[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10604
ชื่อ: มาสเตอร์  กรกช    รัตนกรีฑากุล
ฉายา: ท้อป
อายุงาน: 4 ปี 5 เดือน 23 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยบูรพา 2558  การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ)  
2  มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนสาธิต"พิบูลบำเพ็ญ"มหาวิทยาลัยบูรพา 2552  ม.6  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2562 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5
2561 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2561 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
2560 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2560 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2559 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2559 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2558 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2558 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2561 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/6
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2562 ครูคู่ชั้น ห้อง ป.5/1 ป.5/1 0
2561 ครูประจำชั้น ห้อง ป.4/6 ป.4/6 0
2560 ครูประจำชั้น ห้อง ป.6/8 ป.6/8 0
2559 ครูผู้ช่วย ป.6/2 0
2558 ครูผู้ช่วย ป.6/5 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2562 เรื่อง “การศึกษาเซนต์คาเบรียลในศตวรรษที่ 21” โดย ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 1.00
2562 เรื่อง “การป้องกันการถูกกลั่นแกล้งในเด็ก” โดย อาจารย์วรนันท์ ประเสริฐเมธ นักจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น /ผู้พิพากษาสมทบ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 1.30
2562 เรื่อง “โลกเปลี่ยน การศึกษาเปลี่ยน” โดย ผศ.ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 2.30
2562 เรื่อง “การจราจรภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562” โดย มาสเตอร์วิศิษฐ์ ใจมั่น หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2562 เรื่อง “แนวทางการดูแลนักเรียน ปีการศึกษา 2562” โดย ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย อธิการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2562 เรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปี 2562” โดย ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2560 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฤณัต นัจนฤตย์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 19 ส.ค. 2560 - 19 ส.ค. 2560 3.00
2560 “สุขภาพดี หลีกหนีออฟฟิศซินโดรม” โดย…คุณจิรสิน จินดามรกฎ ศูนย์ฟิตเนส อาคารโกลเด้นจูบิลี่ ชั้น 2 23 ก.ย. 2560 - 23 ก.ย. 2560 2.00
2559 “การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน” โดย คุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 “สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข” โดย อาจารย์สวิง หมื่นแสน หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 “ความสุข.....ที่เลือกได้” โดย คุณสมชาย ตรีดารา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2558 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน โดยวิธีการทางลูกเสือ” โดย อ.ศัจธร วัฒนะมงคล ผอ.สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อ.อำนาจ สายฉลาด และอ.ยินดี ปั้นแววงาม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” โดย รศ. ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)”โดย บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 การอบรมการใช้ระบบ SWIS และการบันทึกคะแนน โดย ม.ผดุงศักดิ์ แสงสวงค์ หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ PC ชั้น 2อาคารอิลเดอฟองโซ 23 พ.ค. 2558 - 23 พ.ค. 2558 0.00
2558 การอบรม เรื่อง “การสอนภาษาจีนเพื่อผลสัมฤทธิ์สูงสุด” โดย สำนักพิมพ์มาร์แซล คาเวนดิช เอ็ดดูเคชั่น หอประชุม (Auditorium) C asean ชั้น 10 อาคารไซเบอร์เวิลด์ ทาวเวอร์ 22 ส.ค. 2558 - 22 ส.ค. 2558 0.00
2558 การอบรม เรื่อง การเป็นครูและบุคลากรที่ดีในองค์กร โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 05 มิ.ย. 2558 - 05 มิ.ย. 2558 0.30
2558 การอบรม เรื่อง จิตตารมย์นักบุญหลุยส์ และการเป็นโรงเรียนคาทอลิก โดย ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 05 มิ.ย. 2558 - 05 มิ.ย. 2558 0.30
2558 การอบรม เรื่อง วัฒนธรรมการทำงานของคนรุ่นใหม่ โดย ม.สันติ ศรีเครือแก้ว ผช.ผอ.ฝ่ายกิจกรรม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 05 มิ.ย. 2558 - 05 มิ.ย. 2558 1.00
2558 การอบรม เรื่อง ครูที่ดีใน พ.ศ. นี้ โดย ม.ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผช.ผอ.ฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 05 มิ.ย. 2558 - 05 มิ.ย. 2558 1.00
2558 เทคนิคการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร2 17 มิ.ย. 2558 - 17 มิ.ย. 2558 2.00
2558 การสร้างภูมิคุ้มกันต้านสิ่งเสพติดและปัญหาทางเพศด้วยธรรมะโดย พระมหาไพศาล (วิสาโลวาที) วัดนิมมานนรดี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 24 มิ.ย. 2558 - 24 มิ.ย. 2558 1.00
2558 การจัดทำเอกสารหลักสูตร โดย มิสอัจฉรา จันหา ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 20 ส.ค. 2558 - 20 ส.ค. 2558 1.00
2558 การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้พร้อมทั้งบันทึกหลังสอน โดย มิสเดือนรัศม์ นิติวัฒนานนท์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 21 ส.ค. 2558 - 21 ส.ค. 2558 1.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมาสเตอร์ธนพัต สุลำนาจหัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4/8 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มภาษาต่างประเทศ,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5,   กลุ่มภาษาต่างประเทศ,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (4)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มภาษาต่างประเทศ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มภาษาต่างประเทศ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(4)
ส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน กิจกรรมมอบรางวัลยกย่องนักเรียนระดับชั้น ป.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256220 ก.ย. 2562
กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้าน โรงเรียนสู่ชุมชน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 256226 ส.ค. 2562
ทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 256219 ส.ค. 2562
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 บำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ3 ก.ค. 2562

• แฟ้มผลงาน (0)