[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10638
ชื่อ: ซิสเตอร์  เนตรประกาย    ผิวชัย
ฉายา: -
อายุงาน: 2 ปี 4 เดือน 22 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2547  Bachelor of Education  
2  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัชอุดรธานี 2542  ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) BACHELOR OF SCIENCE (B.S.)  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ประธานกรรมการ งานอภิบาลโรงเรียน
2562 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2561 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2561 ประธานกรรมการ งานอภิบาลโรงเรียน
2561 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2561 กรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2560 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2558 สอนภาษอังกฤษ Communication ม.3-6 0
2549 หัวหน้างานอภิบาล/สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ม.1-3 0
2547 ฝ่ายสถิติวิจัย/สอนคณิตศาสตร์ ม.6 0
2545 หัวหน้าฝ่ายนักเรียนประจำ/สอนภาษาอังกฤษ ม.1-3 0
2543 หัวหน้าฝ่ายการเงิน 0
2541 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายนักเรียนประจำ/สอนวิทยาศาสตร์ ม.1-3 0
2539 สอนภาษาอังกฤษ ม.1-3 0
2537 สอนภาษาอังกฤษ ป.5-ป.6 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2560 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน โดย ผศ.ดร. ศิริวรรณ วนิตวัฒนวรชัย และ ผศ.ดร. ปฤณัติ นัจนฤตย์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 19 ส.ค. 2560 - 19 ส.ค. 2560 3.00
2557 Living the Religious life Paris 01 พ.ค. 2557 - 30 เม.ย. 2558 1200.00
2556 Theology (Spiritual Director and Giving the Retreat) Loyola School of Theology Ateneo University Philippines 01 พ.ค. 2556 - 30 เม.ย. 2557 1200.00
2555 Theology (Pastoral Ministry) Loyola School of Theology Ateneo University Philippines 01 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556 1200.00
2554 Philosophy and Humanity Assumption University Manila Philippines 01 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555 1200.00
2551 The Intensive English Language Program [IELP] The Ateneo Language Learning Center (ALLC) Ateneo De Manila Philippines 01 พ.ค. 2551 - 30 เม.ย. 2553 2400.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2560 การเป็นครูตามแบบอย่างพระเยซูเจ้า โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม เชียงใหม่ 14 ก.ค. 2560 - 15 ก.ค. 2560 3
2556 Living with Christ Ateneo University Manila Philippines 10 มิ.ย. 2556 - 14 มิ.ย. 2556 15
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 3 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การประชุมสัมมนา เรื่อง “Policies to be implemented in all school of saint Gabriel’s Foundation วิทยากรโดย ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 3 ก.ค. 2561 2 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานอภิบาลโรงเรียน,   งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ,   กลุ่มภาษาต่างประเทศ,   งานอภิบาลโรงเรียน,   งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด สำนักผู้อำนวยการ
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานอภิบาลโรงเรียน
    กรรมการ: (4)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มภาษาต่างประเทศ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานอภิบาลโรงเรียน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (31)
   มิสซาศุกร์ต้นเดือน
   มิสซาศุกร์ต้นเดือน
   มิสซาศุกร์ต้นเดือน
   มิสซาศุกร์ต้นเดือน
   ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก(มัธยม)
   ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก(มัธยม)
   เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ม.1-ม.6 ณ ศูนย์คณะพระมหาไถ่พัทยา วันที่ 13-14 ก.ค.62
   เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ม.1-ม.6 ณ ศูนย์คณะพระมหาไถ่พัทยา วันที่ 13-14 ก.ค.62
