[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10637
ชื่อ: มิส  ภัสสร์นิตา    ดวงแก้ว (ออกเมื่อวันที่ 09 มีนาคม 2562)
ฉายา:
อายุงาน: 2 ปี 1 เดือน 26 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2556  วิทยาศาสตรบัณฑิต  
2  มัธยมศึกษาตอนปลาย  รร.บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๔ 2552  วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2561 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2560 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2560 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2561 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2560 ครูสอนคณิตศาสตร์ ม.6/4 / ครูคู่ประจำชั้น ม.6/3 มัธยมศึกษาปีที่ 6 0
2560 ครูสอนคณิตศาสตร์ ม.5/6 /ม.5/7 มัธยมศึกษาปีที่ 5 0
2560 ครูสอนคณิตศาสตร์ ม.3/8 มัธยมศึกษาปีที่ 3 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 แนวทางการจัดหลักสูตรและการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2561 (ฉบับปรับปรุง 2560) โดย ดร.เขมวดี พงศานนท์ และ ดร.ศศิวรรณ เมลืองนนท์ จากสสวท. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 03 มิ.ย. 2561 - 03 มิ.ย. 2561 6.00
2560 “การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน” โดย 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฤณัต นัจนฤตย์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 19 ส.ค. 2560 - 19 ส.ค. 2560 3.00
2560 ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (Montfortian Education Charter ห้องประชุม รัตนบรรณาคาร1 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 นักการศึกษากับสิทธิเด็ก ห้องประชุม รัตนบรรณาคาร1 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมตามแนวทาง STEM Education เพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูงสำหรับศตวรรษที่ 21 ห้องประชุม ยอห์น แมรี่ 04 พ.ย. 2560 - 05 พ.ย. 2560 11.00
2560 อบรมเชิงปฏิบัติการ เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 : สนุกคิดสัมฤทธิ์เรียนรู้ด้วยสะเต็ม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 17 ก.พ. 2561 6.00
2560 การพัฒนาหลักสูตรโดยคุรุสภา มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี 01 ก.พ. 2560 - 28 ก.พ. 2560 10.00
2560 การจัดการเรียนรู้โดยคุรุสภา มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01 มี.ค. 2560 - 31 มี.ค. 2560 10.00
2560 จิตวิทยาสำหรับครูโดยคุรุสภา วิทยาลัยฝึกหัดครูพระนคร 01 เม.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2560 10.00
2560 การวัดและประเมินผลการศึกษาโดยคุรุสภา วิทยาลัยฝึกหัดครูพระนคร 01 พ.ค. 2560 - 14 พ.ค. 2560 10.00
2560 การบริหารจัดการในห้องเรียนโดยคุรุสภา มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 15 พ.ค. 2560 - 31 พ.ค. 2560 10.00
2560 การวิจัยทางการศึกษาโดยคุรุสภา มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี 01 มิ.ย. 2560 - 15 มิ.ย. 2560 10.00
2560 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาโดยคุรุสภา มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี 16 มิ.ย. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 10.00
2560 ความเป็นครูโดยคุรุสภา วิทยาลัยฝึกหัดครูพระนคร 01 ก.ค. 2560 - 31 ก.ค. 2560 10.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2560 วิทยากรจัดกิจกรรมค่าย "Ultra STEM CAMP" ค่ายพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 2 รัตนปุระ รีสอร์ท จ.จันทบุรี 13 ม.ค. 2561 - 15 ม.ค. 2561 18
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมาสเตอร์สราวุธ เกื้อกูล หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มคณิตศาสตร์,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มคณิตศาสตร์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)