[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10629
ชื่อ: มิส  ปัทมา    วิสุขอนุกูล
ฉายา: แนน
อายุงาน: 2 ปี 10 เดือน 22 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2557  คบ.  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2562 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2561 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2561 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2560 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2560 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2559 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2561 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/8
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน”โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 “แนวทางการดูแลนักเรียน” ซึ่งจัดโดยงานระดับชั้น ฝ่ายปกครอง ห้อง ป.6/8 อาคารอัสสัมชัญ 14 พ.ค. 2561 1.00
2561 “การใช้งานอุปกรณ์ LED Touch Screen Sharp” โดย วิทยากรจากบริษัท Pentimun Computer And Accessory Co.,Ltd. และบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องเรียนประถมปีที่ 5/7 และ ประถมปีที่ 5/8 ชั้น 2 อาคารอัสสัมชัญ 16 พ.ค. 2561 1.50
2561 การอบรม “พัฒนาการวิธีการสอนภาษาไทยสู่ศตวรรษที่ 21” วิทยากรโดย อาจารย์พงษ์กรณ์ วีรพิพรรธน์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องรัตนบรรณาคาร 2 05 ก.ค. 2561 2.00
2561 การอบรม “พัฒนาการวิธีการสอนภาษาไทยสู่ศตวรรษที่ 21” วิทยากรโดย อาจารย์พงษ์กรณ์ วีรพิพรรธน์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องรัตนบรรณาคาร 2 21 มิ.ย. 2561 2.00
2561 การอบรม เรื่อง การอบรมเทคนิคการเล่นเกมกีฬาทางวิชาการ “คำคม” วิทยากรโดย อาจารย์พงษ์กรณ์ วีรพิพรรธน์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ห้องประชุมปรีชาวุฒิ 24 เม.ย. 2562 7.00
2561 เรื่อง “สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน กับจรรยาบรรณของครู”คุณธีร์ ภวังค์คนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครอง และช่วยเหลือนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 06 ต.ค. 2561 3.00
2560 การอบรมเรื่อง “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน” โดย นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง 2. “การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0” โดย ผศ. ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง “จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน” โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 เรียงร้อยถ้อยคำ นำสู่การเขียนร้อยกรองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาโดย อาจารย์พรพิตร สกุณา อาคาร ว.วิโรจน์ สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ 20 ส.ค. 2560 - 20 ส.ค. 2560 6.00
2560 เรื่อง “ทำอย่างไร เมื่อคอมฯช้า” โดยมาสเตอร์ฐิติวัชร์ เชื้อสาย ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6 ชั้น 2 อาคารราฟาแอล 26 ส.ค. 2560 - 26 ส.ค. 2560 1.30
2560 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน โดยผช.ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัยและผช.ดร.ปฤณัต นัจนฤตย์ รัตนบรรณาคาร 1 19 ส.ค. 2560 - 19 ส.ค. 2560 3.00
2560 การพูดโต้วาที และการกล่าวสุนทรพจน์โดยอ.พงษ์กรณ์ วีรพิพรรธน์ ห้องประชุมปรีชาวุฒิ 04 ส.ค. 2560 - 05 ส.ค. 2560 9.00
2560 “สุขภาพดี หลีกหนีออฟฟิศซินโดรม” โดย…คุณจิรสิน จินดามรกฎ ศูนย์ฟิตเนส อาคารโกลเด้นจูบิลี่ ชั้น 2 23 ก.ย. 2560 2.00
2560 การอบรม เรื่อง “ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (Montfortian Education Charter” โดย…ภราดาทินรัตน์ คมกฤส ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 การอบรม เรื่อง “นักการศึกษากับสิทธิเด็ก” โดย…คุณณัฐวุฒิ บัวประทุม หัวหน้างานกฎหมายมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 เทคนิคการเล่นเกมกีฬาทางวิชาการ “คำคม” วิทยากรผู้ให้ความรู้โดย ตัวแทนสมาคมครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคม และ ซูโดกุแห่งประเทศไทย ห้องรัตนบรรณาคาร 1 11 ม.ค. 2561 - 11 ม.ค. 2561 2.00
2559 การใช้เครื่องมือการจัดการห้องเรียนด้วยแอพพิเคชั่น Teacher Kids ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 10 ชั้น 2 อาคารรัตน 30 พ.ย. 2559 - 30 พ.ย. 2559 1.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมิสประภัสสร วิเวก หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้องเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6/8 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “การใช้งานอุปกรณ์ LED Touch Screen Sharp” โดย วิทยากรจากบริษัท Pentimun Computer And Accessory Co.,Ltd. และบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องเรียนประถมปีที่ 5/7 และ ประถมปีที่ 5/8 ชั้น 2 อาคารอัสสัมชัญ 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มภาษาไทย,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6,   กลุ่มภาษาไทย,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (4)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มภาษาไทย
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มภาษาไทย
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(1)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการแต่งกลอนสด เนื่องในวันสุนทรภู่ 2562 15 มิ.ย. 2562

• แฟ้มผลงาน (0)