[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10624
ชื่อ: มาสเตอร์  กิตติพันธ์    ผลอินทร์หอม
ฉายา: ไบร์ท
อายุงาน: 2 ปี 3 เดือน 20 วัน
Social Network: -
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 /2

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 2559  วทบ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ป.ตรี)  
2  มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ 2555  มัธยมศึกษาปีที่ 6 (วิทย์-คณิต)  
3  มัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนปัญญาวรคุณ 2550  มัธยมศึกษาปีที่ 3 (สามัญ)  
4  ประถมศึกษา  โรงเรียนหมู่บ้านเศรษฐกิจ 2547  ประถมศึกษาปีที่ 6 (สามัญ)  
5  ประถมศึกษา  โรงเรียนสุวกูลพิทยา 2545  ประถมศึกษาปีที่ 4 (สามัญ)  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2561 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2560 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2560 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2559 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2559 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2561 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 6/2
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 มิ.ย. 2561 - 14 มิ.ย. 2561 3.00
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 มิ.ย. 2561 - 15 มิ.ย. 2561 1.00
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 มิ.ย. 2561 - 15 มิ.ย. 2561 1.00
2561 การใช้งานอุปกรณ์ LED Touch Screen Sharp ห้องเรียนประถมปีที่ 5/7 และ ประถมปีที่ 5/8 ชั้น 2 อาคารอัสสัมชัญ 14 มิ.ย. 2561 - 14 มิ.ย. 2561 1.50
2561 การอบรม “การถ่ายภาพเบื้องต้น” วิทยากรโดย มาสเตอร์รณชัย เมฆบริสุทธิ์ เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ ห้องประชุมอัสสัมชัญอาคารอัสสัมชัญ 17 ส.ค. 2561 - 17 ส.ค. 2561 1.30
2561 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การจัดการความรู้ ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์” วิทยากรโดย คุณศรินภัทร ขันธะจำนง และ อาจารย์ภวัต พรหมพนิต ห้องประชุม 2 – 0230 ชั้น 2 อาคาร Convention Hall 14 ส.ค. 2561 - 14 ส.ค. 2561 4.00
2560 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน” โดย นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 “การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0” โดย ผศ. ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 “จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน” โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การอบรม เรื่อง “การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน” โดย 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฤณัต นัจนฤตย์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 19 ส.ค. 2560 - 19 ส.ค. 2560 3.00
2560 การอบรม เรื่อง “สุขภาพดี หลีกหนีออฟฟิศซินโดรม” โดย…คุณจิรสิน จินดามรกฎ ศูนย์ฟิตเนส อาคารโกลเด้นจูบิลี่ ชั้น 2 23 ก.ย. 2560 - 23 ก.ย. 2560 2.00
2560 การอบรม เรื่อง “ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (Montfortian Education Charter” โดย…ภราดาทินรัตน์ คมกฤส ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 การอบรม เรื่อง “นักการศึกษากับสิทธิเด็ก” โดย…คุณณัฐวุฒิ บัวประทุม หัวหน้างานกฎหมายมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2559 หลักสูตรการพัฒนา e-Learning โดย วิทยากรจาก สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิริธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิริธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตรายการ 21 พ.ย. 2559 - 21 พ.ย. 2559 7.00 14247.jpg

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมิสประภัสสร วิเวก หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้องเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6/8 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 3 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “การใช้งานอุปกรณ์ LED Touch Screen Sharp” โดย วิทยากรจากบริษัท Pentimun Computer And Accessory Co.,Ltd. และบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องเรียนประถมปีที่ 5/7 และ ประถมปีที่ 5/8 ชั้น 2 อาคารอัสสัมชัญ 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (1)
 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมิสประภัสสร วิเวก หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 14 พ.ค. 2561
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (16)
งานลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 69 พ.ย. 2561
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 14 ต.ค. 2561
กิจกรรมอ่านสารสันติภาพสากล ปี 256121 ก.ย. 2561
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 งานส่งเสริมระเบียบวินัยการเข้าแถว การทำความเคารพ และการรักษาความสะอาด ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 114 ก.ย. 2561
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม มอบรางวัลกิจกรรมส่งเสริมและยกย่องนักเรียนประพฤติดีเด่นด้านเด็กดีมีวินัย และเด็กดีมีน้ำใจ ประจำเดือนสิงหาคมและกันยายน ปีการศึกษา 256114 ก.ย. 2561
กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน STEM Kids ประจำปี 25614 ก.ย. 2561
กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปี 2561 ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ3 ก.ย. 2561
กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านโรงเรียนสู่ชุมชน ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา256128 ส.ค. 2561
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 610 ส.ค. 2561
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม มอบรางวัลกิจกรรมส่งเสริมและยกย่องนักเรียนประพฤติดีเด่นด้านเด็กดีมีวินัย และเด็กดีมีน้ำใจ12 ก.ค. 2561
พิธีมอบเสื้อกาวน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน STEM Kids19 มิ.ย. 2561
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและคัดเลือกตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 25614 มิ.ย. 2561
การประชุมคณะครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ( ครั้งที่ 2 )4 มิ.ย. 2561
ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย พบนักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 625 พ.ค. 2561
กิจกรรมเลือกตั้งหัวหน้าห้องเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 256118 พ.ค. 2561
การประชุมคณะครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ( ครั้งที่ 1 )18 พ.ค. 2561
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(15)
กิจกรรมอ่านสารสันติภาพสากล ปี 256121 ก.ย. 2561
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 งานส่งเสริมระเบียบวินัยการเข้าแถว การทำความเคารพ และการรักษาความสะอาด ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 114 ก.ย. 2561
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม มอบรางวัลกิจกรรมส่งเสริมและยกย่องนักเรียนประพฤติดีเด่นด้านเด็กดีมีวินัย และเด็กดีมีน้ำใจ ประจำเดือนสิงหาคมและกันยายน ปีการศึกษา 256114 ก.ย. 2561
กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน STEM Kids ประจำปี 25614 ก.ย. 2561
กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปี 2561 ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ3 ก.ย. 2561
กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านโรงเรียนสู่ชุมชน ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา256128 ส.ค. 2561
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี: ศึกษาดูงานสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์14 ส.ค. 2561
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 610 ส.ค. 2561
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีจัดอบรม "การพัฒนาหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพ"18 ก.ค. 2561
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม มอบรางวัลกิจกรรมส่งเสริมและยกย่องนักเรียนประพฤติดีเด่นด้านเด็กดีมีวินัย และเด็กดีมีน้ำใจ12 ก.ค. 2561
พิธีมอบเสื้อกาวน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน STEM Kids19 มิ.ย. 2561
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและคัดเลือกตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 25614 มิ.ย. 2561
การประชุมคณะครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ( ครั้งที่ 2 )4 มิ.ย. 2561
ประมวลภาพงานทัศนศึกษาครู บุคลากร และ เจ้าหน้าที่ภายในประเทศ ปีการศึกษา 256026 พ.ค. 2561
ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย พบนักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 625 พ.ค. 2561

• แฟ้มผลงาน (0)