[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10611
ชื่อ: มาสเตอร์  คมกริช    ปรีชากุล
ฉายา: -
อายุงาน: 3 ปี 5 เดือน 22 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (1)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 2559  ครุศาสตรบัณฑิต  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2562 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
2561 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2561 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
2560 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2560 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
2559 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2559 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
2561 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/8
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 เรื่อง “สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน กับจรรยาบรรณของครู” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 06 ต.ค. 2561 - 06 ต.ค. 2561 3.00
2560 การอบรมเรื่อง “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน” โดย นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง “การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0” โดย ผศ. ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง “จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน” โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การอบรมเรื่อง “จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน” โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การอบรมเรื่อง “จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน” โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การศึกษาดูงาน “พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙” โดย...วิทยากรจากพิพิธภัณฑ์ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 29 เม.ย. 2560 - 29 ก.ค. 2560 2.00
2560 “การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน” โดย 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฤณัต นัจนฤตย์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 19 ส.ค. 2558 - 19 ก.ย. 2560 3.00
2560 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน โดย 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฤณัต นัจนฤตย์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 19 ส.ค. 2560 - 19 ส.ค. 2560 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน” โดย คุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข” โดย อาจารย์สวิง หมื่นแสน หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “ความสุข.....ที่เลือกได้” โดย คุณสมชาย ตรีดารา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การอบรมเรื่อง “จิตตารมย์นักบุญหลุยส์ และการเป็นโรงเรียนคาทอลิก” โดย ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 27 พ.ค. 2559 - 27 พ.ค. 2559 0.30
2559 การอบรมเรื่อง “การเป็นครูและบุคลากรที่ดีในองค์กร” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 27 พ.ค. 2559 - 27 พ.ค. 2559 0.30
2559 การอบรมเรื่อง “แรงจูงใจ ในการทำงาน” โดยมาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 27 พ.ค. 2559 - 27 พ.ค. 2559 0.30
2559 การอบรมเรื่อง “การดูแลนักเรียนในสายงานปกครอง” โดยมาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 27 พ.ค. 2559 - 27 พ.ค. 2559 0.30
2559 การอบรมเรื่อง “ความคาดหวังของสังคมกับบทบาทครูในยุคปัจจุบัน” โดยมาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 27 พ.ค. 2559 - 27 พ.ค. 2559 0.30
2559 การอบรมเรื่อง “การใช้งานระบบSWIS บุคลากรใหม่ ปีการศึกษา 2559” โดย วิทยากรจากหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ EP 2 ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 28 พ.ค. 2559 - 28 พ.ค. 2559 3.30

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมาสเตอร์ธนพัต สุลำนาจหัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4/8 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 3 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4,   กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (4)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (22)
การตรวจคัดกรองโรคไข้หวัดและทำความสะอาดห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 25 ก.ย. 2562
กิจกรรมมอบรางวัลยกย่องการแต่งกายดีของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 21 ก.ย. 2562
กิจกรรมส่งระเบียบวินัย การรักษาความสะอาดและส่งเสริมการไหว้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 21 ก.ย. 2562
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แนะนำการอนุรักษ์พลังงาน บริเวณใต้อาคารราฟาแอล21 ก.ย. 2562
กิจกรรมจิตอาสา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 16 ก.ย. 2562
กลุ่มพี่ประธานนักเรียนแนะนำการแยกขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้น้องๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-416 ก.ย. 2562
มอบเกียรติบัตรโครงการเด็กดีมีวินัย เด็กดีมีน้ำใจ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 416 ก.ย. 2562
พี่ประธานนักเรียนแนะนำการใช้โทรศัพท์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-45 ก.ย. 2562
กิจกรรมจิตอาสา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ประจำเดือนกันยายน5 ก.ย. 2562
บรรยากาศการเรียนกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีสามัญ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 25625 ก.ย. 2562
กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 17 ส.ค. 2562
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์2 ก.ค. 2562
กิจกรรมจิตอาสา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-422 มิ.ย. 2562
กิจกรรมการแสดงออกช่วงเช้าของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 3 มิ.ย. 2562
กิจกรรมอบรมระเบียบวินัยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดย ภราดา พัทธนันท์ ไชยรา3 มิ.ย. 2562
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและคัดเลือกตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 25623 มิ.ย. 2562
กิจกรรมจิตอาสา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 3 มิ.ย. 2562
กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 25623 มิ.ย. 2562
กิจกรรมเลือกหัวหน้าห้องเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 256224 พ.ค. 2562
บรรยากาศการเลือกกิจกรรมของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 23 พ.ค. 2562
กิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 22 พ.ค. 2562
กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 256222 พ.ค. 2562
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(21)
การตรวจคัดกรองโรคไข้หวัดและทำความสะอาดห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 25 ก.ย. 2562
กิจกรรมมอบรางวัลยกย่องการแต่งกายดีของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 21 ก.ย. 2562
กิจกรรมส่งระเบียบวินัย การรักษาความสะอาดและส่งเสริมการไหว้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 21 ก.ย. 2562
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แนะนำการอนุรักษ์พลังงาน บริเวณใต้อาคารราฟาแอล21 ก.ย. 2562
กิจกรรมจิตอาสา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 16 ก.ย. 2562
กลุ่มพี่ประธานนักเรียนแนะนำการแยกขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้น้องๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-416 ก.ย. 2562
มอบเกียรติบัตรโครงการเด็กดีมีวินัย เด็กดีมีน้ำใจ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 416 ก.ย. 2562
พี่ประธานนักเรียนแนะนำการใช้โทรศัพท์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-45 ก.ย. 2562
กิจกรรมจิตอาสา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ประจำเดือนกันยายน5 ก.ย. 2562
บรรยากาศการเรียนกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีสามัญ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 25625 ก.ย. 2562
กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 17 ส.ค. 2562
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์2 ก.ค. 2562
กิจกรรมจิตอาสา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-422 มิ.ย. 2562
กิจกรรมการแสดงออกช่วงเช้าของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 3 มิ.ย. 2562
กิจกรรมอบรมระเบียบวินัยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดย ภราดา พัทธนันท์ ไชยรา3 มิ.ย. 2562
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและคัดเลือกตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 25623 มิ.ย. 2562
กิจกรรมจิตอาสา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 3 มิ.ย. 2562
กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 25623 มิ.ย. 2562
บรรยากาศการเลือกกิจกรรมของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 23 พ.ค. 2562
กิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 22 พ.ค. 2562
กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 256222 พ.ค. 2562

• แฟ้มผลงาน (0)