[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10614
ชื่อ: มิส  วิรัญญา     พลเยี่ยม
ฉายา: -
อายุงาน: 3 ปี 5 เดือน 22 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (161)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  คุรุศาสตรบัณฑิต  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2562 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2561 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2561 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2560 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2560 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2559 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2561 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 1/8
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2562 เรื่อง “การศึกษาเซนต์คาเบรียลในศตวรรษที่ 21” โดย ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 1
2562 เรื่อง “การป้องกันการถูกกลั่นแกล้งในเด็ก” โดย อาจารย์วรนันท์ ประเสริฐเมธ นักจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น /ผู้พิพากษาสมทบ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 1.30
2562 เรื่อง “โลกเปลี่ยน การศึกษาเปลี่ยน” โดย ผศ.ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 2.30
2562 เรื่อง “การจราจรภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562” โดย มาสเตอร์วิศิษฐ์ ใจมั่น หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 .30
2562 เรื่อง “แนวทางการดูแลนักเรียน ปีการศึกษา 2562” โดย ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย อธิการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 .30
2562 เรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปี 2562” โดย ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 .30
2561 เรื่อง “สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน กับจรรยาบรรณของครู” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 06 ต.ค. 2561 - 06 ต.ค. 2561 3.00
2561 หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 มิ.ย. 2561 1.00
2561 “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 “วิจัยชั้นเรียนตามเกณฑ์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 30 มิ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 3.00
2561 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ สำหรับศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 01 ส.ค. 2561 - 15 ส.ค. 2561 11.00
2561 โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร ในหัวข้อ…“การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนือยนิ่งสู่การพัฒนาองค์กรต้นแบบส่งเสริมกิจกรรมทางกายของภาครัฐและเอกชน” โดย คณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา งานศูนย์ฟิตเนส ฝ่ายกิจกรรม 09 มิ.ย. 2566 - 08 เม.ย. 2562 4.00
2560 The English Language Proficiency Course อาคารราฟาแอล 27 ม.ค. 2561 - 24 ก.พ. 2561 8.00
2560 การอบรมเรื่อง “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน” โดย นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง 2. “การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0” โดย ผศ. ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง “จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน” โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การอบรม เรื่อง “การใช้งานอุปกรณ์ LED Touch Screen Sharp แก่ บุคลากรระดับชั้น ป.4 และ ป.5-ป.6 EP” โดย...วิทยากรจาก บริษัท Pentimun Computer And Accessory Co.,Ltd.และทีมงานศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องเรียนประถมศึกษาที่ 4/8 ชั้น 5 อาคารราฟาแอล 20 พ.ค. 2561 - 20 พ.ค. 2560 2.00
2560 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 19 ส.ค. 2560 - 19 ส.ค. 2560 3.00
2560 การอบรม เรื่อง “ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (Montfortian Education Charter” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 นักการศึกษากับสิทธิเด็ก” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 อบรมหลักสูตร ห้องรัตนบรรณาคาร 1 22 ก.พ. 2561 - 22 ก.พ. 2561 2.00
2559 การอบรมหัวข้อ“การจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์แบบ Active Learning สำหรับครูระดับชั้นประถมศึกษา” ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 1 อาคารยอห์นแมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 14 ก.พ. 2560 - 14 มี.ค. 2560 6.00 14708.doc
2559 การอบรมเรื่อง “การเป็นครูและบุคลากรที่ดีในองค์กร” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 27 พ.ค. 2559 - 27 พ.ค. 2559 0.30
2559 การอบรมเรื่อง “จิตตารมย์นักบุญหลุยส์ และการเป็นโรงเรียนคาทอลิก” โดย ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 27 พ.ค. 2559 - 27 พ.ค. 2559 0.30
2559 การอบรมเรื่อง “แรงจูงใจ ในการทำงาน” โดยมาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 27 พ.ค. 2559 - 27 พ.ค. 2559 1.00
2559 การอบรมเรื่อง “การดูแลนักเรียนในสายงานปกครอง” โดยมาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 27 พ.ค. 2559 - 27 พ.ค. 2559 0.30