   สิ้นสุด เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ม.1-ม.6 ณ ศูนย์คณะพระมหาไถ่พัทยา วันที่ 13-14 ก.ค.62
   เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ม.1-ม.6 ณ ศูนย์คณะพระมหาไถ่พัทยา วันที่ 13-14 ก.ค.62
   วจนพิธีกรรมเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ฯ
   วจนพิธีกรรมเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ฯ
   มิสซาศุกร์ต้นเดือน
   มิสซาศุกร์ต้นเดือน
   วจนพิธีกรรมเทิดเกียรติแม่พระ
   วจนพิธีกรรมเทิดเกียรติแม่พระ
   มิสซาศุกร์ต้นเดือน
   มิสซาศุกร์ต้นเดือน
   อบรมจริยธรรมคุณธรรม / ฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก
   อบรมจริยธรรมคุณธรรม / ฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก
   อบรมจริยธรรมคุณธรรม / ฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก
   มิสซาศุกร์ต้นเดือน
   มิสซาศุกร์ต้นเดือน
   มิสซาศุกร์ต้นเดือน
   มิสซาศุกร์ต้นเดือน
   มิสซาศุกร์ต้นเดือน
   มิสซาศุกร์ต้นเดือน
   มิสซาศุกร์ต้นเดือน
   มิสซาศุกร์ต้นเดือน
   มิสซาปิดปีการศึกษา
   มิสซาปิดปีการศึกษา
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (15)
 งานอภิบาล : พิธีโปรดศีลกำลังให้แก่นักเรียน ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ 7 พ.ค. 2562
 งานอภิบาล : การปฐมนิเทศนักเรียนคาทอลิก ประจำปีการศึกษา 2562 29 พ.ค. 2562
 งานอภิบาล : เข้าเงียบนักเรียนคาทอลิกระดับชั้นประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 8 มิ.ย. 2562
 งานอภิบาล : พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนมิถุนายน 2562 และการเตรียมความพร้อมการรับศีลมหาสนิทของนักเรียนคาทอลิกระดับชั้น ป.3 - 4 8 มิ.ย. 2562
 งานอภิบาล : การประชุมครูคาทอลิก ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 8 มิ.ย. 2562
 งานอภิบาล : บรรยากาศการเรียนคำสอน วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2562 17 มิ.ย. 2562
 งานอภิบาล : บรรยากาศการเรียนคำสอน วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2562 24 มิ.ย. 2562
 งานอภิบาล : ตัวแทนงานอภิบาลโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีเข้าร่วมประชุมครูอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 1 ก.ค. 2562
 งานอภิบาล : พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนกรกฎาคม 2562 8 ก.ค. 2562
 งานอภิบาล : การประชุมครูคาทอลิก ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 8 ก.ค. 2562
 งานอภิบาล : เข้าเงียบนักเรียนคาทอลิกระดับชั้นมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 18 ก.ค. 2562
 งานอภิบาล : การปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าร่วมโครงการ Y.C.S.(Young Catholic Student) ประจำปีการศึกษา 2562 7 ส.ค. 2562
 งานอภิบาล : พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนกันยายน 2562 21 ก.ย. 2562
 งานอภิบาล : คณะครูและนักเรียนโครงการ YCS และยุวธรรมทูต จากงานอภิบาล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ออกเยี่ยมบ้านคริสตชนและบ้านครูเกษียณ บริเวณชุมชนรอบโรงเรียน 21 ก.ย. 2562
 งานอภิบาล : การประชุมครูคาทอลิก ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 4 21 ก.ย. 2562
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(7)
งานอภิบาล : เข้าเงียบนักเรียนคาทอลิกระดับชั้นมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 256218 ก.ค. 2562
งานอภิบาล : บรรยากาศการเรียนคำสอน วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.25621 ก.ค. 2562
งานอภิบาล : ตัวแทนงานอภิบาลโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีเข้าร่วมประชุมครูอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย1 ก.ค. 2562
งานอภิบาล : บรรยากาศการเรียนคำสอน วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.256224 มิ.ย. 2562
งานอภิบาล : บรรยากาศการเรียนคำสอน วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2562 17 มิ.ย. 2562
งานอภิบาล : เข้าเงียบนักเรียนคาทอลิกระดับชั้นประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 25628 มิ.ย. 2562
งานอภิบาล : การปฐมนิเทศนักเรียนคาทอลิก ประจำปีการศึกษา 256229 พ.ค. 2562

• แฟ้มผลงาน (0)