[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10607
ชื่อ: มิส  ดวงฤดี    อาจหอม
ฉายา: แข
อายุงาน: 3 ปี 7 เดือน 16 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (16)


21 รูป

8 รูป

7 รูป

6 รูป

7 รูป

3 รูป
ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2558  ครุศาสตรบัณฑิต  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2562 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2561 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2561 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2560 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2560 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2559 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2559 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2558 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2558 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5
2561 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2560 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 0
2559 ครูวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 6 0
2558 ครูวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 5 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 “การใช้งานอุปกรณ์ LED Touch Screen Sharp” โดย วิทยากรจากบริษัท Pentimun Computer And Accessory Co.,Ltd. และบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องเรียนประถมปีที่ 5/8 ชั้น 2 อาคารอัสสัมชัญ 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 1.50
2561 “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 “แนวทางการดูแลนักเรียน” ซึ่งจัดโดยงานระดับชั้น ฝ่ายปกครอง ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/8 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรม เรื่อง “สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน กับจรรยาบรรณของครู” วิทยากรโดย….คุณธีร์ ภวังค์คนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครอง และช่วยเหลือนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 06 ต.ค. 2561 - 06 ต.ค. 2561 3.00
2561 “การปฐมนิเทศครูประจำการใหม่ประจำปี 2561” โดยวิทยากรจาก คณะวิทยากร จากงานพัฒนาการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ศูนย์วิชาการและนันทนาการ เซนต์คาเบรียล อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 10 ต.ค. 2561 - 12 ต.ค. 2561 20.30
2561 การออกแบบและสร้างแผนการเรียนรู้ STEM Based Learning ตามตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2561 โดย รศ.ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 14 มี.ค. 2562 - 14 มี.ค. 2562 6.00
2560 การจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ แบบ"Active Learning Active Learners" สำหรับครูประถมศึกษา โดย อาจารย์สมปอง ใจดีเฉย ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 1 14 ก.พ. 2560 - 14 ก.พ. 2560 6.00 14357.jpg
2560 “การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ สสวท.” โดย วิทยากรจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) โรงแรมรอแยล เบญจา ณ ห้องเบญจรงค์บอลรูม ชั้น 3 24 เม.ย. 2560 - 26 เม.ย. 2560 24.00 15062.jpg
2560 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน” โดย นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 “การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0” โดย ผศ. ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 “จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน” โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 “ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (Montfortian Education Charter” โดย…ภราดาทินรัตน์ คมกฤส ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 การอบรม เรื่อง “นักการศึกษากับสิทธิเด็ก” โดย…คุณณัฐวุฒิ บัวประทุม หัวหน้างานกฎหมายมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 The English Language Proficiency Course ห้องเรียน ป4/6 อาคารราฟาแอล 10.00
2560 หลักสูตร โดยอาจารย์รุ่งทิวา รัตนบรรณาคาร 1 22 ก.พ. 2561 - 22 ก.พ. 2561 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “ความสุข.....ที่เลือกได้” โดย คุณสมชาย ตรีดารา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การอบรมเรื่อง “การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน” โดย คุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข” โดย อาจารย์สวิง หมื่นแสน หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 เรื่อง “การใช้งานระบบSWIS บุคลากรใหม่ ปีการศึกษา 2559” โดย วิทยากรจากหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ EP 2 ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 28 พ.ค. 2559 3.30
2559 การใช้เครื่องมือการจัดการห้องเรียนด้วยแอพพลิเคชั่น Teacher ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 10 ชั้น 2 อาคารรัตนบรรณาคาร 30 พ.ย. 2559 - 30 พ.ย. 2559 1.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ สำหรับศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 01 ส.ค. 2561 - 15 ส.ค. 2561 11
2560 ค่ายพัฒนาอัจริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2560 ห้องรัตนบรรณาคาร 1 04 ส.ค. 2560 - 04 ส.ค. 2560 0
2559 ค่ายพัฒนาอัจริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2559 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 13 มี.ค. 2560 - 14 มี.ค. 2560 6 183.jpg
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมิสประภัสสร วิเวก หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้องเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6/8 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “การใช้งานอุปกรณ์ LED Touch Screen Sharp” โดย วิทยากรจากบริษัท Pentimun Computer And Accessory Co.,Ltd. และบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องเรียนประถมปีที่ 5/7 และ ประถมปีที่ 5/8 ชั้น 2 อาคารอัสสัมชัญ 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มวิทยาศาสตร์,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6,   กลุ่มวิทยาศาสตร์,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (4)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มวิทยาศาสตร์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มวิทยาศาสตร์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)