2559 การอบรมเรื่อง “ความคาดหวังของสังคมกับบทบาทครูในยุคปัจจุบัน” โดยมาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 27 พ.ค. 2559 - 27 พ.ค. 2559 0.30

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ สำหรับศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 01 ส.ค. 2561 - 15 ส.ค. 2561 11
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมิสนารถลดา ชมพูศรี หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1/8 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มวิทยาศาสตร์,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1,   กลุ่มวิทยาศาสตร์,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (4)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มวิทยาศาสตร์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มวิทยาศาสตร์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (21)
กิจกรรมมอบรางวัลยกย่องนักเรียนระดับชั้น ป.1 ประจำเดือน กันยายน 256223 ก.ย. 2562
กิจกรรมอบรมหน้าแถว ระดับชั้น ป.112 ก.ย. 2562
กิจกรรมมอบรางวัลยกย่องนักเรียนระดับชั้น ป.1 ประจำเดือน สิงหาคม 256210 ก.ย. 2562
ประชุมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครั้งที่ 8/25626 ก.ย. 2562
ประชุมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครั้งที่ 7/256229 ส.ค. 2562
กิจกรรมมอบรางวัลยกย่องนักเรียนระดับชั้น ป.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 25622 ส.ค. 2562
ประชุมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครั้งที่ 6/25622 ส.ค. 2562
กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้าน โรงเรียนสู่ชุมชน ระดับประถมศึกษาปีที่126 ก.ค. 2562
ประชุมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครั้งที่ 5/256223 ก.ค. 2562
กิจกรรมมอบรางวัลยกย่องนักเรียนระดับชั้น ป.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 25628 ก.ค. 2562
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ป.13 ก.ค. 2562
ประชุมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครั้งที่ 4/2562 3 ก.ค. 2562
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือและเนตรนารี ระดับชั้น ป.120 มิ.ย. 2562
ประชุมตัวแทนผู้ปกครองระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 256217 มิ.ย. 2562
ประชุมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครั้งที่ 3/256213 มิ.ย. 2562
กิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียน ระดับชั้นป.15 มิ.ย. 2562
กิจกรรมเลือกหัวหน้าห้องเรียน ระดับชั้น ป.1 ปีการศึกษา 25625 มิ.ย. 2562
ประชุมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครั้งที่ 2/25625 มิ.ย. 2562
กิจกรรมส่งเสริมการไหว้และการทำความเคารพ ระดับชั้น ป.125 พ.ค. 2562
กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยระดับชั้น ป.1 ปีการศึกษา 256225 พ.ค. 2562
ประชุมเตรียมเปิดปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 114 พ.ค. 2562
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(21)
กิจกรรมมอบรางวัลยกย่องนักเรียนระดับชั้น ป.1 ประจำเดือน กันยายน 256223 ก.ย. 2562
กิจกรรมอบรมหน้าแถว ระดับชั้น ป.112 ก.ย. 2562
กิจกรรมมอบรางวัลยกย่องนักเรียนระดับชั้น ป.1 ประจำเดือน สิงหาคม 256210 ก.ย. 2562
ประชุมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครั้งที่ 8/25626 ก.ย. 2562
ประชุมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครั้งที่ 7/256229 ส.ค. 2562
กิจกรรมมอบรางวัลยกย่องนักเรียนระดับชั้น ป.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 25622 ส.ค. 2562
ประชุมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครั้งที่ 6/25622 ส.ค. 2562
กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้าน โรงเรียนสู่ชุมชน ระดับประถมศึกษาปีที่126 ก.ค. 2562
ประชุมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครั้งที่ 5/256223 ก.ค. 2562
กิจกรรมมอบรางวัลยกย่องนักเรียนระดับชั้น ป.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 25628 ก.ค. 2562
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ป.13 ก.ค. 2562
ประชุมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครั้งที่ 4/2562 3 ก.ค. 2562
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือและเนตรนารี ระดับชั้น ป.120 มิ.ย. 2562
ประชุมตัวแทนผู้ปกครองระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 256217 มิ.ย. 2562
ประชุมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครั้งที่ 3/256213 มิ.ย. 2562
กิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียน ระดับชั้นป.15 มิ.ย. 2562
กิจกรรมเลือกหัวหน้าห้องเรียน ระดับชั้น ป.1 ปีการศึกษา 25625 มิ.ย. 2562
ประชุมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครั้งที่ 2/25625 มิ.ย. 2562
กิจกรรมส่งเสริมการไหว้และการทำความเคารพ ระดับชั้น ป.125 พ.ค. 2562
กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยระดับชั้น ป.1 ปีการศึกษา 256225 พ.ค. 2562
ประชุมเตรียมเปิดปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 114 พ.ค. 2562

• แฟ้มผลงาน (0)