ก.ค. 2559 3.00
2559 การสัมมนาหัวข้อ “การปฐมนิเทศครูประจำการใหม่ ปีการศึกษา 2559” ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 17 ต.ค. 2559 - 19 ต.ค. 2559 22.30
2559 การอบรม เรื่อง “การพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านการจัดการเรียนรู้”โดย...... ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง และ ผศ. ดร.ชมนาด เชื้อสุวรรณเทวี ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ห้องประชุมยอห์น แมรี่ 07 พ.ย. 2559 - 14 พ.ย. 2559 11.00
2558 การอบรมการใช้ระบบ SWIS โดย ม.ผดุงศักดิ์ แสงสวงค์ หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องคอมพิวเตอร์ PC ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 23 พ.ค. 2558 - 23 พ.ค. 2558 5.00
2558 จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน โดยวิธีการทางลูกเสือ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” โดย รศ. ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 มงคล ผอ.สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อ.อำนาจ สายฉลาด และอ.ยินดี ปั้นแววงาม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)”โดย บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 ประชุมเกี่ยวกับสัญญาจ้าง ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 ชั้น2 อาคารรัตนบรรณาคาร 29 พ.ค. 2558 - 29 พ.ค. 2558 3.00
2558 ประชุมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ครั้งที่1 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 อาคารรัตนบรรณาคาร 26 พ.ค. 2558 - 26 พ.ค. 2558 3.00
2558 การอบรมการใช้ระบบ SWIS และการบันทึกคะแนน โดย ม.ผดุงศักดิ์ แสงสวงค์ หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องคอมพิวเตอร์ PC ชั้น 2อาคารอิลเดอฟองโซ 23 พ.ค. 2558 - 23 พ.ค. 2558 6.00
2558 การประชุมคุณครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ห้องประชุมปรีชาวุฒิ 03 มิ.ย. 2558 - 03 มิ.ย. 2558 2.00
2558 ที่ปรึกษาฝ่ายปกครองพบครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ห้องประชุมปรีชาวุฒิ อาคารเซนต์ปีเตอร์ 03 มิ.ย. 2558 - 03 มิ.ย. 2558 2.00
2558 ประชุมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ครั้งที่2 ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 อาคารรัตนบรรณาคาร 02 มิ.ย. 2558 - 02 มิ.ย. 2558 2.00
2558 การอบรม เรื่อง การเป็นครูและบุคลากรที่ดีในองค์กร โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 05 มิ.ย. 2558 - 05 มิ.ย. 2558 0.30
2558 การอบรม เรื่อง จิตตารมย์นักบุญหลุยส์ และการเป็นโรงเรียนคาทอลิก โดย ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 05 มิ.ย. 2558 - 05 มิ.ย. 2558 0.30
2558 การอบรม เรื่อง วัฒนธรรมการทำงานของคนรุ่นใหม่ โดย ม.สันติ ศรีเครือแก้ว ผช.ผอ.ฝ่ายกิจกรรม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 05 มิ.ย. 2558 - 05 มิ.ย. 2558 1.00
2558 การอบรม เรื่อง ครูที่ดีใน พ.ศ. นี้ โดย ม.ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผช.ผอ.ฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 05 มิ.ย. 2558 - 05 มิ.ย. 2558 1.00
2558 การอบรม เรื่อง การพัฒนาครูเครือข่ายนิเทศภายในเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย มิสจันทร์เพ็ญ จงพิพัฒน์มงคล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 02 มิ.ย. 2558 - 02 มิ.ย. 2558 1.50
2558 การอบรม เรื่อง การพัฒนาครูเครือข่ายนิเทศภายในเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย มิสจันทร์เพ็ญ จงพิพัฒน์มงคล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 02 มิ.ย. 2558 - 02 มิ.ย. 2558 1.50
2558 โทษและพิษภัยของการสูบบุหรี่ หอประชุมหลุยส์ มารี 23 มิ.ย. 2558 - 23 มิ.ย. 2558 2.00
2558 การใช้ระบบบันทึกเวลานักเรียน (Smart School) โดย คุณเอกชัย ย้อนใจทัน และคณะ จากบริษัท D Smart Solution ห้องคอมพิวเตอร์1อาคารเซนต์ปีเตอร์ 22 ก.ค. 2558 - 22 ก.ค. 2558 2.00
2558 การจัดทำเอกสารหลักสูตร โดย มิสอัจฉรา จันหา ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 20 ส.ค. 2558 - 20 ส.ค. 2558 1.00
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"เทคนิคการสอนสู่ศตวรรษที่21" โดยอ.สมปอง ใจดีเฉย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 30 ก.ย. 2558 - 30 ก.ย. 2558 6.00
2558 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประชุมรัตนบรรณาคาร 1 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.30

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 ฝ่ายวิชาการ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน รุ่นที่ 1 นำคณะครูศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล รร.เซนต์คาเบรียล 11 พ.ย. 2558 - 11 พ.ย. 2558 6
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมิสอภิญญา บุญมูสิก หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มคณิตศาสตร์,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4,   กลุ่มคณิตศาสตร์,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (4)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มคณิตศาสตร์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มคณิตศาสตร์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (2)
การเซ็นสัญญารถบัสรับ-ส่ง นศท.4 มิ.ย. 2562
สมัครสอบรด.ชั้นปีที่14 มิ.ย. 2562
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(4)
งานนักศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมตัดเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 256215 มิ.ย. 2562
งานนักศึกษาวิชาทหาร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สมัครเรียนวิชารักษาดินแดน15 มิ.ย. 2562
การเซ็นสัญญารถบัสรับ-ส่ง นศท.4 มิ.ย. 2562
สมัครสอบรด.ชั้นปีที่14 มิ.ย. 2562

• แฟ้มผลงาน (0)