[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10612
ชื่อ: มิส  ปรียาภรณ์    จำปา
ฉายา:
อายุงาน: 2 ปี 10 เดือน 19 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 /2

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2558  ครุศาสตรบัณฑิต  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2561 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2560 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2560 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2559 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2559 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2561 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 การอบรม เรื่อง “สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน กับจรรยาบรรณของครู”วิทยากรโดย….คุณธีร์ ภวังค์คนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครอง และช่วยเหลือนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 06 ต.ค. 2560 - 06 ต.ค. 2561 3.00
2561 การอบรม “การปฐมนิเทศครูประจำการใหม่ประจำปี 2561” โดยวิทยากรจาก คณะวิทยากร จากงานพัฒนาการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ศูนย์วิชาการและนันทนาการ เซนต์คาเบรียล อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 10 ต.ค. 2561 - 12 ต.ค. 2561 20.30
2560 การอบรมเรื่อง “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน” โดย นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง 2. “การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0” โดย ผศ. ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง “จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน” โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การอบรม เรื่อง “การใช้งานอุปกรณ์ LED Touch Screen Sharp แก่ บุคลากรระดับชั้น ป.4 และ ป.5-ป.6 EP” โดย...วิทยากรจาก บริษัท Pentimun Computer And Accessory Co.,Ltd.และทีมงานศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องเรียนประถมศึกษาที่ 4/8 ชั้น 5 อาคารราฟาแอล 20 พ.ค. 2560 - 20 พ.ค. 2560 2.00
2560 การอบรม เรื่อง “การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน” โดย 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฤณัต นัจนฤตย์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 19 ส.ค. 2560 - 19 ส.ค. 2560 3.00
2560 การอบรม เรื่อง “ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (Montfortian Education Charter” โดย…ภราดาทินรัตน์ คมกฤส ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 การอบรม เรื่อง “นักการศึกษากับสิทธิเด็ก” โดย…คุณณัฐวุฒิ บัวประทุม หัวหน้างานกฎหมายมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน”โดย คุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข” โดย อาจารย์สวิง หมื่นแสน หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “ความสุข.....ที่เลือกได้” โดย คุณสมชาย ตรีดารา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การอบรมเรื่อง “การเป็นครูและบุคลากรที่ดีในองค์กร” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 27 พ.ค. 2559 - 27 พ.ค. 2559 0.30
2559 การอบรมเรื่อง “จิตตารมย์นักบุญหลุยส์ และการเป็นโรงเรียนคาทอลิก” โดย ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 27 พ.ค. 2559 - 27 พ.ค. 2559 0.30
2559 การอบรมเรื่อง “แรงจูงใจ ในการทำงาน” โดยมาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 27 พ.ค. 2559 - 27 พ.ค. 2559 1.00
2559 การอบรมเรื่อง “การดูแลนักเรียนในสายงานปกครอง” โดยมาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 27 พ.ค. 2559 - 27 พ.ค. 2559 0.30
2559 การอบรมเรื่อง “ความคาดหวังของสังคมกับบทบาทครูในยุคปัจจุบัน” โดยมาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 27 พ.ค. 2559 - 27 พ.ค. 2559 0.30
2559 การอบรมเรื่อง “การใช้งานระบบSWIS บุคลากรใหม่ ปีการศึกษา 2559” ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ EP 2 ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 28 พ.ค. 2559 - 28 พ.ค. 2559 3.30

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2560 การศึกษาดูงาน “พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙” โดย...วิทยากรจากพิพิธภัณฑ์ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 29 เม.ย. 2560 - 29 เม.ย. 2560 2.00
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมิสฐิติรัตน์ อยู่สวัสดิ์ หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3/1 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (2)
 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมิสวันเพ็ญ หอมจะบก หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 14 พ.ค. 2561
 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมิสฐิติรัตน์ อยู่สวัสดิ์ หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 14 พ.ค. 2561
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (15)
 กิจกรรมเลือกหัวหน้าห้องเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 26 พ.ค. 2561
 ประชุมครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ครั้งที่ 1 26 พ.ค. 2561
 กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 26 พ.ค. 2561
 กิจกรรมแนะนำการแต่งกายของนักเรียน ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 26 พ.ค. 2561
 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและคัดเลือกตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 2 มิ.ย. 2561
 กิจกรรมสายสัมพันธ์ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 13 ก.ค. 2561
 อธิการพบนักเรียน ป.3 20 ก.ค. 2561
 ทัศนศึกษา ท้องฟ้าจำลอง ป.3 14 ส.ค. 2561
 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 10 ก.ย. 2561
 กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 21 ก.ย. 2561
 กิจกรรมส่งเสริมการไหว้และการทำความเคารพ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 21 ก.ย. 2561
 กิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาดห้องเรียน ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 21 ก.ย. 2561
 กิจกรรมมอบรางวัลยกย่องนักเรียน (เด็กดีมีวินัย, เด็กดีมีน้ำใจ) ของระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 21 ก.ย. 2561
 กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 25 ม.ค. 2562
 กิจกรรมวันเด็กระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 25 ม.ค. 2562
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(4)
การปฐมนิเทศครูประจำการใหม่ ปีการศึกษา 256126 ต.ค. 2561
ทัศนศึกษา ท้องฟ้าจำลอง ป.314 ส.ค. 2561
กิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 32 มิ.ย. 2561
กิจกรรมเลือกหัวหน้าห้องเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 256126 พ.ค. 2561

• แฟ้มผลงาน (0)