[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10614
ชื่อ: มิส  วิรัญญา     พลเยี่ยม
ฉายา: -
อายุงาน: 3 ปี 3 เดือน 18 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (161)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  คุรุศาสตรบัณฑิต  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2562 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2561 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2561 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2560 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2560 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2559 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2561 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 1/8
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 เรื่อง “สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน กับจรรยาบรรณของครู” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 06 ต.ค. 2561 - 06 ต.ค. 2561 3.00
2561 หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 มิ.ย. 2561 1.00
2561 “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 “วิจัยชั้นเรียนตามเกณฑ์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 30 มิ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 3.00
2561 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ สำหรับศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 01 ส.ค. 2561 - 15 ส.ค. 2561 11.00
2561 โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร ในหัวข้อ…“การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนือยนิ่งสู่การพัฒนาองค์กรต้นแบบส่งเสริมกิจกรรมทางกายของภาครัฐและเอกชน” โดย คณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา งานศูนย์ฟิตเนส ฝ่ายกิจกรรม 09 มิ.ย. 2566 - 08 เม.ย. 2562 4.00
2560 The English Language Proficiency Course อาคารราฟาแอล 27 ม.ค. 2561 - 24 ก.พ. 2561 8.00
2560 การอบรมเรื่อง “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน” โดย นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง 2. “การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0” โดย ผศ. ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง “จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน” โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การอบรม เรื่อง “การใช้งานอุปกรณ์ LED Touch Screen Sharp แก่ บุคลากรระดับชั้น ป.4 และ ป.5-ป.6 EP” โดย...วิทยากรจาก บริษัท Pentimun Computer And Accessory Co.,Ltd.และทีมงานศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องเรียนประถมศึกษาที่ 4/8 ชั้น 5 อาคารราฟาแอล 20 พ.ค. 2561 - 20 พ.ค. 2560 2.00
2560 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 19 ส.ค. 2560 - 19 ส.ค. 2560 3.00
2560 การอบรม เรื่อง “ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (Montfortian Education Charter” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 นักการศึกษากับสิทธิเด็ก” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 อบรมหลักสูตร ห้องรัตนบรรณาคาร 1 22 ก.พ. 2561 - 22 ก.พ. 2561 2.00
2559 การอบรมหัวข้อ“การจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์แบบ Active Learning สำหรับครูระดับชั้นประถมศึกษา” ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 1 อาคารยอห์นแมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 14 ก.พ. 2560 - 14 มี.ค. 2560 6.00 14708.doc
2559 การอบรมเรื่อง “การเป็นครูและบุคลากรที่ดีในองค์กร” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 27 พ.ค. 2559 - 27 พ.ค. 2559 0.30
2559 การอบรมเรื่อง “จิตตารมย์นักบุญหลุยส์ และการเป็นโรงเรียนคาทอลิก” โดย ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 27 พ.ค. 2559 - 27 พ.ค. 2559 0.30
2559 การอบรมเรื่อง “แรงจูงใจ ในการทำงาน” โดยมาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 27 พ.ค. 2559 - 27 พ.ค. 2559 1.00
2559 การอบรมเรื่อง “การดูแลนักเรียนในสายงานปกครอง” โดยมาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 27 พ.ค. 2559 - 27 พ.ค. 2559 0.30
2559 การอบรมเรื่อง “ความคาดหวังของสังคมกับบทบาทครูในยุคปัจจุบัน” โดยมาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 27 พ.ค. 2559 - 27 พ.ค. 2559 0.30

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ สำหรับศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 01 ส.ค. 2561 - 15 ส.ค. 2561 11
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมิสนารถลดา ชมพูศรี หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1/8 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มวิทยาศาสตร์,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1,   กลุ่มวิทยาศาสตร์,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (4)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มวิทยาศาสตร์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มวิทยาศาสตร์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (16)
กิจกรรมมอบรางวัลยกย่องนักเรียนระดับชั้น ป.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 25622 ส.ค. 2562
ประชุมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครั้งที่ 6/25622 ส.ค. 2562
กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้าน โรงเรียนสู่ชุมชน ระดับประถมศึกษาปีที่126 ก.ค. 2562
ประชุมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครั้งที่ 5/256223 ก.ค. 2562
กิจกรรมมอบรางวัลยกย่องนักเรียนระดับชั้น ป.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 25628 ก.ค. 2562
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ป.13 ก.ค. 2562
ประชุมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครั้งที่ 4/2562 3 ก.ค. 2562
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือและเนตรนารี ระดับชั้น ป.120 มิ.ย. 2562
ประชุมตัวแทนผู้ปกครองระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 256217 มิ.ย. 2562
ประชุมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครั้งที่ 3/256213 มิ.ย. 2562
กิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียน ระดับชั้นป.15 มิ.ย. 2562
กิจกรรมเลือกหัวหน้าห้องเรียน ระดับชั้น ป.1 ปีการศึกษา 25625 มิ.ย. 2562
ประชุมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครั้งที่ 2/25625 มิ.ย. 2562
กิจกรรมส่งเสริมการไหว้และการทำความเคารพ ระดับชั้น ป.125 พ.ค. 2562
กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยระดับชั้น ป.1 ปีการศึกษา 256225 พ.ค. 2562
ประชุมเตรียมเปิดปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 114 พ.ค. 2562
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(16)
กิจกรรมมอบรางวัลยกย่องนักเรียนระดับชั้น ป.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 25622 ส.ค. 2562
ประชุมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครั้งที่ 6/25622 ส.ค. 2562
กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้าน โรงเรียนสู่ชุมชน ระดับประถมศึกษาปีที่126 ก.ค. 2562
ประชุมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครั้งที่ 5/256223 ก.ค. 2562
กิจกรรมมอบรางวัลยกย่องนักเรียนระดับชั้น ป.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 25628 ก.ค. 2562
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ป.13 ก.ค. 2562
ประชุมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครั้งที่ 4/2562 3 ก.ค. 2562
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือและเนตรนารี ระดับชั้น ป.120 มิ.ย. 2562
ประชุมตัวแทนผู้ปกครองระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 256217 มิ.ย. 2562
ประชุมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครั้งที่ 3/256213 มิ.ย. 2562
กิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียน ระดับชั้นป.15 มิ.ย. 2562
กิจกรรมเลือกหัวหน้าห้องเรียน ระดับชั้น ป.1 ปีการศึกษา 25625 มิ.ย. 2562
ประชุมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครั้งที่ 2/25625 มิ.ย. 2562
กิจกรรมส่งเสริมการไหว้และการทำความเคารพ ระดับชั้น ป.125 พ.ค. 2562
กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยระดับชั้น ป.1 ปีการศึกษา 256225 พ.ค. 2562
ประชุมเตรียมเปิดปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 114 พ.ค. 2562

• แฟ้มผลงาน (0)